Alphabétiquement     [«   »]
ἡμῖν 27
ἥμισυ 2
ἠμυνόμην 1
ἡμῶν 35
ἤν 7
ἢν 35
Ἢν 1
Fréquences     [«    »]
34 δέ
33 παρὰ
32 ὥστε
35 ἡμῶν
35 ἢν
36 ἐπ
36 ἐπειδὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἡμῶν


Livre, Chap.
[1, 68]   πράγματα χρῆσθε. πολλάκις γὰρ προαγορευόντων  ἡμῶν   ἐμέλλομεν ὑπὸ Ἀθηναίων βλάπτεσθαι,
[1, 39]   τῶν ἁμαρτημάτων ἀπογενόμενοι τῆς ἀφ'  ἡμῶν   αἰτίας τὸ ἴσον ἕξετε, πάλαι
[1, 144]   μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας  ἡμῶν   ἁμαρτίας τὰς τῶν ἐναντίων
[1, 142]   τε καὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις  ἡμῶν   ἀντεπιτετειχισμένων· φρούριον δ' εἰ ποιήσονται,
[1, 143]   τῶν ναυτῶν, μὴ ὄντων μὲν  ἡμῶν   ἀντιπάλων ἐσβάντων αὐτῶν τε καὶ
[1, 73]   κεκτήμεθα, τε πόλις  ἡμῶν   ἀξία λόγου ἐστίν. Καὶ τὰ
[1, 84]   δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ' ὡς  ἡμῶν   αὐτῶν ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ τε
[1, 120]   ἐν ἄλλοις ἐκ πάντων προτιμῶνται.  ἡμῶν   δὲ ὅσοι μὲν Ἀθηναίοις ἤδη
[1, 140]   αὐτοὶ δίκας πω ᾔτησαν οὔτε  ἡμῶν   διδόντων δέχονται, βούλονται δὲ πολέμῳ
[1, 74]   ἐβοήθει, τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι  ἡμῶν   δουλευόντων ἠξιώσαμεν ἐκλιπόντες τὴν πόλιν
[1, 82]   αὐτοὺς κελεύω τούς τε ξυμμάχους  ἡμῶν   ἐᾶν βλάπτειν καὶ ἐπιβουλεύοντας μὴ
[1, 68]   ἂν Κέρκυράν τε ὑπολαβόντες βίᾳ  ἡμῶν   εἶχον καὶ Ποτείδαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν
[1, 38]   μὲν οὐ προσεποιοῦντο, ἐλθόντων δὲ  ἡμῶν   ἐπὶ τιμωρίᾳ ἑλόντες βίᾳ ἔχουσιν.
[1, 80]   Πελοποννησίους καὶ τοὺς ἀστυγείτονας παρόμοιος  ἡμῶν   ἀλκή, καὶ διὰ ταχέων
[1, 82]   ἐπ' αὐτούς. καὶ ἴσως ὁρῶντες  ἡμῶν   ἤδη τήν τε παρασκευὴν καὶ
[1, 122]   δὲ καὶ ὅτι εἰ μὲν  ἡμῶν   ἦσαν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους περὶ
[1, 40]   μή, τοὐναντίον ἐπὶ τούτους μεθ'  ἡμῶν   ἰέναι (Κορινθίοις μέν γε ἔνσπονδοί
[1, 124]   καλῶς ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν καὶ  ἡμῶν   κοινῇ τάδε παραινούντων, εἴπερ βεβαιότατον
[1, 84]   καὶ μέλλον, μέμφονται μάλιστα  ἡμῶν,   μὴ αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές τε γὰρ
[1, 43]   τούσδε μήτε ξυμμάχους δέχεσθε βίᾳ  ἡμῶν   μήτε ἀμύνετε αὐτοῖς ἀδικοῦσιν. καὶ
[1, 144]   Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι μήτε  ἡμῶν   μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων (οὔτε
[1, 81]   οὖσι νησιώταις. τίς οὖν ἔσται  ἡμῶν   πόλεμος; εἰ μὴ γὰρ
[1, 143]   οὐ γὰρ ἡσυχάσουσι μὴ ἱκανῶν  ἡμῶν   ὄντων ἐπ' αὐτοὺς στρατεύειν) τήν
[1, 73]   ἔλεγον τοιάδε. ~Ἡ μὲν πρέσβευσις  ἡμῶν   οὐκ ἐς ἀντιλογίαν τοῖς ὑμετέροις
[1, 73]   γὰρ παρὰ δικασταῖς ὑμῖν οὔτε  ἡμῶν   οὔτε τούτων οἱ λόγοι ἂν
[1, 73]   δὲ καταβοὴν οὐκ ὀλίγην οὖσαν  ἡμῶν   παρήλθομεν οὐ τοῖς ἐγκλήμασι τῶν
[1, 143]   ἤν τε ἐπὶ τὴν χώραν  ἡμῶν   πεζῇ ἴωσιν, ἡμεῖς ἐπὶ τὴν
[1, 142]   μελετῆσαι ἐασόμενοι διὰ τὸ ὑφ'  ἡμῶν   πολλαῖς ναυσὶν αἰεὶ ἐφορμεῖσθαι, ἄξιον
[1, 77]   που ἀρχὴν ἔχουσι καὶ ἧσσον  ἡμῶν   πρὸς τοὺς ὑπηκόους μετρίοις οὖσι
[1, 32]   καθέσταμεν. καὶ περιέστηκεν δοκοῦσα  ἡμῶν   πρότερον σωφροσύνη, τὸ μὴ ἐν
[1, 82]   ἢν μὲν ἐσακούωσί τι πρεσβευομένων  ἡμῶν,   ταῦτα ἄριστα· ἢν δὲ μή,
[1, 37]   λόγον ἰέναι, ἵνα τὴν ἀφ'  ἡμῶν   τε ἀξίωσιν ἀσφαλέστερον προειδῆτε καὶ
[1, 74]   ἐδείσατε ὑπὲρ ὑμῶν καὶ οὐχ  ἡμῶν   τὸ πλέον, ἐβοηθήσατε (ὅτε γοῦν
[1, 143]   Δελφοῖς χρημάτων μισθῷ μείζονι πειρῷντο  ἡμῶν   ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν,
[1, 144]   τιμαὶ περιγίγνονται. οἱ γοῦν πατέρες  ἡμῶν   ὑποστάντες Μήδους καὶ οὐκ ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005