Alphabétiquement     [«   »]
τηρήσαντες 1
τηρήσασι 1
Τῆς 2
τῆς 206
τί 5
τι 68
τίθενται 1
Fréquences     [«    »]
194 γὰρ
170 τοῦ
201 τοὺς
206 τῆς
224 ἐν
227 ἐς
239 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τῆς


Livre, Chap.
[1, 109]   τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐκράτουν  τῆς   Αἰγύπτου οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ βασιλεὺς
[1, 110]   ὃς τὰ πάντα ἔπραξε περὶ  τῆς   Αἰγύπτου, προδοσίᾳ ληφθεὶς ἀνεσταυρώθη. ἐκ
[1, 32]   Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆς ξυμμαχίας  τῆς   αἰτήσεως καὶ ταῦτα πιστεύοντες ἐχυρὰ
[1, 83]   ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ' ἀμφότερα  τῆς   αἰτίας ἕξομεν, οὗτοι καὶ καθ'
[1, 111]   παραλαβόντες Ἀχαιοὺς καὶ διαπλεύσαντες πέραν  τῆς   Ἀκαρνανίας ἐς Οἰνιάδας ἐστράτευσαν καὶ
[1, 20]   ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ζήτησις  τῆς   ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα
[1, 123]   καὶ αὐτοῦ ὑποσχομένου ξυλλήψεσθαι καὶ  τῆς   ἄλλης Ἑλλάδος ἁπάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ
[1, 18]   Ἀθηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ  τῆς   ἄλλης Ἑλλάδος ἐπὶ πολὺ καὶ
[1, 31]   τε αὐτῆς Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ  τῆς   ἄλλης Ἑλλάδος ἐρέτας, μισθῷ πείθοντες.
[1, 32]   μείζονι παρασκευῇ ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ  τῆς   ἄλλης Ἑλλάδος ἐφ' ἡμᾶς ὥρμηνται
[1, 35]   ναῦς καὶ προσέτι καὶ ἐκ  τῆς   ἄλλης Ἑλλάδος καὶ οὐχ ἥκιστα
[1, 2]   μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι· ἐκ γὰρ  τῆς   ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ
[1, 110]   ἐκ δὲ τῶν Ἀθηνῶν καὶ  τῆς   ἄλλης ξυμμαχίδος πεντήκοντα τριήρεις διάδοχοι
[1, 35]   τε ξυμμαχίας εἴρξουσι καὶ ἀπὸ  τῆς   ἄλλοθέν ποθεν ὠφελίας, εἶτα ἐν
[1, 29]   ἐπειδὴ δ' ἐγένοντο ἐν Ἀκτίῳ  τῆς   Ἀνακτορίας γῆς, οὗ τὸ ἱερὸν
[1, 133]   πίστιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος  τῆς   ἀναστάσεως καὶ ἀξιοῦντος ὡς τάχιστα
[1, 137]   τήν τε ἐκ Σαλαμῖνος προάγγελσιν  τῆς   ἀναχωρήσεως καὶ τὴν τῶν γεφυρῶν,
[1, 93]   τόν τε Πειραιᾶ ὠφελιμώτερον ἐνόμιζε  τῆς   ἄνω πόλεως, καὶ πολλάκις τοῖς
[1, 139]   τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ  τῆς   ἀορίστου καὶ ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν
[1, 27]   ἐθέλει ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ βούλεται  τῆς   ἀποικίας, πεντήκοντα δραχμὰς καταθέντα Κορινθίας
[1, 69]   δρᾷ, εἴπερ καὶ τὴν ἀξίωσιν  τῆς   ἀρετῆς ὡς ἐλευθερῶν τὴν Ἑλλάδα
[1, 97]   ἀκριβῶς ἐπεμνήσθη. ἅμα δὲ καὶ  τῆς   ἀρχῆς ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν
[1, 128]   πρῶτον μεταπεμφθεὶς ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἀπὸ  τῆς   ἀρχῆς τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ καὶ
[1, 118]   τῆς τε Ξέρξου ἀναχωρήσεως καὶ  τῆς   ἀρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου· ἐν
[1, 9]   πλήθει χρημάτων, ἦλθεν ἐκ  τῆς   Ἀσίας ἔχων ἐς ἀνθρώπους ἀπόρους,
[1, 67]   ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ καὶ  τῆς   Ἀττικῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς σπονδάς.
[1, 2]   ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης  τῆς   Ἀττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν. ~Δηλοῖ δέ
[1, 114]   καὶ μετὰ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι  τῆς   Ἀττικῆς ἐς Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶζε
[1, 113]   καὶ Εὐβοέων φυγάδες καὶ ὅσοι  τῆς   αὐτῆς γνώμης ἦσαν, καὶ μάχῃ
[1, 140]   μὲν γνώμης, Ἀθηναῖοι, αἰεὶ  τῆς   αὐτῆς ἔχομαι, μὴ εἴκειν Πελοποννησίοις,
[1, 41]   οἰκεῖα χεῖρον τίθενται φιλονικίας ἕνεκα  τῆς   αὐτίκα. ~Ὧν ἐνθυμηθέντες καὶ νεώτερός
[1, 39]   μεταδώσετε καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπογενόμενοι  τῆς   ἀφ' ἡμῶν αἰτίας τὸ ἴσον
[1, 93]   προσέκειτο, ἰδών, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ,  τῆς   βασιλέως στρατιᾶς τὴν κατὰ θάλασσαν
[1, 108]   ~γενομένης δὲ μάχης ἐν Τανάγρᾳ  τῆς   Βοιωτίας ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ
[1, 113]   Ξαιρώνειαν καὶ ἄλλ' ἄττα χωρία  τῆς   Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἑαυτῶν μὲν χιλίοις
[1, 108]   νικήσαντες τῆς τε χώρας ἐκράτησαν  τῆς   Βοιωτίας καὶ Φωκίδος καὶ Ταναγραίων
[1, 93]   προφέρειν ἐς τὸ κτήσασθαι δύναμιν  (τῆς   γὰρ δὴ θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν
[1, 2]   βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων.  τῆς   γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ'
[1, 11]   ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον ὅσον ἀχρηματία.  τῆς   γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ τόν τε
[1, 105]   ἐπικούρους διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα  τῆς   Γερανείας κατέλαβον καὶ ἐς τὴν
[1, 107]   περιπλεύσαντες ἔμελλον κωλύσειν· διὰ δὲ  τῆς   Γερανείας οὐκ ἀσφαλὲς αὐτοῖς ἐφαίνετο
[1, 30]   ἐς Λευκάδα τὴν Κορινθίων ἀποικίαν  τῆς   γῆς ἔτεμον καὶ Κυλλήνην τὸ
[1, 2]   τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ  τῆς   γῆς ἀρίστη αἰεὶ τὰς
[1, 52]   τὰς μὲν ναῦς ἄραντες ἀπὸ  τῆς   γῆς καὶ παραταξάμενοι μετεώρους ἡσύχαζον,
[1, 108]   εἷλον καὶ Σικυωνίους ἐν ἀποβάσει  τῆς   γῆς μάχῃ ἐκράτησαν. ~Οἱ δ'
[1, 139]   ψήφισμα καθῄρουν, ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι  τῆς   γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς
[1, 140]   ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν  τῆς   γνώμης. οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ
[1, 90]   τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον  τῆς   γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς
[1, 136]   οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, δὲ  τῆς   γυναικὸς ἱκέτης γενόμενος διδάσκεται ὑπ'
[1, 124]   μὴ φοβηθέντες τὸ αὐτίκα δεινόν,  τῆς   δ' ἀπ' αὐτοῦ διὰ πλείονος
[1, 99]   Ἀθηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ  τῆς   δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ
[1, 143]   μὲν γῆν καὶ οἰκίας ἀφεῖναι,  τῆς   δὲ θαλάσσης καὶ πόλεως φυλακὴν
[1, 62]   παντὸς οἱ ξύμμαχοι ᾕρηντο Ἀριστέα,  τῆς   δὲ ἵππου Περδίκκαν· ἀπέστη γὰρ
[1, 42]   οὐ μέλλουσαν πρὸς Κορινθίους κτήσασθαι,  τῆς   δὲ ὑπαρχούσης πρότερον διὰ Μεγαρέας
[1, 81]   καὶ εἰ δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον  τῆς   διαφορᾶς. μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ
[1, 39]   περιόψεσθαι, τότε καὶ τὸ εὐπρεπὲς  τῆς   δίκης παρέσχοντο. καὶ δεῦρο ἥκουσιν
[1, 49]   νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος πλήθους ἐκ  τῆς   διώξεως οὐ παρουσῶν. οἱ δὲ
[1, 63]   ~Ἐπαναχωρῶν δὲ Ἀριστεὺς ἀπὸ  τῆς   διώξεως, ὡς ὁρᾷ τὸ ἄλλο
[1, 132]   παρασημηνάμενος σφραγῖδα, ἵνα, ἢν ψευσθῇ  τῆς   δόξης καὶ ἐκεῖνός τι
[1, 73]   ὡς οὐκέτι αὐτῷ ὁμοίας οὔσης  τῆς   δυνάμεως κατὰ τάχος τῷ πλέονι
[1, 10]   ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν  τῆς   δυνάμεως προελθόντος πολλοῦ χρόνου τοῖς
[1, 24]   τῶν προσοίκων βαρβάρων ἐφθάρησαν καὶ  τῆς   δυνάμεως τῆς πολλῆς ἐστερήθησαν. τὰ
[1, 58]   ποιήσασθαι· τοῖς τ' ἐκλιποῦσι τούτοις  τῆς   ἑαυτοῦ γῆς τῆς Μυγδονίας περὶ
[1, 15]   καὶ ἐκδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ  τῆς   ἑαυτῶν ἐπ' ἄλλων καταστροφῇ οὐκ
[1, 120]   εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι μήτε τῷ ἡσύχῳ  τῆς   εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. τε
[1, 93]   (ὑπῆρκτο δ' αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ  τῆς   ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ' ἐνιαυτὸν
[1, 13]   Πελοποννήσου καὶ τῶν ἔξω, διὰ  τῆς   ἐκείνων παρ' ἀλλήλους ἐπιμισγόντων, χρήμασί
[1, 87]   χρηματίσαντες· δὲ διαγνώμη αὕτη  τῆς   ἐκκλησίας, τοῦ τὰς σπονδὰς λελύσθαι,
[1, 139]   καὶ ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν ἐναγῶν  τῆς   ἐλάσεως· ὕστερον δὲ φοιτῶντες παρ'
[1, 6]   βάρβαροι. σημεῖον δ' ἐστὶ ταῦτα  τῆς   Ἑλλάδος ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν
[1, 13]   Τρωικῶν ἐκτίσθη. ~Δυνατωτέρας δὲ γιγνομένης  τῆς   Ἑλλάδος καὶ τῶν χρημάτων τὴν
[1, 10]   φαίνονται ἐλθόντες, ὡς ἀπὸ πάσης  τῆς   Ἑλλάδος κοινῇ πεμπόμενοι. ~Αἴτιον δ'
[1, 13]   καὶ τριήρεις ἐν Κορίνθῳ πρῶτον  τῆς   Ἑλλάδος ναυπηγηθῆναι. φαίνεται δὲ καὶ
[1, 18]   τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν ἐκ  τῆς   Ἑλλάδος οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον
[1, 10]   κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῷ  τῆς   Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισθείσης, φαίνοιτ' ἂν
[1, 5]   ἀλλήλους. καὶ μέχρι τοῦδε πολλὰ  τῆς   Ἑλλάδος τῷ παλαιῷ τρόπῳ νέμεται
[1, 88]   δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ  τῆς   Ἑλλάδος ὑποχείρια ἤδη ὄντα. ~Οἱ
[1, 128]   καὶ τὸ πρῶτον ἐπεχείρησεν, ἐφιέμενος  τῆς   Ἑλληνικῆς ἀρχῆς. εὐεργεσίαν δὲ ἀπὸ
[1, 74]   οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι καὶ ὑπὲρ  τῆς   ἐν βραχείᾳ ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες
[1, 128]   ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς  τῆς   ἐν Ἑλλησπόντῳ καὶ κριθεὶς ὑπ'
[1, 112]   Κιτίου, καὶ πλεύσαντες ὑπὲρ Σαλαμῖνος  τῆς   ἐν Κύπρῳ Φοίνιξι καὶ Κυπρίοις
[1, 27]   Κορίνθιοι δ' ὡς αὐτοῖς ἐκ  τῆς   Ἐπιδάμνου ἦλθον ἄγγελοι ὅτι πολιορκοῦνται,
[1, 71]   δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι πολλῆς καὶ  τῆς   ἐπιτεχνήσεως δεῖ. δι' ὅπερ καὶ
[1, 114]   τάχος ἐκόμιζε τὴν στρατιὰν ἐκ  τῆς   Εὐβοίας. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ
[1, 89]   ηὐξήθησαν. ἐπειδὴ Μῆδοι ἀνεχώρησαν ἐκ  τῆς   Εὐρώπης νικηθέντες καὶ ναυσὶ καὶ
[1, 33]   καλὴ ξυντυχία κατὰ πολλὰ  τῆς   ἡμετέρας χρείας, πρῶτον μὲν ὅτι
[1, 46]   Ξειμέριον. οἱ μὲν οὖν Κορίνθιοι  τῆς   ἠπείρου ἐνταῦθα ὁρμίζονταί τε καὶ
[1, 143]   τε αὑτοῦ φεύγειν καὶ μετὰ  τῆς   ἥσσονος ἅμα ἐλπίδος ὀλίγων ἡμερῶν
[1, 30]   ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου,  τῆς   θαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν τῆς κατ'
[1, 63]   παρῆλθε παρὰ τὴν χηλὴν διὰ  τῆς   θαλάσσης βαλλόμενός τε καὶ χαλεπῶς,
[1, 50]   οὐσῶν ἀμφοτέρων καὶ ἐπὶ πολὺ  τῆς   θαλάσσης ἐπεχουσῶν, ἐπειδὴ ξυνέμειξαν ἀλλήλοις,
[1, 142]   ἐς τὰ ναυτικά. τὸ δὲ  τῆς   θαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσθαι οὐ ῥᾳδίως
[1, 4]   λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει ἐκ  τῆς   θαλάσσης ἐφ' ὅσον ἐδύνατο, τοῦ
[1, 30]   πλεῖστον μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἐπεκράτουν  τῆς   θαλάσσης καὶ τοὺς τῶν Κορινθίων
[1, 143]   κατ' ἤπειρον· μέγα γὰρ τὸ  τῆς   θαλάσσης κράτος. σκέψασθε δέ· εἰ
[1, 13]   τε ἐξηρτύετο Ἑλλάς, καὶ  τῆς   θαλάσσης μᾶλλον ἀντείχοντο. πρῶτοι δὲ
[1, 117]   ναυμαχοῦντες τὰς ἀνταναγομένας ἐνίκησαν, καὶ  τῆς   θαλάσσης τῆς καθ' ἑαυτοὺς ἐκράτησαν
[1, 126]   ἀπὸ τούτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι  τῆς   θεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐκαλοῦντο καὶ
[1, 126]   τοὺς Ἀθηναίους τὸ ἄγος ἐλαύνειν  τῆς   θεοῦ· τὸ δὲ ἄγος ἦν
[1, 46]   λίμνη ἐς θάλασσαν· διὰ δὲ  τῆς   Θεσπρωτίδος Ἀχέρων ποταμὸς ῥέων ἐσβάλλει
[1, 46]   Λευκάδος πλέοντες, ὁρμίζονται ἐς Ξειμέριον  τῆς   Θεσπρωτίδος γῆς. ἔστι δὲ λιμήν,
[1, 46]   ἀπὸ θαλάσσης ἐν τῇ Ἐλαιάτιδι  τῆς   Θεσπρωτίδος Ἐφύρη. ἐξίησι δὲ παρ'
[1, 50]   προσεβεβοηθήκει· ἔστι δὲ τὰ Σύβοτα  τῆς   Θεσπρωτίδος λιμὴν ἐρῆμος. τοῦτο δὲ
[1, 30]   Ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ Ξειμέριον  τῆς   Θεσπρωτίδος φυλακῆς ἕνεκα τῆς τε
[1, 111]   ὄντας ξυμμάχους οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευσαν  τῆς   Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. καὶ τῆς
[1, 100]   ἃς εἶχον Ἠδωνοί, προελθόντες δὲ  τῆς   Θρᾴκης ἐς μεσόγειαν διεφθάρησαν ἐν
[1, 130]   τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει καὶ διὰ  τῆς   Θρᾴκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ
[1, 139]   ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς γῆς  τῆς   ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου καὶ
[1, 133]   ἐλθόντος καὶ ἐρωτῶντος τὴν πρόφασιν  τῆς   ἱκετείας ᾔσθοντο πάντα σαφῶς, αἰτιωμένου
[1, 15]   ὑπήκοοι, οὐδ' αὖ αὐτοὶ ἀπὸ  τῆς   ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο, κατ'
[1, 117]   ἀνταναγομένας ἐνίκησαν, καὶ τῆς θαλάσσης  τῆς   καθ' ἑαυτοὺς ἐκράτησαν ἡμέρας περὶ
[1, 68]   ~Τὸ πιστὸν ὑμᾶς, Λακεδαιμόνιοι,  τῆς   καθ' ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας καὶ
[1, 30]   οἴκου, τῆς θαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν  τῆς   κατ' ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ
[1, 93]   τὴν κατὰ θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν  τῆς   κατὰ γῆν οὖσαν· τόν τε
[1, 10]   δὲ τά τε ἱερὰ καὶ  τῆς   κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν
[1, 30]   τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ  τῆς   Κερκυραίας ἀκρωτηρίῳ τοὺς μὲν ἄλλους
[1, 25]   καὶ κατὰ τὴν Φαιάκων προενοίκησιν  τῆς   Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ περὶ
[1, 36]   ἐσόμενον, καὶ ἅμα οὐ περὶ  τῆς   Κερκύρας νῦν τὸ πλέον
[1, 110]   ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν πορευόμενοι διὰ  τῆς   Λιβύης ἐς Κυρήνην ἐσώθησαν, οἱ
[1, 61]   Ἀριστεὺς παρεληλυθώς, ἀπανίστανται ἐκ  τῆς   Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν
[1, 109]   ξυμμάχους μάχῃ ἐκράτησε καὶ ἐκ  τῆς   Μέμφιδος ἐξήλασε τοὺς Ἕλληνας καὶ
[1, 104]   τοῦ τε ποταμοῦ κρατοῦντες καὶ  τῆς   Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν πρὸς
[1, 142]   ἀντεπιτετειχισμένων· φρούριον δ' εἰ ποιήσονται,  τῆς   μὲν γῆς βλάπτοιεν ἄν τι
[1, 111]   τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. καὶ  τῆς   μὲν γῆς ἐκράτουν ὅσα μὴ
[1, 92]   προθυμίαν τὰ μάλιστ' αὐτοῖς ἐτύγχανον)  τῆς   μέντοι βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως ἤχθοντο.
[1, 24]   δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ  τῆς   μητροπόλεως κατακληθείς. ξυνῴκισαν δὲ καὶ
[1, 58]   ἐκλιποῦσι τούτοις τῆς ἑαυτοῦ γῆς  τῆς   Μυγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην
[1, 137]   ἀσφάλειαν εἶναι μηδένα ἐκβῆναι ἐκ  τῆς   νεὼς μέχρι πλοῦς γένηται· πειθομένῳ
[1, 109]   ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε καὶ  τῆς   νήσου τὰ πολλὰ ἤπειρον, καὶ
[1, 54]   ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς γενόμενος  τῆς   νυκτὸς διεσκέδασεν αὐτὰ πανταχῇ, καὶ
[1, 4]   ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ  τῆς   νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον
[1, 128]   Σπάρτῃ. ἐκέλευον δὲ καὶ τὸ  τῆς   Ξαλκιοίκου ἄγος ἐλαύνειν αὐτούς· ἐγένετο
[1, 134]   δηλώσαντος εὐνοίᾳ πρὸς τὸ ἱερὸν  τῆς   Ξαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ προκαταφυγεῖν·
[1, 14]   Κερκυραίοις· ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ  τῆς   Ξέρξου στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν
[1, 11]   δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ πρὸς γεωργίαν  τῆς   Ξερσονήσου τραπόμενοι καὶ λῃστείαν τῆς
[1, 118]   τῶν Ἀθηναίων σαφῶς ᾔρετο καὶ  τῆς   ξυμμαχίας αὐτῶν ἥπτοντο. τότε δὲ
[1, 35]   καὶ ναυτικῆς καὶ οὐκ ἠπειρώτιδος  τῆς   ξυμμαχίας διδομένης οὐχ ὁμοία
[1, 19]   τὰ κράτιστά ποτε μετὰ ἀκραιφνοῦς  τῆς   ξυμμαχίας ἤνθησαν. ~Τὰ μὲν οὖν
[1, 119]   καὶ ἐλθόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ  τῆς   ξυμμαχίας καὶ ξυνόδου γενομένης οἵ
[1, 32]   ἢν ἀτυχῶσιν. Κερκυραῖοι δὲ μετὰ  τῆς   ξυμμαχίας τῆς αἰτήσεως καὶ ταῦτα
[1, 22]   μάλιστ' εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα  τῆς   ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων,
[1, 140]   σφαλλώμεθα, βοηθεῖν, μηδὲ κατορθοῦντας  τῆς   ξυνέσεως μεταποιεῖσθαι. ἐνδέχεται γὰρ τὰς
[1, 106]   οὐκ ὀλίγον προσβιασθὲν καὶ διαμαρτὸν  τῆς   ὁδοῦ ἐσέπεσεν ἔς του χωρίον
[1, 63]   ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας, ἐπὶ  τῆς   Ὀλύνθου ἐς τὴν Ποτείδαιαν·
[1, 63]   πλείους σώσας. οἱ δ' ἀπὸ  τῆς   Ὀλύνθου τοῖς Ποτειδεάταις βοηθοί (ἀπέχει
[1, 113]   Κορωνείᾳ ἐπιτίθενται οἵ τε ἐκ  τῆς   Ὀρχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ
[1, 74]   παρεγένεσθε) ἡμεῖς δὲ ἀπό τε  τῆς   οὐκ οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι καὶ
[1, 5]   σιδηροφορεῖσθαι τούτοις τοῖς ἠπειρώταις ἀπὸ  τῆς   παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκεν· ~πᾶσα γὰρ
[1, 56]   οᾔ οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ  τῆς   Παλλήνης, Κορινθίων ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ
[1, 64]   ἐς μάχην, ἀπετείχισε τὸ ἐκ  τῆς   Παλλήνης {τεῖχος} καὶ οὕτως ἤδη
[1, 126]   Διὸς ἑορτὴ Μειλιχίου μεγίστη ἔξω  τῆς   πόλεως, ἐν πανδημεὶ θύουσι
[1, 62]   τῷ ἰσθμῷ, καὶ ἀγορὰν ἔξω  τῆς   πόλεως ἐπεποίηντο. στρατηγὸν μὲν οὖν
[1, 103]   τείχη ᾠκοδόμησαν Μεγαρεῦσι τὰ ἀπὸ  τῆς   πόλεως ἐς Νίσαιαν καὶ ἐφρούρουν
[1, 10]   εἰκάζεσθαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως  τῆς   πόλεως ἔστιν. οὔκουν ἀπιστεῖν
[1, 55]   αὐτῶν οἱ πλείους πρῶτοι ὄντες  τῆς   πόλεως. μὲν οὖν Κέρκυρα
[1, 93]   γὰρ περίβολος πανταχῇ ἐξήχθη  τῆς   πόλεως, καὶ διὰ τοῦτο πάντα
[1, 105]   οὐκ ἐκίνησαν, τῶν δ' ἐκ  τῆς   πόλεως ὑπολοίπων οἵ τε πρεσβύτατοι
[1, 70]   τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ  τῆς   πόλεως χρῶνται, τῇ δὲ γνώμῃ
[1, 24]   βαρβάρων ἐφθάρησαν καὶ τῆς δυνάμεως  τῆς   πολλῆς ἐστερήθησαν. τὰ δὲ τελευταῖα
[1, 71]   καὶ τὰ τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ  τῆς   πολυπειρίας ἐπὶ πλέον ὑμῶν κεκαίνωται.
[1, 60]   ~καὶ ἐν τούτῳ οἱ Κορίνθιοι,  τῆς   Ποτειδαίας ἀφεστηκυίας καὶ τῶν Ἀττικῶν
[1, 57]   Πελοποννησίους, καὶ τοὺς Κορινθίους προσεποιεῖτο  τῆς   Ποτειδαίας ἕνεκα ἀποστάσεως· προσέφερε δὲ
[1, 67]   οἱ Κορίνθιοι ἔπραξαν. ~πολιορκουμένης δὲ  τῆς   Ποτειδαίας οὐχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε
[1, 85]   τοὺς Ἀθηναίους πέμπετε μὲν περὶ  τῆς   Ποτειδαίας, πέμπετε δὲ περὶ ὧν
[1, 65]   ὠφελία τις γενήσεται. μετὰ δὲ  τῆς   Ποτειδαίας τὴν ἀποτείχισιν Φορμίων μὲν
[1, 35]   ὑμετέρων ὑπηκόων, ἡμᾶς δὲ ἀπὸ  τῆς   προκειμένης τε ξυμμαχίας εἴρξουσι καὶ
[1, 7]   ἀπελάμβανον ἐμπορίας τε ἕνεκα καὶ  τῆς   πρὸς τοὺς προσοίκους ἕκαστοι ἰσχύος·
[1, 139]   ἐτελεύτησεν. ~Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν  τῆς   πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τε
[1, 120]   ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ' ἂν ἀφαιρεθείη  τῆς   ῥᾳστώνης τὸ τερπνὸν δι' ὅπερ
[1, 115]   ξυνεπελάβοντο δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς  τῆς   Σάμου ἄνδρες ἰδιῶται νεωτερίσαι βουλόμενοι
[1, 116]   πλέουσιν· ᾤχετο γὰρ καὶ ἐκ  τῆς   Σάμου πέντε ναυσὶ Στησαγόρας καὶ
[1, 86]   ψηφίζεσθε οὖν, Λακεδαιμόνιοι, ἀξίως  τῆς   Σπάρτης τὸν πόλεμον, καὶ μήτε
[1, 128]   ὕστερον ἀνηυρέθη· Παυσανίας ἡγεμὼν  τῆς   Σπάρτης τούσδε τέ σοι χαρίζεσθαι
[1, 102]   χωρίον. καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης  τῆς   στρατείας πρῶτον Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις
[1, 106]   τὸ δὲ πλῆθος ἀπεχώρησεν αὐτοῖς  τῆς   στρατιᾶς ἐπ' οἴκου. ~Ἤρξαντο δὲ
[1, 12]   καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον Πελοποννήσιοι  τῆς   τε ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν
[1, 2]   τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας,  τῆς   τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα.
[1, 36]   καιρῶν οἰκειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται.  τῆς   τε γὰρ Ἰταλίας καὶ Σικελίας
[1, 70]   τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι  τῆς   τε γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις
[1, 39]   κινδυνεύουσι, μηδ' ἐν ὑμεῖς  τῆς   τε δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ
[1, 70]   δεινοῖς εὐέλπιδες· τὸ δὲ ὑμέτερον  τῆς   τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆς
[1, 44]   ἐς πόλεμον καθιστῶνται. ἅμα δὲ  τῆς   τε Ἰταλίας καὶ Σικελίας καλῶς
[1, 13]   καὶ Καμβύσου τοῦ υἱέος αὐτοῦ,  τῆς   τε καθ' ἑαυτοὺς θαλάσσης Κύρῳ
[1, 2]   ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος ἀφαιρήσεται,  τῆς   τε καθ' ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς
[1, 30]   Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς ἕνεκα  τῆς   τε Λευκάδος καὶ τῶν ἄλλων
[1, 118]   ἐν ἔτεσι πεντήκοντα μάλιστα μεταξὺ  τῆς   τε Ξέρξου ἀναχωρήσεως καὶ τῆς
[1, 10]   πέντε τὰς δύο μοίρας νέμονται,  τῆς   τε ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ τῶν
[1, 138]   ἐν τῷ χρόνῳ ὃν ἐπέσχε  τῆς   τε Περσίδος γλώσσης ὅσα ἐδύνατο
[1, 108]   ἐν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες  τῆς   τε χώρας ἐκράτησαν τῆς Βοιωτίας
[1, 75]   Λακεδαιμόνιοι, καὶ προθυμίας ἕνεκα  τῆς   τότε καὶ γνώμης ξυνέσεως ἀρχῆς
[1, 11]   τῆς Ξερσονήσου τραπόμενοι καὶ λῃστείαν  τῆς   τροφῆς ἀπορίᾳ. καὶ μᾶλλον
[1, 97]   καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπόδειξιν ἔχει  τῆς   τῶν Ἀθηναίων ἐν οἵῳ τρόπῳ
[1, 35]   ἐπιόντων γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ  τῆς   ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσθε·
[1, 35]   κἀκείνων κωλύειν τοὺς ἐκ  τῆς   ὑμετέρας μισθοφόρους καὶ ἡμῖν
[1, 121]   ναυτικόν τε, ἰσχύουσιν, ἀπὸ  τῆς   ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα
[1, 104]   πρὸς Αἰγύπτῳ, ὁρμώμενος ἐκ Μαρείας  τῆς   ὑπὲρ Φάρου πόλεως ἀπέστησεν Αἰγύπτου
[1, 84]   εὔβουλοι δὲ ἀμαθέστερον τῶν νόμων  τῆς   ὑπεροψίας παιδευόμενοι καὶ ξὺν χαλεπότητι
[1, 10]   ἂν τὴν δύναμιν εἰκάζεσθαι ἀπὸ  τῆς   φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως
[1, 11]   δηλοῦται τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα ὄντα  τῆς   φήμης καὶ τοῦ νῦν περὶ
[1, 3]   τοὺς μετ' Ἀχιλλέως ἐκ  τῆς   Φθιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες
[1, 89]   ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι ἐκ  τῆς   χώρας ἀπῆλθον, διεκομίζοντο εὐθὺς ὅθεν
[1, 138]   ἐδύνατο κατενόησε καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων  τῆς   χώρας· ἀφικόμενος δὲ μετὰ τὸν
[1, 138]   τῇ ἀγορᾷ· ταύτης γὰρ ἦρχε  τῆς   χώρας, δόντος βασιλέως αὐτῷ Μαγνησίαν
[1, 9]   ἀπόρους, δύναμιν περιποιησάμενον τὴν ἐπωνυμίαν  τῆς   χώρας ἔπηλυν ὄντα ὅμως σχεῖν,
[1, 136]   ἐφ' διώκεται) σωτηρίας ἂν  τῆς   ψυχῆς ἀποστερῆσαι. ~ὁ δὲ ἀκούσας
[1, 39]   δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες  τῆς   ὠφελίας νῦν μεταδώσετε καὶ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005