Alphabétiquement     [«   »]
ἔτεσι 1
ἔτεσιν 2
ἔτη 7
ἔτι 42
ἐτιμήσασθε 1
ἐτιμήσατε 1
ἐτιμωροῦντο 1
Fréquences     [«    »]
40 ἦσαν
40 Λακεδαιμόνιοι
41 οὖν
42 ἔτι
42 μάλιστα
42 ὑπὸ
43 Ἀθηναίους
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἔτι


Livre, Chap.
[1, 120]   ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐκ ἂν  ἔτι   αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ καὶ αὐτοὶ
[1, 49]   εἴχετο ἤδη καὶ διεκέκριτο οὐδὲν  ἔτι,   ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης
[1, 132]   Λεωνίδου ὄντα βασιλέα καὶ νέον  ἔτι   ἀνεψιὸς ὢν ἐπετρόπευεν) ὑποψίας δὲ
[1, 66]   γε πόλεμός πω ξυνερρώγει, ἀλλ'  ἔτι   ἀνοκωχὴ ἦν· ἰδίᾳ γὰρ ταῦτα
[1, 7]   κάτω ᾤκουν) καὶ μέχρι τοῦδε  ἔτι   ἀνῳκισμένοι εἰσίν. ~καὶ οὐχ ἧσσον
[1, 82]   μᾶλλον ἂν εἴκοιεν, καὶ γῆν  ἔτι   ἄτμητον ἔχοντες καὶ περὶ παρόντων
[1, 78]   ὑμᾶς ὁρῶντες λέγομεν ὑμῖν, ἕως  ἔτι   αὐθαίρετος ἀμφοτέροις εὐβουλία, σπονδὰς
[1, 133]   μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βουληθέντες  ἔτι   γενέσθαι αὐτοῦ Παυσανίου τι λέγοντος,
[1, 6]   οὐ πολλὰ ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται.  ἔτι   δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις
[1, 80]   ἑνί γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ ἐστίν,  ἔτι   δὲ καὶ ξυμμάχους πολλοὺς φόρου
[1, 70]   καὶ νικώμενοι ἐπ' ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν.  ἔτι   δὲ τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις
[1, 93]   πάχος τοῦ τείχους ὅπερ νῦν  ἔτι   δῆλόν ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ·
[1, 122]   Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ κατὰ πόλιν  ἔτι   δυνατώτεροι, ὥστε εἰ μὴ καὶ
[1, 75]   καὶ ὠφελίας. καὶ οὐκ ἀσφαλὲς  ἔτι   ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀπηχθημένους,
[1, 134]   αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ  ἔτι   ἔμπνουν ὄντα, καὶ ἐξαχθεὶς ἀπέθανε
[1, 126]   καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἔστιν  ἔτι   ἐν τῇ πόλει. ~τοῦτο δὴ
[1, 2]   γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω  ἔτι   ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν,
[1, 107]   τοῦ Παυσανίου βασιλέως νέου ὄντος  ἔτι   ἡγουμένου ἐβοήθησαν τοῖς Δωριεῦσιν ἑαυτῶν
[1, 8]   καὶ τῷ τρόπῳ νῦν  ἔτι   θάπτουσιν. καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω
[1, 93]   χρόνῳ. καὶ δήλη οἰκοδομία  ἔτι   καὶ νῦν ἐστὶν ὅτι κατὰ
[1, 5]   δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν τινὲς  ἔτι   καὶ νῦν, οἷς κόσμος καλῶς
[1, 20]   ἀπέκτειναν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα  ἔτι   καὶ νῦν ὄντα καὶ οὐ
[1, 14]   μὲν ὀλίγαις χρώμενα, πεντηκοντόροις δ'  ἔτι   καὶ πλοίοις μακροῖς ἐξηρτυμένα ὥσπερ
[1, 3]   μάλιστα Ὅμηρος· πολλῷ γὰρ ὕστερον  ἔτι   καὶ τῶν Τρωικῶν γενόμενος οὐδαμοῦ
[1, 81]   πλείω. κἀν τούτῳ οὐδὲ καταλύεσθαι  ἔτι   καλόν, ἄλλως τε καὶ εἰ
[1, 126]   μεγίστη ἑορτὴ εἴρητο, οὔτε ἐκεῖνος  ἔτι   κατενόησε τό τε μαντεῖον οὐκ
[1, 42]   Κερκυραῖοι κελεύουσιν ἀδικεῖν ἐν ἀφανεῖ  ἔτι   κεῖται, καὶ οὐκ ἄξιον ἐπαρθέντας
[1, 13]   καὶ τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν  ἔτι   μᾶλλον πρότερον ποιουμένης τὰ
[1, 9]   σχεῖν, καὶ ὕστερον τοῖς ἐκγόνοις  ἔτι   μείζω ξυνενεχθῆναι, Εὐρυσθέως μὲν ἐν
[1, 12]   μετὰ τὰ Τρωικὰ Ἑλλὰς  ἔτι   μετανίστατό τε καὶ κατῳκίζετο, ὥστε
[1, 102]   δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται αὐτῶν  ἔτι.   οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ
[1, 74]   ἀπό τε τῆς οὐκ οὔσης  ἔτι   ὁρμώμενοι καὶ ὑπὲρ τῆς ἐν
[1, 6]   δ' ἐστὶ ταῦτα τῆς Ἑλλάδος  ἔτι   οὕτω νεμόμενα τῶν ποτὲ καὶ
[1, 1]   γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ  ἔτι   παλαίτερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ
[1, 49]   ἀκοντιστάς, τῷ παλαιῷ τρόπῳ ἀπειρότερον  ἔτι   παρεσκευασμένοι. ἦν τε ναυμαχία
[1, 137]   ἐμοὶ ἀνάγκῃ ἠμυνόμην, πολὺ δ'  ἔτι   πλείω ἀγαθά, ἐπειδὴ ἐν τῷ
[1, 120]   τῶν ἐναντίων τυχόντα κατωρθώθη, καὶ  ἔτι   πλείω καλῶς δοκοῦντα βουλευθῆναι ἐς
[1, 138]   χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ  ἔτι   προεώρα μάλιστα. καὶ τὸ ξύμπαν
[1, 69]   χρῆν γὰρ οὐκ εἰ ἀδικούμεθα  ἔτι   σκοπεῖν, ἀλλὰ καθ' ὅτι ἀμυνούμεθα·
[1, 74]   πλέον, ἐβοηθήσατε (ὅτε γοῦν ἦμεν  ἔτι   σῶοι, οὐ παρεγένεσθε) ἡμεῖς δὲ
[1, 80]   τοῖς χρήμασιν; ἀλλὰ πολλῷ πλέον  ἔτι   τούτου ἐλλείπομεν καὶ οὔτε ἐν
[1, 74]   ὡς διεφθαρμένοι, οὐδὲν ἂν ἔδει  ἔτι   ὑμᾶς μὴ ἔχοντας ναῦς ἱκανὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005