Alphabétiquement     [«   »]
βωμὸν 1
γ 4
γάρ 5
γὰρ 194
γε 25
γεγενημένος 1
γεγενημένους 1
Fréquences     [«    »]
150 μὴ
166 τὰ
170 τοῦ
194 γὰρ
201 τοὺς
206 τῆς
224 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

γὰρ


Livre, Chap.
[1, 137]   ἐπολιόρκει Νάξον. καί (ἦν  γὰρ   ἀγνὼς τοῖς ἐν τῇ νηί)
[1, 95]   ἀνακρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο· καὶ  γὰρ   ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ
[1, 99]   λιποστράτιον εἴ τῳ ἐγένετο· οἱ  γὰρ   Ἀθηναῖοι ἀκριβῶς ἔπρασσον καὶ λυπηροὶ
[1, 89]   Ἑλλάδος ὑποχείρια ἤδη ὄντα. ~Οἱ  γὰρ   Ἀθηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ
[1, 116]   τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο (ἔτυχον  γὰρ   αἱ μὲν ἐπὶ Καρίας ἐς
[1, 77]   δοκεῖ εἶναι, εἰκότως· τὸ παρὸν  γὰρ   αἰεὶ βαρὺ τοῖς ὑπηκόοις. ὑμεῖς
[1, 23]   τοῖς Ἕλλησι κατέστη. τὴν μὲν  γὰρ   ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ,
[1, 7]   καὶ ἐν ταῖς ἠπείροις (ἔφερον  γὰρ   ἀλλήλους τε καὶ τῶν ἄλλων
[1, 82]   καὶ οὔπω ἐφθαρμένων βουλευόμενοι. μὴ  γὰρ   ἄλλο τι νομίσητε τὴν γῆν
[1, 93]   ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ· δύο  γὰρ   ἅμαξαι ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίθους
[1, 75]   διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν· καὶ  γὰρ   ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς
[1, 102]   καθεστηκυίας τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο· βίᾳ  γὰρ   ἂν εἷλον τὸ χωρίον. καὶ
[1, 68]   εἴ ποτε ἄρα πολεμήσονται; οὐ  γὰρ   ἂν Κέρκυράν τε ὑπολαβόντες βίᾳ
[1, 136]   Ἀθηναίων δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι· καὶ  γὰρ   ἂν ὑπ' ἐκείνου πολλῷ ἀσθενεστέρου
[1, 12]   μὴ ἡσυχάσασαν αὐξηθῆναι. τε  γὰρ   ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου
[1, 20]   παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι. οἱ  γὰρ   ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων,
[1, 140]   οὐκέτι αἰτιώμενοι πάρεισιν. Ποτειδαίας τε  γὰρ   ἀπανίστασθαι κελεύουσι καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον
[1, 82]   καταστήσαντας αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν. εἰ  γὰρ   ἀπαράσκευοι τοῖς τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμασιν
[1, 74]   τυχεῖν τούτου. ὑμεῖς μὲν  γὰρ   ἀπό τε οἰκουμένων τῶν πόλεων
[1, 77]   ὀργίζονται βιαζόμενοι· τὸ μὲν  γὰρ   ἀπὸ τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι,
[1, 2]   ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. διὰ  γὰρ   ἀρετὴν γῆς αἵ τε δυνάμεις
[1, 143]   πλέοσι μὴ διαμάχεσθαι (κρατήσαντές τε  γὰρ   αὖθις οὐκ ἐλάσσοσι μαχούμεθα καὶ
[1, 50]   ὁποῖοι ἐκράτουν ἐκρατοῦντο· ναυμαχία  γὰρ   αὕτη Ἕλλησι πρὸς Ἕλληνας νεῶν
[1, 1]   τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. κίνησις  γὰρ   αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν
[1, 141]   φόβῳ ἕξοντες κεκτήμεθα· τὴν  γὰρ   αὐτὴν δύναται δούλωσιν τε
[1, 75]   οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως διακεῖσθαι; καὶ  γὰρ   αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ βιασάμενοι,
[1, 137]   τε ἐθεράπευσε χρημάτων δόσει (ἦλθε  γὰρ   αὐτῷ ὕστερον ἔκ τε Ἀθηνῶν
[1, 87]   τῶν Λακεδαιμονίων. δέ (κρίνουσι  γὰρ   βοῇ καὶ οὐ ψήφῳ) οὐκ
[1, 140]   ὡς διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. τὸ  γὰρ   βραχύ τι τοῦτο πᾶσαν ὑμῶν
[1, 81]   ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς. μὴ  γὰρ   δὴ ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι
[1, 93]   ἐς τὸ κτήσασθαι δύναμιν (τῆς  γὰρ   δὴ θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν
[1, 122]   μαλακίας ἀμελείας. οὐ  γὰρ   δὴ πεφευγότες αὐτὰ ἐπὶ τὴν
[1, 8]   τε ὄντες καὶ Φοίνικες· οὗτοι  γὰρ   δὴ τὰς πλείστας τῶν νήσων
[1, 84]   σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ' εἶναι· μόνοι  γὰρ   δι' αὐτὸ εὐπραγίαις τε οὐκ
[1, 120]   εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. τε  γὰρ   διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ'
[1, 144]   ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεθα. ταῦτα  γὰρ   δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα τῇδε
[1, 123]   καὶ ἐξουσίᾳ ὀλίγον προφέρετε (οὐ  γὰρ   δίκαιον τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήθη
[1, 140]   καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. εἰρημένον  γὰρ   δίκας μὲν τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις
[1, 69]   ἀλλὰ καθ' ὅτι ἀμυνούμεθα· οἱ  γὰρ   δρῶντες βεβουλευμένοι πρὸς οὐ διεγνωκότας
[1, 127]   μέρος ἔσται πόλεμος. ὢν  γὰρ   δυνατώτατος τῶν καθ' ἑαυτὸν καὶ
[1, 10]   καὶ λόγος κατέχει. Λακεδαιμονίων  γὰρ   εἰ πόλις ἐρημωθείη, λειφθείη
[1, 25]   καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι· τριήρεις  γὰρ   εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς
[1, 124]   εἰρήνης ἐπιθυμήσαντες· ἐκ πολέμου μὲν  γὰρ   εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ' ἡσυχίας
[1, 40]   αὐτοὺς δέχοισθε μαθεῖν χρή. εἰ  γὰρ   εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς ἐξεῖναι
[1, 115]   καὶ Τροιζῆνα καὶ Ἀχαΐαν· ταῦτα  γὰρ   εἶχον Ἀθηναῖοι Πελοποννησίων. Ἕκτῳ δὲ
[1, 8]   πλωιμώτερα ἐγένετο παρ' ἀλλήλους (οἱ  γὰρ   ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν
[1, 144]   μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων (οὔτε  γὰρ   ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς
[1, 34]   τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν·  γὰρ   ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ τοῦ
[1, 5]   προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ. ~οἱ  γὰρ   Ἕλληνες τὸ πάλαι καὶ τῶν
[1, 128]   παντὸς πράγματος ἀρχὴν ἐποιήσατο· Βυζάντιον  γὰρ   ἑλὼν τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ μετὰ
[1, 2]   ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων. τῆς  γὰρ   ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ' ἐπιμειγνύντες
[1, 35]   ἡμᾶς μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους· εἴρηται  γὰρ   ἐν αὐταῖς, τῶν Ἑλληνίδων πόλεων
[1, 25]   αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι· οὔτε  γὰρ   ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες
[1, 17]   περιοίκους τοὺς αὐτῶν ἑκάστοις· οἱ  γὰρ   ἐν Σικελίᾳ ἐπὶ πλεῖστον ἐχώρησαν
[1, 77]   οὐκ εἰκότως περιέστη. ~Καὶ ἐλασσούμενοι  γὰρ   ἐν ταῖς ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς
[1, 138]   Ἀθηναίων ἐν τῇ Ἀττικῇ· οὐ  γὰρ   ἐξῆν θάπτειν ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ
[1, 44]   ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν (εἰ  γὰρ   ἐπὶ Κόρινθον ἐκέλευον σφίσιν οἱ
[1, 92]   οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς Ἀθηναίοις (οὐδὲ  γὰρ   ἐπὶ κωλύμῃ, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει
[1, 34]   μητρόπολιν, ἀδικουμένη δὲ ἀλλοτριοῦται· οὐ  γὰρ   ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ἀλλ' ἐπὶ
[1, 29]   αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι ὀγδοήκοντα (τεσσαράκοντα  γὰρ   Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν) ἀνταναγαγόμενοι καὶ παραταξάμενοι
[1, 13]   τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς δεδήλωται· ἀφνειὸν  γὰρ   ἐπωνόμασαν τὸ χωρίον. ἐπειδή τε
[1, 11]   μάχῃ ἐκράτησαν (δῆλον δέ· τὸ  γὰρ   ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἂν
[1, 104]   Ἀθηναίους ἐπηγάγετο. οἱ δέ (ἔτυχον  γὰρ   ἐς Κύπρον στρατευόμενοι ναυσὶ διακοσίαις
[1, 26]   κατ' ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτούς (ἦλθον  γὰρ   ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν
[1, 62]   τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν· ἀπέστη  γὰρ   εὐθὺς πάλιν τῶν Ἀθηναίων καὶ
[1, 70]   ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν· μόνοι  γὰρ   ἔχουσί τε ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιν
[1, 81]   ἡμῶν πόλεμος; εἰ μὴ  γὰρ   ναυσὶ κρατήσομεν τὰς
[1, 121]   τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας. ὠνητὴ  γὰρ   Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον
[1, 107]   καὶ Πηγὰς πορεύεσθαι. δύσοδός τε  γὰρ   Γερανεία καὶ ἐφρουρεῖτο αἰεὶ
[1, 6]   τῆς παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκεν· ~πᾶσα  γὰρ   Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς
[1, 2]   οὔτε ἐς τὰ ἄλλα. ~φαίνεται  γὰρ   νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ
[1, 41]   παρὰ τὸ νικᾶν· φίλον τε  γὰρ   ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ
[1, 51]   δὲ καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν· ξυνεσκόταζε  γὰρ   ἤδη, καὶ οἱ Κορίνθιοι ἀποτραπόμενοι
[1, 142]   ἰσχύομεν, ταῖς ναυσὶν ἀμύνεσθαι· πλέον  γὰρ   ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ κατὰ γῆν
[1, 121]   γε εὐψυχίᾳ δήπου περιεσόμεθα.  γὰρ   ἡμεῖς ἔχομεν φύσει ἀγαθόν, ἐκείνοις
[1, 40]   τοὺς ἑτέρων ἀφισταμένους δέχεσθαι. οὐδὲ  γὰρ   ἡμεῖς Σαμίων ἀποστάντων ψῆφον προσεθέμεθα
[1, 143]   θαλάσσης κράτος. σκέψασθε δέ· εἰ  γὰρ   ἦμεν νησιῶται, τίνες ἂν ἀληπτότεροι
[1, 96]   βάρβαρον καὶ ἃς ναῦς· πρόσχημα  γὰρ   ἦν ἀμύνεσθαι ὧν ἔπαθον δῃοῦντας
[1, 138]   Ἀσιανῇ ἐν τῇ ἀγορᾷ· ταύτης  γὰρ   ἦρχε τῆς χώρας, δόντος βασιλέως
[1, 143]   ξυμμάχων, ὅθεν ἰσχύομεν, προσαπόλλυται· οὐ  γὰρ   ἡσυχάσουσι μὴ ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων
[1, 93]   ὅτι κατὰ σπουδὴν ἐγένετο· οἱ  γὰρ   θεμέλιοι παντοίων λίθων ὑπόκεινται καὶ
[1, 64]   τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἦν· οὐ  γὰρ   ἱκανοὶ ἐνόμιζον εἶναι ἔν τε
[1, 111]   πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων (οἱ  γὰρ   ἱππῆς τῶν Θεσσαλῶν εἶργον) τὴν
[1, 36]   τε καὶ πολεμοῦται. τῆς τε  γὰρ   Ἰταλίας καὶ Σικελίας καλῶς παράπλου
[1, 8]   νήσων ᾤκησαν. μαρτύριον δέ· Δήλου  γὰρ   καθαιρομένης ὑπὸ Ἀθηναίων ἐν τῷδε
[1, 14]   ἐν τῇ Ἑλλάδι κατέστη. Αἰγινῆται  γὰρ   καὶ Ἀθηναῖοι, καὶ εἴ τινες
[1, 126]   τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου (ἔστι  γὰρ   καὶ Ἀθηναίοις Διάσια καλεῖται
[1, 116]   νῆες ἐπ' αὐτοὺς πλέουσιν· ᾤχετο  γὰρ   καὶ ἐκ τῆς Σάμου πέντε
[1, 83]   ταχὺ ἐπελθεῖν δοκείτω εἶναι. εἰσὶ  γὰρ   καὶ ἐκείνοις οὐκ ἐλάσσους χρήματα
[1, 91]   ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισθῶσιν (ἤδη  γὰρ   καὶ ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις,
[1, 85]   δὲ τὸν πόλεμον ἅμα. ταῦτα  γὰρ   καὶ κράτιστα βουλεύσεσθε καὶ τοῖς
[1, 82]   τῇ Πελοποννήσῳ πράξομεν. ἐγκλήματα μὲν  γὰρ   καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷόν
[1, 120]   ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστῳ ἐπαιρόμενος. πολλὰ  γὰρ   κακῶς γνωσθέντα ἀβουλοτέρων τῶν ἐναντίων
[1, 49]   κέρας τῶν Κορινθίων ἐπόνει· οἱ  γὰρ   Κερκυραῖοι εἴκοσι ναυσὶν αὐτοὺς τρεψάμενοι
[1, 35]   πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν· ἡμᾶς μὲν  γὰρ   κινδυνεύοντας καὶ οὐκ ἐχθροὺς ὄντας
[1, 57]   ἐν Κερκύρᾳ ναυμαχίαν· οἵ τε  γὰρ   Κορίνθιοι φανερῶς ἤδη διάφοροι ἦσαν,
[1, 56]   διάφορα ἐς τὸ πολεμεῖν. τῶν  γὰρ   Κορινθίων πρασσόντων ὅπως τιμωρήσονται αὐτούς,
[1, 128]   ἀπὸ Ταινάρου ἄγος ἐλαύνειν· οἱ  γὰρ   Λακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ
[1, 102]   καὶ Ἀθηναίοις φανερὰ ἐγένετο. οἱ  γὰρ   Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ τὸ χωρίον βίᾳ
[1, 18]   Σικελίᾳ ὑπὸ Λακεδαιμονίων κατελύθησαν (ἡ  γὰρ   Λακεδαίμων μετὰ τὴν κτίσιν τῶν
[1, 41]   τῷ παρόντι φαμὲν χρῆναι. νεῶν  γὰρ   μακρῶν σπανίσαντές ποτε πρὸς τὸν
[1, 51]   ὑπανεχώρουν. τοῖς δὲ Κερκυραίοις ἐπέπλεον  γὰρ   μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς οὐχ
[1, 73]   βουλευομένοις ἀγὼν καταστήσεται. φαμὲν  γὰρ   Μαραθῶνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ
[1, 42]   μεγάλην διδόασι, τούτῳ ἐφέλκεσθαι· τὸ  γὰρ   μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα
[1, 91]   ἔχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος) ἐφοβεῖτο  γὰρ   μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε
[1, 69]   τοῦ ἔργου ἐκράτει. τόν τε  γὰρ   Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν ἐκ περάτων
[1, 141]   πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. μάχῃ μὲν  γὰρ   μιᾷ πρὸς ἅπαντας Ἕλληνας δυνατοὶ
[1, 93]   ἐς τὰς ναῦς ἐσβήσεσθαι. ταῖς  γὰρ   ναυσὶ μάλιστα προσέκειτο, ἰδών, ὡς
[1, 9]   φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασθαι. φαίνεται  γὰρ   ναυσί τε πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμενος
[1, 50]   δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦντες ἔκτεινον. πολλῶν  γὰρ   νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων καὶ ἐπὶ
[1, 51]   ὤφθησαν. οἱ δὲ Κερκυραῖοι (ἦν  γὰρ   νύξ) ἐφοβήθησαν μὴ πολέμιαι ὦσιν,
[1, 146]   μέν, ἀνυπόπτως δὲ οὔ· σπονδῶν  γὰρ   ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα ἦν καὶ
[1, 42]   πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. τό τε  γὰρ   ξυμφέρον ἐν ἄν τις
[1, 15]   οὐκ ἐξῇσαν οἱ Ἕλληνες. οὐ  γὰρ   ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις
[1, 138]   μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος θαυμάσαι· οἰκείᾳ  γὰρ   ξυνέσει καὶ οὔτε προμαθὼν ἐς
[1, 69]   τοὺς ὑμετέρους ἤδη ξυμμάχους· οὐ  γὰρ   δουλωσάμενος, ἀλλ' δυνάμενος
[1, 138]   πεῖραν διδοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι. Ἦν  γὰρ   Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως
[1, 93]   καὶ λίθοι εἰργασμένοι ἐγκατελέγησαν. μείζων  γὰρ   περίβολος πανταχῇ ἐξήχθη τῆς
[1, 44]   τοὺς τούτων ξυμμάχους. ἐδόκει  γὰρ   πρὸς Πελοποννησίους πόλεμος καὶ
[1, 18]   γὰρ ταῦτα μέγιστα διεφάνη· ἴσχυον  γὰρ   οἱ μὲν κατὰ γῆν, οἱ
[1, 70]   καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους· οἴονται  γὰρ   οἱ μὲν τῇ ἀπουσίᾳ ἄν
[1, 141]   φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελὲς γίγνεσθαι. καὶ  γὰρ   οἱ μὲν ὡς μάλιστα τιμωρήσασθαί
[1, 12]   τὰς πόλεις ἔκτιζον. Βοιωτοί τε  γὰρ   οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ
[1, 91]   πάντας ξυμμάχους ὠφελιμώτερον ἔσεσθαι· οὐ  γὰρ   οἷόν τ' εἶναι μὴ ἀπὸ
[1, 77]   διότι τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται· βιάζεσθαι  γὰρ   οἷς ἂν ἐξῇ, δικάζεσθαι οὐδὲν
[1, 142]   ἄν τι δρῷεν; πρὸς μὲν  γὰρ   ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν διακινδυνεύσειαν πλήθει
[1, 105]   καὶ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι (ἐκράτησαν  γὰρ   ὅμως μᾶλλον) ἀπελθόντων τῶν Κορινθίων
[1, 71]   ὑμῶν προθύμων εἶναι μενοῦμεν· οὔτε  γὰρ   ὅσια ἂν ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι οὔτε
[1, 73]   αἰεὶ προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν· καὶ  γὰρ   ὅτε ἐδρῶμεν, ἐπ' ὠφελίᾳ ἐκινδυνεύετο,
[1, 120]   ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη· ἐνθυμεῖται  γὰρ   οὐδεὶς ὁμοῖα τῇ πίστει καὶ
[1, 31]   παρασκευὴν αὐτῶν ἐφοβοῦντο, καί (ἦσαν  γὰρ   οὐδενὸς Ἑλλήνων ἔνσπονδοι οὐδὲ ἐσεγράψαντο
[1, 32]   τῷ παρόντι ἀξύμφορον. ξύμμαχοί τε  γὰρ   οὐδενός πω ἐν τῷ πρὸ
[1, 69]   οὐδὲ νῦν ἐπὶ φανεροῖς. χρῆν  γὰρ   οὐκ εἰ ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν,
[1, 143]   τὴν Ἀττικὴν ἅπασαν· οἱ μὲν  γὰρ   οὐχ ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν ἀμαχεί,
[1, 123]   ἠδικημέναις δὲ μᾶλλον βοηθήσετε· λύουσι  γὰρ   οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ' οἱ
[1, 4]   ἤδη πλείω χρώμενοι ξυνεξῆλθον. ~Μίνως  γὰρ   παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν
[1, 23]   φθείρασα λοιμώδης νόσος· ταῦτα  γὰρ   πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου
[1, 10]   ταῖς Φιλοκτήτου ναυσὶ δεδήλωκεν· τοξότας  γὰρ   πάντας πεποίηκε τοὺς προσκώπους. περίνεως
[1, 73]   ἐγκλήμασι τῶν πόλεων ἀντεροῦντες (οὐ  γὰρ   παρὰ δικασταῖς ὑμῖν οὔτε ἡμῶν
[1, 80]   τις αὐτὸν ἐκλογίζοιτο. πρὸς μὲν  γὰρ   Πελοποννησίους καὶ τοὺς ἀστυγείτονας παρόμοιος
[1, 34]   δὲ ἠδίκουν σαφές ἐστιν· προκληθέντες  γὰρ   περὶ Ἐπιδάμνου ἐς κρίσιν πολέμῳ
[1, 89]   καὶ τὰ τείχη· τοῦ τε  γὰρ   περιβόλου βραχέα εἱστήκει καὶ οἰκίαι
[1, 144]   κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι· μᾶλλον  γὰρ   πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας
[1, 121]   Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ χρημάτων· δάνεισμα  γὰρ   ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί τ' ἐσμὲν
[1, 23]   ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ. οὔτε  γὰρ   πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν, αἱ
[1, 53]   ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες· ἡμῖν  γὰρ   πολεμίους τοὺς ἡμετέρους τιμωρουμένοις ἐμποδὼν
[1, 122]   ἄν τις νῦν προΐδοι. ἥκιστα  γὰρ   πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς
[1, 91]   καὶ τὰ κοινά. τήν τε  γὰρ   πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον
[1, 86]   τῶν Ἀθηναίων οὐ γιγνώσκω· ἐπαινέσαντες  γὰρ   πολλὰ ἑαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς
[1, 138]   ἐνιαυτοῦ, Λάμψακον δὲ οἶνον (ἐδόκει  γὰρ   πολυοινότατον τῶν τότε εἶναι) Μυοῦντα
[1, 72]   εἶπον. τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε  γὰρ   πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι
[1, 1]   καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ  γὰρ   πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι
[1, 68]   τὰ ἔξω πράγματα χρῆσθε. πολλάκις  γὰρ   προαγορευόντων ἡμῶν ἐμέλλομεν ὑπὸ
[1, 49]   τὸ πλέον προσφερὴς οὖσα. ἐπειδὴ  γὰρ   προσβάλοιεν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως ἀπελύοντο
[1, 109]   ἰδέαι πολέμων κατέστησαν. τὸ μὲν  γὰρ   πρῶτον ἐκράτουν τῆς Αἰγύπτου οἱ
[1, 71]   πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων· λύουσι  γὰρ   σπονδὰς οὐχ οἱ δι' ἐρημίαν
[1, 84]   ἡμῶν, μὴ αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές τε  γὰρ   σχολαίτερον ἂν παύσαισθε διὰ τὸ
[1, 120]   πόλεμον ἀντ' εἰρήνης μεταλαμβάνειν. ἀνδρῶν  γὰρ   σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ
[1, 77]   ὁμοῖα καὶ νῦν γνώσεσθε. ἄμεικτα  γὰρ   τά τε καθ' ὑμᾶς αὐτοὺς
[1, 143]   ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων· οὐ  γὰρ   τάδε τοὺς ἄνδρας, ἀλλ' οἱ
[1, 73]   δὲ μέγιστον αὐτὸς ἐποίησεν· νικηθεὶς  γὰρ   ταῖς ναυσὶν ὡς οὐκέτι αὐτῷ
[1, 15]   προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες  γὰρ   τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα
[1, 140]   κατορθοῦντας τῆς ξυνέσεως μεταποιεῖσθαι. ἐνδέχεται  γὰρ   τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ
[1, 18]   Ἕλληνες καὶ οἱ ξυμπολεμήσαντες. δυνάμει  γὰρ   ταῦτα μέγιστα διεφάνη· ἴσχυον γὰρ
[1, 66]   ἀλλ' ἔτι ἀνοκωχὴ ἦν· ἰδίᾳ  γὰρ   ταῦτα οἱ Κορίνθιοι ἔπραξαν. ~πολιορκουμένης
[1, 14]   οἰκίζοντες Καρχηδονίους ἐνίκων ναυμαχοῦντες· ~δυνατώτατα  γὰρ   ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν. φαίνεται
[1, 47]   πολλοὶ τῶν βαρβάρων παραβεβοηθηκότες· οἱ  γὰρ   ταύτῃ ἠπειρῶται αἰεί ποτε αὐτοῖς
[1, 14]   πλῆθος ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοις· ταῦτα  γὰρ   τελευταῖα πρὸ τῆς Ξέρξου στρατείας
[1, 42]   ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον (ἡ  γὰρ   τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κἂν
[1, 99]   αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι· διὰ  γὰρ   τὴν ἀπόκνησιν ταύτην τῶν στρατειῶν
[1, 13]   μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου. οἰκοῦντες  γὰρ   τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι ἐπὶ
[1, 2]   ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι· ἐκ  γὰρ   τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ
[1, 143]   νήσοις καὶ κατ' ἤπειρον· μέγα  γὰρ   τὸ τῆς θαλάσσης κράτος. σκέψασθε
[1, 60]   Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο· ἦν  γὰρ   τοῖς Ποτειδεάταις αἰεί ποτε ἐπιτήδειος.
[1, 40]   πειθόμενοι ἡμῖν πάθοιτε ἄν. οὐ  γὰρ   τοῖσδε μόνον ἐπίκουροι ἂν γένοισθε,
[1, 132]   τῷ παρόντι τιμὴν ἔχοντα (Πλείσταρχον  γὰρ   τὸν Λεωνίδου ὄντα βασιλέα καὶ
[1, 120]   ἐς τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρὴ  γὰρ   τοὺς ἡγεμόνας τὰ ἴδια ἐξ
[1, 40]   ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν. εἰ  γὰρ   τοὺς κακόν τι δρῶντας δεχόμενοι
[1, 57]   τῶν πόλεων τὰς ἀποστάσεις (ἔτυχον  γὰρ   τριάκοντα ναῦς ἀποστέλλοντες καὶ χιλίους
[1, 11]   τοσοῦτον ὅσον ἀχρηματία. τῆς  γὰρ   τροφῆς ἀπορίᾳ τόν τε στρατὸν
[1, 93]   μάλιστα ἐτελέσθη οὗ διενοεῖτο. ἐβούλετο  γὰρ   τῷ μεγέθει καὶ τῷ πάχει
[1, 8]   ὡς πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι· ἐφιέμενοι  γὰρ   τῶν κερδῶν οἵ τε ἥσσους
[1, 3]   παλαιῶν ἀσθένειαν οὐχ ἥκιστα· πρὸ  γὰρ   τῶν Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον
[1, 142]   οὐ ῥᾳδίως αὐτοῖς προσγενήσεται. οὐδὲ  γὰρ   ὑμεῖς μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ
[1, 123]   παροῦσι βοηθοῦντας χρὴ ἐπιταλαιπωρεῖν (πάτριον  γὰρ   ὑμῖν ἐκ τῶν πόνων τὰς
[1, 132]   ἦν δὲ οὕτως· ἐλευθέρωσίν τε  γὰρ   ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν, ἢν
[1, 3]   τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος· πολλῷ  γὰρ   ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν
[1, 78]   ἐν αὐτῷ γενέσθαι προδιάγνωτε· μηκυνόμενος  γὰρ   φιλεῖ ἐς τύχας τὰ πολλὰ
[1, 69]   νομίσῃ τάδε λέγεσθαι· αἰτία μὲν  γὰρ   φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία
[1, 142]   αὐτῶν ἄξιον φοβηθῆναι. τὴν μὲν  γὰρ   χαλεπὸν καὶ ἐν εἰρήνῃ πόλιν
[1, 10]   φαίνεται καὶ οὕτως ἐνδεεστέρα. πεποίηκε  γὰρ   χιλίων καὶ διακοσίων νεῶν τὰς
[1, 86]   μέλλουσι κακῶς πάσχειν. ἄλλοις μὲν  γὰρ   χρήματά ἐστι πολλὰ καὶ νῆες
[1, 96]   οἳ ἐδέχοντο τὸν φόρον· οὕτω  γὰρ   ὠνομάσθη τῶν χρημάτων φορά.
[1, 135]   αὐτόν. οἱ δὲ πεισθέντες (ἔτυχε  γὰρ   ὠστρακισμένος καὶ ἔχων δίαιταν μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005