Alphabétiquement     [«   »]
ὤν 3
ὢν 8
Ὧν 1
ὧν 46
ὠνητὴ 1
ὠνόμασεν 1
ὠνομάσθη 1
Fréquences     [«    »]
46 ἅμα
46 ναῦς
45 πόλεμον
46 ὧν
49 οὔτε
50 ὕστερον
52 αὐτοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ὧν


Livre, Chap.
[1, 72]   μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους  ὧν   αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ
[1, 73]   πάνυ παλαιὰ τί δεῖ λέγειν,  ὧν   ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες
[1, 4]   χρώμενοι ξυνεξῆλθον. ~Μίνως γὰρ παλαίτατος  ὧν   ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ
[1, 70]   τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσθαι  ὧν   ἂν γνῶσιν. καὶ ταῦτα μετὰ
[1, 72]   ᾔδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν  ὧν   ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν
[1, 69]   καταλύοντες. καίτοι ἐλέγεσθε ἀσφαλεῖς εἶναι,  ὧν   ἄρα λόγος τοῦ ἔργου
[1, 99]   προσάγεσθαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους.  ὧν   αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι·
[1, 22]   λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε  ὧν   αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν
[1, 37]   θέσιν κειμένη παρέχει αὐτοὺς δικαστὰς  ὧν   βλάπτουσί τινα μᾶλλον κατὰ
[1, 138]   ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός τε,  ὧν   δ' ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἱκανῶς
[1, 81]   ἧς ἄρχουσι, καὶ ἐκ θαλάσσης  ὧν   δέονται ἐπάξονται. εἰ δ' αὖ
[1, 125]   εἶναι μέλλησιν. ὅμως δὲ καθισταμένοις  ὧν   ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη,
[1, 68]   ὑπὸ Ἀθηναίων βλάπτεσθαι, οὐ περὶ  ὧν   ἐδιδάσκομεν ἑκάστοτε τὴν μάθησιν ἐποιεῖσθε,
[1, 12]   ὡς ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ'  ὧν   ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον. Βοιωτοί
[1, 129]   ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν τι  ὧν   ἐμοὶ ὑπισχνῇ, μηδὲ χρυσοῦ καὶ
[1, 111]   οὐδ' ἄλλο προυχώρει αὐτοῖς οὐδὲν  ὧν   ἕνεκα ἐστράτευσαν, ἀλλ' ἀπεχώρησαν πάλιν
[1, 46]   ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα καὶ Κεστρίνην,  ὧν   ἐντὸς ἄκρα ἀνέχει τὸ
[1, 96]   ναῦς· πρόσχημα γὰρ ἦν ἀμύνεσθαι  ὧν   ἔπαθον δῃοῦντας τὴν βασιλέως χώραν.
[1, 1]   ἀδύνατα ἦν, ἐκ δὲ τεκμηρίων  ὧν   ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι
[1, 2]   μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις ἐνεποίουν ἐξ  ὧν   ἐφθείροντο, καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων
[1, 120]   τῶν ὡραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν  ὧν   θάλασσα τῇ ἠπείρῳ δίδωσι,
[1, 73]   ὑμετέροις ξυμμάχοις ἐγένετο, ἀλλὰ περὶ  ὧν   πόλις ἔπεμψεν· αἰσθανόμενοι δὲ
[1, 72]   ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις  ὧν   ᾔδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν
[1, 137]   ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν αὐτός σοι περὶ  ὧν   ἥκω δηλῶσαι. ~βασιλεὺς δέ, ὡς
[1, 51]   αἱ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν αὗται,  ὧν   ἦρχε Γλαύκων τε Λεάγρου
[1, 47]   πληρώσαντες δέκα καὶ ἑκατὸν ναῦς,  ὧν   ἦρχε Μικιάδης καὶ Αἰσιμίδης καὶ
[1, 48]   τρία τέλη ποιήσαντες τῶν νεῶν,  ὧν   ἦρχε τῶν> τριῶν στρατηγῶν ἑκάστου
[1, 116]   τῇ νήσῳ Σαμίων ναυσὶν ἑβδομήκοντα,  ὧν   ἦσαν αἱ εἴκοσι στρατιώτιδες (ἔτυχον
[1, 13]   Σαμίοις ἦλθεν. ναυμαχία τε παλαιτάτη  ὧν   ἴσμεν γίγνεται Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους·
[1, 18]   ἐνοικούντων αὐτὴν Δωριῶν ἐπὶ πλεῖστον  ὧν   ἴσμεν χρόνον στασιάσασα ὅμως ἐκ
[1, 78]   ἐς τύχας τὰ πολλὰ περιίστασθαι,  ὧν   ἴσον τε ἀπέχομεν καὶ ὁποτέρως
[1, 12]   ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἀφ'  ὧν   καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν) Δωριῆς
[1, 136]   εἰ ἐκδοίη αὐτόν (εἰπὼν ὑφ'  ὧν   καὶ ἐφ' διώκεται) σωτηρίας
[1, 90]   πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ  ὧν   λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν· ἑαυτὸν δ'
[1, 23]   αἵ δ' ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ'  ὧν   λύσαντες τὰς σπονδὰς ἐς τὸν
[1, 57]   τὸν πόλεμον μετ' αὐτῶν ποιεῖσθαι.  ὧν   οἱ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι καὶ βουλόμενοι
[1, 85]   τῆς Ποτειδαίας, πέμπετε δὲ περὶ  ὧν   οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι, ἄλλως
[1, 144]   καὶ ἐς τάδε προήγαγον αὐτά.  ὧν   οὐ χρὴ λείπεσθαι, ἀλλὰ τούς
[1, 70]   μεγάλων τῶν διαφερόντων καθεστώτων, περὶ  ὧν   οὐκ αἰσθάνεσθαι ἡμῖν γε δοκεῖτε,
[1, 95]   οἱ Λακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο Παυσανίαν ἀνακρινοῦντες  ὧν   πέρι ἐπυνθάνοντο· καὶ γὰρ ἀδικία
[1, 139]   καὶ λεγόντων ἄλλο μὲν οὐδὲν  ὧν   πρότερον εἰώθεσαν, αὐτὰ δὲ τάδε
[1, 5]   εἰ λῃσταί εἰσιν, ὡς οὔτε  ὧν   πυνθάνονται ἀπαξιούντων τὸ ἔργον, οἷς
[1, 68]   ἡμῶν εἶχον καὶ Ποτείδαιαν ἐπολιόρκουν,  ὧν   τὸ μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς
[1, 81]   τὰς προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ'  ὧν   τὸ ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψόμεθα τὰ
[1, 68]   νῦν δὲ τί δεῖ μακρηγορεῖν,  ὧν   τοὺς μὲν δεδουλωμένους ὁρᾶτε, τοῖς
[1, 141]   ἐφ' ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ· ἐξ  ὧν   φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελὲς γίγνεσθαι. καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005