Alphabétiquement     [«   »]
δέχονται 2
δεχώμεθα 1
δή 1
δὴ 30
δῆθεν 2
δήλη 1
Δηλίῳ 1
Fréquences     [«    »]
29 δι
29 ἐγένετο
29 τοῦτο
30 δὴ
30 πρότερον
31
31 ξυμμάχων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

δὴ


Livre, Chap.
[1, 33]   ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις  δὴ   ἅμα πάντα ξυνέβη, καὶ ὀλίγοι
[1, 74]   διὰ τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε μάλιστα  δὴ   ἄνδρα ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς
[1, 142]   τῶν Μηδικῶν ἐξείργασθέ πω· πῶς  δὴ   ἄνδρες γεωργοὶ καὶ οὐ θαλάσσιοι,
[1, 132]   βουλεῦσαί τι ἀνήκεστον, πρίν γε  δὴ   αὐτοῖς, ὡς λέγεται, μέλλων
[1, 122]   πεφευγότες αὐτὰ ἐπὶ τὴν πλείστους  δὴ   βλάψασαν καταφρόνησιν κεχωρήκατε, ἐκ
[1, 141]   ἴσου ὑμῖν μᾶλλον προσφέρεσθαι. ~αὐτόθεν  δὴ   διανοήθητε ὑπακούειν πρίν τι
[1, 39]   ἑλόντες βίᾳ ἔχουσιν. ~Καὶ φασὶ  δὴ   δίκῃ πρότερον ἐθελῆσαι κρίνεσθαι, ἥν
[1, 81]   μᾶλλον τῆς διαφορᾶς. μὴ γὰρ  δὴ   ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι ἐπαιρώμεθα
[1, 142]   πόλιν ἀντίπαλον κατασκευάσασθαι, που  δὴ   ἐν πολεμίᾳ τε καὶ οὐχ
[1, 132]   ἐδόκει εἶναι, καὶ ἐπεί γε  δὴ   ἐν τούτῳ καθειστήκει, πολλῷ μᾶλλον
[1, 49]   καὶ ἐνέκειντο οἱ Κορίνθιοι, τότε  δὴ   ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη καὶ
[1, 118]   καὶ πολέμοις οἰκείοις ἐξειργόμενοι, πρὶν  δὴ   δύναμις τῶν Ἀθηναίων σαφῶς
[1, 93]   τὸ κτήσασθαι δύναμιν (τῆς γὰρ  δὴ   θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς
[1, 128]   ἱκέτας ἀπαγαγόντες διέφθειραν, δι'  δὴ   καὶ σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν
[1, 58]   ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐσβαλεῖν, τότε  δὴ   κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται
[1, 84]   ἄρα ξὺν κατηγορίᾳ παροξύνῃ, οὐδὲν  δὴ   μᾶλλον ἀχθεσθέντες ἀνεπείσθημεν. πολεμικοί τε
[1, 46]   ἕνεκα τὰς σπονδάς. ~αἱ μὲν  δὴ   νῆες ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Κέρκυραν,
[1, 133]   αὑτὸν ηὗρεν ἐγγεγραμμένον κτείνειν. ~τότε  δὴ   οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ
[1, 131]   ἀγαθῷ τὴν μονὴν ποιούμενος, οὕτω  δὴ   οὐκέτι ἐπέσχον, ἀλλὰ πέμψαντες κήρυκα
[1, 138]   δυνάμει, μελέτης δὲ βραχύτητι κράτιστος  δὴ   οὗτος αὐτοσχεδιάζειν τὰ δέοντα ἐγένετο.
[1, 122]   μαλακίας ἀμελείας. οὐ γὰρ  δὴ   πεφευγότες αὐτὰ ἐπὶ τὴν πλείστους
[1, 8]   ὄντες καὶ Φοίνικες· οὗτοι γὰρ  δὴ   τὰς πλείστας τῶν νήσων ᾤκησαν.
[1, 11]   ἀσθενῆ ἦν καὶ αὐτά γε  δὴ   ταῦτα, ὀνομαστότατα τῶν πρὶν γενόμενα,
[1, 127]   ἔτι ἐν τῇ πόλει. ~τοῦτο  δὴ   τὸ ἄγος οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον
[1, 53]   χρήσασθε ὡς πολεμίοις. οἱ μὲν  δὴ   τοιαῦτα εἶπον· τῶν δὲ Κερκυραίων
[1, 1]   διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη  δὴ   τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει
[1, 24]   γένος τῶν ἀφ' Ἡρακλέους, κατὰ  δὴ   τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ τῆς
[1, 50]   πρὸς Ἕλληνας νεῶν πλήθει μεγίστη  δὴ   τῶν πρὸ αὑτῆς γεγένηται. ἐπειδὴ
[1, 91]   Θεμιστοκλῆς ἐπελθὼν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐνταῦθα  δὴ   φανερῶς εἶπεν ὅτι μὲν
[1, 138]   Ἦν γὰρ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα  δὴ   φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005