Alphabétiquement     [«   »]
ζωγρεῖν 1
ζῶντας 2
Ζωπύρου 1
ἢ 100
1
4
71
Fréquences     [«    »]
97 ἂν
91 δ
97 τὰς
100 ἢ
107 οὐκ
109 τῷ
113 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I


Livre, Chap.
[1, 22]   κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον     ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν
[1, 44]   ἐάν τις ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ     Ἀθήνας τοὺς τούτων ξυμμάχους.
[1, 141]   δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον     αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν. σώμασί
[1, 69]   ὑμῶν ἐπ' ἔχθρᾳ τὸ πλέον     αἰτίᾳ νομίσῃ τάδε λέγεσθαι· αἰτία
[1, 21]   ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει     ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ
[1, 18]   μὲν σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες     ἀλλήλοις τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις
[1, 65]   ἢν μή τι ἀπὸ Πελοποννήσου     ἄλλο παρὰ λόγον γίγνηται, ξυνεβούλευε
[1, 126]   εἰ δὲ ἐν τῇ Ἀττικῇ     ἄλλοθί που μεγίστη ἑορτὴ
[1, 53]   κωλύειν τε ἡμᾶς ἐπὶ Κέρκυραν     ἄλλοσε εἴ ποι βουλόμεθα πλεῖν
[1, 122]   ξυμφορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας μαλακίας     ἀμελείας. οὐ γὰρ δὴ πεφευγότες
[1, 33]   ξυμμαχίαν, καὶ προεπιβουλεύειν αὐτοῖς μᾶλλον     ἀντεπιβουλεύειν. ~Ἢν δὲ λέγωσιν ὡς
[1, 122]   ἴστω οὐκ ἄλλο τι φέρουσαν     ἄντικρυς δουλείαν· καὶ λόγῳ
[1, 143]   ἄλλην ὑπηρεσίαν πλείους καὶ ἀμείνους     ἅπασα ἄλλη Ἑλλάς. καὶ
[1, 76]   τοῖς ξυμμάχοις καὶ ἀναγκασθέντας ἂν     ἄρχειν ἐγκρατῶς αὐτοὺς κινδυνεύειν.
[1, 70]   τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα     ἀσχολίαν ἐπίπονον· ὥστε εἴ τις
[1, 97]   πρὸ τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν     αὐτὰ τὰ Μηδικά· τούτων δὲ
[1, 76]   ἀναγκασθέντας ἂν ἄρχειν ἐγκρατῶς     αὐτοὺς κινδυνεύειν. οὕτως οὐδ' ἡμεῖς
[1, 77]   ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζονται     βιαζόμενοι· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ
[1, 77]   παρὰ τὸ μὴ οἴεσθαι χρῆναι     γνώμῃ δυνάμει τῇ διὰ
[1, 121]   ὥστε ἔχειν ἐς αὐτά, οἴσομεν·     δεινὸν ἂν εἴη εἰ οἱ
[1, 143]   τε καὶ κινήσαντες τῶν Ὀλυμπίασιν     Δελφοῖς χρημάτων μισθῷ μείζονι πειρῷντο
[1, 122]   δικαίως δοκοῖμεν ἂν πάσχειν     διὰ δειλίαν ἀνέχεσθαι καὶ τῶν
[1, 122]   ὑπὸ μιᾶς κακοπαθεῖν. ἐν     δικαίως δοκοῖμεν ἂν πάσχειν
[1, 77]   μὴ οἴεσθαι χρῆναι γνώμῃ     δυνάμει τῇ διὰ τὴν ἀρχὴν
[1, 144]   τύχῃ καὶ τόλμῃ μείζονι     δυνάμει τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο
[1, 77]   ἀλλὰ τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν     εἰ ἀπὸ πρώτης ἀποθέμενοι τὸν
[1, 141]   ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι,     εἰ πολεμήσομεν, ὥσπερ ἔμοιγε ἄμεινον
[1, 10]   ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν,     εἴ τι τῶν τότε πόλισμα
[1, 142]   γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας     ἐκεῖνοι ἐκ τοῦ κατ' ἤπειρον
[1, 50]   τὴν διάγνωσιν ἐποιοῦντο ὁποῖοι ἐκράτουν     ἐκρατοῦντο· ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλλησι
[1, 22]   εἶπον ἕκαστοι μέλλοντες πολεμήσειν     ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν
[1, 76]   τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλέον     ἔπαινος οὐκ εἰκότως περιέστη. ~Καὶ
[1, 63]   ἠπόρησε μὲν ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας,     ἐπὶ τῆς Ὀλύνθου ἐς
[1, 49]   καὶ ῥώμῃ τὸ πλέον ἐναυμάχουν     ἐπιστήμῃ. πανταχῇ μὲν οὖν πολὺς
[1, 123]   οὖν προγεγενημένα τί δεῖ μακρότερον     ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει
[1, 63]   χωρήσας, ἐπὶ τῆς Ὀλύνθου     ἐς τὴν Ποτείδαιαν· ἔδοξε δ'
[1, 45]   Κέρκυραν πλέωσι καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν     ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων·
[1, 53]   εἰ δὲ ἐπὶ Κέρκυραν πλευσεῖσθε     ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων,
[1, 10]   τῆς φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως     ἔστιν. οὔκουν ἀπιστεῖν εἰκός, οὐδὲ
[1, 40]   νόμον ἐφ' ὑμῖν αὐτοῖς μᾶλλον     ἐφ' ἡμῖν θήσετε. ~Δικαιώματα μὲν
[1, 50]   ἀνθρώπους ἐτράποντο φονεύειν διεκπλέοντες μᾶλλον     ζωγρεῖν, τούς τε αὑτῶν φίλους,
[1, 91]   ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν τι     ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσθαι.
[1, 132]   ἵνα, ἢν ψευσθῇ τῆς δόξης     καὶ ἐκεῖνός τι μεταγράψαι αἰτήσῃ,
[1, 35]   τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους     καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ' ὅτι
[1, 91]   οὖν ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι ξυμμαχεῖν     καὶ τάδε νομίζειν ὀρθῶς ἔχειν.
[1, 140]   πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαθῶς χωρῆσαι     καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου·
[1, 36]   τῆς Κερκύρας νῦν τὸ πλέον     καὶ τῶν Ἀθηνῶν βουλευόμενος, καὶ
[1, 35]   περιόψεσθε· ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ'     κἀκείνων κωλύειν τοὺς ἐκ τῆς
[1, 33]   στῶμεν μηδὲ δυοῖν φθάσαι ἁμάρτωσιν,     κακῶσαι ἡμᾶς σφᾶς αὐτοὺς
[1, 13]   πάλαι κατὰ γῆν τὰ πλείω     κατὰ θάλασσαν, τῶν τε ἐντὸς
[1, 37]   δικαστὰς ὧν βλάπτουσί τινα μᾶλλον     κατὰ ξυνθήκας γίγνεσθαι, διὰ τὸ
[1, 76]   φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν δικαιότεροι     κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται.
[1, 25]   ἧσσον ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν     Κερκυραίων, ἅμα δὲ καὶ μίσει
[1, 33]   καὶ κόσμον οὐχ ἧσσον διδόντες     ληψόμενοι παραγίγνονται. τὸν δὲ πόλεμον,
[1, 140]   δέχονται, βούλονται δὲ πολέμῳ μᾶλλον     λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι, καὶ
[1, 122]   τῶν μεγίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας     μαλακίας ἀμελείας. οὐ γὰρ
[1, 73]   δὲ οὐ παραιτήσεως μᾶλλον ἕνεκα     μαρτυρίου καὶ δηλώσεως πρὸς οἵαν
[1, 22]   ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι     μέλλοντες πολεμήσειν ἐν αὐτῷ
[1, 74]   καὶ ἄλλοι, περὶ τῇ χώρᾳ,     μὴ ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι ἐς
[1, 140]   ἄρα τι καὶ σφαλλώμεθα, βοηθεῖν,     μηδὲ κατορθοῦντας τῆς ξυνέσεως μεταποιεῖσθαι.
[1, 22]   ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας     μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς μὲν
[1, 81]   πόλεμος; εἰ μὴ γὰρ     ναυσὶ κρατήσομεν τὰς προσόδους
[1, 82]   καὶ βαρβάρων, εἴ ποθέν τινα     ναυτικοῦ χρημάτων δύναμιν προσληψόμεθα
[1, 91]   εἰ δέ τι βούλονται Λακεδαιμόνιοι     οἱ ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρὰ σφᾶς,
[1, 71]   Πελοπόννησον πειρᾶσθε μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι     οἱ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν. ~Τοιαῦτα
[1, 121]   γὰρ Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον     οἰκεία· δὲ ἡμετέρα ἧσσον
[1, 82]   τι νομίσητε τὴν γῆν αὐτῶν     ὅμηρον ἔχειν καὶ οὐχ ἧσσον
[1, 73]   ὧν ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες     ὄψις τῶν ἀκουσομένων; τὰ δὲ
[1, 91]   ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσθαι.     πάντας οὖν ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι
[1, 91]   αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι     πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας οἵτινες
[1, 60]   τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ Θρᾴκης     Ποτείδαια ἀπέστη. ~Ἦλθε δὲ καὶ
[1, 72]   λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι     πρὸς τὸ πολεμεῖν. προσελθόντες οὖν
[1, 13]   χρημάτων τὴν κτῆσιν ἔτι μᾶλλον     πρότερον ποιουμένης τὰ πολλὰ τυραννίδες
[1, 2]   τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ     στάσει ἐκπίπτοντες παρ' Ἀθηναίους οἱ
[1, 95]   καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις     στρατηγία. ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσθαί
[1, 33]   φθάσαι ἁμάρτωσιν, κακῶσαι ἡμᾶς     σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασθαι. ἡμέτερον δέ
[1, 69]   πρότερον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλθόντα     τὰ παρ' ὑμῶν ἀξίως προαπαντῆσαι,
[1, 97]   τοῦτο ἦν τὸ χωρίον καὶ     τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ
[1, 10]   ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν     τὰς δυνάμεις, νομίζειν δὲ τὴν
[1, 81]   μὴ γὰρ ναυσὶ κρατήσομεν     τὰς προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ' ὧν
[1, 144]   πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας     τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. ἀλλ'
[1, 69]   ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον     τῇ ἀφ' ὑμῶν τιμωρίᾳ περιγεγενημένους,
[1, 33]   καὶ σκέψασθε· τίς εὐπραξία σπανιωτέρα     τίς τοῖς πολεμίοις λυπηροτέρα, εἰ
[1, 70]   μήτε ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι     τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι ξυμφοράν
[1, 18]   τὰ δὲ πολεμοῦντες ἀλλήλοις     τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφισταμένοις εὖ
[1, 121]   τοῖς σώμασι τὸ πλέον ἰσχύουσα     τοῖς χρήμασιν. μιᾷ τε νίκῃ
[1, 3]   τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, οὐδ' ἄλλους     τοὺς μετ' Ἀχιλλέως ἐκ τῆς
[1, 44]   ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ Ἀθήνας     τοὺς τούτων ξυμμάχους. ἐδόκει γὰρ
[1, 74]   οὐχ ἧσσον αὐτοὶ ὠφελῆσαι ὑμᾶς     τυχεῖν τούτου. ὑμεῖς μὲν γὰρ
[1, 144]   ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ τε πλέονι     τύχῃ καὶ τόλμῃ μείζονι
[1, 42]   ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις     τῷ αὐτίκα φανερῷ ἐπαρθέντας διὰ
[1, 34]   Ἐπιδάμνου ἐς κρίσιν πολέμῳ μᾶλλον     τῷ ἴσῳ ἐβουλήθησαν τὰ ἐγκλήματα
[1, 141]   μᾶλλον προσφέρεσθαι. ~αὐτόθεν δὴ διανοήθητε     ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι,
[1, 9]   στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλέον     φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασθαι. φαίνεται γὰρ
[1, 138]   οὐκ ἀπήλλακτο· τό τε ἄμεινον     χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι
[1, 141]   ἑτοιμότεροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώπων     χρήμασι πολεμεῖν, τὸ μὲν πιστὸν
[1, 82]   εἴ ποθέν τινα ναυτικοῦ     χρημάτων δύναμιν προσληψόμεθα (ἀνεπίφθονον δέ,
[1, 19]   πόλεμον ἰδία παρασκευὴ μείζων     ὡς τὰ κράτιστά ποτε μετὰ
[1, 84]   παιδευόμενοι καὶ ξὺν χαλεπότητι σωφρονέστερον     ὥστε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ μὴ
[1, 51]   τὸ στρατόπεδον οὐ πολλῷ ὕστερον     ὤφθησαν. οἱ δὲ Κερκυραῖοι (ἦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005