Alphabétiquement     [«   »]
οὐδέτεροι 1
οὐδετέροις 1
οὔθ 2
οὐκ 107
οὐκέτι 20
οὔκουν 1
οὖν 41
Fréquences     [«    »]
97 ἂν
100
97 τὰς
107 οὐκ
109 τῷ
113 πρὸς
115 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

οὐκ


Livre, Chap.
[1, 86]   πολλὰ ἑαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς  οὐκ   ἀδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους ξυμμάχους καὶ
[1, 25]   ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν καὶ ἦσαν  οὐκ   ἀδύνατοι· τριήρεις γὰρ εἴκοσι καὶ
[1, 70]   τῶν διαφερόντων καθεστώτων, περὶ ὧν  οὐκ   αἰσθάνεσθαι ἡμῖν γε δοκεῖτε, οὐδ'
[1, 33]   οἴεται ἔσεσθαι, γνώμης ἁμαρτάνει καὶ  οὐκ   αἰσθάνεται τοὺς Λακεδαιμονίους φόβῳ τῷ
[1, 10]   νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι,  οὐκ   ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ χρώμενος
[1, 97]   βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις  οὐκ   ἀκριβῶς ἐπεμνήσθη. ἅμα δὲ καὶ
[1, 122]   καὶ δεινόν τῳ ἀκοῦσαι, ἴστω  οὐκ   ἄλλο τι φέρουσαν ἄντικρυς
[1, 122]   τῇ χώρᾳ, ἄλλα τε ὅσα  οὐκ   ἄν τις νῦν προΐδοι. ἥκιστα
[1, 121]   ἡμεῖς ἔχομεν φύσει ἀγαθόν, ἐκείνοις  οὐκ   ἂν γένοιτο διδαχῇ· δ'
[1, 40]   πλεονέκται εἰσὶ δεδήλωται· ὡς δὲ  οὐκ   ἂν δικαίως αὐτοὺς δέχοισθε μαθεῖν
[1, 80]   τόνδε περὶ οὗ νῦν βουλεύεσθε  οὐκ   ἂν ἐλάχιστον γενόμενον, εἰ σωφρόνως
[1, 11]   τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ  οὐκ   ἂν ἐτειχίσαντο) φαίνονται δ' οὐδ'
[1, 120]   μὲν Λακεδαιμονίους, ἄνδρες ξύμμαχοι,  οὐκ   ἂν ἔτι αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ
[1, 90]   τοῦ βαρβάρου, εἰ αὖθις ἐπέλθοι,  οὐκ   ἂν ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν,
[1, 9]   νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν·  οὐκ   ἂν οὖν νήσων ἔξω τῶν
[1, 9]   ἔξω τῶν περιοικίδων (αὗται δὲ  οὐκ   ἂν πολλαὶ εἶεν) ἠπειρώτης ὢν
[1, 54]   καὶ ἐπειδὴ ἦλθον οἱ Ἀθηναῖοι,  οὐκ   ἀντεπέπλεον ἐκ τῶν Συβότων, διὰ
[1, 136]   δηλοῖ τε ὅς ἐστι καὶ  οὐκ   ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς
[1, 42]   ἐν ἀφανεῖ ἔτι κεῖται, καὶ  οὐκ   ἄξιον ἐπαρθέντας αὐτῷ φανερὰν ἔχθραν
[1, 102]   γενομένου, καὶ δεινὸν ποιησάμενοι καὶ  οὐκ   ἀξιώσαντες ὑπὸ Λακεδαιμονίων τοῦτο παθεῖν,
[1, 121]   ἐπὶ δουλείᾳ τῇ αὑτῶν φέροντες  οὐκ   ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δ' ἐπὶ τῷ
[1, 138]   δ' ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἱκανῶς  οὐκ   ἀπήλλακτο· τό τε ἄμεινον
[1, 23]   λεγόμενα, ἔργῳ δὲ σπανιώτερον βεβαιούμενα  οὐκ   ἄπιστα κατέστη, σεισμῶν τε πέρι,
[1, 144]   πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες Μήδους καὶ  οὐκ   ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι, ἀλλὰ καὶ
[1, 143]   ἐκείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλλάχθαι καὶ ἄλλα  οὐκ   ἀπὸ τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν.
[1, 121]   ἐχθροὺς καὶ αὐτοὶ ἅμα σῴζεσθαι  οὐκ   ἄρα δαπανήσομεν καὶ ἐπὶ τῷ
[1, 37]   τὸ δ' ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ  οὐκ   ἀρετῇ ἐπετήδευσαν, ξύμμαχόν τε οὐδένα
[1, 144]   κατὰ τὰς ξυνθήκας, πολέμου δὲ  οὐκ   ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεθα. ταῦτα
[1, 69]   τῇ μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μόνοι  οὐκ   ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν ἐχθρῶν
[1, 35]   ὅπερ σαφεστάτη πίστις, καὶ οὗτοι  οὐκ   ἀσθενεῖς, ἀλλ' ἱκανοὶ τοὺς μεταστάντας
[1, 141]   καὶ τῶν ἑκατέροις ὑπαρχόντων ὡς  οὐκ   ἀσθενέστερα ἕξομεν γνῶτε καθ' ἕκαστον
[1, 6]   τὰς ἀφάρκτους τε οἰκήσεις καὶ  οὐκ   ἀσφαλεῖς παρ' ἀλλήλους ἐφόδους, καὶ
[1, 107]   κωλύσειν· διὰ δὲ τῆς Γερανείας  οὐκ   ἀσφαλὲς αὐτοῖς ἐφαίνετο Ἀθηναίων ἐχόντων
[1, 75]   τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελίας. καὶ  οὐκ   ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς
[1, 24]   οἱ δὲ Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν  οὐκ   ἐδέξαντο, ἀλλ' ἀπράκτους ἀπέπεμψαν. ~Γνόντες
[1, 126]   ἔτι κατενόησε τό τε μαντεῖον  οὐκ   ἐδήλου (ἔστι γὰρ καὶ Ἀθηναίοις
[1, 110]   διὰ μέγεθός τε τοῦ ἕλους  οὐκ   ἐδύναντο ἑλεῖν, καὶ ἅμα μαχιμώτατοί
[1, 130]   παρετίθετο καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν  οὐκ   ἐδύνατο, ἀλλ' ἔργοις βραχέσι προυδήλου
[1, 75]   οὐ βιασάμενοι, ἀλλ' ὑμῶν μὲν  οὐκ   ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα
[1, 69]   νῦν ἐπὶ φανεροῖς. χρῆν γὰρ  οὐκ   εἰ ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ
[1, 127]   ἠναντιοῦτο πάντα τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ  οὐκ   εἴα ὑπείκειν, ἀλλ' ἐς τὸν
[1, 68]   τὴν Ἑλλάδα, διδασκαλίας ἂν ὡς  οὐκ   εἰδόσι προσέδει· νῦν δὲ τί
[1, 110]   ἔσχον κατὰ τὸ Μενδήσιον κέρας,  οὐκ   εἰδότες τῶν γεγονότων οὐδέν· καὶ
[1, 10]   πεποίηκε τοὺς προσκώπους. περίνεως δὲ  οὐκ   εἰκὸς πολλοὺς ξυμπλεῖν ἔξω τῶν
[1, 76]   ἀδοξία τὸ πλέον ἔπαινος  οὐκ   εἰκότως περιέστη. ~Καὶ ἐλασσούμενοι γὰρ
[1, 37]   ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ  οὐκ   εἰκότως πολεμοῦνται, μνησθέντας πρῶτον καὶ
[1, 67]   αὐτῶν ἐνῆγον τὸν πόλεμον, λέγοντες  οὐκ   εἶναι αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς.
[1, 91]   τε καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει,  οὐκ   εἶχον ὅπως χρὴ ἀπιστῆσαι. γνοὺς
[1, 99]   ἀκριβῶς ἔπρασσον καὶ λυπηροὶ ἦσαν  οὐκ   εἰωθόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσάγοντες
[1, 28]   Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. πόλεμον δὲ  οὐκ   εἴων ποιεῖν· εἰ δὲ μή,
[1, 22]   τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ  οὐκ   ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα
[1, 137]   Ἀθηναίοις ἐλθοῦσι καὶ πολλὰ εἰποῦσιν  οὐκ   ἐκδίδωσιν, ἀλλ' ἀποστέλλει βουλόμενον ὡς
[1, 105]   τὸ μὲν πρὸς Αἰγίνῃ στράτευμα  οὐκ   ἐκίνησαν, τῶν δ' ἐκ τῆς
[1, 105]   ἀλλήλων, καὶ ἐνόμισαν αὐτοὶ ἑκάτεροι  οὐκ   ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργῳ.
[1, 143]   διαμάχεσθαι (κρατήσαντές τε γὰρ αὖθις  οὐκ   ἐλάσσοσι μαχούμεθα καὶ ἢν σφαλῶμεν,
[1, 54]   προσκομίσασθαι, καὶ ἄνδρας ἔχοντες αἰχμαλώτους  οὐκ   ἐλάσσους χιλίων ναῦς τε καταδύσαντες
[1, 83]   εἶναι. εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις  οὐκ   ἐλάσσους χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, καὶ
[1, 40]   φανεῖται καὶ τῶν ὑμετέρων  οὐκ   ἐλάσσω ἡμῖν πρόσεισι, καὶ τὸν
[1, 122]   δ' ὀργισθεὶς περὶ αὐτὸν  οὐκ   ἐλάσσω πταίει. Ἐνθυμώμεθα δὲ καὶ
[1, 15]   γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως  οὐκ   ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων
[1, 2]   καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου  οὐκ   ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας
[1, 10]   μεγέθους πέρι ἐν νεῶν καταλόγῳ  οὐκ   ἐμνήσθη. αὐτερέται δὲ ὅτι ἦσαν
[1, 80]   καὶ ὅπλοις καὶ ὄχλῳ ὅσος  οὐκ   ἐν ἄλλῳ ἑνί γε χωρίῳ
[1, 142]   ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ  οὐκ   ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, ἐκ παρέργου
[1, 120]   τε ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων  οὐκ   ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστῳ ἐπαιρόμενος. πολλὰ
[1, 84]   τοὺς ἐναντίους ἔργῳ παρασκευαζόμεθα· καὶ  οὐκ   ἐξ ἐκείνων ὡς ἁμαρτησομένων ἔχειν
[1, 15]   τῆς ἑαυτῶν ἐπ' ἄλλων καταστροφῇ  οὐκ   ἐξῇσαν οἱ Ἕλληνες. οὐ γὰρ
[1, 84]   γὰρ δι' αὐτὸ εὐπραγίαις τε  οὐκ   ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖς ἧσσον ἑτέρων
[1, 131]   αὐτοῖς ἐς τοὺς βαρβάρους καὶ  οὐκ   ἐπ' ἀγαθῷ τὴν μονὴν ποιούμενος,
[1, 84]   δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν  οὐκ   ἐπαιρόμεθα ἡδονῇ, καὶ ἤν τις
[1, 131]   ἐκπολιορκηθεὶς ἐς μὲν τὴν Σπάρτην  οὐκ   ἐπανεχώρει, ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς
[1, 65]   τῶν μενόντων εἶναι· ὡς δ'  οὐκ   ἔπειθε, βουλόμενος τὰ ἐπὶ τούτοις
[1, 26]   ὡς πολεμίοις χρήσεσθαι. ὡς δ'  οὐκ   ἐπείθοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι (ἔστι
[1, 90]   τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι  οὐκ   ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν, ἔφη
[1, 102]   ἔτι. οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν  οὐκ   ἐπὶ τῷ βελτίονι λόγῳ ἀποπεμπόμενοι,
[1, 38]   καὶ νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες ὡς  οὐκ   ἐπὶ τῷ κακῶς πάσχειν ἐκπεμφθεῖεν.
[1, 32]   εἰ δὲ μή, ὅτι γε  οὐκ   ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ ὡς καὶ
[1, 92]   Λακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν μὲν φανερὰν  οὐκ   ἐποιοῦντο τοῖς Ἀθηναίοις (οὐδὲ γὰρ
[1, 73]   τοιάδε. ~Ἡ μὲν πρέσβευσις ἡμῶν  οὐκ   ἐς ἀντιλογίαν τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις
[1, 136]   μὲν ἐκείνῳ χρείας τινὸς καὶ  οὐκ   ἐς τὸ σῶμα σῴζεσθαι ἐναντιωθῆναι,
[1, 136]   φίλον καταλῦσαι. καὶ μὲν  οὐκ   ἔτυχεν ἐπιδημῶν, δὲ τῆς
[1, 87]   γὰρ βοῇ καὶ οὐ ψήφῳ)  οὐκ   ἔφη διαγιγνώσκειν τὴν βοὴν ὁποτέρα
[1, 41]   καὶ ἀξίωσιν χάριτος τοιάνδε, ἣν  οὐκ   ἐχθροὶ ὄντες ὥστε βλάπτειν οὐδ'
[1, 35]   ἡμᾶς μὲν γὰρ κινδυνεύοντας καὶ  οὐκ   ἐχθροὺς ὄντας ἀπώσεσθε, τῶνδε δὲ
[1, 2]   ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων  οὐκ   ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον
[1, 5]   πλεῖστον τοῦ βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο,  οὐκ   ἔχοντός πω αἰσχύνην τούτου τοῦ
[1, 116]   ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν  οὐκ   ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν
[1, 133]   ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ παρόντος  οὐκ   ἐῶντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν ἐκ
[1, 52]   σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον,  οὐκ   ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν. ~ἔδοξεν οὖν
[1, 106]   ἔτυχεν ὄρυγμα μέγα περιεῖργον καὶ  οὐκ   ἦν ἔξοδος. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι
[1, 35]   μεταστάντας βλάψαι· καὶ ναυτικῆς καὶ  οὐκ   ἠπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδομένης οὐχ
[1, 49]   παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ  οὐκ   ἦρχον δεδιότες οἱ στρατηγοὶ τὴν
[1, 49]   ἡσυχαζουσῶν τῶν νεῶν· διέκπλοι δ'  οὐκ   ἦσαν, ἀλλὰ θυμῷ καὶ ῥώμῃ
[1, 50]   ζωγρεῖν, τούς τε αὑτῶν φίλους,  οὐκ   ᾐσθημένοι ὅτι ἥσσηντο οἱ ἐπὶ
[1, 20]   Ἀριστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν, καὶ  οὐκ   ἴσασιν ὅτι Ἱππίας μὲν πρεσβύτατος
[1, 122]   μιᾷ μονάρχους ἀξιοῦμεν καταλύειν. καὶ  οὐκ   ἴσμεν ὅπως τάδε τριῶν τῶν
[1, 67]   Μεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ ἕτερα  οὐκ   ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων
[1, 73]   πόλις ἔπεμψεν· αἰσθανόμενοι δὲ καταβοὴν  οὐκ   ὀλίγην οὖσαν ἡμῶν παρήλθομεν οὐ
[1, 106]   ὑπεχώρουν, καί τι αὐτῶν μέρος  οὐκ   ὀλίγον προσβιασθὲν καὶ διαμαρτὸν τῆς
[1, 102]   δ' ἦλθον Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήθει  οὐκ   ὀλίγῳ. μάλιστα δ' αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο
[1, 77]   ὑπηκόους μετρίοις οὖσι διότι τοῦτο  οὐκ   ὀνειδίζεται· βιάζεσθαι γὰρ οἷς ἂν
[1, 5]   οἷς τε ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι  οὐκ   ὀνειδιζόντων. ἐλῄζοντο δὲ καὶ κατ'
[1, 38]   ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖσδ' ἂν μόνοις  οὐκ   ὀρθῶς ἀπαρέσκοιμεν, οὐδ' ἐπιστρατεύομεν ἐκπρεπῶς
[1, 20]   ἀμνηστούμενα καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες  οὐκ   ὀρθῶς οἴονται, ὥσπερ τούς τε
[1, 52]   ταῖς ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισκευὴν  οὐκ   οὖσαν τῶν νεῶν ἐν χωρίῳ
[1, 74]   ἡμεῖς δὲ ἀπό τε τῆς  οὐκ   οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι καὶ ὑπὲρ
[1, 2]   αἰεὶ πλειόνων. τῆς γὰρ ἐμπορίας  οὐκ   οὔσης, οὐδ' ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005