Alphabétiquement     [«   »]
ταραχώδης 1
τἀργύριον 1
τάς 4
τὰς 97
Ταυλάντιοι 1
ταῦτ 1
ταῦτα 43
Fréquences     [«    »]
97 ἂν
91 δ
89
97 τὰς
100
107 οὐκ
109 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τὰς


Livre, Chap.
[1, 31]   οὐδὲ ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε ἐς  τὰς   Ἀθηναίων σπονδὰς οὔτε ἐς τὰς
[1, 31]   ταῦτα ἦλθον καὶ αὐτοὶ ἐς  τὰς   Ἀθήνας πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ σφίσι
[1, 23]   Εὐβοίας ἅλωσιν. διότι δ' ἔλυσαν,  τὰς   αἰτίας προύγραψα πρῶτον καὶ τὰς
[1, 20]   τεκμηρίῳ πιστεῦσαι. οἱ γὰρ ἄνθρωποι  τὰς   ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν
[1, 29]   παλαιὰς ὥστε πλωίμους εἶναι καὶ  τὰς   ἄλλας ἐπισκευάσαντες. ὡς δὲ
[1, 3]   ἐπαγομένων αὐτοὺς ἐπ' ὠφελίᾳ ἐς  τὰς   ἄλλας πόλεις, καθ' ἑκάστους μὲν
[1, 99]   εἰωθόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσάγοντες  τὰς   ἀνάγκας. ἦσαν δέ πως καὶ
[1, 117]   προφυλακίδας ναῦς διέφθειραν καὶ ναυμαχοῦντες  τὰς   ἀνταναγομένας ἐνίκησαν, καὶ τῆς θαλάσσης
[1, 57]   καὶ βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν τῶν πόλεων  τὰς   ἀποστάσεις (ἔτυχον γὰρ τριάκοντα ναῦς
[1, 123]   γὰρ ὑμῖν ἐκ τῶν πόνων  τὰς   ἀρετὰς κτᾶσθαι) καὶ μὴ μεταβάλλειν
[1, 90]   Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει πρὸς  τὰς   ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε καὶ προυφασίζετο.
[1, 54]   κρουόμενοι ὑπεχώρησαν οἱ Κορίνθιοι ἰδόντες  τὰς   Ἀττικὰς ναῦς, καὶ ἐπειδὴ ἦλθον
[1, 6]   γὰρ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ  τὰς   ἀφάρκτους τε οἰκήσεις καὶ οὐκ
[1, 140]   πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ  τὰς   γνώμας τρεπομένους. ὁρῶ δὲ καὶ
[1, 144]   ἐν ταῖς σπονδαῖς οὔτε τόδε)  τὰς   δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν,
[1, 10]   Βοιωτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀνδρῶν,  τὰς   δὲ Φιλοκτήτου πεντήκοντα, δηλῶν, ὡς
[1, 140]   ἧσσον ἀμαθῶς χωρῆσαι καὶ  τὰς   διανοίας τοῦ ἀνθρώπου· δι' ὅπερ
[1, 23]   τὰς αἰτίας προύγραψα πρῶτον καὶ  τὰς   διαφοράς, τοῦ μή τινα ζητῆσαί
[1, 10]   τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν  τὰς   δυνάμεις, νομίζειν δὲ τὴν στρατείαν
[1, 10]   εἶναι (καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε  τὰς   δύο μοίρας νέμονται, τῆς τε
[1, 8]   δυνατώτεροι περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο ὑπηκόους  τὰς   ἐλάσσους πόλεις. καὶ ἐν τούτῳ
[1, 84]   ἐκείνων ὡς ἁμαρτησομένων ἔχειν δεῖ  τὰς   ἐλπίδας, ἀλλ' ὡς ἡμῶν αὐτῶν
[1, 111]   χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς ναῦς  τὰς   ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον δ'
[1, 16]   ποταμοῦ πρὸς θάλασσαν ἐπεστράτευσε καὶ  τὰς   ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεις ἐδούλωσε,
[1, 76]   τίθεσθαι. ~ὑμεῖς γοῦν, Λακεδαιμόνιοι,  τὰς   ἐν τῇ Πελοποννήσῳ πόλεις ἐπὶ
[1, 58]   ξυνομόσαντες. καὶ Περδίκκας πείθει Ξαλκιδέας  τὰς   ἐπὶ θαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας καὶ
[1, 132]   μεταγράψαι αἰτήσῃ, μὴ ἐπιγνῷ, λύει  τὰς   ἐπιστολάς, ἐν αἷς ὑπονοήσας τι
[1, 134]   οἰκήματος τὸν ὄροφον ἀφεῖλον καὶ  τὰς   θύρας ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν
[1, 77]   ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες  τὰς   κρίσεις φιλοδικεῖν δοκοῦμεν. καὶ οὐδεὶς
[1, 31]   τὰς Ἀθηναίων σπονδὰς οὔτε ἐς  τὰς   Λακεδαιμονίων) ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλθοῦσιν ὡς
[1, 35]   ἂν διατελοίη. ~λύσετε δὲ οὐδὲ  τὰς   Λακεδαιμονίων σπονδὰς δεχόμενοι ἡμᾶς μηδετέρων
[1, 10]   παλαιῷ τρόπῳ λῃστικώτερον παρεσκευασμένα. πρὸς  τὰς   μεγίστας δ' οὖν καὶ ἐλαχίστας
[1, 10]   πεντήκοντα, δηλῶν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ,  τὰς   μεγίστας καὶ ἐλαχίστας· ἄλλων γοῦν
[1, 15]   Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς  τὰς   μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ' αὖ
[1, 18]   καὶ ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων  τὰς   μελέτας ποιούμενοι. ~καὶ οἱ μὲν
[1, 10]   γὰρ χιλίων καὶ διακοσίων νεῶν  τὰς   μὲν Βοιωτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν
[1, 52]   εἰδέναι εἰ ναυμαχήσουσιν. οἱ δὲ  τὰς   μὲν ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς
[1, 2]   τῆς γῆς ἀρίστη αἰεὶ  τὰς   μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν,
[1, 34]   μὴ ὑπουργεῖν· γὰρ ἐλαχίστας  τὰς   μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίζεσθαι τοῖς
[1, 2]   λόγου οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι διὰ  τὰς   μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μὴ
[1, 29]   μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς καὶ  τὰς   ναῦς ἅμα ἐπλήρουν, ζεύξαντές τε
[1, 18]   τὴν πόλιν καὶ ἀνασκευασάμενοι ἐς  τὰς   ναῦς ἐσβάντες ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ
[1, 91]   ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς  τὰς   ναῦς ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν
[1, 93]   φυλακήν, τοὺς δ' ἄλλους ἐς  τὰς   ναῦς ἐσβήσεσθαι. ταῖς γὰρ ναυσὶ
[1, 25]   Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ περὶ  τὰς   ναῦς (ᾗ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο
[1, 35]   τε τῶν ἐνσπόνδων ἔσται πληροῦν  τὰς   ναῦς καὶ προσέτι καὶ ἐκ
[1, 13]   νῦν τρόπου μεταχειρίσαι τὰ περὶ  τὰς   ναῦς, καὶ τριήρεις ἐν Κορίνθῳ
[1, 74]   αὐτοῖς γενέσθαι, ἀλλ' ἐσβάντες ἐς  τὰς   ναῦς κινδυνεῦσαι καὶ μὴ ὀργισθῆναι
[1, 13]   τε οἱ Ἕλληνες μᾶλλον ἔπλῳζον,  τὰς   ναῦς κτησάμενοι τὸ λῃστικὸν καθῄρουν,
[1, 73]   κατὰ γῆν ἀμύνεσθαι, ἐσβάντες ἐς  τὰς   ναῦς πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι,
[1, 14]   ἅμα τοῦ βαρβάρου προσδοκίμου ὄντος,  τὰς   ναῦς ποιήσασθαι αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησαν·
[1, 111]   πολλῷ ὕστερον χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ  τὰς   ναῦς τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες
[1, 74]   μὴ ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι ἐς  τὰς   ναῦς ὡς διεφθαρμένοι, οὐδὲν ἂν
[1, 15]   καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες γὰρ  τὰς   νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι
[1, 16]   τῷ Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν καὶ  τὰς   νήσους. ~τύραννοί τε ὅσοι ἦσαν
[1, 140]   τῷ ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς δὲ  τὰς   ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους.
[1, 140]   τῆς ξυνέσεως μεταποιεῖσθαι. ἐνδέχεται γὰρ  τὰς   ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον
[1, 145]   κελευόμενοι ποιήσειν, δίκῃ δὲ κατὰ  τὰς   ξυνθήκας ἑτοῖμοι εἶναι διαλύεσθαι περὶ
[1, 144]   τε ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ  τὰς   ξυνθήκας, πολέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν,
[1, 144]   μὴ προστίθεσθαι· μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι  τὰς   οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας τὰς
[1, 10]   ἔστιν. οὔκουν ἀπιστεῖν εἰκός, οὐδὲ  τὰς   ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν
[1, 29]   ναῦς ἅμα ἐπλήρουν, ζεύξαντές τε  τὰς   παλαιὰς ὥστε πλωίμους εἶναι καὶ
[1, 100]   εἷλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφθειραν  τὰς   πάσας ἐς διακοσίας. χρόνῳ δὲ
[1, 111]   Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον δ' αὐτοὶ  τὰς   Πηγάσ) παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα Περικλέους
[1, 8]   καὶ Φοίνικες· οὗτοι γὰρ δὴ  τὰς   πλείστας τῶν νήσων ᾤκησαν. μαρτύριον
[1, 12]   πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ' ὧν ἐκπίπτοντες  τὰς   πόλεις ἔκτιζον. Βοιωτοί τε γὰρ
[1, 58]   οἱ μὲν ἀνῳκίζοντό τε καθαιροῦντες  τὰς   πόλεις καὶ ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο·
[1, 132]   τρίποδος τοῦτο καὶ ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ  τὰς   πόλεις ὅσαι ξυγκαθελοῦσαι τὸν βάρβαρον
[1, 17]   δι' ἀσφαλείας ὅσον ἐδύναντο μάλιστα  τὰς   πόλεις ᾤκουν, ἐπράχθη δὲ οὐδὲν
[1, 8]   ἀνέστησαν ὑπ' αὐτοῦ, ὅτεπερ καὶ  τὰς   πολλὰς αὐτῶν κατῴκιζε) καὶ οἱ
[1, 110]   ἐκ θαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν  τὰς   πολλὰς τῶν νεῶν, αἱ δ'
[1, 81]   γὰρ ναυσὶ κρατήσομεν  τὰς   προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ' ὧν τὸ
[1, 4]   θαλάσσης ἐφ' ὅσον ἐδύνατο, τοῦ  τὰς   προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ. ~οἱ
[1, 84]   τῶν πέλας παραπλησίους εἶναι καὶ  τὰς   προσπιπτούσας τύχας οὐ λόγῳ διαιρετάς.
[1, 5]   καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν  τὰς   πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως
[1, 49]   αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν τε  τὰς   σκηνὰς ἐρήμους καὶ τὰ χρήματα
[1, 45]   ταῦτα τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα  τὰς   σπονδάς. ~αἱ μὲν δὴ νῆες
[1, 52]   μὴ οἱ Ἀθηναῖοι νομίσαντες λελύσθαι  τὰς   σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον,
[1, 23]   ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ' ὧν λύσαντες  τὰς   σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν.
[1, 118]   τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τε  τὰς   σπονδὰς καὶ τοὺς Ἀθηναίους ἀδικεῖν,
[1, 87]   διαγνώμη αὕτη τῆς ἐκκλησίας, τοῦ  τὰς   σπονδὰς λελύσθαι, ἐγένετο ἐν τῷ
[1, 88]   Εὐβοϊκά. ~ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι  τὰς   σπονδὰς λελύσθαι καὶ πολεμητέα εἶναι
[1, 53]   εἴ ποι βουλόμεθα πλεῖν καὶ  τὰς   σπονδὰς λύετε, ἡμᾶς τούσδε πρώτους
[1, 53]   πολέμου, ἄνδρες Πελοποννήσιοι, οὔτε  τὰς   σπονδὰς λύομεν, Κερκυραίοις δὲ τοῖσδε
[1, 36]   δὲ μὴ δι' αὐτὰ πειθόμενος  τὰς   σπονδὰς λύσῃ, γνώτω τὸ μὲν
[1, 67]   λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι κατὰ  τὰς   σπονδάς. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι προσπαρακαλέσαντες
[1, 67]   καὶ τῆς Ἀττικῆς ἀγορᾶς παρὰ  τὰς   σπονδάς. παρελθόντες δὲ τελευταῖοι Κορίνθιοι
[1, 132]   αὐτοῖς, ὡς λέγεται, μέλλων  τὰς   τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς Ἀρτάβαζον
[1, 74]   ἀοκνοτάτην· ναῦς μέν γε ἐς  τὰς   τετρακοσίας ὀλίγῳ ἐλάσσους τῶν δύο
[1, 100]   τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὡς οἰκιοῦντες  τὰς   τότε καλουμένας Ἐννέα ὁδούς, νῦν
[1, 23]   αὐτοῦ Ἀθηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι λύσαντες  τὰς   τριακοντούτεις σπονδὰς αᾔ αὐτοῖς ἐγένοντο
[1, 131]   οὐκ ἐπανεχώρει, ἐς δὲ Κολωνὰς  τὰς   Τρῳάδας ἱδρυθεὶς πράσσων τε ἐσηγγέλλετο
[1, 144]   τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας  τὰς   τῶν ἐναντίων διανοίας. ἀλλ' ἐκεῖνα
[1, 48]   καὶ ἅμα ἕῳ πλέοντες καθορῶσι  τὰς   τῶν Κερκυραίων ναῦς μετεώρους τε
[1, 93]   μεγέθει καὶ τῷ πάχει ἀφιστάναι  τὰς   τῶν πολεμίων ἐπιβουλάς, ἀνθρώπων τε
[1, 84]   τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες  τὰς   τῶν πολεμίων παρασκευὰς λόγῳ καλῶς
[1, 116]   ναυσὶ Στησαγόρας καὶ ἄλλοι ἐπὶ  τὰς   Φοινίσσας. ~ἐν τούτῳ δὲ οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005