Alphabétiquement     [«   »]
οὖσιν 2
οὐσῶν 2
οὔτ 3
οὔτε 49
οὗτοι 5
οὗτος 2
οὕτω 12
Fréquences     [«    »]
46 ἅμα
46 ναῦς
46 ὧν
49 οὔτε
50 ὕστερον
52 αὐτοὺς
54 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

οὔτε


Livre, Chap.
[1, 73]   ἐς ἡμᾶς καθεστῶτος δηλῶσαι ὡς  οὔτε   ἀπεικότως ἔχομεν κεκτήμεθα,
[1, 53]   οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τοιάδε ἀπεκρίναντο.  οὔτε   ἄρχομεν πολέμου, ἄνδρες Πελοποννήσιοι,
[1, 140]   ἔχειν δὲ ἑκατέρους ἔχομεν,  οὔτε   αὐτοὶ δίκας πω ᾔτησαν οὔτε
[1, 144]   ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων  (οὔτε   γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς
[1, 25]   ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι·  οὔτε   γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς
[1, 71]   δὲ ὑμῶν προθύμων εἶναι μενοῦμεν·  οὔτε   γὰρ ὅσια ἂν ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι
[1, 23]   οὐχ ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ.  οὔτε   γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν,
[1, 2]   ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν  οὔτε   διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ
[1, 126]   που μεγίστη ἑορτὴ εἴρητο,  οὔτε   ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε τό τε
[1, 118]   δυνάμεως, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι  οὔτε   ἐκώλυον εἰ μὴ ἐπὶ βραχύ,
[1, 80]   πλέον ἔτι τούτου ἐλλείπομεν καὶ  οὔτε   ἐν κοινῷ ἔχομεν οὔτε ἑτοίμως
[1, 38]   ~ἀλλ' οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους  οὔτε   ἐς ἡμᾶς τοιοίδε εἰσίν, ἄποικοι
[1, 1]   γενέσθαι οὔτε κατὰ τοὺς πολέμους  οὔτε   ἐς τὰ ἄλλα. ~φαίνεται γὰρ
[1, 31]   Ἑλλήνων ἔνσπονδοι οὐδὲ ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς  οὔτε   ἐς τὰς Ἀθηναίων σπονδὰς οὔτε
[1, 31]   οὔτε ἐς τὰς Ἀθηναίων σπονδὰς  οὔτε   ἐς τὰς Λακεδαιμονίων) ἔδοξεν αὐτοῖς
[1, 80]   καὶ οὔτε ἐν κοινῷ ἔχομεν  οὔτε   ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν.
[1, 132]   Σπαρτιᾶται σημεῖον, οὔτε οἱ ἐχθροὶ  οὔτε   πᾶσα πόλις, ὅτῳ ἂν
[1, 140]   οὔτε αὐτοὶ δίκας πω ᾔτησαν  οὔτε   ἡμῶν διδόντων δέχονται, βούλονται δὲ
[1, 73]   (οὐ γὰρ παρὰ δικασταῖς ὑμῖν  οὔτε   ἡμῶν οὔτε τούτων οἱ λόγοι
[1, 141]   τε γάρ εἰσι Πελοποννήσιοι καὶ  οὔτε   ἰδίᾳ οὔτ' ἐν κοινῷ χρήματά
[1, 10]   ὅμως δὲ οὔτε ξυνοικισθείσης πόλεως  οὔτε   ἱεροῖς καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένης,
[1, 2]   οὔσης, οὐδ' ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις  οὔτε   κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης,
[1, 1]   ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι  οὔτε   κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς
[1, 25]   κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα  οὔτε   Κορινθίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν
[1, 2]   χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι' αὐτὸ  οὔτε   μεγέθει πόλεων ἴσχυον οὔτε τῇ
[1, 141]   πενίας ἐπιφέρειν. καὶ οἱ τοιοῦτοι  οὔτε   ναῦς πληροῦντες οὔτε πεζὰς στρατιὰς
[1, 99]   ὁμοίως ἐν ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ  οὔτε   ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου ῥᾴδιόν
[1, 71]   γὰρ ὅσια ἂν ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι  οὔτε   ξυνηθεστέρους ἂν ἄλλους εὕροιμεν. πρὸς
[1, 10]   ἔξω ξυμμάχων πολλῶν· ὅμως δὲ  οὔτε   ξυνοικισθείσης πόλεως οὔτε ἱεροῖς καὶ
[1, 132]   εἶχον οὐδὲν οἱ Σπαρτιᾶται σημεῖον,  οὔτε   οἱ ἐχθροὶ οὔτε πᾶσα
[1, 37]   πρὸς τἀδικήματα οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν  οὔτε   παρακαλοῦντες αἰσχύνεσθαι. καὶ πόλις
[1, 141]   οἱ τοιοῦτοι οὔτε ναῦς πληροῦντες  οὔτε   πεζὰς στρατιὰς πολλάκις ἐκπέμπειν δύνανται,
[1, 93]   ἐπῆγον. ἐντὸς δὲ οὔτε χάλιξ  οὔτε   πηλὸς ἦν, ἀλλὰ ξυνῳκοδομημένοι μεγάλοι
[1, 138]   θαυμάσαι· οἰκείᾳ γὰρ ξυνέσει καὶ  οὔτε   προμαθὼν ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὔτ'
[1, 71]   οὔτε πρὸς θεῶν τῶν ὁρκίων  οὔτε   πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων· λύουσι
[1, 71]   δρῷμεν δ' ἂν ἄδικον οὐδὲν  οὔτε   πρὸς θεῶν τῶν ὁρκίων οὔτε
[1, 38]   δεχομένοις τὰ δίκαια δεικνύναι. ~ἀλλ'  οὔτε   πρὸς τοὺς ἄλλους οὔτε ἐς
[1, 139]   Ἀττικῇ ἀγορᾷ. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι  οὔτε   τἆλλα ὑπήκουον οὔτε τὸ ψήφισμα
[1, 53]   ἄρχομεν πολέμου, ἄνδρες Πελοποννήσιοι,  οὔτε   τὰς σπονδὰς λύομεν, Κερκυραίοις δὲ
[1, 2]   αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον  οὔτε   τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ
[1, 139]   δὲ Ἀθηναῖοι οὔτε τἆλλα ὑπήκουον  οὔτε   τὸ ψήφισμα καθῄρουν, ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν
[1, 144]   ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς  οὔτε   τόδε) τὰς δὲ πόλεις ὅτι
[1, 77]   καὶ προσέτι εἷς ἕκαστος ἐξιὼν  οὔτε   τούτοις χρῆται οὔθ' οἷς
[1, 73]   παρὰ δικασταῖς ὑμῖν οὔτε ἡμῶν  οὔτε   τούτων οἱ λόγοι ἂν γίγνοιντο)
[1, 23]   αᾔ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι)  οὔτε   φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος,
[1, 93]   τοὺς λίθους ἐπῆγον. ἐντὸς δὲ  οὔτε   χάλιξ οὔτε πηλὸς ἦν, ἀλλὰ
[1, 5]   ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί εἰσιν, ὡς  οὔτε   ὧν πυνθάνονται ἀπαξιούντων τὸ ἔργον,
[1, 21]   τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων,  οὔτε   ὡς λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ
[1, 21]   διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι, καὶ  οὔτε   ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005