Alphabétiquement     [«   »]
ὑστέρησαν 1
ὕστεροι 1
Ὕστερον 1
ὕστερον 50
ὑφ 3
ὑφελεῖν 1
ὑφηγῆσθε 1
Fréquences     [«    »]
46 ναῦς
49 οὔτε
46 ὧν
50 ὕστερον
52 αὐτοὺς
54 ἀλλὰ
54 οὐχ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ὕστερον


Livre, Chap.
[1, 112]   ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς· καὶ αὖθις  ὕστερον   Ἀθηναῖοι ἀποχωρησάντων αὐτῶν στρατεύσαντες καὶ
[1, 105]   ἐγένετο, καὶ ἐνίκων Κορίνθιοι. καὶ  ὕστερον   Ἀθηναῖοι ἐναυμάχησαν ἐπὶ Κεκρυφαλείᾳ Πελοποννησίων
[1, 128]   δὲ τάδε ἐν αὐτῇ, ὡς  ὕστερον   ἀνηυρέθη· Παυσανίας ἡγεμὼν τῆς
[1, 137]   καὶ νύκτα ὑπὲρ τοῦ στρατοπέδου  ὕστερον   ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον. καὶ
[1, 15]   τά τε παλαιὰ καὶ τὰ  ὕστερον   γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως
[1, 116]   Μιλήτου πλέουσαι) καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι.  ὕστερον   δὲ αὐτοῖς ἐβοήθησαν ἐκ τῶν
[1, 30]   ἀπέκτειναν, Κορινθίους δὲ δήσαντες εἶχον.  ὕστερον   δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ
[1, 139]   περὶ τῶν ἐναγῶν τῆς ἐλάσεως·  ὕστερον   δὲ φοιτῶντες παρ' Ἀθηναίους Ποτειδαίας
[1, 45]   τῶν Κορινθίων ἀπελθόντων οὐ πολὺ  ὕστερον   δέκα ναῦς αὐτοῖς ἀπέστειλαν βοηθούς·
[1, 78]   ἔργων πρότερον ἔχονται, χρῆν  ὕστερον   δρᾶν, κακοπαθοῦντες δὲ ἤδη τῶν
[1, 105]   πόλει πρεσβυτέρων καὶ παρασκευασάμενοι, ἡμέραις  ὕστερον   δώδεκα μάλιστα ἐλθόντες ἀνθίστασαν τροπαῖον
[1, 137]   χρημάτων δόσει (ἦλθε γὰρ αὐτῷ  ὕστερον   ἔκ τε Ἀθηνῶν παρὰ τῶν
[1, 95]   αἰσθόμενοι ἀπῆλθον, καὶ ἄλλους οὐκέτι  ὕστερον   ἐξέπεμψαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι μὴ
[1, 131]   βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο) ἔπειτα διαπραξάμενος  ὕστερον   ἐξῆλθε καὶ καθίστησιν ἑαυτὸν ἐς
[1, 60]   ἐπιτήδειος. καὶ ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ  ὕστερον   ἐπὶ Θρᾴκης Ποτείδαια ἀπέστη.
[1, 145]   ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ οὐκέτι  ὕστερον   ἐπρεσβεύοντο· ~αἰτίαι δὲ αὗται καὶ
[1, 94]   αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ  ὕστερον   ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ
[1, 74]   τῇ χώρᾳ, μὴ ἐτολμήσαμεν  ὕστερον   ἐσβῆναι ἐς τὰς ναῦς ὡς
[1, 26]   πέντε καὶ εἴκοσι ναυσὶ καὶ  ὕστερον   ἑτέρῳ στόλῳ τούς τε φεύγοντας
[1, 3]   δὲ μάλιστα Ὅμηρος· πολλῷ γὰρ  ὕστερον   ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν γενόμενος
[1, 114]   ~Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ  ὕστερον   Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ Ἀθηναίων, καὶ
[1, 87]   ταῦτα, καὶ οἱ Ἀθηναίων πρέσβεις  ὕστερον   ἐφ' ἅπερ ἦλθον χρηματίσαντες·
[1, 134]   ἐν Δελφοῖς τόν τε τάφον  ὕστερον   ἔχρησε τοῖς Λακεδαιμονίοις μετενεγκεῖν οὗπερ
[1, 51]   ἐς τὸ στρατόπεδον οὐ πολλῷ  ὕστερον   ὤφθησαν. οἱ δὲ Κερκυραῖοι
[1, 73]   τῷ βαρβάρῳ καὶ ὅτε τὸ  ὕστερον   ἦλθεν, οὐχ ἱκανοὶ ὄντες κατὰ
[1, 18]   τῆς Ἑλλάδος οὐ πολλοῖς ἔτεσιν  ὕστερον   καὶ ἐν Μαραθῶνι μάχη
[1, 126]   ὀστᾶ ἀνελόντες ἐξέβαλον· κατῆλθον μέντοι  ὕστερον,   καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἔστιν
[1, 75]   ὑπὸ δέους, ἔπειτα καὶ τιμῆς,  ὕστερον   καὶ ὠφελίας. καὶ οὐκ ἀσφαλὲς
[1, 3]   ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ ξύμπαντες  ὕστερον   κληθέντες οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν
[1, 126]   δὲ καὶ Κλεομένης Λακεδαιμόνιος  ὕστερον   μετὰ Ἀθηναίων στασιαζόντων, τούς τε
[1, 100]   πάσας ἐς διακοσίας. χρόνῳ δὲ  ὕστερον   ξυνέβη Θασίους αὐτῶν ἀποστῆναι, διενεχθέντας
[1, 62]   καὶ αὐτοί, καὶ οὐ πολὺ  ὕστερον   ξυνέμισγον. καὶ αὐτὸ μὲν τὸ
[1, 31]   μετὰ τὴν ναυμαχίαν καὶ τὸν  ὕστερον   οἱ Κορίνθιοι ὀργῇ φέροντες τὸν
[1, 18]   κοινῇ τε ἀπωσάμενοι τὸν βάρβαρον,  ὕστερον   οὐ πολλῷ διεκρίθησαν πρός τε
[1, 137]   μέγιστον ἦν ἱκέτευμα τοῦτο, καὶ  ὕστερον   οὐ πολλῷ τοῖς τε Λακεδαιμονίοις
[1, 64]   τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον οὖσαν, χρόνῳ  ὕστερον   πέμπουσιν ἑξακοσίους καὶ χιλίους ὁπλίτας
[1, 13]   προσόδῳ τὴν πόλιν. καὶ Ἴωσιν  ὕστερον   πολὺ γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου
[1, 117]   κατεκλῄσθησαν. καὶ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν  ὕστερον   προσεβοήθησαν τεσσαράκοντα μὲν αἱ μετὰ
[1, 115]   δὲ ἀπ' Εὐβοίας οὐ πολλῷ  ὕστερον   σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ
[1, 69]   μετὰ τὰ Μηδικὰ κρατῦναι καὶ  ὕστερον   τὰ μακρὰ στῆσαι τείχη, ἐς
[1, 118]   ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖς ἔτεσιν  ὕστερον   τὰ προειρημένα, τά τε Κερκυραϊκὰ
[1, 124]   δὲ οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ  ὕστερον   τὸ αὐτὸ πάσχειν· ἀλλὰ νομίσαντες
[1, 9]   ἔπηλυν ὄντα ὅμως σχεῖν, καὶ  ὕστερον   τοῖς ἐκγόνοις ἔτι μείζω ξυνενεχθῆναι,
[1, 136]   ἑστίαν. καὶ ἐλθόντος οὐ πολὺ  ὕστερον   τοῦ Ἀδμήτου δηλοῖ τε ὅς
[1, 16]   ἠπείρῳ πόλεις ἐδούλωσε, Δαρεῖός τε  ὕστερον   τῷ Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν καὶ
[1, 50]   εἴκοσι ναῦς Ἀθηναίων προσπλεούσας, ἃς  ὕστερον   τῶν δέκα βοηθοὺς ἐξέπεμψαν οἱ
[1, 12]   χωρία. πάντα δὲ ταῦτα  ὕστερον   τῶν Τρωικῶν ἐκτίσθη. ~Δυνατωτέρας δὲ
[1, 111]   μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ  ὕστερον   χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς ναῦς
[1, 8]   τῷ τρόπῳ μᾶλλον ἤδη ὄντες  ὕστερον   χρόνῳ ἐπὶ Τροίαν ἐστράτευσαν. ~Ἀγαμέμνων
[1, 2]   πόλιν, ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν  ὕστερον   ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005