Alphabétiquement     [«   »]
δήσαντες 2
δῃῶσαι 1
δι 29
διὰ 59
διά 1
διαβάντες 2
διαβὰς 1
Fréquences     [«    »]
57 Ἀθηναίων
54 ἀλλὰ
54 οὐχ
59 διὰ
59 νῦν
60 ὅτι
63 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

διὰ


Livre, Chap.
[1, 2]   τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα.  διὰ   γὰρ ἀρετὴν γῆς αἵ τε
[1, 99]   αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι·  διὰ   γὰρ τὴν ἀπόκνησιν ταύτην τῶν
[1, 108]   δενδροτομήσαντες πάλιν ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου  διὰ   Γερανείας καὶ Ἰσθμοῦ· Ἀθηναῖοι δὲ
[1, 107]   Ἀθηναῖοι ναυσὶ περιπλεύσαντες ἔμελλον κωλύσειν·  διὰ   δὲ τῆς Γερανείας οὐκ ἀσφαλὲς
[1, 46]   αὐτὴν Ἀχερουσία λίμνη ἐς θάλασσαν·  διὰ   δὲ τῆς Θεσπρωτίδος Ἀχέρων ποταμὸς
[1, 122]   δικαίως δοκοῖμεν ἂν πάσχειν  διὰ   δειλίαν ἀνέχεσθαι καὶ τῶν πατέρων
[1, 2]   ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε  διὰ   θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν
[1, 85]   ἔξεστι δ' ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων  διὰ   ἰσχύν. καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους
[1, 42]   τῷ αὐτίκα φανερῷ ἐπαρθέντας  διὰ   κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν. ~ἡμεῖς
[1, 42]   κτήσασθαι, τῆς δὲ ὑπαρχούσης πρότερον  διὰ   Μεγαρέας ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον
[1, 110]   τοῖς ἕλεσι βασιλέως· τοῦτον δὲ  διὰ   μέγεθός τε τοῦ ἕλους οὐκ
[1, 140]   ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησθε ὡς  διὰ   μικρὸν ἐπολεμήσατε. τὸ γὰρ βραχύ
[1, 76]   ἐξηγεῖσθε· καὶ εἰ τότε ὑπομείναντες  διὰ   παντὸς ἀπήχθεσθε ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ,
[1, 38]   ἄποικοι δ' ὄντες ἀφεστᾶσί τε  διὰ   παντὸς καὶ νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες
[1, 84]   ἅμα ἐλευθέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν  διὰ   παντὸς νεμόμεθα. καὶ δύναται μάλιστα
[1, 85]   ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας καὶ αὐτοὶ  διὰ   παντὸς ὠφελούμενοι ἔχομεν μὴ παρῶμεν,
[1, 14]   ἐναυμάχησαν· καὶ αὗται οὔπω εἶχον  διὰ   πάσης καταστρώματα. ~Τὰ μὲν οὖν
[1, 124]   δεινόν, τῆς δ' ἀπ' αὐτοῦ  διὰ   πλείονος εἰρήνης ἐπιθυμήσαντες· ἐκ πολέμου
[1, 6]   ~πᾶσα γὰρ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει  διὰ   τὰς ἀφάρκτους τε οἰκήσεις καὶ
[1, 2]   τοῦ λόγου οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι  διὰ   τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα
[1, 54]   οὐκ ἀντεπέπλεον ἐκ τῶν Συβότων,  διὰ   ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν. ~οὕτω μὲν
[1, 80]   παρόμοιος ἡμῶν ἀλκή, καὶ  διὰ   ταχέων οἷόν τε ἐφ' ἕκαστα
[1, 63]   ἀντιπαρετάξαντο ὡς κωλύσοντες· ἐπειδὴ δὲ  διὰ   τάχους νίκη τῶν Ἀθηναίων
[1, 77]   γνώμῃ δυνάμει τῇ  διὰ   τὴν ἀρχὴν καὶ ὁπωσοῦν ἐλασσωθῶσιν,
[1, 127]   πρὸς τὴν πόλιν ὡς καὶ  διὰ   τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν τὸ μέρος
[1, 92]   προσφιλεῖς ὄντες ἐν τῷ τότε  διὰ   τὴν ἐς τὸν Μῆδον προθυμίαν
[1, 120]   ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. τε γὰρ  διὰ   τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ' ἂν
[1, 7]   ἕκαστοι ἰσχύος· αἱ δὲ παλαιαὶ  διὰ   τὴν λῃστείαν ἐπὶ πολὺ ἀντίσχουσαν
[1, 130]   μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων  διὰ   τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε
[1, 137]   πάρειμι διωκόμενος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων  διὰ   τὴν σὴν φιλίαν. βούλομαι δ'
[1, 13]   ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ τῶν ἔξω,  διὰ   τῆς ἐκείνων παρ' ἀλλήλους ἐπιμισγόντων,
[1, 63]   καὶ παρῆλθε παρὰ τὴν χηλὴν  διὰ   τῆς θαλάσσης βαλλόμενός τε καὶ
[1, 130]   ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει καὶ  διὰ   τῆς Θρᾴκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι
[1, 110]   καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν πορευόμενοι  διὰ   τῆς Λιβύης ἐς Κυρήνην ἐσώθησαν,
[1, 6]   οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων  διὰ   τὸ ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος
[1, 70]   καὶ ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων  διὰ   τὸ αἰεὶ κτᾶσθαι καὶ μήτε
[1, 69]   πέλας. καὶ λανθάνειν μὲν οἰόμενοι  διὰ   τὸ ἀναίσθητον ὑμῶν ἧσσον θαρσοῦσι,
[1, 84]   τε γὰρ σχολαίτερον ἂν παύσαισθε  διὰ   τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν, καὶ ἅμα
[1, 141]   χρονίων πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι  διὰ   τὸ βραχέως αὐτοὶ ἐπ' ἀλλήλους
[1, 84]   ἀνεπείσθημεν. πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι  διὰ   τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν
[1, 37]   μᾶλλον κατὰ ξυνθήκας γίγνεσθαι,  διὰ   τὸ ἥκιστα ἐπὶ τοὺς πέλας
[1, 77]   τάχα ἂν τὴν εὔνοιαν ἣν  διὰ   τὸ ἡμέτερον δέος εἰλήφατε μεταβάλοιτε,
[1, 2]   Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον  διὰ   τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι
[1, 3]   οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε  διὰ   τὸ μηδὲ Ἕλληνάς πω, ὡς
[1, 96]   τῷ τρόπῳ ἑκόντων τῶν ξυμμάχων  διὰ   τὸ Παυσανίου μῖσος, ἔταξαν ἅς
[1, 69]   ἤδη τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους  διὰ   τὸ πιστεῦσαι ἔφθειραν. καὶ μηδεὶς
[1, 23]   αὐτὸν τὸν πόλεμον, δὲ  διὰ   τὸ στασιάζειν. τά τε πρότερον
[1, 37]   ἀλογίστως ἀπώσησθε. Φασὶ δὲ ξυμμαχίαν  διὰ   τὸ σῶφρον οὐδενός πω δέξασθαι·
[1, 70]   καὶ ἐλπίζουσιν ἂν ἐπινοήσωσι  διὰ   τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσθαι
[1, 142]   καὶ προσέτι οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι  διὰ   τὸ ὑφ' ἡμῶν πολλαῖς ναυσὶν
[1, 97]   τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην  διὰ   τόδε, ὅτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ
[1, 9]   δὲ αὐτὸν φεύγοντα τὸν πατέρα  διὰ   τὸν Ξρυσίππου θάνατον) καὶ ὡς
[1, 107]   καὶ κατὰ θάλασσαν μὲν αὐτούς,  διὰ   τοῦ Κρισαίου κόλπου εἰ βούλοιντο
[1, 11]   καὶ τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν  διὰ   τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηκότος· ~ἐπεὶ
[1, 93]   πανταχῇ ἐξήχθη τῆς πόλεως, καὶ  διὰ   τοῦτο πάντα ὁμοίως κινοῦντες ἠπείγοντο.
[1, 74]   ἔσωσε τὰ πράγματα, καὶ αὐτὸν  διὰ   τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε μάλιστα δὴ
[1, 51]   Λεάγρου καὶ Ἀνδοκίδης Λεωγόρου  διὰ   τῶν νεκρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισθεῖσαι
[1, 91]   ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο  διὰ   φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἄλλων
[1, 1]   ἔτι παλαίτερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν  διὰ   χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν, ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005