Alphabétiquement     [«   »]
τὰς 97
Ταυλάντιοι 1
ταῦτ 1
ταῦτα 43
ταὐτὰ 2
ταύτας 1
Ταύτας 1
Fréquences     [«    »]
43 Ἀθηναίους
43 αὐτοὶ
43 Κορίνθιοι
43 ταῦτα
44 αἱ
44 ἀλλ
44 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ταῦτα


Livre, Chap.
[1, 113]   Φωκεῦσιν. ~Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ  ταῦτα   Ἀθηναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ἐχόντων
[1, 131]   τό τε πρῶτον δι' αὐτὰ  ταῦτα   ἀνεκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἐπειδὴ τῇ
[1, 82]   μὲν ἐσακούωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν,  ταῦτα   ἄριστα· ἢν δὲ μή, διελθόντων
[1, 144]   οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεθα.  ταῦτα   γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα
[1, 115]   Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα καὶ Ἀχαΐαν·  ταῦτα   γὰρ εἶχον Ἀθηναῖοι Πελοποννησίων. Ἕκτῳ
[1, 85]   παρασκευάζεσθε δὲ τὸν πόλεμον ἅμα.  ταῦτα   γὰρ καὶ κράτιστα βουλεύσεσθε καὶ
[1, 23]   τι φθείρασα λοιμώδης νόσος·  ταῦτα   γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ
[1, 14]   ἐς πλῆθος ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοις·  ταῦτα   γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆς Ξέρξου
[1, 56]   σπονδαῖς μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν. ~Μετὰ  ταῦτα   δ' εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη
[1, 118]   καὶ πρότερον ὑπήκοοι εἶναι. ~Μετὰ  ταῦτα   δὲ ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖς
[1, 24]   τὸν τῶν βαρβάρων πόλεμον καταλῦσαι.  ταῦτα   δὲ ἱκέται καθεζόμενοι ἐς τὸ
[1, 118]   πρόφασις τοῦδε τοῦ πολέμου κατέστη.  ταῦτα   δὲ ξύμπαντα ὅσα ἔπραξαν οἱ
[1, 57]   τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους.  ~ταῦτα   δὲ περὶ τοὺς Ποτειδεάτας οἱ
[1, 90]   καθαιροῦντας πάντα. καὶ μὲν  ταῦτα   διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα ὅτι
[1, 98]   ὁμολογίαν. Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ  ταῦτα   ἐπολέμησαν καὶ πολιορκίᾳ παρεστήσαντο, πρώτη
[1, 28]   τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν  ταῦτα·   ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ ὥστε
[1, 57]   Βοττιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων, εἰ ξύμμαχα  ταῦτα   ἔχοι ὅμορα ὄντα τὰ χωρία,
[1, 31]   εὑρίσκεσθαι. οἱ δὲ Κορίνθιοι πυθόμενοι  ταῦτα   ἦλθον καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς
[1, 137]   δὲ ναύκληρος ποιεῖ τε  ταῦτα   καὶ ἀποσαλεύσας ἡμέραν καὶ νύκτα
[1, 100]   πόλεμον καθίσταντο. ~Ἐγένετο δὲ μετὰ  ταῦτα   καὶ ἐπ' Εὐρυμέδοντι ποταμῷ
[1, 87]   μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου διαπραξάμενοι  ταῦτα,   καὶ οἱ Ἀθηναίων πρέσβεις ὕστερον
[1, 143]   τοὺς ἄνδρας, ἀλλ' οἱ ἄνδρες  ταῦτα   κτῶνται. καὶ εἰ ᾤμην πείσειν
[1, 130]   κάλλιστα καὶ ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις.  ~ταῦτα   λαβὼν Παυσανίας τὰ γράμματα,
[1, 18]   καὶ οἱ ξυμπολεμήσαντες. δυνάμει γὰρ  ταῦτα   μέγιστα διεφάνη· ἴσχυον γὰρ οἱ
[1, 128]   λόγῳ ἀπέδρασαν αὐτόν. ἔπρασσε δὲ  ταῦτα   μετὰ Γογγύλου τοῦ Ἐρετριῶς, ᾧπερ
[1, 70]   ποιεῖσθαι ὧν ἂν γνῶσιν. καὶ  ταῦτα   μετὰ πόνων πάντα καὶ κινδύνων
[1, 105]   καταστάντος πρὸς Αἰγινήτας Ἀθηναίοις μετὰ  ταῦτα   ναυμαχία γίγνεται ἐπ' Αἰγίνῃ μεγάλη
[1, 133]   διακόνων ἀποθανεῖν, κἀκείνου αὐτά τε  ταῦτα   ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ παρόντος
[1, 66]   ἔτι ἀνοκωχὴ ἦν· ἰδίᾳ γὰρ  ταῦτα   οἱ Κορίνθιοι ἔπραξαν. ~πολιορκουμένης δὲ
[1, 11]   ἦν καὶ αὐτά γε δὴ  ταῦτα,   ὀνομαστότατα τῶν πρὶν γενόμενα, δηλοῦται
[1, 114]   αὐτόνομοι πάλιν ἐγένοντο. ~Μετὰ δὲ  ταῦτα   οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη
[1, 111]   Ὀρέστην ἔχοντες ἄπρακτοι. μετὰ δὲ  ταῦτα   οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι Ἀθηναίων
[1, 32]   τῆς ξυμμαχίας τῆς αἰτήσεως καὶ  ταῦτα   πιστεύοντες ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεσθαι ἀπέστειλαν
[1, 113]   ὡς ἑκάστοις ἐπὶ τὰ χωρία  ταῦτα   πολέμια ὄντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου
[1, 14]   ναυτικῶν ἦν. φαίνεται δὲ καὶ  ταῦτα   πολλαῖς γενεαῖς ὕστερα γενόμενα τῶν
[1, 128]   ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ εἶναι  ταῦτα   πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εἰ
[1, 6]   οἱ βάρβαροι. σημεῖον δ' ἐστὶ  ταῦτα   τῆς Ἑλλάδος ἔτι οὕτω νεμόμενα
[1, 108]   δὲ καὶ οἱ Αἰγινῆται μετὰ  ταῦτα   τοῖς Ἀθηναίοις, τείχη τε περιελόντες
[1, 112]   μετ' αὐτῶν. Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ  ταῦτα   τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσαν,
[1, 45]   κωλύειν κατὰ δύναμιν. προεῖπον δὲ  ταῦτα   τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα τὰς
[1, 54]   ἀντεπέπλεον ἐκ τῶν Συβότων, διὰ  ταῦτα   τροπαῖον ἔστησαν. ~οὕτω μὲν ἑκάτεροι
[1, 14]   Καρχηδονίους ἐνίκων ναυμαχοῦντες· ~δυνατώτατα γὰρ  ταῦτα   τῶν ναυτικῶν ἦν. φαίνεται δὲ
[1, 12]   ἔστιν χωρία. πάντα δὲ  ταῦτα   ὕστερον τῶν Τρωικῶν ἐκτίσθη. ~Δυνατωτέρας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005