Alphabétiquement     [«   »]
γυναῖκας 2
γυναῖκες 1
γυναικὸς 1
δ 91
Δαναοὺς 1
δάνεισμα 1
δαπάνῃ 1
Fréquences     [«    »]
87 αὐτοῖς
86 ἐκ
89
91 δ
97 ἂν
97 τὰς
100
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

δ


Livre, Chap.
[1, 23]   ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ  δ'   αᾔ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι)
[1, 102]   οὐδὲν προσδέονται αὐτῶν ἔτι. οἱ  δ'   Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ ἐπὶ τῷ
[1, 90]   καὶ ἀφορμὴν ἱκανὴν εἶναι. οἱ  δ'   Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ τοὺς μὲν
[1, 66]   καὶ πολίσματα εἷλεν. ~Τοῖς  δ'   Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις αἰτίαι μὲν
[1, 126]   ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκδιδράσκουσιν· οἱ  δ'   ἄλλοι ὡς ἐπιέζοντο καί τινες
[1, 93]   ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν φυλακήν, τοὺς  δ'   ἄλλους ἐς τὰς ναῦς ἐσβήσεσθαι.
[1, 136]   τὸ σῶμα σῴζεσθαι ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον  δ'   ἄν, εἰ ἐκδοίη αὐτόν (εἰπὼν
[1, 71]   ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν τρέψητε. δρῷμεν  δ'   ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς
[1, 28]   αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν· ὁποτέρων  δ'   ἂν δικασθῇ εἶναι τὴν ἀποικίαν,
[1, 22]   ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν· ὡς  δ'   ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι περὶ
[1, 139]   βούλονται τὴν εἰρήνην εἶναι, εἴη  δ'   ἂν εἰ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους
[1, 70]   ἐπεξέλθωσιν, οἰκείων στέρεσθαι ἡγοῦνται,  δ'   ἂν ἐπελθόντες κτήσωνται, ὀλίγα πρὸς
[1, 6]   καὶ διεζωμένοι τοῦτο δρῶσιν. πολλὰ  δ'   ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε
[1, 36]   ἐς τἆλλα ξυμφορώτατόν ἐστιν. βραχυτάτῳ  δ'   ἂν κεφαλαίῳ, τοῖς τε ξύμπασι
[1, 37]   μὲν ἂν κρατῶσι βιάζωνται, οὗ  δ'   ἂν λάθωσι πλέον ἔχωσιν, ἢν
[1, 71]   βλάπτεσθαι τὸ ἴσον νέμετε. μόλις  δ'   ἂν πόλει ὁμοίᾳ παροικοῦντες ἐτυγχάνετε
[1, 11]   τῷ αἰεὶ παρόντι ἀντεῖχον, πολιορκίᾳ  δ'   ἂν προσκαθεζόμενοι ἐν ἐλάσσονί τε
[1, 80]   ἀγαθὸν καὶ ἀσφαλὲς νομίσαντα. εὕροιτε  δ'   ἂν τόνδε περὶ οὗ νῦν
[1, 121]   κατὰ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται· εἰ  δ'   ἀντίσχοιεν, μελετήσομεν καὶ ἡμεῖς ἐν
[1, 124]   φοβηθέντες τὸ αὐτίκα δεινόν, τῆς  δ'   ἀπ' αὐτοῦ διὰ πλείονος εἰρήνης
[1, 138]   καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός τε, ὧν  δ'   ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἱκανῶς οὐκ
[1, 63]   τοὺς δὲ πλείους σώσας. οἱ  δ'   ἀπὸ τῆς Ὀλύνθου τοῖς Ποτειδεάταις
[1, 77]   τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ  δ'   ἀπὸ τοῦ κρείσσονος καταναγκάζεσθαι. ὑπὸ
[1, 70]   τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἢν  δ'   ἄρα του καὶ πείρᾳ σφαλῶσιν,
[1, 6]   αὕτη σκευὴ κατέσχεν. μετρίᾳ  δ'   αὖ ἐσθῆτι καὶ ἐς τὸν
[1, 62]   ποιεῖν αὑτῶν τοὺς πολεμίους. Καλλίας  δ'   αὖ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς
[1, 81]   θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται. εἰ  δ'   αὖ τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασόμεθα,
[1, 24]   ἐς τὸν Ἰόνιον κόλπον· προσοικοῦσι  δ'   αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ἰλλυρικὸν ἔθνος.
[1, 111]   τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον  δ'   αὐτοὶ τὰς Πηγάσ) παρέπλευσαν ἐς
[1, 25]   πειρῷντ' ἀπ' αὐτῶν ποιεῖσθαι.  δ'   αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καὶ ἡγεμόνας
[1, 107]   μέλλοντας καὶ ταύτῃ κωλύσειν. ἔδοξε  δ'   αὐτοῖς ἐν Βοιωτοῖς περιμείνασι σκέψασθαι
[1, 113]   ἀνδραποδίσαντες ἀπεχώρουν φυλακὴν καταστήσαντες. πορευομένοις  δ'   αὐτοῖς ἐν Κορωνείᾳ ἐπιτίθενται οἵ
[1, 33]   οἷς δὲ ἐπαμυνεῖτε χάριν, ὑμῖν  δ'   αὐτοῖς ἰσχύν· ἐν τῷ
[1, 115]   Μίλητον εὐθὺς παρεσκευάζοντο στρατεύειν. ξυναπέστησαν  δ'   αὐτοῖς καὶ Βυζάντιοι. ~Ἀθηναῖοι δὲ
[1, 134]   πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται  δ'   αὐτὸν μέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι ἐν τῇ
[1, 93]   λοιπὰ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκτο  δ'   αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῆς ἐκείνου
[1, 102]   στρατηγοῦντος πλήθει οὐκ ὀλίγῳ. μάλιστα  δ'   αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν ἐδόκουν
[1, 137]   νεὼς μέχρι πλοῦς γένηται· πειθομένῳ  δ'   αὐτῷ χάριν ἀπομνήσεσθαι ἀξίαν.
[1, 134]   χωρῆσαι δρόμῳ καὶ προκαταφυγεῖν· ἦν  δ'   ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ ἐς
[1, 24]   ταύτην ἀπῴκισαν μὲν Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς  δ'   ἐγένετο Φαλίος Ἐρατοκλείδου Κορίνθιος γένος
[1, 29]   καὶ Ἰσαρχίδας Ἰσάρχου. ἐπειδὴ  δ'   ἐγένοντο ἐν Ἀκτίῳ τῆς Ἀνακτορίας
[1, 124]   τοὺς μὲν ἤδη βλάπτεσθαι, τοὺς  δ'   εἰ γνωσθησόμεθα ξυνελθόντες μέν, ἀμύνεσθαι
[1, 142]   ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμένων· φρούριον  δ'   εἰ ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς
[1, 105]   Αἰγίνῃ στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν  δ'   ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπων οἵ
[1, 121]   οὐκ ἂν γένοιτο διδαχῇ·  δ'   ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ προύχουσι, καθαιρετὸν ἡμῖν
[1, 90]   ὧν λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν· ἑαυτὸν  δ'   ἐκέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα
[1, 110]   τὰς πολλὰς τῶν νεῶν, αἱ  δ'   ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. τὰ μὲν
[1, 23]   ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας ἅλωσιν. διότι  δ'   ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προύγραψα πρῶτον
[1, 103]   ὅρκοι καὶ ξυμμαχία κατέστη. ~Οἱ  δ'   ἐν Ἰθώμῃ δεκάτῳ ἔτει, ὡς
[1, 133]   πρὸς βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη  δ'   ἐν ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν
[1, 122]   δὲ ἐῶμεν ἐγκαθεστάναι πόλιν, τοὺς  δ'   ἐν μιᾷ μονάρχους ἀξιοῦμεν καταλύειν.
[1, 109]   τῆς γῆς μάχῃ ἐκράτησαν. ~Οἱ  δ'   ἐν τῇ Αἰγύπτῳ Ἀθηναῖοι καὶ
[1, 138]   καὶ ἐκέλευε ποιεῖν οὕτως.  δ'   ἐν τῷ χρόνῳ ὃν ἐπέσχε
[1, 137]   διὰ τὴν σὴν φιλίαν. βούλομαι  δ'   ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν αὐτός σοι περὶ
[1, 31]   ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου ἑκάτεροι. ~Τὸν  δ'   ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν
[1, 37]   σῶφρον οὐδενός πω δέξασθαι· τὸ  δ'   ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ
[1, 121]   αὑτῶν φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς  δ'   ἐπὶ τῷ τιμωρούμενοι τοὺς ἐχθροὺς
[1, 44]   αἱ πρὸς Πελοποννησίους σπονδαί) ἐπιμαχίαν  δ'   ἐποιήσαντο τῇ ἀλλήλων βοηθεῖν, ἐάν
[1, 22]   ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται. τὰ  δ'   ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ
[1, 64]   οἱ Ἀθηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν· τὸ  δ'   ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἦν·
[1, 23]   ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν· αἱ  δ'   ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι
[1, 143]   ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν ἀμαχεί, ἡμῖν  δ'   ἐστὶ γῆ πολλὴ καὶ ἐν
[1, 13]   ναυπηγὸς ναῦς ποιήσας τέσσαρας· ἔτη  δ'   ἐστὶ μάλιστα τριακόσια ἐς τὴν
[1, 6]   ἐποιήσαντο ὥσπερ οἱ βάρβαροι. σημεῖον  δ'   ἐστὶ ταῦτα τῆς Ἑλλάδος ἔτι
[1, 14]   τριήρεσι μὲν ὀλίγαις χρώμενα, πεντηκοντόροις  δ'   ἔτι καὶ πλοίοις μακροῖς ἐξηρτυμένα
[1, 137]   ἐπιόντα ἐμοὶ ἀνάγκῃ ἠμυνόμην, πολὺ  δ'   ἔτι πλείω ἀγαθά, ἐπειδὴ ἐν
[1, 56]   μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν. ~Μετὰ ταῦτα  δ'   εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη γενέσθαι
[1, 102]   ἐπεκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ Ἀθηναίους· οἱ  δ'   ἦλθον Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήθει οὐκ
[1, 86]   Μήδους ἐγένοντο ἀγαθοὶ τότε, πρὸς  δ'   ἡμᾶς κακοὶ νῦν, διπλασίας ζημίας
[1, 85]   βουλεύσωμεν, ἀλλὰ καθ' ἡσυχίαν. ἔξεστι  δ'   ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ ἰσχύν.
[1, 38]   καὶ διαφερόντως τι ἀδικούμενοι. καλὸν  δ'   ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε
[1, 11]   τῆς Ἑλλάδος κοινῇ πεμπόμενοι. ~Αἴτιον  δ'   ἦν οὐχ ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον
[1, 23]   τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵ  δ'   ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ' ὧν λύσαντες
[1, 26]   ἐπείθοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι (ἔστι  δ'   ἰσθμὸς τὸ χωρίον) ~ἐπολιόρκουν τὴν
[1, 96]   τῶν χρημάτων φορά. ἦν  δ'   πρῶτος φόρος ταχθεὶς τετρακόσια
[1, 38]   ἐς ἡμᾶς τοιοίδε εἰσίν, ἄποικοι  δ'   ὄντες ἀφεστᾶσί τε διὰ παντὸς
[1, 71]   ὁμοίᾳ παροικοῦντες ἐτυγχάνετε τούτου· νῦν  δ'   ὅπερ καὶ ἄρτι ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα
[1, 122]   εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας βεβαιότερος,  δ'   ὀργισθεὶς περὶ αὐτὸν οὐκ ἐλάσσω
[1, 28]   ἀπὸ Ἐπιδάμνου ἀπαγάγωσι, βουλεύσεσθαι· πρότερον  δ'   οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς μὲν
[1, 11]   στρατοπέδῳ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο) φαίνονται  δ'   οὐδ' ἐνταῦθα πάσῃ τῇ δυνάμει
[1, 63]   Μακεδόνες παρὰ τοὺς Ἀθηναίους· ἱππῆς  δ'   οὐδετέροις παρεγένοντο. μετὰ δὲ τὴν
[1, 65]   ἤθελε τῶν μενόντων εἶναι· ὡς  δ'   οὐκ ἔπειθε, βουλόμενος τὰ ἐπὶ
[1, 26]   μή, ὡς πολεμίοις χρήσεσθαι. ὡς  δ'   οὐκ ἐπείθοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι
[1, 49]   ἐμάχοντο ἡσυχαζουσῶν τῶν νεῶν· διέκπλοι  δ'   οὐκ ἦσαν, ἀλλὰ θυμῷ καὶ
[1, 86]   ἀδικουμένους οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν· οἱ  δ'   οὐκέτι μέλλουσι κακῶς πάσχειν. ἄλλοις
[1, 10]   λῃστικώτερον παρεσκευασμένα. πρὸς τὰς μεγίστας  δ'   οὖν καὶ ἐλαχίστας ναῦς τὸ
[1, 63]   ἐς τὴν Ποτείδαιαν· ἔδοξε  δ'   οὖν ξυναγαγόντι τοὺς μεθ' αὑτοῦ
[1, 3]   ἐς ἓν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι. οἱ  δ'   οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ
[1, 53]   ἐμποδὼν ἵστασθε ὅπλα ἀνταιρόμενοι. εἰ  δ'   ὑμῖν γνώμη ἐστὶ κωλύειν τε
[1, 23]   αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἱ  δ'   ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ
[1, 27]   χωρίον) ~ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν, Κορίνθιοι  δ'   ὡς αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἐπιδάμνου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005