Alphabétiquement     [«   »]
ἀπίστῳ 1
ἀπίστως 1
ἀπισχυρισάμενοι 1
ἀπὸ 76
ἀπό 3
ἀποβαίνειν 2
ἀποβαίνοντα 1
Fréquences     [«    »]
71
66 μετὰ
68 τι
76 ἀπὸ
78 αὐτῶν
81 κατὰ
82 Ἀθηναῖοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἀπὸ


Livre, Chap.
[1, 114]   οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη  ἀπὸ   Ἀθηναίων, καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος
[1, 91]   γὰρ οἷόν τ' εἶναι μὴ  ἀπὸ   ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν τι
[1, 104]   πόλεως ἀπέστησεν Αἰγύπτου τὰ πλείω  ἀπὸ   βασιλέως Ἀρταξέρξου, καὶ αὐτὸς ἄρχων
[1, 95]   ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ ὅσοι  ἀπὸ   βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο· φοιτῶντές τε
[1, 89]   καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες  ἀπὸ   βασιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων
[1, 49]   τοῖς Κερκυραίοις τῶν εἴκοσι νεῶν  ἀπὸ   ἐλάσσονος πλήθους ἐκ τῆς διώξεως
[1, 28]   τε ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους  ἀπὸ   Ἐπιδάμνου ἀπαγάγωσι, βουλεύσεσθαι· πρότερον δ'
[1, 90]   αὖθις ἐπέλθοι, οὐκ ἂν ἔχοντος  ἀπὸ   ἐχυροῦ ποθέν, ὥσπερ νῦν ἐκ
[1, 46]   καὶ πόλις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται  ἀπὸ   θαλάσσης ἐν τῇ Ἐλαιάτιδι τῆς
[1, 104]   ἀπολιπόντες τὴν Κύπρον, καὶ ἀναπλεύσαντες  ἀπὸ   θαλάσσης ἐς τὸν Νεῖλον τοῦ
[1, 7]   τὴν λῃστείαν ἐπὶ πολὺ ἀντίσχουσαν  ἀπὸ   θαλάσσης μᾶλλον ᾠκίσθησαν, αἵ τε
[1, 89]   οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ  ἀπὸ   Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη
[1, 25]   δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι οὐδεμίαν σφίσιν  ἀπὸ   Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν ἐν ἀπόρῳ
[1, 112]   ἀποθανόντος καὶ λιμοῦ γενομένου ἀπεχώρησαν  ἀπὸ   Κιτίου, καὶ πλεύσαντες ὑπὲρ Σαλαμῖνος
[1, 97]   τὸ πρῶτον τῶν ξυμμάχων καὶ  ἀπὸ   κοινῶν ξυνόδων βουλευόντων τοσάδε ἐπῆλθον
[1, 46]   προσέμειξαν τῇ κατὰ Κέρκυραν ἠπείρῳ  ἀπὸ   Λευκάδος πλέοντες, ὁρμίζονται ἐς Ξειμέριον
[1, 116]   στρατιώτιδες (ἔτυχον δὲ αἱ πᾶσαι  ἀπὸ   Μιλήτου πλέουσαι) καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι.
[1, 2]   ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς  ἀπὸ   παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίησαν πλήθει
[1, 133]   γενέσθαι αὐτοῦ Παυσανίου τι λέγοντος,  ἀπὸ   παρασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον
[1, 10]   οὐ πολλοὶ φαίνονται ἐλθόντες, ὡς  ἀπὸ   πάσης τῆς Ἑλλάδος κοινῇ πεμπόμενοι.
[1, 65]   ἔχων σωτηρίας, ἢν μή τι  ἀπὸ   Πελοποννήσου ἄλλο παρὰ λόγον
[1, 32]   Κορινθίους· ἐπειδὴ δὲ μείζονι παρασκευῇ  ἀπὸ   Πελοποννήσου καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος
[1, 89]   ἀπεχώρησεν ἐπ' οἴκου ἔχων τοὺς  ἀπὸ   Πελοποννήσου ξυμμάχους, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι
[1, 94]   Ἑλλήνων ἐξεπέμφθη μετὰ εἴκοσι νεῶν  ἀπὸ   Πελοποννήσου· ξυνέπλεον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι
[1, 95]   παρ' Ἀθηναίους μετατάξασθαι πλὴν τῶν  ἀπὸ   Πελοποννήσου στρατιωτῶν. ἐλθὼν δὲ ἐς
[1, 24]   ἀλλήλοις ἔτη πολλά, ὡς λέγεται,  ἀπὸ   πολέμου τινὸς τῶν προσοίκων βαρβάρων
[1, 110]   ἓξ ἔτη πολεμήσαντα· καὶ ὀλίγοι  ἀπὸ   πολλῶν πορευόμενοι διὰ τῆς Λιβύης
[1, 77]   ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν εἰ  ἀπὸ   πρώτης ἀποθέμενοι τὸν νόμον φανερῶς
[1, 93]   ποτε προσέφερον, πολλαί τε στῆλαι  ἀπὸ   σημάτων καὶ λίθοι εἰργασμένοι ἐγκατελέγησαν.
[1, 129]   ἀνάγραπτος, καὶ τοῖς λόγοις τοῖς  ἀπὸ   σοῦ ἀρέσκομαι. καί σε μήτε
[1, 128]   οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Λακεδαιμονίους τὸ  ἀπὸ   Ταινάρου ἄγος ἐλαύνειν· οἱ γὰρ
[1, 128]   ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος  {ἀπὸ   Ταινάρου} τῶν Εἱλώτων ἱκέτας ἀπαγαγόντες
[1, 35]   προκειμένης τε ξυμμαχίας εἴρξουσι καὶ  ἀπὸ   τῆς ἄλλοθέν ποθεν ὠφελίας, εἶτα
[1, 128]   τὸ πρῶτον μεταπεμφθεὶς ὑπὸ Σπαρτιατῶν  ἀπὸ   τῆς ἀρχῆς τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ
[1, 52]   δὲ τὰς μὲν ναῦς ἄραντες  ἀπὸ   τῆς γῆς καὶ παραταξάμενοι μετεώρους
[1, 99]   μὲν Ἀθηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν  ἀπὸ   τῆς δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν,
[1, 63]   κατέφυγεν. ~Ἐπαναχωρῶν δὲ Ἀριστεὺς  ἀπὸ   τῆς διώξεως, ὡς ὁρᾷ τὸ
[1, 15]   ἑκάστοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας πολὺ  ἀπὸ   τῆς ἑαυτῶν ἐπ' ἄλλων καταστροφῇ
[1, 15]   πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ' αὖ αὐτοὶ  ἀπὸ   τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο,
[1, 119]   πολεμεῖν. καὶ ἐλθόντων τῶν πρέσβεων  ἀπὸ   τῆς ξυμμαχίας καὶ ξυνόδου γενομένης
[1, 63]   δὲ πλείους σώσας. οἱ δ'  ἀπὸ   τῆς Ὀλύνθου τοῖς Ποτειδεάταις βοηθοί
[1, 5]   τε σιδηροφορεῖσθαι τούτοις τοῖς ἠπειρώταις  ἀπὸ   τῆς παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκεν· ~πᾶσα
[1, 103]   μακρὰ τείχη ᾠκοδόμησαν Μεγαρεῦσι τὰ  ἀπὸ   τῆς πόλεως ἐς Νίσαιαν καὶ
[1, 71]   ὅπερ καὶ τὰ τῶν Ἀθηναίων  ἀπὸ   τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον ὑμῶν
[1, 35]   τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων, ἡμᾶς δὲ  ἀπὸ   τῆς προκειμένης τε ξυμμαχίας εἴρξουσι
[1, 35]   καὶ ἐπιόντων γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ  ἀπὸ   τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προσλαβεῖν
[1, 121]   ἰόντας, ναυτικόν τε, ἰσχύουσιν,  ἀπὸ   τῆς ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας
[1, 10]   διπλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκάζεσθαι  ἀπὸ   τῆς φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως
[1, 144]   ἡμῶν ὑποστάντες Μήδους καὶ οὐκ  ἀπὸ   τοσῶνδε ὁρμώμενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ
[1, 76]   ἡμεῖς θαυμαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν οὐδ'  ἀπὸ   τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εἰ ἀρχήν
[1, 77]   βιαζόμενοι· τὸ μὲν γὰρ  ἀπὸ   τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ
[1, 143]   ἐμεμψάμην ἀπηλλάχθαι καὶ ἄλλα οὐκ  ἀπὸ   τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν. ἤν
[1, 77]   οἱ δὲ εἰθισμένοι πρὸς ἡμᾶς  ἀπὸ   τοῦ ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν τι
[1, 99]   ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε ξυνεστράτευον  ἀπὸ   τοῦ ἴσου ῥᾴδιόν τε προσάγεσθαι
[1, 136]   γενναῖον δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους  ἀπὸ   τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι. καὶ ἅμα
[1, 140]   δὲ σαφὲς ἂν καταστήσαιτε αὐτοῖς  ἀπὸ   τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλλον προσφέρεσθαι.
[1, 77]   ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ δ'  ἀπὸ   τοῦ κρείσσονος καταναγκάζεσθαι. ὑπὸ γοῦν
[1, 48]   σιτία ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν  ἀπὸ   τοῦ Ξειμερίου νυκτός, καὶ ἅμα
[1, 138]   ὑπετίθει αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα δὲ  ἀπὸ   τοῦ πεῖραν διδοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι.
[1, 35]   ἂν πεισθῆτε ὠφελίαν, μάλιστα δὲ  ἀπὸ   τοῦ προφανοῦς δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ
[1, 66]   ὑποτελῆ ἀπέστησαν, καὶ ἐλθόντες σφίσιν  ἀπὸ   τοῦ προφανοῦς ἐμάχοντο μετὰ Ποτειδεατῶν.
[1, 132]   οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐθὺς τότε  ἀπὸ   τοῦ τρίποδος τοῦτο καὶ ἐπέγραψαν
[1, 128]   τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχῆς. εὐεργεσίαν δὲ  ἀπὸ   τοῦδε πρῶτον ἐς βασιλέα κατέθετο
[1, 103]   καὶ Κορινθίοις μὲν οὐχ ἥκιστα  ἀπὸ   τοῦδε τὸ σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο
[1, 126]   ἐν τῇ παρόδῳ ἀπεχρήσαντο. καὶ  ἀπὸ   τούτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι τῆς
[1, 127]   ῥᾷον ἂν> σφίσι προχωρεῖν τὰ  ἀπὸ   τῶν Ἀθηναίων. οὐ μέντοι τοσοῦτον
[1, 141]   ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες καὶ  ἀπὸ   τῶν αὑτῶν δαπανῶντες καὶ προσέτι
[1, 121]   τε ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα καὶ  ἀπὸ   τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ
[1, 146]   πρὸ τοῦ πολέμου, ἀρξάμεναι εὐθὺς  ἀπὸ   τῶν ἐν Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ·
[1, 116]   Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς  ἀπὸ   τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος
[1, 141]   πεζὰς στρατιὰς πολλάκις ἐκπέμπειν δύνανται,  ἀπὸ   τῶν ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες
[1, 142]   γὰρ ὑμεῖς μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς  ἀπὸ   τῶν Μηδικῶν ἐξείργασθέ πω· πῶς
[1, 18]   πρὸς τούτους ἤδη ἐχώρουν. ὥστε  ἀπὸ   τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε αἰεὶ
[1, 132]   Δελφοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οἱ Ἕλληνες  ἀπὸ   τῶν Μήδων ἀκροθίνιον, ἠξίωσεν ἐπιγράψασθαι
[1, 141]   τε μεγίστη καὶ ἐλαχίστη δικαίωσις  ἀπὸ   τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς
[1, 35]   ἄλλης Ἑλλάδος καὶ οὐχ ἥκιστα  ἀπὸ   τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων, ἡμᾶς δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005