Alphabétiquement     [«   »]
προπέμψαντες 1
πρόρρησιν 1
πρός 6
πρὸς 113
προσάγεσθαι 1
προσάγοντες 1
προσαγωγῇ 1
Fréquences     [«    »]
100
107 οὐκ
109 τῷ
113 πρὸς
115 οὐ
115 τὸν
119 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

πρὸς


Livre, Chap.
[1, 18]   ἐν Μαραθῶνι μάχη Μήδων  πρὸς   Ἀθηναίους ἐγένετο. δεκάτῳ δὲ ἔτει
[1, 58]   ἔδωκε νέμεσθαι, ἕως ἂν  πρὸς   Ἀθηναίους πόλεμος ᾖ. καὶ οἱ
[1, 105]   οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸ μὲν  πρὸς   Αἰγίνῃ στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν
[1, 105]   ἐνίκων Ἀθηναῖοι. πολέμου δὲ καταστάντος  πρὸς   Αἰγινήτας Ἀθηναίοις μετὰ ταῦτα ναυμαχία
[1, 104]   Ψαμμητίχου, Λίβυς, βασιλεὺς Λιβύων τῶν  πρὸς   Αἰγύπτῳ, ὁρμώμενος ἐκ Μαρείας τῆς
[1, 1]   Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν  πρὸς   ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ
[1, 18]   Ἀθηναῖοι ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ξυμμάχων  πρὸς   ἀλλήλους· καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων
[1, 93]   λίθοι καὶ ἐντομῇ ἐγγώνιοι, σιδήρῳ  πρὸς   ἀλλήλους τὰ ἔξωθεν καὶ μολύβδῳ
[1, 71]   πρὸς θεῶν τῶν ὁρκίων οὔτε  πρὸς   ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων· λύουσι γὰρ
[1, 122]   εἰ μὲν ἡμῶν ἦσαν ἑκάστοις  πρὸς   ἀντιπάλους περὶ γῆς ὅρων αἱ
[1, 93]   καταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ  πρὸς   ἅπαντας ἀνθίστασθαι. Ἀθηναῖοι μὲν οὖν
[1, 141]   μηκύνηται. μάχῃ μὲν γὰρ μιᾷ  πρὸς   ἅπαντας Ἕλληνας δυνατοὶ Πελοποννήσιοι καὶ
[1, 132]   μέλλων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς  πρὸς   Ἀρτάβαζον κομιεῖν, ἀνὴρ Ἀργίλιος, παιδικά
[1, 57]   ἑαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ Δέρδᾳ κοινῇ  πρὸς   αὐτὸν ἐναντιουμένοις οἱ Ἀθηναῖοι ξυμμαχίαν
[1, 102]   γενομένην ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίαν  πρὸς   αὐτοὺς Ἀργείοις τοῖς ἐκείνων πολεμίοις
[1, 71]   ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα  πρὸς   αὐτούς ἐστιν. ἀνάγκη δὲ ὥσπερ
[1, 36]   ναυμαχήσετε, δεξάμενοι δὲ ἡμᾶς ἕξετε  πρὸς   αὐτοὺς πλείοσι ναυσὶ ταῖς ἡμετέραις
[1, 69]   αὑτῷ τὰ πλείω σφαλέντα, καὶ  πρὸς   αὐτοὺς τοὺς Ἀθηναίους πολλὰ ἡμᾶς
[1, 137]   τινὸς πορευθεὶς ἄνω ἐσπέμπει γράμματα  πρὸς   βασιλέα Ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου νεωστὶ
[1, 133]   οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς  πρὸς   βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη δ'
[1, 128]   πόλεμον, τῷ δὲ ἔργῳ τὰ  πρὸς   βασιλέα πράγματα πράσσειν, ὥσπερ καὶ
[1, 11]   πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ  πρὸς   γεωργίαν τῆς Ξερσονήσου τραπόμενοι καὶ
[1, 86]   τοὺς Μήδους ἐγένοντο ἀγαθοὶ τότε,  πρὸς   δ' ἡμᾶς κακοὶ νῦν, διπλασίας
[1, 80]   οἷόν τε ἐφ' ἕκαστα ἐλθεῖν·  πρὸς   δὲ ἄνδρας οἲ γῆν τε
[1, 98]   Δόλοπες, ἠνδραπόδισαν καὶ ᾤκισαν αὐτοί.  πρὸς   δὲ Κρυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν
[1, 140]   καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας,  πρὸς   δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς
[1, 50]   ἀναδούμενοι τῶν νεῶν ἃς καταδύσειαν,  πρὸς   δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐτράποντο φονεύειν
[1, 91]   ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρὰ σφᾶς, ὡς  πρὸς   διαγιγνώσκοντας τὸ λοιπὸν ἰέναι τά
[1, 90]   ἐς τὴν Λακεδαίμονα, ἄλλους δὲ  πρὸς   ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐθὺς
[1, 1]   τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον  πρὸς   ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ
[1, 50]   ἐκρατοῦντο· ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλλησι  πρὸς   Ἕλληνας νεῶν πλήθει μεγίστη δὴ
[1, 70]   πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ  πρὸς   ἐνδημοτάτους· οἴονται γὰρ οἱ μὲν
[1, 71]   καὶ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους ἀθυμίᾳ  πρὸς   ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν τρέψητε. δρῷμεν
[1, 84]   λόγῳ διαιρετάς. αἰεὶ δὲ ὡς  πρὸς   εὖ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους ἔργῳ
[1, 77]   οὐδὲν προσδέονται. οἱ δὲ εἰθισμένοι  πρὸς   ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλεῖν,
[1, 34]   ὑμῖν ἔστω τι τεκμήριον  πρὸς   ἡμᾶς τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥστε
[1, 16]   καὶ ὅσα ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ  πρὸς   θάλασσαν ἐπεστράτευσε καὶ τὰς ἐν
[1, 83]   ὠφελεῖ, ἄλλως τε καὶ ἠπειρώταις  πρὸς   θαλασσίους. πορισώμεθα οὖν πρῶτον αὐτήν,
[1, 102]   ἐκείνων πολεμίοις ξύμμαχοι ἐγένοντο, καὶ  πρὸς   Θεσσαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οἱ αὐτοὶ
[1, 71]   δ' ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε  πρὸς   θεῶν τῶν ὁρκίων οὔτε πρὸς
[1, 36]   θαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσθενὲς ὂν  πρὸς   ἰσχύοντας τοὺς ἐχθροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον,
[1, 13]   παλαιτάτη ὧν ἴσμεν γίγνεται Κορινθίων  πρὸς   Κερκυραίους· ἔτη δὲ μάλιστα καὶ
[1, 31]   οἱ Κορίνθιοι ὀργῇ φέροντες τὸν  πρὸς   Κερκυραίους πόλεμον ἐναυπηγοῦντο καὶ παρεσκευάζοντο
[1, 105]   στρατηγοῦντος. καὶ μάχης γενομένης ἰσορρόπου  πρὸς   Κορινθίους διεκρίθησαν ἀπ' ἀλλήλων, καὶ
[1, 105]   δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς Ἁλιᾶς  πρὸς   Κορινθίους καὶ Ἐπιδαυρίους μάχη ἐγένετο,
[1, 42]   ἔχθραν ἤδη καὶ οὐ μέλλουσαν  πρὸς   Κορινθίους κτήσασθαι, τῆς δὲ ὑπαρχούσης
[1, 115]   οὐ πολλῷ ὕστερον σπονδὰς ἐποιήσαντο  πρὸς   Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους τριακοντούτεις,
[1, 5]   περαιοῦσθαι ναυσὶν ἐπ' ἀλλήλους, ἐτράποντο  πρὸς   λῃστείαν, ἡγουμένων ἀνδρῶν οὐ τῶν
[1, 142]   ἐφορμεῖσθαι, ἄξιον ἄν τι δρῷεν;  πρὸς   μὲν γὰρ ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν
[1, 80]   εἰ σωφρόνως τις αὐτὸν ἐκλογίζοιτο.  πρὸς   μὲν γὰρ Πελοποννησίους καὶ τοὺς
[1, 101]   καὶ Μεσσήνιοι ἐκλήθησαν οἱ πάντες.  πρὸς   μὲν οὖν τοὺς ἐν Ἰθώμῃ
[1, 100]   ναυμαχία Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων  πρὸς   Μήδους, καὶ ἐνίκων τῇ αὐτῇ
[1, 73]   Πελοπόννησον πορθεῖν, ἀδυνάτων ἂν ὄντων  πρὸς   ναῦς πολλὰς ἀλλήλοις ἐπιβοηθεῖν. τεκμήριον
[1, 122]   οἰστὸν ἂν ἦν· νῦν δὲ  πρὸς   ξύμπαντάς τε ἡμᾶς Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ
[1, 73]   ἕνεκα μαρτυρίου καὶ δηλώσεως  πρὸς   οἵαν ὑμῖν πόλιν μὴ εὖ
[1, 70]   γε δοκεῖτε, οὐδ' ἐκλογίσασθαι πώποτε  πρὸς   οἵους ὑμῖν Ἀθηναίους ὄντας καὶ
[1, 62]   Πελοποννήσιοι προσδεχόμενοι τοὺς Ἀθηναίους ἐστρατοπεδεύοντο  πρὸς   Ὀλύνθου ἐν τῷ ἰσθμῷ, καὶ
[1, 141]   ξύμμαχοι ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ  πρὸς   ὁμοίαν ἀντιπαρασκευὴν ἀδύνατοι, ὅταν μήτε
[1, 15]   δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο,  πρὸς   ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ
[1, 69]   ἀμυνούμεθα· οἱ γὰρ δρῶντες βεβουλευμένοι  πρὸς   οὐ διεγνωκότας ἤδη καὶ οὐ
[1, 57]   πέμπων ὅπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς  πρὸς   Πελοποννησίους, καὶ τοὺς Κορινθίους προσεποιεῖτο
[1, 44]   τούτων ξυμμάχους. ἐδόκει γὰρ  πρὸς   Πελοποννησίους πόλεμος καὶ ὣς ἔσεσθαι
[1, 44]   ξυμπλεῖν, ἐλύοντ' ἂν αὐτοῖς αἱ  πρὸς   Πελοποννησίους σπονδαί) ἐπιμαχίαν δ' ἐποιήσαντο
[1, 17]   ἀξιόλογον, εἰ μὴ εἴ τι  πρὸς   περιοίκους τοὺς αὐτῶν ἑκάστοις· οἱ
[1, 71]   πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα,  πρὸς   πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι πολλῆς
[1, 69]   μᾶλλον ἐπιόντας, καὶ ἐς τύχας  πρὸς   πολλῷ δυνατωτέρους ἀγωνιζόμενοι καταστῆναι, ἐπιστάμενοι
[1, 61]   ἑαυτῶν ὁπλίτας καὶ τεσσαράκοντα ναῦς  πρὸς   τὰ ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν
[1, 68]   μὲν ἔχετε, ἀμαθίᾳ δὲ πλέονι  πρὸς   τὰ ἔξω πράγματα χρῆσθε. πολλάκις
[1, 68]   ὧν τὸ μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον  πρὸς   τὰ ἐπὶ Θρᾴκης ἀποχρῆσθαι,
[1, 70]   δ' ἂν ἐπελθόντες κτήσωνται, ὀλίγα  πρὸς   τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἢν
[1, 50]   οἱ Κορίνθιοι ἐς τὴν γῆν,  πρὸς   τὰ ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς
[1, 50]   τῶν πλείστων ἐκράτησαν ὥστε προσκομίσαι  πρὸς   τὰ Σύβοτα, οἷ αὐτοῖς
[1, 75]   ὑμῶν μὲν οὐκ ἐθελησάντων παραμεῖναι  πρὸς   τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν
[1, 71]   οὔτε ξυνηθεστέρους ἂν ἄλλους εὕροιμεν.  πρὸς   τάδε βουλεύεσθε εὖ καὶ τὴν
[1, 37]   ἐπετήδευσαν, ξύμμαχόν τε οὐδένα βουλόμενοι  πρὸς   τἀδικήματα οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν οὔτε
[1, 36]   Πελοποννησίοις ἐπελθεῖν τό τε ἐνθένδε  πρὸς   τἀκεῖ παραπέμψαι, καὶ ἐς τἆλλα
[1, 90]   τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει  πρὸς   τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε καὶ
[1, 10]   τῷ παλαιῷ τρόπῳ λῃστικώτερον παρεσκευασμένα.  πρὸς   τὰς μεγίστας δ' οὖν καὶ
[1, 15]   οἱ Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν  πρὸς   τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ'
[1, 65]   ἄλλα ξυνεπολέμει καὶ Σερμυλιῶν λοχήσας  πρὸς   τῇ πόλει πολλοὺς διέφθειρεν, ἔς
[1, 127]   τοῦτο ὅσον διαβολὴν οἴσειν αὐτῷ  πρὸς   τὴν πόλιν ὡς καὶ διὰ
[1, 61]   οὐχ ἑλόντες ἐπορεύοντο κατὰ γῆν  πρὸς   τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις
[1, 72]   ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων  πρὸς   τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι πρὸς
[1, 134]   ἀφανεῖ χρησαμένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ  πρὸς   τὸ ἱερὸν τῆς Ξαλκιοίκου χωρῆσαι
[1, 10]   προελθόντος πολλοῦ χρόνου τοῖς ἔπειτα  πρὸς   τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι (καίτοι
[1, 122]   ἀφ' αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται  πρὸς   τὸ παρατυγχάνον· ἐν
[1, 72]   πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι  πρὸς   τὸ πολεμεῖν. προσελθόντες οὖν τοῖς
[1, 104]   τῆς Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν  πρὸς   τὸ τρίτον μέρος καλεῖται
[1, 41]   νεῶν γὰρ μακρῶν σπανίσαντές ποτε  πρὸς   τὸν Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ
[1, 96]   ἔδει παρέχειν τῶν πόλεων χρήματα  πρὸς   τὸν βάρβαρον καὶ ἃς ναῦς·
[1, 77]   μεταβάλοιτε, εἴπερ οἷα καὶ τότε  πρὸς   τὸν Μῆδον δι' ὀλίγου ἡγησάμενοι
[1, 61]   ξύμβασιν ποιησάμενοι καὶ ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν  πρὸς   τὸν Περδίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν
[1, 126]   τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῳ  πρὸς   τοὺς Ἀθηναίους ἐγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως
[1, 95]   βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο· φοιτῶντές τε  πρὸς   τοὺς Ἀθηναίους ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας
[1, 130]   δύνασθαι προσιέναι· δι' ὅπερ καὶ  πρὸς   τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἥκιστα
[1, 85]   μᾶλλον ἑτέρων διὰ ἰσχύν. καὶ  πρὸς   τοὺς Ἀθηναίους πέμπετε μὲν περὶ
[1, 38]   τὰ δίκαια δεικνύναι. ~ἀλλ' οὔτε  πρὸς   τοὺς ἄλλους οὔτε ἐς ἡμᾶς
[1, 102]   ἀφέντες. ~Λακεδαιμόνιοι δέ, ὡς αὐτοῖς  πρὸς   τοὺς ἐν Ἰθώμῃ ἐμηκύνετο
[1, 103]   ὡς οὐκέτι ἐδύναντο ἀντέχειν, ξυνέβησαν  πρὸς   τοὺς Λακεδαιμονίους ἐφ' ἐξίασιν
[1, 86]   καὶ τὴν Πελοπόννησον· καίτοι εἰ  πρὸς   τοὺς Μήδους ἐγένοντο ἀγαθοὶ τότε,
[1, 77]   ἐλασσούμενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυμβολαίαις  πρὸς   τοὺς ξυμμάχους δίκαις καὶ παρ'
[1, 6]   ἐχρήσαντο καὶ ἐς τὰ ἄλλα  πρὸς   τοὺς πολλοὺς οἱ τὰ μείζω
[1, 7]   ἐμπορίας τε ἕνεκα καὶ τῆς  πρὸς   τοὺς προσοίκους ἕκαστοι ἰσχύος· αἱ
[1, 97]   τε τὸν βάρβαρον αὐτοῖς καὶ  πρὸς   τοὺς σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίζοντας καὶ
[1, 77]   ἀρχὴν ἔχουσι καὶ ἧσσον ἡμῶν  πρὸς   τοὺς ὑπηκόους μετρίοις οὖσι διότι
[1, 18]   Ἑλλήνων εἴ τινές που διασταῖεν,  πρὸς   τούτους ἤδη ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ
[1, 80]   φόρου ὑποτελεῖς ἔχουσι, πῶς χρὴ  πρὸς   τούτους ῥᾳδίως πόλεμον ἄρασθαι καὶ
[1, 116]   Περικλέους δεκάτου αὐτοῦ στρατηγοῦντος ἐναυμάχησαν  πρὸς   Τραγίᾳ τῇ νήσῳ Σαμίων ναυσὶν
[1, 62]   ἐπὶ τὴν Ποτείδαιαν. καὶ ἐπειδὴ  πρὸς   τῷ ἰσθμῷ ἐγένοντο καὶ εἶδον
[1, 31]   Ἀθήνας πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ σφίσι  πρὸς   τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ καὶ τὸ
[1, 75]   καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις  πρὸς   ὑμᾶς ἐγίγνοντο. πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον
[1, 41]   θήσετε. ~Δικαιώματα μὲν οὖν τάδε  πρὸς   ὑμᾶς ἔχομεν ἱκανὰ κατὰ τοὺς
[1, 70]   ἀπολυθήσεσθαι. καὶ μὴν καὶ ἄοκνοι  πρὸς   ὑμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005