Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοφυεῖς 1
αὐτῷ 29
αὑτῷ 1
αὐτῶν 78
αὑτῶν 11
αὐχμοί 1
ἀφ 16
Fréquences     [«    »]
76 ἀπὸ
71
68 τι
78 αὐτῶν
81 κατὰ
82 Ἀθηναῖοι
83 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

αὐτῶν


Livre, Chap.
[1, 37]   παρακαλοῦντες αἰσχύνεσθαι. καὶ πόλις  αὐτῶν   ἅμα αὐτάρκη θέσιν κειμένη παρέχει
[1, 91]   μᾶλλον παράγεσθαι πέμψαι σφῶν  αὐτῶν   ἄνδρας οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς
[1, 84]   ξὺν χαλεπότητι σωφρονέστερον ὥστε  αὐτῶν   ἀνηκουστεῖν, καὶ μὴ τὰ ἀχρεῖα
[1, 79]   παρελθὼν δὲ Ἀρχίδαμος βασιλεὺς  αὐτῶν,   ἀνὴρ καὶ ξυνετὸς δοκῶν εἶναι
[1, 23]   βαρβάρων, αἱ δ' ὑπὸ σφῶν  αὐτῶν   ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δ' αᾔ καὶ
[1, 142]   ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ ναυτικὸν  αὐτῶν   ἄξιον φοβηθῆναι. τὴν μὲν γὰρ
[1, 128]   ἐν Ἑλλησπόντῳ καὶ κριθεὶς ὑπ'  αὐτῶν   ἀπελύθη μὴ ἀδικεῖν, δημοσίᾳ μὲν
[1, 21]   καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου  αὐτῶν   ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα,
[1, 100]   χρόνῳ δὲ ὕστερον ξυνέβη Θασίους  αὐτῶν   ἀποστῆναι, διενεχθέντας περὶ τῶν ἐν
[1, 60]   καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ  αὐτῶν   Ἀριστεὺς Ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν
[1, 84]   τὰς ἐλπίδας, ἀλλ' ὡς ἡμῶν  αὐτῶν   ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ τε διαφέρειν
[1, 22]   ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες  αὐτῶν   ἀτερπέστερον φανεῖται· ὅσοι δὲ βουλήσονται
[1, 46]   καὶ εἴκοσι καὶ Ἀνακτορίων μία,  αὐτῶν   δὲ Κορινθίων ἐνενήκοντα· στρατηγοὶ δὲ
[1, 27]   ναῦς τε κενὰς καὶ χρήματα.  αὐτῶν   δὲ Κορινθίων νῆες παρεσκευάζοντο τριάκοντα
[1, 75]   δὲ προσελθόντων τῶν ξυμμάχων καὶ  αὐτῶν   δεηθέντων ἡγεμόνας καταστῆναι· ἐξ αὐτοῦ
[1, 34]   ἀπάτῃ τε μὴ παράγεσθαι ὑπ'  αὐτῶν   δεομένοις τε ἐκ τοῦ εὐθέος
[1, 11]   φήμης καὶ τοῦ νῦν περὶ  αὐτῶν   διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηκότος·
[1, 11]   καὶ μᾶλλον οἱ Τρῶες  αὐτῶν   διεσπαρμένων τὰ δέκα ἔτη ἀντεῖχον
[1, 85]   ἄλλως τε καὶ ἑτοίμων ὄντων  αὐτῶν   δίκας δοῦναι· ἐπὶ δὲ τὸν
[1, 10]   τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος  αὐτῶν   εἶναι (καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε
[1, 72]   καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ πλῆθος  αὐτῶν   εἰπεῖν, εἴ τι μὴ ἀποκωλύοι.
[1, 17]   εἴ τι πρὸς περιοίκους τοὺς  αὐτῶν   ἑκάστοις· οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ
[1, 22]   ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν  αὐτῶν   ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις
[1, 131]   ἐς κρίσιν τοῖς βουλομένοις περὶ  αὐτῶν   ἐλέγχειν. ~καὶ φανερὸν μὲν εἶχον
[1, 32]   ἄλογον καὶ ἐς τὰ ἡμέτερα  αὐτῶν   ἐν τῷ παρόντι ἀξύμφορον. ξύμμαχοί
[1, 5]   τῶν ἀδυναωτάτων κέρδους τοῦ σφετέρου  αὐτῶν   ἕνεκα καὶ τοῖς ἀσθενέσι τροφῆς,
[1, 67]   κρύφα δὲ οὐχ ἥκιστα μετ'  αὐτῶν   ἐνῆγον τὸν πόλεμον, λέγοντες οὐκ
[1, 82]   κἀν τούτῳ καὶ τὰ ἡμέτερ'  αὐτῶν   ἐξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε προσαγωγῇ καὶ
[1, 24]   τοῦδε τοῦ πολέμου δῆμος  αὐτῶν   ἐξεδίωξε τοὺς δυνατούς, οἱ δὲ
[1, 21]   οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ  αὐτῶν   ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον
[1, 112]   μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον ἀπ'  αὐτῶν   ἔπλευσαν, Ἀμυρταίου μεταπέμποντος τοῦ ἐν
[1, 17]   ᾤκουν, ἐπράχθη δὲ οὐδὲν ἀπ'  αὐτῶν   ἔργον ἀξιόλογον, εἰ μὴ εἴ
[1, 105]   Ἀθηναῖοι καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα λαβόντες  αὐτῶν   ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ
[1, 136]   καὶ Ἀθηναίοις ἀπεχθέσθαι, διακομίζεται ὑπ'  αὐτῶν   ἐς τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρύ.
[1, 126]   μέντοι ὕστερον, καὶ τὸ γένος  αὐτῶν   ἔστιν ἔτι ἐν τῇ πόλει.
[1, 102]   εἰπόντες δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται  αὐτῶν   ἔτι. οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν
[1, 136]   ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὢν  αὐτῶν   εὐεργέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων Κερκυραίων
[1, 31]   καὶ ὠφελίαν τινὰ πειρᾶσθαι ἀπ'  αὐτῶν   εὑρίσκεσθαι. οἱ δὲ Κορίνθιοι πυθόμενοι
[1, 31]   δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευὴν  αὐτῶν   ἐφοβοῦντο, καί (ἦσαν γὰρ οὐδενὸς
[1, 82]   ἄλλο τι νομίσητε τὴν γῆν  αὐτῶν   ὅμηρον ἔχειν καὶ οὐχ
[1, 118]   σαφῶς ᾔρετο καὶ τῆς ξυμμαχίας  αὐτῶν   ἥπτοντο. τότε δὲ οὐκέτι ἀνασχετὸν
[1, 99]   ταύτην τῶν στρατειῶν οἱ πλείους  αὐτῶν,   ἵνα μὴ ἀπ' οἴκου ὦσι,
[1, 40]   ἀνάγκη γάρ, εἰ ἴτε μετ'  αὐτῶν,   καὶ ἀμύνεσθαι μὴ ἄνευ ὑμῶν
[1, 12]   γῆν καλουμένην ᾤκισαν (ἦν δὲ  αὐτῶν   καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ
[1, 49]   καὶ μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλεύσαντες  αὐτῶν   καὶ ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν τε τὰς
[1, 113]   φυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ μετ'  αὐτῶν   καὶ Εὐβοέων φυγάδες καὶ ὅσοι
[1, 23]   παρ' οἷς μεγάλοι καὶ ἀπ'  αὐτῶν   καὶ λιμοὶ καὶ οὐχ
[1, 21]   σκοποῦσι δηλώσει ὅμως μείζων γεγενημένος  αὐτῶν.   ~Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον
[1, 1]   πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ  αὐτῶν   καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα σαφῶς
[1, 81]   τις θαρσοίη ὅτι τοῖς ὅπλοις  αὐτῶν   καὶ τῷ πλήθει ὑπερφέρομεν, ὥστε
[1, 26]   τῶν Κερκυραίων μὴ κωλύωνται ὑπ'  αὐτῶν   κατὰ θάλασσαν περαιούμενοι. Κερκυραῖοι δὲ
[1, 8]   αὐτοῦ, ὅτεπερ καὶ τὰς πολλὰς  αὐτῶν   κατῴκιζε) καὶ οἱ παρὰ θάλασσαν
[1, 112]   νῆες πάλιν {αἱ} ἐλθοῦσαι μετ'  αὐτῶν.   Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὸν
[1, 45]   αὐτοῖς ἀπέστειλαν βοηθούς· ἐστρατήγει δὲ  αὐτῶν   Λακεδαιμόνιός τε Κίμωνος καὶ
[1, 69]   πολλὰ ἡμᾶς ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν  αὐτῶν   μᾶλλον τῇ ἀφ' ὑμῶν
[1, 106]   δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι  αὐτῶν   μέρος οὐκ ὀλίγον προσβιασθὲν καὶ
[1, 121]   ἐσμὲν μισθῷ μείζονι τοὺς ξένους  αὐτῶν   ναυβάτας. ὠνητὴ γὰρ Ἀθηναίων
[1, 91]   σκεψάμενοι. ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ περὶ  αὐτῶν   Θεμιστοκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις κρύφα
[1, 56]   τιμωρήσονται αὐτούς, ὑποτοπήσαντες τὴν ἔχθραν  αὐτῶν   οἱ Ἀθηναῖοι Ποτειδεάτας, οᾔ οἰκοῦσιν
[1, 55]   προσποιήσειαν· ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει  αὐτῶν   οἱ πλείους πρῶτοι ὄντες τῆς
[1, 143]   φυλακὴν ἔχειν, καὶ Πελοποννησίοις ὑπὲρ  αὐτῶν   ὀργισθέντας πολλῷ πλέοσι μὴ διαμάχεσθαι
[1, 25]   καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων, ὅτι  αὐτῶν   παρημέλουν ὄντες ἄποικοι· οὔτε γὰρ
[1, 63]   ὀλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων, Ἀθηναίων δὲ  αὐτῶν   πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ Καλλίας
[1, 25]   καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντ' ἀπ'  αὐτῶν   ποιεῖσθαι. δ' αὐτοῖς ἀνεῖλε
[1, 57]   ῥᾷον ἂν τὸν πόλεμον μετ'  αὐτῶν   ποιεῖσθαι. ὧν οἱ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι
[1, 67]   ἠδικῆσθαι ὑπὸ Ἀθηναίων, ξύλλογον σφῶν  αὐτῶν   ποιήσαντες τὸν εἰωθότα λέγειν ἐκέλευον.
[1, 83]   οὗτοι καὶ καθ' ἡσυχίαν τι  αὐτῶν   προΐδωμεν. ~καὶ τὸ βραδὺ καὶ
[1, 31]   τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ καὶ τὸ  αὐτῶν   προσγενόμενον ἐμπόδιον γένηται θέσθαι τὸν
[1, 112]   καὶ αὖθις ὕστερον Ἀθηναῖοι ἀποχωρησάντων  αὐτῶν   στρατεύσαντες καὶ κρατήσαντες παρέδοσαν Φωκεῦσιν.
[1, 89]   ὑπὸ Ἑλλήνων καὶ οἱ καταφυγόντες  αὐτῶν   ταῖς ναυσὶν ἐς Μυκάλην διεφθάρησαν,
[1, 143]   ὄντων μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων ἐσβάντων  αὐτῶν   τε καὶ τῶν μετοίκων δεινὸν
[1, 81]   πόλεμος, ἢν τὴν γῆν  αὐτῶν   τέμωμεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ
[1, 90]   καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ  αὐτῶν   τὸ πλῆθος, πρὶν οὐχ
[1, 131]   τὸ δεύτερον ἐκπλεύσας οὐ κελευσάντων  αὐτῶν   τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, καὶ ἐκ
[1, 77]   φιλοδικεῖν δοκοῦμεν. καὶ οὐδεὶς σκοπεῖ  αὐτῶν   τοῖς καὶ ἄλλοθί που ἀρχὴν
[1, 39]   ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως  αὐτῶν   τότε οὐ μεταλαβόντες τῆς ὠφελίας
[1, 21]   τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων, ἀπ'  αὐτῶν   τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὅμως
[1, 26]   ἀποπέμπειν. οἱ δὲ Ἐπιδάμνιοι οὐδὲν  αὐτῶν   ὑπήκουσαν, ἀλλὰ στρατεύουσιν ἐπ' αὐτοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005