Alphabétiquement     [«   »]
Ναύπακτον 1
ναυπηγηθῆναι 1
ναυπηγὸς 1
ναῦς 46
ναυσὶ 24
ναυσί 3
ναυσὶν 12
Fréquences     [«    »]
46 ἅμα
44 ἦν
45 πόλεμον
46 ναῦς
46 ὧν
49 οὔτε
50 ὕστερον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ναῦς


Livre, Chap.
[1, 50]   ἐξαπίνης πρύμναν ἐκρούοντο κατιδόντες εἴκοσι  ναῦς   Ἀθηναίων προσπλεούσας, ἃς ὕστερον τῶν
[1, 29]   πλεῖν ἐπὶ σφᾶς καὶ τὰς  ναῦς   ἅμα ἐπλήρουν, ζεύξαντές τε τὰς
[1, 116]   ἅμα. Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα  ναῦς   ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ
[1, 57]   τὰς ἀποστάσεις (ἔτυχον γὰρ τριάκοντα  ναῦς   ἀποστέλλοντες καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπὶ
[1, 52]   ναυμαχήσουσιν. οἱ δὲ τὰς μὲν  ναῦς   ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ
[1, 45]   ἀπελθόντων οὐ πολὺ ὕστερον δέκα  ναῦς   αὐτοῖς ἀπέστειλαν βοηθούς· ἐστρατήγει δὲ
[1, 117]   στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες τάς τε προφυλακίδας  ναῦς   διέφθειραν καὶ ναυμαχοῦντες τὰς ἀνταναγομένας
[1, 105]   παρῆσαν, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι καὶ  ναῦς   ἑβδομήκοντα λαβόντες αὐτῶν ἐς τὴν
[1, 35]   δύνασθε, μηδένα ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι  ναῦς,   εἰ δὲ μή, ὅστις ἐχυρώτατος,
[1, 52]   ἄρχειν ἑκόντες ὁρῶντες προσγεγενημένας τε  ναῦς   ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἀκραιφνεῖς καὶ
[1, 41]   Μηδικὰ πόλεμον παρὰ Κορινθίων εἴκοσι  ναῦς   ἐλάβετε· καὶ εὐεργεσία αὕτη
[1, 109]   ἄλλῃ τὸ ὕδωρ τάς τε  ναῦς   ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε καὶ
[1, 18]   πόλιν καὶ ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς  ναῦς   ἐσβάντες ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ τε
[1, 91]   ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς  ναῦς   ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες
[1, 93]   τοὺς δ' ἄλλους ἐς τὰς  ναῦς   ἐσβήσεσθαι. ταῖς γὰρ ναυσὶ μάλιστα
[1, 25]   κλέος ἐχόντων τὰ περὶ τὰς  ναῦς   (ᾗ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ
[1, 74]   ἔδει ἔτι ὑμᾶς μὴ ἔχοντας  ναῦς   ἱκανὰς ναυμαχεῖν, ἀλλὰ καθ' ἡσυχίαν
[1, 54]   οἱ Κορίνθιοι ἰδόντες τὰς Ἀττικὰς  ναῦς,   καὶ ἐπειδὴ ἦλθον οἱ Ἀθηναῖοι,
[1, 35]   τῶν ἐνσπόνδων ἔσται πληροῦν τὰς  ναῦς   καὶ προσέτι καὶ ἐκ τῆς
[1, 30]   Κορίνθιοι περιιόντι τῷ θέρει πέμψαντες  ναῦς   καὶ στρατιάν, ἐπεὶ σφῶν οἱ
[1, 28]   ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, ἢν τάς τε  ναῦς   καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ Ἐπιδάμνου
[1, 13]   τρόπου μεταχειρίσαι τὰ περὶ τὰς  ναῦς,   καὶ τριήρεις ἐν Κορίνθῳ πρῶτον
[1, 30]   τὸ Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι  ναῦς   καὶ χρήματα παρέσχον Κορινθίοις. τοῦ
[1, 74]   γενέσθαι, ἀλλ' ἐσβάντες ἐς τὰς  ναῦς   κινδυνεῦσαι καὶ μὴ ὀργισθῆναι ὅτι
[1, 13]   οἱ Ἕλληνες μᾶλλον ἔπλῳζον, τὰς  ναῦς   κτησάμενοι τὸ λῃστικὸν καθῄρουν, καὶ
[1, 54]   ἔστησαν τροπαῖον· Κερκυραῖοι δὲ τριάκοντα  ναῦς   μάλιστα διαφθείραντες, καὶ ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι
[1, 74]   στρατηγὸν ξυνετώτατον καὶ προθυμίαν ἀοκνοτάτην·  ναῦς   μέν γε ἐς τὰς τετρακοσίας
[1, 48]   πλέοντες καθορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων  ναῦς   μετεώρους τε καὶ ἐπὶ σφᾶς
[1, 73]   γῆν ἀμύνεσθαι, ἐσβάντες ἐς τὰς  ναῦς   πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ
[1, 117]   καθελόντες καὶ ὁμήρους δόντες καὶ  ναῦς   παραδόντες καὶ χρήματα τὰ ἀναλωθέντα
[1, 108]   Ἀθηναίοις, τείχη τε περιελόντες καὶ  ναῦς   παραδόντες φόρον τε ταξάμενοι ἐς
[1, 101]   Ἀθηναίοις τεῖχός τε καθελόντες καὶ  ναῦς   παραδόντες, χρήματά τε ὅσα ἔδει
[1, 29]   οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ  ναῦς   πέντε καὶ δέκα διέφθειραν τῶν
[1, 141]   ἐπιφέρειν. καὶ οἱ τοιοῦτοι οὔτε  ναῦς   πληροῦντες οὔτε πεζὰς στρατιὰς πολλάκις
[1, 13]   καὶ Σαμίοις Ἀμεινοκλῆς Κορίνθιος ναυπηγὸς  ναῦς   ποιήσας τέσσαρας· ἔτη δ' ἐστὶ
[1, 14]   τοῦ βαρβάρου προσδοκίμου ὄντος, τὰς  ναῦς   ποιήσασθαι αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησαν· καὶ
[1, 73]   πορθεῖν, ἀδυνάτων ἂν ὄντων πρὸς  ναῦς   πολλὰς ἀλλήλοις ἐπιβοηθεῖν. τεκμήριον δὲ
[1, 61]   δισχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας καὶ τεσσαράκοντα  ναῦς   πρὸς τὰ ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν
[1, 96]   πρὸς τὸν βάρβαρον καὶ ἃς  ναῦς·   πρόσχημα γὰρ ἦν ἀμύνεσθαι ὧν
[1, 111]   ὕστερον χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς  ναῦς   τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον
[1, 54]   ἔχοντες αἰχμαλώτους οὐκ ἐλάσσους χιλίων  ναῦς   τε καταδύσαντες περὶ ἑβδομήκοντα ἔστησαν
[1, 27]   ᾔτησαν καὶ Φλειασίους, Ἠλείους δὲ  ναῦς   τε κενὰς καὶ χρήματα. αὐτῶν
[1, 19]   ὅπως πολιτεύσουσι θεραπεύοντες, Ἀθηναῖοι δὲ  ναῦς   τε τῶν πόλεων τῷ χρόνῳ
[1, 10]   μεγίστας δ' οὖν καὶ ἐλαχίστας  ναῦς   τὸ μέσον σκοποῦντι οὐ πολλοὶ
[1, 47]   προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα καὶ ἑκατὸν  ναῦς,   ὧν ἦρχε Μικιάδης καὶ Αἰσιμίδης
[1, 74]   ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι ἐς τὰς  ναῦς   ὡς διεφθαρμένοι, οὐδὲν ἂν ἔδει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005