Alphabétiquement     [«   »]
ἐπεζομάχησαν 1
ἐπεὶ 5
ἐπεί 1
ἐπειδὴ 36
ἐπειδή 1
Ἐπειδὴ 3
ἔπειθε 1
Fréquences     [«    »]
36 ἐπ
35 ἡμῶν
35 ἢν
36 ἐπειδὴ
36 ἡμᾶς
40 ἤδη
40 ἦσαν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἐπειδὴ


Livre, Chap.
[1, 54]   τριάκοντα ναῦς μάλιστα διαφθείραντες, καὶ  ἐπειδὴ   Ἀθηναῖοι ἦλθον, ἀνελόμενοι τὰ κατὰ
[1, 102]   ὑπὸ Λακεδαιμονίων τοῦτο παθεῖν, εὐθὺς  ἐπειδὴ   ἀνεχώρησαν, ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ
[1, 89]   πόλεις. Ἀθηναίων δὲ τὸ κοινόν,  ἐπειδὴ   αὐτοῖς οἱ βάρβαροι ἐκ τῆς
[1, 46]   τὴν Κέρκυραν, οἱ δὲ Κορίνθιοι,  ἐπειδὴ   αὐτοῖς παρεσκεύαστο, ἔπλεον ἐπὶ τὴν
[1, 125]   Κορίνθιοι εἶπον. ~Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι  ἐπειδὴ   ἀφ' ἁπάντων ἤκουσαν γνώμην, ψῆφον
[1, 49]   δὲ τὸ πλέον προσφερὴς οὖσα.  ἐπειδὴ   γὰρ προσβάλοιεν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως
[1, 29]   Εὐρυτίμου καὶ Ἰσαρχίδας Ἰσάρχου.  ἐπειδὴ   δ' ἐγένοντο ἐν Ἀκτίῳ τῆς
[1, 11]   ὅσον ἤλπιζον αὐτόθεν πολεμοῦντα βιοτεύσειν,  ἐπειδὴ   δὲ ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν (δῆλον
[1, 63]   Μακεδόνες ἱππῆς ἀντιπαρετάξαντο ὡς κωλύσοντες·  ἐπειδὴ   δὲ διὰ τάχους νίκη
[1, 49]   ἀπεχόμενοι ὥστε μὴ ἐμβάλλειν τινί·  ἐπειδὴ   δὲ τροπὴ ἐγίγνετο λαμπρῶς
[1, 50]   δὴ τῶν πρὸ αὑτῆς γεγένηται.  ἐπειδὴ   δὲ κατεδίωξαν τοὺς Κερκυραίους οἱ
[1, 32]   αὐτοὶ κατὰ μόνας ἀπεωσάμεθα Κορινθίους·  ἐπειδὴ   δὲ μείζονι παρασκευῇ ἀπὸ Πελοποννήσου
[1, 46]   Ξενοκλείδης Εὐθυκλέους πέμπτος αὐτός.  ἐπειδὴ   δὲ προσέμειξαν τῇ κατὰ Κέρκυραν
[1, 79]   ~Τοιαῦτα δὲ οἱ Ἀθηναῖοι εἶπον.  ἐπειδὴ   δὲ τῶν τε ξυμμάχων ἤκουσαν
[1, 74]   ἐπὶ τῷ τὸ λοιπὸν νέμεσθαι,  ἐπειδὴ   ἐδείσατε ὑπὲρ ὑμῶν καὶ οὐχ
[1, 58]   ὅπως ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ἢν δέῃ,  ἐπειδὴ   ἔκ τε Ἀθηνῶν ἐκ πολλοῦ
[1, 137]   πολὺ δ' ἔτι πλείω ἀγαθά,  ἐπειδὴ   ἐν τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί,
[1, 68]   αὐτὸ οὐ πρὶν πάσχειν, ἀλλ'  ἐπειδὴ   ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς
[1, 126]   λαβὼν καὶ τοὺς φίλους ἀναπείσας,  ἐπειδὴ   ἐπῆλθεν Ὀλύμπια τὰ ἐν Πελοποννήσῳ,
[1, 24]   ἐν τῇ πόλει ὄντες Ἐπιδάμνιοι  ἐπειδὴ   ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν
[1, 39]   πρὶν πολιορκεῖν τὸ χωρίον, ἀλλ'  ἐπειδὴ   ἡγήσαντο ἡμᾶς οὐ περιόψεσθαι, τότε
[1, 54]   ἰδόντες τὰς Ἀττικὰς ναῦς, καὶ  ἐπειδὴ   ἦλθον οἱ Ἀθηναῖοι, οὐκ ἀντεπέπλεον
[1, 74]   πολὺ τολμηροτάτην ἐδείξαμεν, οἵ γε,  ἐπειδὴ   ἡμῖν κατὰ γῆν οὐδεὶς ἐβοήθει,
[1, 5]   παραθαλάσσιοι καὶ ὅσοι νήσους εἶχον,  ἐπειδὴ   ἤρξαντο μᾶλλον περαιοῦσθαι ναυσὶν ἐπ'
[1, 26]   κατὰ θάλασσαν περαιούμενοι. Κερκυραῖοι δὲ  ἐπειδὴ   ᾔσθοντο τούς τε οἰκήτορας καὶ
[1, 89]   τὰ πράγματα ἐν οἷς ηὐξήθησαν.  ἐπειδὴ   Μῆδοι ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Εὐρώπης
[1, 50]   ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης ἐπεχουσῶν,  ἐπειδὴ   ξυνέμειξαν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως τὴν
[1, 30]   δὲ δήσαντες εἶχον. ὕστερον δέ,  ἐπειδὴ   οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι
[1, 128]   ἐλαύνειν αὐτούς· ἐγένετο δὲ τοιόνδε.  ἐπειδὴ   Παυσανίας Λακεδαιμόνιος τὸ πρῶτον
[1, 6]   ἠγωνίζοντο, καὶ οὐ πολλὰ ἔτη  ἐπειδὴ   πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ ἐν
[1, 29]   δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, ἀλλ'  ἐπειδὴ   πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἱ νῆες
[1, 62]   ἐχώρουν ἐπὶ τὴν Ποτείδαιαν. καὶ  ἐπειδὴ   πρὸς τῷ ἰσθμῷ ἐγένοντο καὶ
[1, 49]   τῶν Κερκυραίων εἶχον. ~ξυμμείξαντες δέ,  ἐπειδὴ   τὰ σημεῖα ἑκατέροις ἤρθη, ἐναυμάχουν,
[1, 131]   αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν αὐτόν, καὶ  ἐπειδὴ   τῇ Ἑρμιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον
[1, 102]   φανερὰ ἐγένετο. οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι,  ἐπειδὴ   τὸ χωρίον βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο,
[1, 6]   τὸ ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος  ἐπειδὴ   χιτῶνάς τε λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005