Alphabétiquement     [«   »]
τέχνῃ 1
τέχνης 2
Τῇ 1
τῇ 119
τῇδε 2
τὴν 239
τήν 12
Fréquences     [«    »]
115 οὐ
113 πρὸς
115 τὸν
119 τῇ
137 ὡς
145 ἐπὶ
147 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τῇ


Livre, Chap.
[1, 138]   Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ Ἀσιανῇ ἐν  τῇ   ἀγορᾷ· ταύτης γὰρ ἦρχε τῆς
[1, 67]   λιμένων τε εἴργεσθαι τῶν ἐν  τῇ   Ἀθηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς Ἀττικῆς
[1, 139]   χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν  τῇ   Ἀθηναίων ἀρχῇ μηδὲ τῇ Ἀττικῇ
[1, 109]   μάχῃ ἐκράτησαν. ~Οἱ δ' ἐν  τῇ   Αἰγύπτῳ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι
[1, 21]   λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον  τῇ   ἀκροάσει ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα
[1, 126]   τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν ἐν  τῇ   ἀκροπόλει. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ
[1, 2]   οὔτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον οὔτε  τῇ   ἄλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ τῆς
[1, 44]   Πελοποννησίους σπονδαί) ἐπιμαχίαν δ' ἐποιήσαντο  τῇ   ἀλλήλων βοηθεῖν, ἐάν τις ἐπὶ
[1, 76]   ἐπαινεῖσθαί τε ἄξιοι οἵτινες χρησάμενοι  τῇ   ἀνθρωπείᾳ φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν
[1, 100]   ἀποστῆναι, διενεχθέντας περὶ τῶν ἐν  τῇ   ἀντιπέρας Θρᾴκῃ ἐμπορίων καὶ τοῦ
[1, 123]   προφέρετε (οὐ γὰρ δίκαιον  τῇ   ἀπορίᾳ ἐκτήθη τῇ περιουσίᾳ ἀπολέσθαι)
[1, 70]   ἐνδημοτάτους· οἴονται γὰρ οἱ μὲν  τῇ   ἀπουσίᾳ ἄν τι κτᾶσθαι, ὑμεῖς
[1, 138]   οὖν αὐτοῦ ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ  τῇ   Ἀσιανῇ ἐν τῇ ἀγορᾷ· ταύτης
[1, 139]   ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ μηδὲ  τῇ   Ἀττικῇ ἀγορᾷ. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι
[1, 126]   Ὀλύμπια νενικηκότι. εἰ δὲ ἐν  τῇ   Ἀττικῇ ἄλλοθί που
[1, 97]   δὲ ὅσπερ καὶ ἥψατο ἐν  τῇ   Ἀττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος, βραχέως τε
[1, 138]   καὶ τεθῆναι κρύφα Ἀθηναίων ἐν  τῇ   Ἀττικῇ· οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν
[1, 9]   μείζω ξυνενεχθῆναι, Εὐρυσθέως μὲν ἐν  τῇ   Ἀττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀποθανόντος, Ἀτρέως
[1, 80]   Λακεδαιμόνιοι, καὶ ὑμῶν τοὺς ἐν  τῇ   αὐτῇ ἡλικίᾳ ὁρῶ, ὥστε μήτε
[1, 100]   ξυμμάχων πρὸς Μήδους, καὶ ἐνίκων  τῇ   αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα Ἀθηναῖοι Κίμωνος
[1, 140]   καίπερ εἰδὼς τοὺς ἀνθρώπους οὐ  τῇ   αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν
[1, 18]   τοῦ πολέμου ἀφ' οὗ Λακεδαιμόνιοι  τῇ   αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται, καὶ δι'
[1, 121]   μὲν ἐκείνων ξύμμαχοι ἐπὶ δουλείᾳ  τῇ   αὑτῶν φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς
[1, 69]   τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον  τῇ   ἀφ' ὑμῶν τιμωρίᾳ περιγεγενημένους, ἐπεὶ
[1, 121]   ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον καταστήσωμεν,  τῇ   γε εὐψυχίᾳ δήπου περιεσόμεθα.
[1, 81]   οὕτως εἰκὸς Ἀθηναίους φρονήματι μήτε  τῇ   γῇ δουλεῦσαι μήτε ὥσπερ ἀπείρους
[1, 12]   αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν  τῇ   γῇ ταύτῃ, ἀφ' ὧν καὶ
[1, 130]   ἀλλ' ἔργοις βραχέσι προυδήλου  τῇ   γνώμῃ μειζόνως ἐς ἔπειτα ἔμελλε
[1, 29]   καὶ δέκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων.  τῇ   δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ αὐτοῖς ξυνέβη
[1, 71]   τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι,  τῇ   δὲ γνώμῃ, ἢν ἀδικῶνται, δῆλοι
[1, 70]   ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῶνται,  τῇ   δὲ γνώμῃ οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ
[1, 77]   χρῆναι γνώμῃ δυνάμει  τῇ   διὰ τὴν ἀρχὴν καὶ ὁπωσοῦν
[1, 6]   τε σίδηρον κατέθεντο καὶ ἀνειμένῃ  τῇ   διαίτῃ ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν.
[1, 134]   δὲ τὸ παραυτίκα μὲν ὑστέρησαν  τῇ   διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ
[1, 69]   μόνοι Ἑλλήνων, Λακεδαιμόνιοι, οὐ  τῇ   δυνάμει τινά, ἀλλὰ τῇ μελλήσει
[1, 11]   φαίνονται δ' οὐδ' ἐνταῦθα πάσῃ  τῇ   δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ πρὸς γεωργίαν
[1, 145]   ἐκέλευε, καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο  τῇ   ἐκείνου γνώμῃ, καθ' ἕκαστά τε
[1, 93]   ἀρχὴν εὐθὺς ξυγκατεσκεύαζεν. καὶ ᾠκοδόμησαν  τῇ   ἐκείνου γνώμῃ τὸ πάχος τοῦ
[1, 46]   αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ θαλάσσης ἐν  τῇ   Ἐλαιάτιδι τῆς Θεσπρωτίδος Ἐφύρη. ἐξίησι
[1, 14]   Ξέρξου στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν  τῇ   Ἑλλάδι κατέστη. Αἰγινῆται γὰρ καὶ
[1, 23]   τε ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ  τῇ   Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν
[1, 124]   ἀκίνδυνον. καὶ τὴν καθεστηκυῖαν ἐν  τῇ   Ἑλλάδι πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι ἐπὶ
[1, 81]   μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε  τῇ   ἐλπίδι ἐπαιρώμεθα ὡς ταχὺ παυσθήσεται
[1, 129]   ἐδήλου, Ξέρξης δὲ ἥσθη τε  τῇ   ἐπιστολῇ καὶ ἀποστέλλει Ἀρτάβαζον τὸν
[1, 131]   ταῦτα ἀνεκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἐπειδὴ  τῇ   Ἑρμιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον ἐκπλεύσας
[1, 25]   ὁμοῖα τοῖς Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις καὶ  τῇ   ἐς πόλεμον παρασκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ
[1, 94]   ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε  τῇ   ἡγεμονίᾳ. ~ἤδη δὲ βιαίου ὄντος
[1, 76]   ὑπομείναντες διὰ παντὸς ἀπήχθεσθε ἐν  τῇ   ἡγεμονίᾳ, ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν
[1, 100]   ἐς μεσόγειαν διεφθάρησαν ἐν Δραβησκῷ  τῇ   Ἠδωνικῇ ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν ξυμπάντων,
[1, 20]   αὐτοῦ, ὑποτοπήσαντες δέ τι ἐκείνῃ  τῇ   ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ἁρμόδιος καὶ
[1, 38]   καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε μὲν εἶξαι  τῇ   ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν δὲ αἰσχρὸν
[1, 43]   αὐτὸ ἀξιοῦμεν κομίζεσθαι, καὶ μὴ  τῇ   ἡμετέρᾳ ψήφῳ ὠφεληθέντας τῇ ὑμετέρᾳ
[1, 120]   πάλιν ἀντίληψιν ὧν θάλασσα  τῇ   ἠπείρῳ δίδωσι, καὶ τῶν νῦν
[1, 5]   τῶν βαρβάρων οἵ τε ἐν  τῇ   ἠπείρῳ παραθαλάσσιοι καὶ ὅσοι νήσους
[1, 16]   θάλασσαν ἐπεστράτευσε καὶ τὰς ἐν  τῇ   ἠπείρῳ πόλεις ἐδούλωσε, Δαρεῖός τε
[1, 47]   δὲ καὶ τοῖς Κορινθίοις ἐν  τῇ   ἠπείρῳ πολλοὶ τῶν βαρβάρων παραβεβοηθηκότες·
[1, 54]   τροπαῖον ἔστησαν ἐν τοῖς ἐν  τῇ   ἠπείρῳ Συβότοις· οἱ δὲ Κερκυραῖοι
[1, 27]   ἐς τὴν Ἐπίδαμνον ἐκήρυσσον ἐπὶ  τῇ   ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον
[1, 46]   πέμπτος αὐτός. ἐπειδὴ δὲ προσέμειξαν  τῇ   κατὰ Κέρκυραν ἠπείρῳ ἀπὸ Λευκάδος
[1, 120]   πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μήτε  τῇ   κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι μήτε
[1, 6]   ἐνέρσει κρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν  τῇ   κεφαλῇ τριχῶν· ἀφ' οὗ καὶ
[1, 43]   ~ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες οἷς ἐν  τῇ   Λακεδαίμονι αὐτοὶ προείπομεν, τοὺς σφετέρους
[1, 72]   ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν  τῇ   Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ
[1, 51]   τοῖς δὲ Κερκυραίοις στρατοπεδευομένοις ἐπὶ  τῇ   Λευκίμμῃ αἱ εἴκοσι νῆες αἱ
[1, 47]   Ἀττικαὶ δέκα παρῆσαν. ἐπὶ δὲ  τῇ   Λευκίμμῃ αὐτοῖς τῷ ἀκρωτηρίῳ
[1, 30]   δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπὶ  τῇ   Λευκίμμῃ ναυσί τε καὶ πεζῷ.
[1, 30]   οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ  τῇ   Λευκίμμῃ τῆς Κερκυραίας ἀκρωτηρίῳ τοὺς
[1, 126]   θεὸς ἐν τοῦ Διὸς  τῇ   μεγίστῃ ἑορτῇ καταλαβεῖν τὴν Ἀθηναίων
[1, 69]   οὐ τῇ δυνάμει τινά, ἀλλὰ  τῇ   μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μόνοι οὐκ
[1, 71]   ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖν οἲ ἂν  τῇ   μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι, τῇ
[1, 44]   ἀμφοτέρων, γενομένης καὶ δὶς ἐκκλησίας,  τῇ   μὲν προτέρᾳ οὐχ ἧσσον τῶν
[1, 49]   ἦν τε ναυμαχία καρτερά,  τῇ   μὲν τέχνῃ οὐχ ὁμοίως, πεζομαχίᾳ
[1, 54]   νίκην προσεποιήσαντο· Κορίνθιοι μὲν κρατήσαντες  τῇ   ναυμαχίᾳ μέχρι νυκτός, ὥστε καὶ
[1, 137]   (ἦν γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν  τῇ   νηί) δείσας φράζει τῷ ναυκλήρῳ
[1, 116]   αὐτοῦ στρατηγοῦντος ἐναυμάχησαν πρὸς Τραγίᾳ  τῇ   νήσῳ Σαμίων ναυσὶν ἑβδομήκοντα, ὧν
[1, 54]   τροπαῖον ἀντέστησαν ἐν τοῖς ἐν  τῇ   νήσῳ Συβότοις ὡς νενικηκότες. γνώμῃ
[1, 8]   ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν  τῇ   νήσῳ, ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν,
[1, 134]   πεπραγμένον δύο σώματα ἀνθ' ἑνὸς  τῇ   Ξαλκιοίκῳ ἀποδοῦναι. οἱ δὲ ποιησάμενοι
[1, 134]   δ' αὐτὸν μέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι ἐν  τῇ   ὁδῷ, ἑνὸς μὲν τῶν ἐφόρων
[1, 32]   καὶ ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες  τῇ   οἰκείᾳ μόνον δυνάμει περιγενέσθαι, καὶ
[1, 10]   αὑτῆς, λειπομένην δὲ τῶν νῦν,  τῇ   Ὁμήρου αὖ ποιήσει εἴ τι
[1, 3]   πόλεις, καθ' ἑκάστους μὲν ἤδη  τῇ   ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι Ἕλληνας, οὐ
[1, 130]   δυσπρόσοδόν τε αὑτὸν παρεῖχε καὶ  τῇ   ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς
[1, 9]   καὶ ἐν τοῦ σκήπτρου ἅμα  τῇ   παραδόσει εἴρηκεν αὐτὸν πολλῇσι νήσοισι
[1, 126]   σεμνῶν θεῶν τοῖς βωμοῖς ἐν  τῇ   παρόδῳ ἀπεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ τούτου
[1, 132]   πολλῷ μᾶλλον παρόμοιον πραχθῆναι ἐφαίνετο  τῇ   παρούσῃ διανοίᾳ. ἐπυνθάνοντο δὲ καὶ
[1, 59]   εἶναι πρός τε Περδίκκαν πολεμεῖν  τῇ   παρούσῃ δυνάμει καὶ τὰ ξυναφεστῶτα
[1, 1]   ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ  τῇ   πάσῃ καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν
[1, 122]   καὶ λόγῳ ἐνδοιασθῆναι αἰσχρὸν  τῇ   Πελοποννήσῳ καὶ πόλεις τοσάσδε ὑπὸ
[1, 76]   γοῦν, Λακεδαιμόνιοι, τὰς ἐν  τῇ   Πελοποννήσῳ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν
[1, 82]   ὅπως μὴ αἴσχιον καὶ ἀπορώτερον  τῇ   Πελοποννήσῳ πράξομεν. ἐγκλήματα μὲν γὰρ
[1, 123]   δίκαιον τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήθη  τῇ   περιουσίᾳ ἀπολέσθαι) ἀλλὰ θαρσοῦντας ἰέναι
[1, 120]   περιέστη· ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς ὁμοῖα  τῇ   πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ
[1, 64]   ἐπίθωνται. καὶ πυνθανόμενοι οἱ ἐν  τῇ   πόλει Ἀθηναῖοι τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον
[1, 144]   δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα τῇδε  τῇ   πόλει ἀποκρίνασθαι. εἰδέναι δὲ χρὴ
[1, 90]   δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν  τῇ   πόλει {καὶ αὐτοὺς καὶ γυναῖκας
[1, 24]   τῶν βαρβάρων ἐλῄζοντο τοὺς ἐν  τῇ   πόλει κατά τε γῆν καὶ
[1, 24]   κατὰ θάλασσαν. οἱ δὲ ἐν  τῇ   πόλει ὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο,
[1, 65]   ξυνεπολέμει καὶ Σερμυλιῶν λοχήσας πρὸς  τῇ   πόλει πολλοὺς διέφθειρεν, ἔς τε
[1, 105]   Κορίνθιοι κακιζόμενοι ὑπὸ τῶν ἐν  τῇ   πόλει πρεσβυτέρων καὶ παρασκευασάμενοι, ἡμέραις
[1, 134]   βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες ἐν  τῇ   πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται
[1, 115]   τὴν ἤπειρον, ξυνθέμενοι τῶν ἐν  τῇ   πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ Πισσούθνῃ
[1, 126]   γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν  τῇ   πόλει. ~τοῦτο δὴ τὸ ἄγος
[1, 119]   ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον, δεδιότες περὶ  τῇ   Ποτειδαίᾳ μὴ προδιαφθαρῇ, παρόντες δὲ
[1, 64]   καὶ ἐξ Ἀφύτιος ὁρμώμενος προσήγαγε  τῇ   Ποτειδαίᾳ τὸν στρατὸν κατὰ βραχὺ
[1, 126]   δὲ ἐγγιγνομένου οἱ Ἀθηναῖοι τρυχόμενοι  τῇ   προσεδρίᾳ ἀπῆλθον οἱ πολλοί, ἐπιτρέψαντες
[1, 128]   ἀρχὴν ἐποιήσατο· Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν  τῇ   προτέρᾳ παρουσίᾳ μετὰ τὴν ἐκ
[1, 32]   κακίας, δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ  τῇ   πρότερον ἀπραγμοσύνῃ ἐναντία τολμῶμεν. ~Γενήσεται
[1, 9]   εἰκάζειν δὲ χρὴ καὶ ταύτῃ  τῇ   στρατείᾳ οἷα ἦν τὰ πρὸ
[1, 132]   ἐπετρόπευεν) ὑποψίας δὲ πολλὰς παρεῖχε  τῇ   τε παρανομίᾳ καὶ ζηλώσει τῶν
[1, 54]   καὶ νεκρούς, καὶ ὅτι αὐτοῖς  τῇ   τε προτεραίᾳ πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχώρησαν
[1, 8]   ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν, γνωσθέντες  τῇ   τε σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ
[1, 32]   τὸ μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ  τῇ   τοῦ πέλας γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν
[1, 142]   κοινὸν ἁθρόον φθειρόμενον. ~Μέγιστον δέ,  τῇ   τῶν χρημάτων σπάνει κωλύσονται, ὅταν
[1, 43]   μὴ τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ ὠφεληθέντας  τῇ   ὑμετέρᾳ ἡμᾶς βλάψαι. τὸ δὲ
[1, 44]   ἀπεδέξαντο τοὺς λόγους, ἐν δὲ  τῇ   ὑστεραίᾳ μετέγνωσαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μὲν
[1, 3]   καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν  τῇ   Φθιώτιδι ἰσχυσάντων, καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς
[1, 122]   προσόδων αἷς ἰσχύουσι, καὶ ἐπιτειχισμὸς  τῇ   χώρᾳ, ἄλλα τε ὅσα οὐκ
[1, 74]   δείσαντες, ὥσπερ καὶ ἄλλοι, περὶ  τῇ   χώρᾳ, μὴ ἐτολμήσαμεν ὕστερον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005