Alphabétiquement     [«   »]
ἀλκή 1
ἀλλ 44
ἄλλ 1
ἀλλὰ 54
ἀλλά 1
ἄλλα 15
ἄλλαι 5
Fréquences     [«    »]
52 αὐτοὺς
49 οὔτε
50 ὕστερον
54 ἀλλὰ
54 οὐχ
57 Ἀθηναίων
59 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἀλλὰ


Livre, Chap.
[1, 87]   διαγιγνώσκειν τὴν βοὴν ὁποτέρα μείζων,  ἀλλὰ   βουλόμενος αὐτοὺς φανερῶς ἀποδεικνυμένους τὴν
[1, 92]   Ἀθηναίοις (οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κωλύμῃ,  ἀλλὰ   γνώμης παραινέσει δῆθεν τῷ κοινῷ
[1, 83]   πόλεμος οὐχ ὅπλων τὸ πλέον  ἀλλὰ   δαπάνης, δι' ἣν τὰ ὅπλα
[1, 11]   καὶ ἀπονώτερον τὴν Τροίαν εἷλον.  ἀλλὰ   δι' ἀχρηματίαν τά τε πρὸ
[1, 90]   οὐ προσῄει πρὸς τὰς ἀρχάς,  ἀλλὰ   διῆγε καὶ προυφασίζετο. καὶ ὁπότε
[1, 20]   μὴ μιᾷ ψήφῳ προστίθεσθαι ἑκάτερον,  ἀλλὰ   δυοῖν, καὶ τὸν Πιτανάτην λόχον
[1, 123]   ἀπορίᾳ ἐκτήθη τῇ περιουσίᾳ ἀπολέσθαι)  ἀλλὰ   θαρσοῦντας ἰέναι κατὰ πολλὰ ἐς
[1, 49]   νεῶν· διέκπλοι δ' οὐκ ἦσαν,  ἀλλὰ   θυμῷ καὶ ῥώμῃ τὸ πλέον
[1, 74]   μὴ ἔχοντας ναῦς ἱκανὰς ναυμαχεῖν,  ἀλλὰ   καθ' ἡσυχίαν ἂν αὐτῷ προυχώρησε
[1, 85]   καὶ πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν,  ἀλλὰ   καθ' ἡσυχίαν. ἔξεστι δ' ἡμῖν
[1, 69]   οὐκ εἰ ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν,  ἀλλὰ   καθ' ὅτι ἀμυνούμεθα· οἱ γὰρ
[1, 90]   ὠφελία ἔσται ἐς τὸ ἔργον,  ἀλλὰ   καθαιροῦντας πάντα. καὶ μὲν
[1, 139]   ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης,  ἀλλὰ   καθελεῖν, καὶ παρελθὼν Περικλῆς
[1, 35]   ἐχθρῶν ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσθε,  ἀλλὰ   καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς
[1, 82]   Ἀθηναίων ἐπιβουλευόμεθα, μὴ Ἕλληνας μόνον,  ἀλλὰ   καὶ βαρβάρους προσλαβόντας διασωθῆναι) καὶ
[1, 40]   τοῖσδε μόνον ἐπίκουροι ἂν γένοισθε,  ἀλλὰ   καὶ ἡμῖν ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέμιοι·
[1, 144]   καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι,  ἀλλὰ   καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ
[1, 3]   καὶ ἀμειξίαν ἀλλήλων ἁθρόοι ἔπραξαν.  ἀλλὰ   καὶ ταύτην τὴν στρατείαν θαλάσσῃ
[1, 69]   τοὺς ὑπ' ἐκείνων δεδουλωμένους ἐλευθερίας,  ἀλλὰ   καὶ τοὺς ὑμετέρους ἤδη ξυμμάχους·
[1, 90]   ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν,  ἀλλὰ   καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον
[1, 39]   οὐ τἀκεῖ μόνον αὐτοὶ ἁμαρτόντες,  ἀλλὰ   καὶ ὑμᾶς νῦν ἀξιοῦντες οὐ
[1, 35]   διδομένης οὐχ ὁμοία ἀλλοτρίωσις,  ἀλλὰ   μάλιστα μέν, εἰ δύνασθε, μηδένα
[1, 142]   ὅταν τύχῃ, ἐκ παρέργου μελετᾶσθαι,  ἀλλὰ   μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο
[1, 11]   οἵ γε καὶ οὐχ ἁθρόοι,  ἀλλὰ   μέρει τῷ αἰεὶ παρόντι ἀντεῖχον,
[1, 129]   πλήθει, εἴ ποι δεῖ παραγίγνεσθαι,  ἀλλὰ   μετ' Ἀρταβάζου ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ὅν
[1, 120]   τῇ πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται,  ἀλλὰ   μετ' ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ
[1, 2]   καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη,  ἀλλὰ   μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα
[1, 124]   πολὺ ὕστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν·  ἀλλὰ   νομίσαντες ἐς ἀνάγκην ἀφῖχθαι,
[1, 86]   γίγνεσθαι μήτε τοὺς ξυμμάχους καταπροδιδῶμεν,  ἀλλὰ   ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν ἐπὶ
[1, 39]   ὑμᾶς νῦν ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχεῖν,  ἀλλὰ   ξυναδικεῖν καὶ διαφόρους ὄντας ἡμῖν
[1, 49]   ἤδη καὶ διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι,  ἀλλὰ   ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης ὥστε
[1, 93]   οὔτε χάλιξ οὔτε πηλὸς ἦν,  ἀλλὰ   ξυνῳκοδομημένοι μεγάλοι λίθοι καὶ ἐντομῇ
[1, 82]   βλάπτειν καὶ ἐπιβουλεύοντας μὴ καταφωρᾶν,  ἀλλὰ   ὅπλα μὲν μήπω κινεῖν, πέμπειν
[1, 131]   ποιούμενος, οὕτω δὴ οὐκέτι ἐπέσχον,  ἀλλὰ   πέμψαντες κήρυκα οἱ ἔφοροι καὶ
[1, 73]   ἀντιλογίαν τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις ἐγένετο,  ἀλλὰ   περὶ ὧν πόλις ἔπεμψεν·
[1, 133]   τοῦ παρόντος οὐκ ἐῶντος ὀργίζεσθαι,  ἀλλὰ   πίστιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος
[1, 51]   Ἀθηνῶν εἶναι οὐχ ὅσας ἑώρων  ἀλλὰ   πλείους ὑπανεχώρουν. τοῖς δὲ Κερκυραίοις
[1, 80]   χρόνος ἐνέσται. ἀλλὰ τοῖς χρήμασιν;  ἀλλὰ   πολλῷ πλέον ἔτι τούτου ἐλλείπομεν
[1, 11]   ἐνταῦθα πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι,  ἀλλὰ   πρὸς γεωργίαν τῆς Ξερσονήσου τραπόμενοι
[1, 130]   ἐν τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν,  ἀλλὰ   σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ
[1, 26]   δὲ Ἐπιδάμνιοι οὐδὲν αὐτῶν ὑπήκουσαν,  ἀλλὰ   στρατεύουσιν ἐπ' αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι
[1, 3]   τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά πω εἶχεν,  ἀλλὰ   τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος τοῦ
[1, 69]   Λακεδαιμόνιοι, οὐ τῇ δυνάμει τινά,  ἀλλὰ   τῇ μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μόνοι
[1, 86]   μὴ λόγῳ καὶ αὐτοὺς βλαπτομένους,  ἀλλὰ   τιμωρητέα ἐν τάχει καὶ παντὶ
[1, 30]   πεζῷ. ἐπέπλεον δὲ οὐδέτεροι ἀλλήλοις,  ἀλλὰ   τὸ θέρος τοῦτο ἀντικαθεζόμενοι χειμῶνος
[1, 80]   μελετήσομεν καὶ ἀντιπαρασκευασόμεθα, χρόνος ἐνέσται.  ἀλλὰ   τοῖς χρήμασιν; ἀλλὰ πολλῷ πλέον
[1, 39]   προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ,  ἀλλὰ   τὸν ἐς ἴσον τά τε
[1, 77]   πλέονος μὴ στερισκόμενοι χάριν ἔχουσιν,  ἀλλὰ   τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν
[1, 86]   πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους μηδεὶς διδασκέτω,  ἀλλὰ   τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει
[1, 144]   αὐτά. ὧν οὐ χρὴ λείπεσθαι,  ἀλλὰ   τούς τε ἐχθροὺς παντὶ τρόπῳ
[1, 24]   δεόμενοι μὴ σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους,  ἀλλὰ   τούς τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι
[1, 10]   αὖ τὰ πλοῖα κατάφαρκτα ἔχοντας,  ἀλλὰ   τῷ παλαιῷ τρόπῳ λῃστικώτερον παρεσκευασμένα.
[1, 68]   ἐδιδάσκομεν ἑκάστοτε τὴν μάθησιν ἐποιεῖσθε,  ἀλλὰ   τῶν λεγόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡς
[1, 143]   μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσθαι,  ἀλλὰ   τῶν σωμάτων· οὐ γὰρ τάδε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005