Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρωθεν 1
ἀμφοτέρων 4
ἄν 10
ἂν 97
ἀναγαγόμεναι 1
ἀναγγελοῦσι 1
ἀναγκάζεται 1
Fréquences     [«    »]
87 αὐτοῖς
91 δ
89
97 ἂν
97 τὰς
100
107 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἂν


Livre, Chap.
[1, 71]   τινὰ ξυμμαχίαν τρέψητε. δρῷμεν δ'  ἂν   ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς θεῶν
[1, 75]   ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν· καὶ γὰρ  ἂν   αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο.
[1, 143]   εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται, τίνες  ἂν   ἀληπτότεροι ἦσαν; καὶ νῦν χρὴ
[1, 29]   Κορινθίους δὲ δήσαντας ἔχειν ἕως  ἂν   ἄλλο τι δόξῃ. ~μετὰ δὲ
[1, 71]   ἂν ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι οὔτε ξυνηθεστέρους  ἂν   ἄλλους εὕροιμεν. πρὸς τάδε βουλεύεσθε
[1, 28]   ἐν Πελοποννήσῳ παρὰ πόλεσιν αἷς  ἂν   ἀμφότεροι ξυμβῶσιν· ὁποτέρων δ' ἂν
[1, 35]   μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ, ἐξεῖναι παρ' ὁποτέρους  ἂν   ἀρέσκηται ἐλθεῖν. καὶ δεινὸν εἰ
[1, 126]   τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι διαθεῖναι  ἂν   ἄριστα διαγιγνώσκωσιν· τότε δὲ τὰ
[1, 77]   φανερῶς ἐπλεονεκτοῦμεν. ἐκείνως δὲ οὐδ'  ἂν   αὐτοὶ ἀντέλεγον ὡς οὐ χρεὼν
[1, 91]   κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν  ἂν   αὐτοὶ πάλιν κομισθῶσιν (ἤδη γὰρ
[1, 44]   σφίσιν οἱ Κερκυραῖοι ξυμπλεῖν, ἐλύοντ'  ἂν   αὐτοῖς αἱ πρὸς Πελοποννησίους σπονδαί)
[1, 127]   οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιζον παθεῖν  ἂν   αὐτὸν τοῦτο ὅσον διαβολὴν οἴσειν
[1, 72]   ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον  ἂν   αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς
[1, 74]   ἱκανὰς ναυμαχεῖν, ἀλλὰ καθ' ἡσυχίαν  ἂν   αὐτῷ προυχώρησε τὰ πράγματα
[1, 120]   διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ'  ἂν   ἀφαιρεθείη τῆς ῥᾳστώνης τὸ τερπνὸν
[1, 70]   τῷ ἐπελθεῖν καὶ τὰ ἑτοῖμα  ἂν   βλάψαι. κρατοῦντές τε τῶν ἐχθρῶν
[1, 40]   οὐ γὰρ τοῖσδε μόνον ἐπίκουροι  ἂν   γένοισθε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἀντὶ
[1, 121]   ἔχομεν φύσει ἀγαθόν, ἐκείνοις οὐκ  ἂν   γένοιτο διδαχῇ· δ' ἐκεῖνοι
[1, 139]   περὶ Μεγαρέων ψήφισμα καθελοῦσι μὴ  ἂν   γίγνεσθαι πόλεμον, ἐν εἴρητο
[1, 140]   μάλιστα προύχονται, εἰ καθαιρεθείη, μὴ  ἂν   γίγνεσθαι τὸν πόλεμον, μηδὲ ἐν
[1, 73]   ἡμῶν οὔτε τούτων οἱ λόγοι  ἂν   γίγνοιντο) ἀλλ' ὅπως μὴ ῥᾳδίως
[1, 70]   ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσθαι ὧν  ἂν   γνῶσιν. καὶ ταῦτα μετὰ πόνων
[1, 70]   ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ  ἂν   γνῶσιν· ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά
[1, 143]   καὶ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς  ἂν   δέξαιτο τῶν ξένων τήν τε
[1, 34]   χαρίζεσθαι τοῖς ἐναντίοις λαμβάνων ἀσφαλέστατος  ἂν   διατελοίη. ~λύσετε δὲ οὐδὲ τὰς
[1, 40]   εἰσὶ δεδήλωται· ὡς δὲ οὐκ  ἂν   δικαίως αὐτοὺς δέχοισθε μαθεῖν χρή.
[1, 28]   ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν· ὁποτέρων δ'  ἂν   δικασθῇ εἶναι τὴν ἀποικίαν, τούτους
[1, 74]   τὰς ναῦς ὡς διεφθαρμένοι, οὐδὲν  ἂν   ἔδει ἔτι ὑμᾶς μὴ ἔχοντας
[1, 22]   ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν· ὡς δ'  ἂν   ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι περὶ τῶν
[1, 139]   τὴν εἰρήνην εἶναι, εἴη δ'  ἂν   εἰ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε,
[1, 121]   ἐς αὐτά, οἴσομεν· δεινὸν  ἂν   εἴη εἰ οἱ μὲν ἐκείνων
[1, 82]   λόγους αὐτῇ ὁμοῖα ὑποσημαίνοντας μᾶλλον  ἂν   εἴκοιεν, καὶ γῆν ἔτι ἄτμητον
[1, 102]   τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο· βίᾳ γὰρ  ἂν   εἷλον τὸ χωρίον. καὶ διαφορὰ
[1, 33]   δὲ πόλεμον, δι' ὅνπερ χρήσιμοι  ἂν   εἶμεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ
[1, 70]   τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν, ὀρθῶς  ἂν   εἴποι. ~Ταύτης μέντοι τοιαύτης ἀντικαθεστηκυίας
[1, 80]   περὶ οὗ νῦν βουλεύεσθε οὐκ  ἂν   ἐλάχιστον γενόμενον, εἰ σωφρόνως τις
[1, 143]   εἰ ᾤμην πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς  ἂν   ἐξελθόντας ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶσαι καὶ
[1, 77]   οὐκ ὀνειδίζεται· βιάζεσθαι γὰρ οἷς  ἂν   ἐξῇ, δικάζεσθαι οὐδὲν προσδέονται. οἱ
[1, 70]   οἰκείων στέρεσθαι ἡγοῦνται, δ'  ἂν   ἐπελθόντες κτήσωνται, ὀλίγα πρὸς τὰ
[1, 70]   ὑπὲρ αὐτῆς. καὶ μὲν  ἂν   ἐπινοήσαντες μὴ ἐπεξέλθωσιν, οἰκείων στέρεσθαι
[1, 70]   τε ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιν  ἂν   ἐπινοήσωσι διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν
[1, 11]   γὰρ ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ οὐκ  ἂν   ἐτειχίσαντο) φαίνονται δ' οὐδ' ἐνταῦθα
[1, 120]   Λακεδαιμονίους, ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐκ  ἂν   ἔτι αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ καὶ
[1, 90]   βαρβάρου, εἰ αὖθις ἐπέλθοι, οὐκ  ἂν   ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν, ὥσπερ
[1, 76]   γενομένους τοῖς ξυμμάχοις καὶ ἀναγκασθέντας  ἂν   ἄρχειν ἐγκρατῶς αὐτοὺς
[1, 28]   χώραν, σπονδὰς δὲ ποιήσασθαι ἕως  ἂν   δίκη γένηται. ~Κορίνθιοι δὲ
[1, 2]   καθ' ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ  ἂν   ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο,
[1, 122]   γῆς ὅρων αἱ διαφοραί, οἰστὸν  ἂν   ἦν· νῦν δὲ πρὸς ξύμπαντάς
[1, 143]   τε καὶ τῶν μετοίκων δεινὸν  ἂν   ἦν· νῦν δὲ τόδε τε
[1, 76]   ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν μὴ  ἂν   ἧσσον ὑμᾶς λυπηροὺς γενομένους τοῖς
[1, 6]   διεζωμένοι τοῦτο δρῶσιν. πολλὰ δ'  ἂν   καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ
[1, 140]   τοῦτο ὑπακούσαντες· ἀπισχυρισάμενοι δὲ σαφὲς  ἂν   καταστήσαιτε αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου
[1, 68]   ποτε ἄρα πολεμήσονται; οὐ γὰρ  ἂν   Κέρκυράν τε ὑπολαβόντες βίᾳ ἡμῶν
[1, 36]   τἆλλα ξυμφορώτατόν ἐστιν. βραχυτάτῳ δ'  ἂν   κεφαλαίῳ, τοῖς τε ξύμπασι καὶ
[1, 37]   καὶ ὅπως ἐν μὲν  ἂν   κρατῶσι βιάζωνται, οὗ δ' ἂν
[1, 37]   ἂν κρατῶσι βιάζωνται, οὗ δ'  ἂν   λάθωσι πλέον ἔχωσιν, ἢν δέ
[1, 76]   οἰόμεθα τὰ ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι  ἂν   μάλιστα εἴ τι μετριάζομεν· ἡμῖν
[1, 33]   τῶν μεγίστων κινδυνεύοντας δεξάμενοι ὡς  ἂν   μάλιστα μετ' αἰειμνήστου μαρτυρίου τὴν
[1, 11]   ξυνεχῶς τὸν πόλεμον διέφερον, ῥᾳδίως  ἂν   μάχῃ κρατοῦντες εἷλον, οἵ γε
[1, 68]   Θρᾴκης ἀποχρῆσθαι, δὲ ναυτικὸν  ἂν   μέγιστον παρέσχε Πελοποννησίοις. ~καὶ τῶνδε
[1, 36]   ξύμπασι καὶ καθ' ἕκαστον, τῷδ'  ἂν   μὴ προέσθαι ἡμᾶς μάθοιτε· τρία
[1, 38]   τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖσδ'  ἂν   μόνοις οὐκ ὀρθῶς ἀπαρέσκοιμεν, οὐδ'
[1, 71]   ἀλλ' οἱ μὴ βοηθοῦντες οἷς  ἂν   ξυνομόσωσιν. βουλομένων δὲ ὑμῶν προθύμων
[1, 58]   Βόλβην λίμνην ἔδωκε νέμεσθαι, ἕως  ἂν   πρὸς Ἀθηναίους πόλεμος ᾖ.
[1, 80]   ἐπιθυμῆσαί τινα τοῦ ἔργου, ὅπερ  ἂν   οἱ πολλοὶ πάθοιεν, μήτε ἀγαθὸν
[1, 10]   τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν  ἂν   οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος
[1, 73]   ἐπιπλέοντα τὴν Πελοπόννησον πορθεῖν, ἀδυνάτων  ἂν   ὄντων πρὸς ναῦς πολλὰς ἀλλήλοις
[1, 90]   τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον  ἂν   ὁρῶντες μήτ' ἐκείνους μήτ' ἄλλον
[1, 77]   βαρὺ τοῖς ὑπηκόοις. ὑμεῖς γ'  ἂν   οὖν εἰ καθελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε,
[1, 9]   καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν· οὐκ  ἂν   οὖν νήσων ἔξω τῶν περιοικίδων
[1, 76]   ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται. ἄλλους γ'  ἂν   οὖν οἰόμεθα τὰ ἡμέτερα λαβόντας
[1, 140]   ὅπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα  ἂν   παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώθαμεν αἰτιᾶσθαι.
[1, 122]   ἐν δικαίως δοκοῖμεν  ἂν   πάσχειν διὰ δειλίαν ἀνέχεσθαι
[1, 84]   αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές τε γὰρ σχολαίτερον  ἂν   παύσαισθε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν,
[1, 35]   καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ' ὅτι  ἂν   πεισθῆτε ὠφελίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ
[1, 135]   ἄνδρας οἷς εἴρητο ἄγειν ὅπου  ἂν   περιτύχωσιν. ~ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος
[1, 132]   οὔτε πᾶσα πόλις, ὅτῳ  ἂν   πιστεύσαντες βεβαίως ἐτιμωροῦντο ἄνδρα γένους
[1, 71]   εἶναι μενοῦμεν· οὔτε γὰρ ὅσια  ἂν   ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι οὔτε ξυνηθεστέρους ἂν
[1, 71]   τὸ ἴσον νέμετε. μόλις δ'  ἂν   πόλει ὁμοίᾳ παροικοῦντες ἐτυγχάνετε τούτου·
[1, 140]   δὲ μηδεὶς νομίσῃ περὶ βραχέος  ἂν   πολεμεῖν, εἰ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα
[1, 21]   τῶν ἀνθρώπων ἐν μὲν  ἂν   πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ μέγιστον
[1, 9]   τῶν περιοικίδων (αὗται δὲ οὐκ  ἂν   πολλαὶ εἶεν) ἠπειρώτης ὢν ἐκράτει,
[1, 33]   πολεμίοις λυπηροτέρα, εἰ ἣν ὑμεῖς  ἂν   πρὸ πολλῶν χρημάτων καὶ χάριτος
[1, 11]   αἰεὶ παρόντι ἀντεῖχον, πολιορκίᾳ δ'  ἂν   προσκαθεζόμενοι ἐν ἐλάσσονί τε χρόνῳ
[1, 127]   καὶ νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ ῥᾷον  ἂν>   σφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν
[1, 71]   ἀνθρώπων ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖν οἲ  ἂν   τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι,
[1, 10]   τὸ αὐτὸ τοῦτο παθόντων διπλασίαν  ἂν   τὴν δύναμιν εἰκάζεσθαι ἀπὸ τῆς
[1, 77]   εἰ καθελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε, τάχα  ἂν   τὴν εὔνοιαν ἣν διὰ τὸ
[1, 136]   καὶ ἐφ' διώκεται) σωτηρίας  ἂν   τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι. ~ὁ δὲ
[1, 90]   ἀλλ' ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως  ἂν   τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε
[1, 57]   ὅμορα ὄντα τὰ χωρία, ῥᾷον  ἂν   τὸν πόλεμον μετ' αὐτῶν ποιεῖσθαι.
[1, 80]   καὶ ἀσφαλὲς νομίσαντα. εὕροιτε δ'  ἂν   τόνδε περὶ οὗ νῦν βουλεύεσθε
[1, 121]   οἰκεία· δὲ ἡμετέρα ἧσσον  ἂν   τοῦτο πάθοι, τοῖς σώμασι τὸ
[1, 136]   δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι· καὶ γὰρ  ἂν   ὑπ' ἐκείνου πολλῷ ἀσθενεστέρου ἐν
[1, 10]   τῆς Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισθείσης, φαίνοιτ'  ἂν   ὑποδεεστέρα) Ἀθηναίων δὲ τὸ αὐτὸ
[1, 78]   ἀμύνεσθαι πολέμου ἄρχοντας ταύτῃ  ἂν   ὑφηγῆσθε. ~Τοιαῦτα δὲ οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 68]   ὄντες ἠδίκουν τὴν Ἑλλάδα, διδασκαλίας  ἂν   ὡς οὐκ εἰδόσι προσέδει· νῦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005