Alphabétiquement     [«   »]
ὥσπερ 24
ὥστ 1
Ὥστε 1
ὥστε 32
ὠστρακισμένος 1
ὠφελεῖ 2
ὠφεληθέντας 1
Fréquences     [«    »]
32 αὐτοῦ
32 ξυμμάχους
31 τότε
32 ὥστε
33 παρὰ
34 δέ
35 ἡμῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ὥστε


Livre, Chap.
[1, 28]   ταῦτα· ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ  ὥστε   ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς
[1, 129]   μήτε νὺξ μήθ' ἡμέρα ἐπισχέτω  ὥστε   ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ
[1, 34]   πρὸς ἡμᾶς τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν,  ὥστε   ἀπάτῃ τε μὴ παράγεσθαι ὑπ'
[1, 18]   διασταῖεν, πρὸς τούτους ἤδη ἐχώρουν.  ὥστε   ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε
[1, 90]   ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν  ὥστε   ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους·
[1, 84]   καὶ ξὺν χαλεπότητι σωφρονέστερον  ὥστε   αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ μὴ τὰ
[1, 41]   τοιάνδε, ἣν οὐκ ἐχθροὶ ὄντες  ὥστε   βλάπτειν οὐδ' αὖ φίλοι ὥστ'
[1, 122]   καὶ κατὰ πόλιν ἔτι δυνατώτεροι,  ὥστε   εἰ μὴ καὶ ἁθρόοι καὶ
[1, 70]   ἡσυχίαν ἀπράγμονα ἀσχολίαν ἐπίπονον·  ὥστε   εἴ τις αὐτοὺς ξυνελὼν φαίη
[1, 49]   ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης  ὥστε   ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις τοὺς Κορινθίους καὶ
[1, 76]   οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει  ὥστε   ἑτέρων ἄρχειν δικαιότεροι κατὰ
[1, 121]   ἡμῖν ἐστὶ μελέτῃ. χρήματα δὲ  ὥστε   ἔχειν ἐς αὐτά, οἴσομεν·
[1, 91]   μὲν πόλις σφῶν τετείχισται ἤδη  ὥστε   ἱκανὴ εἶναι σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας,
[1, 2]   ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν,  ὥστε   καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς
[1, 54]   κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ μέχρι νυκτός,  ὥστε   καὶ ναυάγια πλεῖστα καὶ νεκροὺς
[1, 136]   δὲ φασκόντων Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν  ὥστε   Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἀπεχθέσθαι, διακομίζεται
[1, 49]   ἐπεκούρουν, τὸ μὲν πρῶτον ἀπεχόμενοι  ὥστε   μὴ ἐμβάλλειν τινί· ἐπειδὴ δὲ
[1, 12]   ἔτι μετανίστατό τε καὶ κατῳκίζετο,  ὥστε   μὴ ἡσυχάσασαν αὐξηθῆναι. τε
[1, 130]   χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως  ὥστε   μηδένα δύνασθαι προσιέναι· δι' ὅπερ
[1, 80]   ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ ὁρῶ,  ὥστε   μήτε ἀπειρίᾳ ἐπιθυμῆσαί τινα τοῦ
[1, 36]   καὶ Σικελίας καλῶς παράπλου κεῖται,  ὥστε   μήτε ἐκεῖθεν ναυτικὸν ἐᾶσαι Πελοποννησίοις
[1, 29]   ἐπλήρουν, ζεύξαντές τε τὰς παλαιὰς  ὥστε   πλωίμους εἶναι καὶ τὰς ἄλλας
[1, 50]   ἐτράποντο, καὶ τῶν πλείστων ἐκράτησαν  ὥστε   προσκομίσαι πρὸς τὰ Σύβοτα, οἷ
[1, 81]   αὐτῶν καὶ τῷ πλήθει ὑπερφέρομεν,  ὥστε   τὴν γῆν δῃοῦν ἐπιφοιτῶντες. τοῖς
[1, 44]   Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μὲν μὴ ποιήσασθαι  ὥστε   τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους
[1, 40]   καὶ τὸν νόμον μὴ καθιστάναι  ὥστε   τοὺς ἑτέρων ἀφισταμένους δέχεσθαι. οὐδὲ
[1, 29]   τὴν Ἐπίδαμνον πολιορκοῦντας παραστήσασθαι ὁμολογίᾳ  ὥστε   τοὺς μὲν ἐπήλυδας ἀποδόσθαι, Κορινθίους
[1, 141]   ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν,  ὥστε   τῷ αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ
[1, 124]   ἡγησάμενοι ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως καθεστάναι,  ὥστε   τῶν μὲν ἤδη ἄρχειν, τῶν
[1, 74]   ὀργισθῆναι ὅτι ἡμῖν οὐ προυτιμωρήσατε.  ὥστε   φαμὲν οὐχ ἧσσον αὐτοὶ ὠφελῆσαι
[1, 120]   ἤδη ἐνηλλάγησαν οὐχὶ διδαχῆς δέονται  ὥστε   φυλάξασθαι αὐτούς· τοὺς δὲ τὴν
[1, 119]   κατὰ πόλεις πρότερον ἑκάστων ἰδίᾳ  ὥστε   ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον, δεδιότες περὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005