Alphabétiquement     [«   »]
τῆς 206
Τῆς 2
τί 5
τι 68
τίθενται 1
τίθεσθαι 1
τίθεται 1
Fréquences     [«    »]
65 μᾶλλον
66 μετὰ
64 περὶ
68 τι
71
76 ἀπὸ
78 αὐτῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τι


Livre, Chap.
[1, 38]   ἐπιστρατεύομεν ἐκπρεπῶς μὴ καὶ διαφερόντως  τι   ἀδικούμενοι. καλὸν δ' ἦν, εἰ
[1, 67]   ξυμμάχων τε καὶ εἴ τίς  τι   ἄλλο ἔφη ἠδικῆσθαι ὑπὸ Ἀθηναίων,
[1, 132]   Σπαρτιάτου ἄνευ ἀναμφισβητήτων τεκμηρίων βουλεῦσαί  τι   ἀνήκεστον, πρίν γε δὴ αὐτοῖς,
[1, 28]   μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου. εἰ δέ  τι   ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον δοῦναι ἐν
[1, 65]   οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας, ἢν μή  τι   ἀπὸ Πελοποννήσου ἄλλο παρὰ
[1, 136]   πύστιν χωροίη, ἀναγκάζεται κατά  τι   ἄπορον παρὰ Ἄδμητον τὸν Μολοσσῶν
[1, 136]   ἐστι καὶ οὐκ ἀξιοῖ, εἴ  τι   ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ Ἀθηναίων
[1, 132]   καὶ ἐς τοὺς Εἵλωτας πράσσειν  τι   αὐτόν, καὶ ἦν δὲ οὕτως·
[1, 129]   τὴν σφραγῖδα ἀποδεῖξαι, καὶ ἤν  τι   αὐτῷ Παυσανίας παραγγέλλῃ περὶ τῶν
[1, 106]   ~οἱ δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί  τι   αὐτῶν μέρος οὐκ ὀλίγον προσβιασθὲν
[1, 83]   ἕξομεν, οὗτοι καὶ καθ' ἡσυχίαν  τι   αὐτῶν προΐδωμεν. ~καὶ τὸ βραδὺ
[1, 141]   δὴ διανοήθητε ὑπακούειν πρίν  τι   βλαβῆναι, εἰ πολεμήσομεν, ὥσπερ
[1, 91]   σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας, εἰ δέ  τι   βούλονται Λακεδαιμόνιοι οἱ ξύμμαχοι
[1, 44]   ἀλλήλοις, ἵνα ἀσθενεστέροις οὖσιν, ἤν  τι   δέῃ, Κορινθίοις τε καὶ τοῖς
[1, 39]   ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλούμενον λέγειν  τι   δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ τὸν ἐς
[1, 29]   δήσαντας ἔχειν ἕως ἂν ἄλλο  τι   δόξῃ. ~μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν
[1, 142]   ναυσὶν αἰεὶ ἐφορμεῖσθαι, ἄξιον ἄν  τι   δρῷεν; πρὸς μὲν γὰρ ὀλίγας
[1, 40]   κολάζειν. εἰ γὰρ τοὺς κακόν  τι   δρῶντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, φανεῖται καὶ
[1, 20]   ἀδελφοὶ ἦσαν αὐτοῦ, ὑποτοπήσαντες δέ  τι   ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα
[1, 138]   φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως  τι   ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος
[1, 126]   εἴη τοῦ πολεμεῖν, ἢν μή  τι   ἐσακούωσιν. Καὶ πρῶτον μὲν πρέσβεις
[1, 91]   μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν  τι   ἴσον ἐς τὸ κοινὸν
[1, 70]   κτᾶσθαι καὶ μήτε ἑορτὴν ἄλλο  τι   ἡγεῖσθαι τὸ τὰ δέοντα
[1, 102]   καὶ ἀλλοφύλους ἅμα ἡγησάμενοι, μή  τι,   ἢν παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν ἐν
[1, 107]   τρόπῳ ἀσφαλέστατα διαπορεύσονται. τὸ δέ  τι   καὶ ἄνδρες τῶν Ἀθηναίων ἐπῆγον
[1, 5]   τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος δέ  τι   καὶ δόξης μᾶλλον· δηλοῦσι δὲ
[1, 20]   βουλόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφθῆναι δράσαντές  τι   καὶ κινδυνεῦσαι, τῷ Ἱππάρχῳ περιτυχόντες
[1, 9]   ἠπειρώτης ὢν ἐκράτει, εἰ μή  τι   καὶ ναυτικὸν εἶχεν. εἰκάζειν δὲ
[1, 142]   τέχνης ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἄλλο  τι,   καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ,
[1, 118]   ἢν μὴ ἀναγκάζωνται, τὸ δέ  τι   καὶ πολέμοις οἰκείοις ἐξειργόμενοι, πρὶν
[1, 140]   τοῖς κοινῇ δόξασιν, ἢν ἄρα  τι   καὶ σφαλλώμεθα, βοηθεῖν, μηδὲ
[1, 107]   ὅπῃ διέλθωσιν ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί  τι   καὶ τοῦ δήμου καταλύσεως ὑποψίᾳ.
[1, 103]   λαβόντος εἶναι δοῦλον. ἦν δέ  τι   καὶ χρηστήριον τοῖς Λακεδαιμονίοις Πυθικὸν
[1, 70]   οἱ μὲν τῇ ἀπουσίᾳ ἄν  τι   κτᾶσθαι, ὑμεῖς δὲ τῷ ἐπελθεῖν
[1, 76]   ὃν οὐδείς πω παρατυχὸν ἰσχύι  τι   κτήσασθαι προθεὶς τοῦ μὴ πλέον
[1, 133]   βουληθέντες ἔτι γενέσθαι αὐτοῦ Παυσανίου  τι   λέγοντος, ἀπὸ παρασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου
[1, 68]   ἀπιστοτέρους ἐς τοὺς ἄλλους ἤν  τι   λέγωμεν καθίστησιν· καὶ ἀπ' αὐτοῦ
[1, 140]   οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο  τι   μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε ὡς φόβῳ
[1, 142]   τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν ἄν  τι   μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, οὐ
[1, 132]   τῆς δόξης καὶ ἐκεῖνός  τι   μεταγράψαι αἰτήσῃ, μὴ ἐπιγνῷ, λύει
[1, 76]   λαβόντας δεῖξαι ἂν μάλιστα εἴ  τι   μετριάζομεν· ἡμῖν δὲ καὶ ἐκ
[1, 72]   τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ  τι   μὴ ἀποκωλύοι. οἱ δὲ ἐκέλευόν
[1, 82]   ἐφθαρμένων βουλευόμενοι. μὴ γὰρ ἄλλο  τι   νομίσητε τὴν γῆν αὐτῶν
[1, 141]   μήτε βουλευτηρίῳ ἑνὶ χρώμενοι παραχρῆμά  τι   ὀξέως ἐπιτελῶσι πάντες τε ἰσόψηφοι
[1, 77]   ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν  τι   παρὰ τὸ μὴ οἴεσθαι χρῆναι
[1, 49]   ὄχλου τῶν νεῶν, καὶ μᾶλλόν  τι   πιστεύοντες τοῖς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος
[1, 132]   μηνυταῖς τισὶ πιστεύσαντες ἠξίωσαν νεώτερόν  τι   ποιεῖν ἐς αὐτόν, χρώμενοι τῷ
[1, 82]   ἐκποριζώμεθα. καὶ ἢν μὲν ἐσακούωσί  τι   πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα· ἢν
[1, 63]   τὰ σημεῖα ἤρθη, βραχὺ μέν  τι   προῆλθον ὡς βοηθήσοντες, καὶ οἱ
[1, 141]   τινι καὶ ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ  τι   προϊδεῖν, ὥστε τῷ αὐτῷ ὑπὸ
[1, 17]   ἔργον ἀξιόλογον, εἰ μὴ εἴ  τι   πρὸς περιοίκους τοὺς αὐτῶν ἑκάστοις·
[1, 126]   Διὸς μεγίστην εἶναι καὶ ἑαυτῷ  τι   προσήκειν Ὀλύμπια νενικηκότι. εἰ δὲ
[1, 37]   πλέον ἔχωσιν, ἢν δέ πού  τι   προσλάβωσιν ἀναισχυντῶσιν· καίτοι εἰ ἦσαν
[1, 34]   ἐγκλήματα μετελθεῖν. καὶ ὑμῖν ἔστω  τι   τεκμήριον πρὸς ἡμᾶς τοὺς
[1, 143]   ὁμοίου ἔσται Πελοποννήσου τε μέρος  τι   τμηθῆναι καὶ τὴν Ἀττικὴν ἅπασαν·
[1, 132]   τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς ὑπονοήσας  τι   τοιοῦτον προσεπεστάλθαι καὶ αὑτὸν ηὗρεν
[1, 140]   μικρὸν ἐπολεμήσατε. τὸ γὰρ βραχύ  τι   τοῦτο πᾶσαν ὑμῶν ἔχει τὴν
[1, 141]   ἐν βραχεῖ μὲν μορίῳ σκοποῦσί  τι   τῶν κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι
[1, 10]   Μυκῆναι μικρὸν ἦν, εἴ  τι   τῶν τότε πόλισμα νῦν μὴ
[1, 70]   γνώμῃ οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ πράσσειν  τι   ὑπὲρ αὐτῆς. καὶ μὲν
[1, 122]   τῳ ἀκοῦσαι, ἴστω οὐκ ἄλλο  τι   φέρουσαν ἄντικρυς δουλείαν·
[1, 23]   οὐχ ἥκιστα βλάψασα καὶ μέρος  τι   φθείρασα λοιμώδης νόσος· ταῦτα
[1, 10]   τῇ Ὁμήρου αὖ ποιήσει εἴ  τι   χρὴ κἀνταῦθα πιστεύειν, ἣν εἰκὸς
[1, 87]   ἐς ἐκεῖνο τὸ χωρίον, δείξας  τι   χωρίον αὐτοῖς, ὅτῳ δὲ μὴ
[1, 53]   πλευσεῖσθε ἐς τῶν ἐκείνων  τι   χωρίων, οὐ περιοψόμεθα κατὰ τὸ
[1, 45]   ἀποβαίνειν ἐς τῶν ἐκείνων  τι   χωρίων· οὕτω δὲ κωλύειν κατὰ
[1, 129]   ἡμέρα ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν  τι   ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ, μηδὲ χρυσοῦ
[1, 73]   δὲ λόγου μὴ παντός, εἴ  τι   ὠφελεῖ, στερισκώμεθα. ῥηθήσεται δὲ οὐ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005