Alphabétiquement     [«   »]
Καρχηδονίους 1
κατ 16
κατά 3
κατὰ 81
καταβάλλοντες 1
καταβαλόντας 1
καταβάντας 1
Fréquences     [«    »]
76 ἀπὸ
78 αὐτῶν
71
81 κατὰ
82 Ἀθηναῖοι
83 εἰ
86 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

κατὰ


Livre, Chap.
[1, 64]   προσήγαγε τῇ Ποτειδαίᾳ τὸν στρατὸν  κατὰ   βραχὺ προϊὼν καὶ κείρων ἅμα
[1, 73]   ὕστερον ἦλθεν, οὐχ ἱκανοὶ ὄντες  κατὰ   γῆν ἀμύνεσθαι, ἐσβάντες ἐς τὰς
[1, 93]   Ἀθηναίοις παρῄνει, ἢν ἄρα ποτὲ  κατὰ   γῆν βιασθῶσι, καταβάντας ἐς αὐτὸν
[1, 15]   ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν.  κατὰ   γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τις
[1, 142]   πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ  κατὰ   γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας
[1, 18]   διεφάνη· ἴσχυον γὰρ οἱ μὲν  κατὰ   γῆν, οἱ δὲ ναυσίν. καὶ
[1, 74]   ἐδείξαμεν, οἵ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν  κατὰ   γῆν οὐδεὶς ἐβοήθει, τῶν ἄλλων
[1, 93]   κατὰ θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν τῆς  κατὰ   γῆν οὖσαν· τόν τε Πειραιᾶ
[1, 2]   οὐδ' ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε  κατὰ   γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί
[1, 61]   χωρίου καὶ οὐχ ἑλόντες ἐπορεύοντο  κατὰ   γῆν πρὸς τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις
[1, 50]   τὰ Σύβοτα, οἷ αὐτοῖς  κατὰ   γῆν στρατὸς τῶν βαρβάρων προσεβεβοηθήκει·
[1, 13]   εἶχον, τῶν Ἑλλήνων τὸ πάλαι  κατὰ   γῆν τὰ πλείω κατὰ
[1, 109]   μετὰ στρατιᾶς πολλῆς· ὃς ἀφικόμενος  κατὰ   γῆν τούς τε Αἰγυπτίους καὶ
[1, 48]   νῆες εἶχον καὶ αἱ Ἀμπρακιώτιδες,  κατὰ   δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι
[1, 24]   Κορίνθιος γένος τῶν ἀφ' Ἡρακλέους,  κατὰ   δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ
[1, 45]   τι χωρίων· οὕτω δὲ κωλύειν  κατὰ   δύναμιν. προεῖπον δὲ ταῦτα τοῦ
[1, 3]   οὐδὲ εἶναι ἐπίκλησις αὕτη,  κατὰ   ἔθνη δὲ ἄλλα τε καὶ
[1, 122]   εἰ μὴ καὶ ἁθρόοι καὶ  κατὰ   ἔθνη καὶ ἕκαστον ἄστυ μιᾷ
[1, 132]   πιστότατος ἐκείνῳ, μηνυτὴς γίγνεται, δείσας  κατὰ   ἐνθύμησίν τινα ὅτι οὐδείς πω
[1, 56]   τὸ λοιπὸν μὴ δέχεσθαι οὓς  κατὰ   ἔτος ἕκαστον Κορίνθιοι ἔπεμπον, δείσαντες
[1, 93]   δοκεῖ, τῆς βασιλέως στρατιᾶς τὴν  κατὰ   θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν τῆς κατὰ
[1, 107]   τὴν πόλιν ἀπεχώρουν πάλιν. καὶ  κατὰ   θάλασσαν μὲν αὐτούς, διὰ τοῦ
[1, 24]   πόλει κατά τε γῆν καὶ  κατὰ   θάλασσαν. οἱ δὲ ἐν τῇ
[1, 26]   Κερκυραίων μὴ κωλύωνται ὑπ' αὐτῶν  κατὰ   θάλασσαν περαιούμενοι. Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ
[1, 13]   κατὰ γῆν τὰ πλείω  κατὰ   θάλασσαν, τῶν τε ἐντὸς Πελοποννήσου
[1, 46]   αὐτός. ἐπειδὴ δὲ προσέμειξαν τῇ  κατὰ   Κέρκυραν ἠπείρῳ ἀπὸ Λευκάδος πλέοντες,
[1, 64]   Παλλήνης {τεῖχος} καὶ οὕτως ἤδη  κατὰ   κράτος Ποτείδαια ἀμφοτέρωθεν ἐπολιορκεῖτο
[1, 118]   δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται,  κατὰ   κράτος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ
[1, 10]   ἱεροῖς καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένης,  κατὰ   κώμας δὲ τῷ παλαιῷ τῆς
[1, 5]   καὶ προσπίπτοντες πόλεσιν ἀτειχίστοις καὶ  κατὰ   κώμας οἰκουμέναις ἥρπαζον καὶ τὸν
[1, 37]   ξυναδικῶσιν ἑτέροις προβέβληνται, ἀλλ' ὅπως  κατὰ   μόνας ἀδικῶσι καὶ ὅπως ἐν
[1, 32]   μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν αὐτοὶ  κατὰ   μόνας ἀπεωσάμεθα Κορινθίους· ἐπειδὴ δὲ
[1, 62]   ὅταν Ἀθηναῖοι ἐπὶ σφᾶς χωρῶσι,  κατὰ   νώτου βοηθοῦντας ἐν μέσῳ ποιεῖν
[1, 37]   ὧν βλάπτουσί τινα μᾶλλον  κατὰ   ξυνθήκας γίγνεσθαι, διὰ τὸ ἥκιστα
[1, 138]   ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος. τὰ μὲν  κατὰ   Παυσανίαν τὸν Λακεδαιμόνιον καὶ Θεμιστοκλέα
[1, 89]   ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι  κατὰ   πόλεις. Ἀθηναίων δὲ τὸ κοινόν,
[1, 73]   Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε μὴ  κατὰ   πόλεις αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν Πελοπόννησον
[1, 46]   δὲ τούτων ἦσαν μὲν καὶ  κατὰ   πόλεις ἑκάστων, Κορινθίων δὲ Ξενοκλείδης
[1, 119]   οἱ Κορίνθιοι δεηθέντες μὲν καὶ  κατὰ   πόλεις πρότερον ἑκάστων ἰδίᾳ ὥστε
[1, 17]   μήτε κοινῇ φανερὸν μηδὲν κατεργάζεσθαι,  κατὰ   πόλεις τε ἀτολμοτέρα εἶναι. ~Ἐπειδὴ
[1, 3]   δ' οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες  κατὰ   πόλεις τε ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν
[1, 120]   πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μήτε τῇ  κατὰ   πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι μήτε τῷ
[1, 122]   τε ἡμᾶς Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ  κατὰ   πόλιν ἔτι δυνατώτεροι, ὥστε εἰ
[1, 121]   Ἀθηναίους, καταθησόμεθα αὐτὸν ἐν καιρῷ.  κατὰ   πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰκὸς ἐπικρατῆσαι,
[1, 123]   περιουσίᾳ ἀπολέσθαι) ἀλλὰ θαρσοῦντας ἰέναι  κατὰ   πολλὰ ἐς τὸν πόλεμον, τοῦ
[1, 33]   ὑμῖν πειθομένοις καλὴ ξυντυχία  κατὰ   πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας, πρῶτον
[1, 106]   ἔξοδος. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι γνόντες  κατὰ   πρόσωπόν τε εἶργον τοῖς ὁπλίταις
[1, 136]   καὶ διωκόμενος ὑπὸ τῶν προστεταγμένων  κατὰ   πύστιν χωροίη, ἀναγκάζεται κατά
[1, 93]   ἔτι καὶ νῦν ἐστὶν ὅτι  κατὰ   σπουδὴν ἐγένετο· οἱ γὰρ θεμέλιοι
[1, 54]   ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι ἦλθον, ἀνελόμενοι τὰ  κατὰ   σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκρούς,
[1, 79]   ἔλεξαν, μεταστησάμενοι πάντας ἐβουλεύοντο  κατὰ   σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων.
[1, 54]   ναυάγια καὶ νεκροὺς ἀνείλοντο τὰ  κατὰ   σφᾶς ἐξενεχθέντα ὑπό τε τοῦ
[1, 145]   οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, δίκῃ δὲ  κατὰ   τὰς ξυνθήκας ἑτοῖμοι εἶναι διαλύεσθαι
[1, 144]   δίκας τε ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι  κατὰ   τὰς ξυνθήκας, πολέμου δὲ οὐκ
[1, 67]   πόλεμον, λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι  κατὰ   τὰς σπονδάς. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι
[1, 114]   Μεγαρῆς. δὲ Περικλῆς πάλιν  κατὰ   τάχος ἐκόμιζε τὴν στρατιὰν ἐκ
[1, 116]   ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο  κατὰ   τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας,
[1, 71]   καὶ Ποτειδεάταις, ὥσπερ ὑπεδέξασθε, βοηθήσατε  κατὰ   τάχος ἐσβαλόντες ἐς τὴν Ἀττικήν,
[1, 73]   αὐτῷ ὁμοίας οὔσης τῆς δυνάμεως  κατὰ   τάχος τῷ πλέονι τοῦ στρατοῦ
[1, 110]   ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. τὰ μὲν  κατὰ   τὴν μεγάλην στρατείαν Ἀθηναίων καὶ
[1, 127]   Περικλέα τὸν Ξανθίππου προσεχόμενον αὐτῷ  κατὰ   τὴν μητέρα καὶ νομίζοντες ἐκπεσόντος
[1, 78]   τὰ δὲ διάφορα δίκῃ λύεσθαι  κατὰ   τὴν ξυνθήκην. εἰ δὲ μή,
[1, 76]   ὥστε ἑτέρων ἄρχειν δικαιότεροι  κατὰ   τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται. ἄλλους
[1, 25]   προύχειν ἔστιν ὅτε ἐπαιρόμενοι καὶ  κατὰ   τὴν Φαιάκων προενοίκησιν τῆς Κερκύρας
[1, 22]   καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις  κατὰ   τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων
[1, 53]   ἐκείνων τι χωρίων, οὐ περιοψόμεθα  κατὰ   τὸ δυνατόν. ~Τοιαῦτα τῶν Ἀθηναίων
[1, 121]   χρήμασιν. μιᾷ τε νίκῃ ναυμαχίας  κατὰ   τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται· εἰ δ'
[1, 25]   οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινθον  κατὰ   τὸ μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν,
[1, 110]   διάδοχοι πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον ἔσχον  κατὰ   τὸ Μενδήσιον κέρας, οὐκ εἰδότες
[1, 6]   οὗ καὶ Ἰώνων τοὺς πρεσβυτέρους  κατὰ   τὸ ξυγγενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη
[1, 95]   ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι  κατὰ   τὸ ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ μὴ
[1, 107]   καὶ Θεσσαλῶν ἱππῆς τοῖς Ἀθηναίοις  κατὰ   τὸ ξυμμαχικόν, οἳ μετέστησαν ἐν
[1, 9]   Μυκήνας τε καὶ τὴν ἀρχὴν  κατὰ   τὸ οἰκεῖον Ἀτρεῖ (τυγχάνειν δὲ
[1, 58]   τὴν Ἀττικὴν ἐσβαλεῖν, τότε δὴ  κατὰ   τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετὰ
[1, 48]   ταῖς ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις  κατὰ   τοὺς Ἀθηναίους καὶ τὸ δεξιὸν
[1, 41]   τάδε πρὸς ὑμᾶς ἔχομεν ἱκανὰ  κατὰ   τοὺς Ἑλλήνων νόμους, παραίνεσιν δὲ
[1, 1]   οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὔτε  κατὰ   τοὺς πολέμους οὔτε ἐς τὰ
[1, 107]   στρατιᾶς ἐπ' οἴκου. ~Ἤρξαντο δὲ  κατὰ   τοὺς χρόνους τούτους καὶ τὰ
[1, 60]   δὲ αὐτῶν Ἀριστεὺς Ἀδειμάντου,  κατὰ   φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα
[1, 117]   καὶ χρήματα τὰ ἀναλωθέντα ταξάμενοι  κατὰ   χρόνους ἀποδοῦναι. ξυνέβησαν δὲ καὶ
[1, 28]   εἶναι καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν  κατὰ   χώραν, σπονδὰς δὲ ποιήσασθαι ἕως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005