Alphabétiquement     [«   »]
μετριότητα 1
μετωνόμασται 1
μέχρι 13
μὴ 150
μή 13
μηδ 3
μηδαμοῦ 1
Fréquences     [«    »]
145 ἐπὶ
147 τοῖς
137 ὡς
150 μὴ
166 τὰ
170 τοῦ
194 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

μὴ


Livre, Chap.
[1, 128]   καὶ κριθεὶς ὑπ' αὐτῶν ἀπελύθη  μὴ   ἀδικεῖν, δημοσίᾳ μὲν οὐκέτι ἐξεπέμφθη,
[1, 95]   ηὐθύνθη, τὰ δὲ μέγιστα ἀπολύεται  μὴ   ἀδικεῖν· κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ οὐχ
[1, 42]   διδόασι, τούτῳ ἐφέλκεσθαι· τὸ γὰρ  μὴ   ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις
[1, 120]   γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ  μὴ   ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους
[1, 82]   ἐπειχθέντες τεμοῦμεν αὐτήν, ὁρᾶτε ὅπως  μὴ   αἴσχιον καὶ ἀπορώτερον τῇ Πελοποννήσῳ
[1, 84]   μέλλον, μέμφονται μάλιστα ἡμῶν,  μὴ   αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές τε γὰρ σχολαίτερον
[1, 78]   ὡς οὐ περὶ βραχέων, καὶ  μὴ   ἀλλοτρίαις γνώμαις καὶ ἐγκλήμασι πεισθέντες
[1, 40]   ξυνθήκη ἐστίν, ἀλλ' ὅστις  μὴ   ἄλλου ἑαυτὸν ἀποστερῶν ἀσφαλείας δεῖται
[1, 37]   προειδῆτε καὶ τὴν τῶνδε χρείαν  μὴ   ἀλογίστως ἀπώσησθε. Φασὶ δὲ ξυμμαχίαν
[1, 120]   χρὴ ὅτι, τοῖς κάτω ἢν  μὴ   ἀμύνωσι, χαλεπωτέραν ἕξουσι τὴν κατακομιδὴν
[1, 139]   τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα καθελοῦσι  μὴ   ἂν γίγνεσθαι πόλεμον, ἐν
[1, 140]   ὅπερ μάλιστα προύχονται, εἰ καθαιρεθείη,  μὴ   ἂν γίγνεσθαι τὸν πόλεμον, μηδὲ
[1, 76]   ἡγεμονίᾳ, ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν  μὴ   ἂν ἧσσον ὑμᾶς λυπηροὺς γενομένους
[1, 118]   ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους, ἢν  μὴ   ἀναγκάζωνται, τὸ δέ τι καὶ
[1, 71]   ἐσβαλόντες ἐς τὴν Ἀττικήν, ἵνα  μὴ   ἄνδρας τε φίλους καὶ ξυγγενεῖς
[1, 76]   τε διδομένην ἐδεξάμεθα καὶ ταύτην  μὴ   ἀνεῖμεν ὑπὸ τριῶν> τῶν μεγίστων
[1, 40]   ἴτε μετ' αὐτῶν, καὶ ἀμύνεσθαι  μὴ   ἄνευ ὑμῶν τούτους. καίτοι δίκαιοί
[1, 10]   τι τῶν τότε πόλισμα νῦν  μὴ   ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, οὐκ ἀκριβεῖ
[1, 99]   στρατειῶν οἱ πλείους αὐτῶν, ἵνα  μὴ   ἀπ' οἴκου ὦσι, χρήματα ἐτάξαντο
[1, 91]   οὐ γὰρ οἷόν τ' εἶναι  μὴ   ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν τι
[1, 72]   πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι  μὴ   ἀποκωλύοι. οἱ δὲ ἐκέλευόν τε
[1, 57]   πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν ὅπως  μὴ   ἀποστήσονται. ~Ποτειδεᾶται δὲ πέμψαντες μὲν
[1, 56]   ἔτος ἕκαστον Κορίνθιοι ἔπεμπον, δείσαντες  μὴ   ἀποστῶσιν ὑπό τε Περδίκκου πειθόμενοι
[1, 16]   δὲ ἄλλοις τε ἄλλοθι κωλύματα  μὴ   αὐξηθῆναι, καὶ Ἴωσι προχωρησάντων ἐπὶ
[1, 91]   ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ  μὴ   ἀφεῖναι πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν
[1, 71]   τοὺς ἄλλους καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι  μὴ   βλάπτεσθαι τὸ ἴσον νέμετε. μόλις
[1, 41]   τὸ δι' ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς  μὴ   βοηθῆσαι, παρέσχεν ὑμῖν Αἰγινητῶν μὲν
[1, 71]   ἐρημίαν ἄλλοις προσιόντες, ἀλλ' οἱ  μὴ   βοηθοῦντες οἷς ἂν ξυνομόσωσιν. βουλομένων
[1, 82]   ἀγαθῶν καὶ οὔπω ἐφθαρμένων βουλευόμενοι.  μὴ   γὰρ ἄλλο τι νομίσητε τὴν
[1, 81]   δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς.  μὴ   γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε τῇ
[1, 81]   ἔσται ἡμῶν πόλεμος; εἰ  μὴ   γὰρ ναυσὶ κρατήσομεν
[1, 10]   ἄν τις σημείῳ χρώμενος ἀπιστοίη  μὴ   γενέσθαι τὸν στόλον τοσοῦτον ὅσον
[1, 36]   μᾶλλον φοβῆσον, τὸ δὲ θαρσοῦν  μὴ   δεξαμένου ἀσθενὲς ὂν πρὸς ἰσχύοντας
[1, 56]   ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν καὶ τὸ λοιπὸν  μὴ   δέχεσθαι οὓς κατὰ ἔτος ἕκαστον
[1, 36]   μὲν δοκεῖ λέγεσθαι, φοβεῖται δὲ  μὴ   δι' αὐτὰ πειθόμενος τὰς σπονδὰς
[1, 143]   ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισθέντας πολλῷ πλέοσι  μὴ   διαμάχεσθαι (κρατήσαντές τε γὰρ αὖθις
[1, 15]   νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι  μὴ   διαρκῆ εἶχον χώραν. κατὰ γῆν
[1, 87]   τι χωρίον αὐτοῖς, ὅτῳ δὲ  μὴ   δοκοῦσιν, ἐς τὰ ἐπὶ θάτερα.
[1, 27]   δέ τις τὸ παραυτίκα μὲν  μὴ   ἐθέλει ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ βούλεται
[1, 17]   ἀπ' αὐτῶν ἔργον ἀξιόλογον, εἰ  μὴ   εἴ τι πρὸς περιοίκους τοὺς
[1, 140]   Ἀθηναῖοι, αἰεὶ τῆς αὐτῆς ἔχομαι,  μὴ   εἴκειν Πελοποννησίοις, καίπερ εἰδὼς τοὺς
[1, 125]   ἑκάστοις πρόσφορα ἦν καὶ  μὴ   εἶναι μέλλησιν. ὅμως δὲ καθισταμένοις
[1, 141]   καὶ ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίως προφάσει  μὴ   εἴξοντες μηδὲ ξὺν φόβῳ ἕξοντες
[1, 71]   εὖ καὶ τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσθε  μὴ   ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι οἱ πατέρες
[1, 144]   καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις πειρᾶσθαι αὐτὰ  μὴ   ἐλάσσω παραδοῦναι. ~Ὁ μὲν Περικλῆς
[1, 82]   καὶ ἡμεῖς ὑπ' Ἀθηναίων ἐπιβουλευόμεθα,  μὴ   Ἕλληνας μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρβάρους
[1, 49]   τὸ μὲν πρῶτον ἀπεχόμενοι ὥστε  μὴ   ἐμβάλλειν τινί· ἐπειδὴ δὲ
[1, 139]   ὡς χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡς  μὴ   ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης,
[1, 32]   δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη, τὸ  μὴ   ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ τοῦ
[1, 120]   δὲ τὴν μεσόγειαν μᾶλλον καὶ  μὴ   ἐν πόρῳ κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ
[1, 39]   ἀσφαλέστατοι ἦσαν, τότε προσιέναι, καὶ  μὴ   ἐν ἡμεῖς μὲν ἠδικήμεθα,
[1, 70]   καὶ μὲν ἂν ἐπινοήσαντες  μὴ   ἐπεξέλθωσιν, οἰκείων στέρεσθαι ἡγοῦνται,
[1, 118]   Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι οὔτε ἐκώλυον εἰ  μὴ   ἐπὶ βραχύ, ἡσύχαζόν τε τὸ
[1, 45]   αὐτοῖς μὴ ναυμαχεῖν Κορινθίοις, ἢν  μὴ   ἐπὶ Κέρκυραν πλέωσι καὶ μέλλωσιν
[1, 88]   λόγοις ὅσον φοβούμενοι τοὺς Ἀθηναίους  μὴ   ἐπὶ μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς
[1, 132]   καὶ ἐκεῖνός τι μεταγράψαι αἰτήσῃ,  μὴ   ἐπιγνῷ, λύει τὰς ἐπιστολάς, ἐν
[1, 144]   περιέσεσθαι, ἢν ἐθέλητε ἀρχήν τε  μὴ   ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες καὶ κινδύνους
[1, 95]   κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ  μὴ   ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται. οἱ
[1, 71]   γνώμῃ, ἢν ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι  μὴ   ἐπιτρέψοντες, ἀλλ' ἐπὶ τῷ μὴ
[1, 82]   χρὴ ὡς ἐπὶ πλεῖστον, καὶ  μὴ   ἐς ἀπόνοιαν καταστήσαντας αὐτοὺς ἀληπτοτέρους
[1, 50]   νεῶν καὶ αὐτοὶ ἀντεπέπλεον, δείσαντες  μὴ   ἐς τὴν γῆν σφῶν πειρῶσιν
[1, 74]   ἄλλοι, περὶ τῇ χώρᾳ,  μὴ   ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι ἐς τὰς
[1, 73]   δηλώσεως πρὸς οἵαν ὑμῖν πόλιν  μὴ   εὖ βουλευομένοις ἀγὼν καταστήσεται.
[1, 90]   δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις  μὴ   εὐθὺς ἐκπέμπειν, ἀλλ' ἐπισχεῖν μέχρι
[1, 74]   οὐδὲν ἂν ἔδει ἔτι ὑμᾶς  μὴ   ἔχοντας ναῦς ἱκανὰς ναυμαχεῖν, ἀλλὰ
[1, 12]   μετανίστατό τε καὶ κατῳκίζετο, ὥστε  μὴ   ἡσυχάσασαν αὐξηθῆναι. τε γὰρ
[1, 143]   ἰσχύομεν, προσαπόλλυται· οὐ γὰρ ἡσυχάσουσι  μὴ   ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπ' αὐτοὺς
[1, 132]   παρανομίᾳ καὶ ζηλώσει τῶν βαρβάρων  μὴ   ἴσος βούλεσθαι εἶναι τοῖς παροῦσι,
[1, 140]   πολεμεῖν, εἰ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα  μὴ   καθέλοιμεν, ὅπερ μάλιστα προύχονται, εἰ
[1, 40]   πώποτ' ἐγένεσθε) καὶ τὸν νόμον  μὴ   καθιστάναι ὥστε τοὺς ἑτέρων ἀφισταμένους
[1, 122]   πόλιν ἔτι δυνατώτεροι, ὥστε εἰ  μὴ   καὶ ἁθρόοι καὶ κατὰ ἔθνη
[1, 38]   ὀρθῶς ἀπαρέσκοιμεν, οὐδ' ἐπιστρατεύομεν ἐκπρεπῶς  μὴ   καὶ διαφερόντως τι ἀδικούμενοι. καλὸν
[1, 81]   αὐτῶν τέμωμεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον  μὴ   καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν·
[1, 120]   δίδωσι, καὶ τῶν νῦν λεγομένων  μὴ   κακοὺς κριτὰς ὡς μὴ προσηκόντων
[1, 73]   ἐν Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε  μὴ   κατὰ πόλεις αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν
[1, 82]   ἡμῶν ἐᾶν βλάπτειν καὶ ἐπιβουλεύοντας  μὴ   καταφωρᾶν, ἀλλὰ ὅπλα μὲν μήπω
[1, 26]   οὖσαν ἀποικίαν, δέει τῶν Κερκυραίων  μὴ   κωλύωνται ὑπ' αὐτῶν κατὰ θάλασσαν
[1, 131]   καὶ σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος  μὴ   λείπεσθαι, εἰ δὲ μή, πόλεμον
[1, 91]   γνοὺς δὲ ἐκεῖνος κελεύει αὐτοὺς  μὴ   λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι πέμψαι
[1, 86]   οὐδὲ δίκαις καὶ λόγοις διακριτέα  μὴ   λόγῳ καὶ αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ
[1, 45]   δύναμιν. προεῖπον δὲ ταῦτα τοῦ  μὴ   λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς. ~αἱ
[1, 78]   αὐθαίρετος ἀμφοτέροις εὐβουλία, σπονδὰς  μὴ   λύειν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους,
[1, 71]   μὴ ἐπιτρέψοντες, ἀλλ' ἐπὶ τῷ  μὴ   λυπεῖν τε τοὺς ἄλλους καὶ
[1, 142]   εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι καὶ ἐν τῷ  μὴ   μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται καὶ δι'
[1, 124]   καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις εἶναι,  μὴ   μέλλετε Ποτειδεάταις τε ποιεῖσθαι τιμωρίαν
[1, 32]   ἐπικουρίας δεῖσθαι, καὶ ξυγγνώμη εἰ  μὴ   μετὰ κακίας, δόξης δὲ μᾶλλον
[1, 123]   πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι) καὶ  μὴ   μεταβάλλειν τὸ ἔθος, εἰ ἄρα
[1, 20]   ὥσπερ τούς τε Λακεδαιμονίων βασιλέας  μὴ   μιᾷ ψήφῳ προστίθεσθαι ἑκάτερον, ἀλλὰ
[1, 22]   ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ  μὴ   μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται· ὅσοι
[1, 45]   Ἐπικλέους. προεῖπον δὲ αὐτοῖς  μὴ   ναυμαχεῖν Κορινθίοις, ἢν μὴ ἐπὶ
[1, 50]   οἱ Ἀθηναῖοι, δείσαντες, ὅπερ ἐγένετο,  μὴ   νικηθῶσιν οἱ Κερκυραῖοι καὶ αἱ
[1, 42]   τοῖς ὁμοίοις ἡμᾶς ἀμύνεσθαι, καὶ  μὴ   νομίσῃ δίκαια μὲν τάδε λέγεσθαι,
[1, 37]   τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον οὐχ ἵνα  μὴ   ξυναδικῶσιν ἑτέροις προβέβληνται, ἀλλ' ὅπως
[1, 104]   οἱ καταφυγόντες καὶ Αἰγυπτίων οἱ  μὴ   ξυναποστάντες. ~Ἀθηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν
[1, 52]   μᾶλλον διεσκόπουν ὅπῃ κομισθήσονται, δεδιότες  μὴ   οἱ Ἀθηναῖοι νομίσαντες λελύσθαι τὰς
[1, 91]   ἱκανῶς τὸ τεῖχος) ἐφοβεῖτο γὰρ  μὴ   οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε σαφῶς
[1, 77]   ὁμιλεῖν, ἤν τι παρὰ τὸ  μὴ   οἴεσθαι χρῆναι γνώμῃ
[1, 33]   ἂν εἶμεν, εἴ τις ὑμῶν  μὴ   οἴεται ἔσεσθαι, γνώμης ἁμαρτάνει καὶ
[1, 143]   αὐτοὺς στρατεύειν) τήν τε ὀλόφυρσιν  μὴ   οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσθαι, ἀλλὰ
[1, 120]   νῦν βουλεύεσθαι. δι' ὅπερ καὶ  μὴ   ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺς τὸν πόλεμον
[1, 2]   τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα  μὴ   ὁμοίως αὐξηθῆναι· ἐκ γὰρ τῆς
[1, 143]   ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν,  μὴ   ὄντων μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων ἐσβάντων
[1, 32]   δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι,  μὴ   ὀργίζεσθαι ἢν ἀτυχῶσιν. Κερκυραῖοι δὲ
[1, 74]   ἐς τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι καὶ  μὴ   ὀργισθῆναι ὅτι ἡμῖν οὐ προυτιμωρήσατε.
[1, 141]   περιγενέσθαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον  μὴ   οὐ προαναλώσειν, ἄλλως τε κἂν
[1, 75]   γε ἧς ἔχομεν τοῖς Ἕλλησι  μὴ   οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως διακεῖσθαι; καὶ
[1, 73]   μέρος μετέσχετε, τοῦ δὲ λόγου  μὴ   παντός, εἴ τι ὠφελεῖ, στερισκώμεθα.
[1, 34]   ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥστε ἀπάτῃ τε  μὴ   παράγεσθαι ὑπ' αὐτῶν δεομένοις τε
[1, 85]   αὐτοὶ διὰ παντὸς ὠφελούμενοι ἔχομεν  μὴ   παρῶμεν, μηδὲ ἐπειχθέντες ἐν βραχεῖ
[1, 40]   εἰρήνης ποιήσει· νῦν ὑμεῖς  μὴ   πειθόμενοι ἡμῖν πάθοιτε ἄν. οὐ
[1, 35]   δὲ ἐν πλέονι αἰτίᾳ ἡμεῖς  μὴ   πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν· ἡμᾶς μὲν
[1, 29]   προύπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ ἀπεροῦντα  μὴ   πλεῖν ἐπὶ σφᾶς καὶ τὰς
[1, 76]   ἰσχύι τι κτήσασθαι προθεὶς τοῦ  μὴ   πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. ἐπαινεῖσθαί τε
[1, 44]   ὑστεραίᾳ μετέγνωσαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μὲν  μὴ   ποιήσασθαι ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς
[1, 144]   χρῆσθαι, ἢν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας  μὴ   ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν
[1, 124]   μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ' ἡσυχίας δὲ  μὴ   πολεμῆσαι οὐχ ὁμοίως ἀκίνδυνον. καὶ
[1, 51]   Κερκυραῖοι (ἦν γὰρ νύξ) ἐφοβήθησαν  μὴ   πολέμιαι ὦσιν, ἔπειτα δὲ ἔγνωσαν·
[1, 124]   μέν, ἀμύνεσθαι δὲ οὐ τολμῶντες,  μὴ   πολὺ ὕστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν·
[1, 119]   πόλεμον, δεδιότες περὶ τῇ Ποτειδαίᾳ  μὴ   προδιαφθαρῇ, παρόντες δὲ καὶ τότε
[1, 36]   καὶ καθ' ἕκαστον, τῷδ' ἂν  μὴ   προέσθαι ἡμᾶς μάθοιτε· τρία μὲν
[1, 44]   αὐτοῖς, καὶ τὴν Κέρκυραν ἐβούλοντο  μὴ   προέσθαι τοῖς Κορινθίοις ναυτικὸν ἔχουσαν
[1, 111]   τῆς μὲν γῆς ἐκράτουν ὅσα  μὴ   προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων
[1, 141]   οἱ ξύμμαχοι ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ  μὴ   πρὸς ὁμοίαν ἀντιπαρασκευὴν ἀδύνατοι, ὅταν
[1, 120]   λεγομένων μὴ κακοὺς κριτὰς ὡς  μὴ   προσηκόντων εἶναι, προσδέχεσθαι δέ ποτε,
[1, 144]   ἅμα πολεμοῦντες καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους  μὴ   προστίθεσθαι· μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς
[1, 73]   λόγοι ἂν γίγνοιντο) ἀλλ' ὅπως  μὴ   ῥᾳδίως περὶ μεγάλων πραγμάτων τοῖς
[1, 77]   ὁπωσοῦν ἐλασσωθῶσιν, οὐ τοῦ πλέονος  μὴ   στερισκόμενοι χάριν ἔχουσιν, ἀλλὰ τοῦ
[1, 25]   τὸ χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντό τε  μὴ   σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλ' ἐπαμῦναι.
[1, 24]   πρέσβεις ὡς μητρόπολιν οὖσαν, δεόμενοι  μὴ   σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλὰ τούς
[1, 31]   ἐς τὰς Ἀθήνας πρεσβευσόμενοι, ὅπως  μὴ   σφίσι πρὸς τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ
[1, 144]   κἀκεῖνοι ταῖς ἑαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι  μὴ   σφίσι {τοῖς Λακεδαιμονίοις} ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι,
[1, 95]   ὕστερον ἐξέπεμψαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι  μὴ   σφίσιν οἱ ἐξιόντες χείρους γίγνωνται,
[1, 64]   τὴν Παλλήνην διαβάντες τειχίζειν, δεδιότες  μὴ   σφίσιν οἱ Ποτειδεᾶται καὶ οἱ
[1, 58]   πρέ σβεις, εἴ πως πείσειαν  μὴ   σφῶν πέρι νεωτερίζειν μηδέν, ἐλθόντες
[1, 137]   δι' φεύγει, καὶ εἰ  μὴ   σώσει αὐτόν, ἔφη ἐρεῖν ὅτι
[1, 84]   ὥστε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ  μὴ   τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες
[1, 133]   ἀξιοῦντος ὡς τάχιστα πορεύεσθαι καὶ  μὴ   τὰ πρασσόμενα διακωλύειν. ~ἀκούσαντες δὲ
[1, 132]   ᾧπερ εἰώθασιν ἐς σφᾶς αὐτούς,  μὴ   ταχεῖς εἶναι περὶ ἀνδρὸς Σπαρτιάτου
[1, 118]   ὄντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ  μὴ   ταχεῖς ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους,
[1, 83]   ἀνανδρία μηδενὶ πολλοὺς μιᾷ πόλει  μὴ   ταχὺ ἐπελθεῖν δοκείτω εἶναι. εἰσὶ
[1, 90]   τόλμαν γενομένην. ἠξίουν τε αὐτοὺς  μὴ   τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω
[1, 43]   τὸ αὐτὸ ἀξιοῦμεν κομίζεσθαι, καὶ  μὴ   τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ ὠφεληθέντας τῇ
[1, 40]   ἀποστερῶν ἀσφαλείας δεῖται καὶ ὅστις  μὴ   τοῖς δεξαμένοις, εἰ σωφρονοῦσι, πόλεμον
[1, 83]   πορισώμεθα οὖν πρῶτον αὐτήν, καὶ  μὴ   τοῖς τῶν ξυμμάχων λόγοις πρότερον
[1, 33]   ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα  μὴ   τῷ κοινῷ ἔχθει κατ' αὐτοὺς
[1, 121]   ἄρα δαπανήσομεν καὶ ἐπὶ τῷ  μὴ   ὑπ' ἐκείνων αὐτὰ ἀφαιρεθέντες αὐτοῖς
[1, 134]   ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα  μὴ   ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. οἱ δὲ
[1, 34]   δεομένοις τε ἐκ τοῦ εὐθέος  μὴ   ὑπουργεῖν· γὰρ ἐλαχίστας τὰς
[1, 124]   ἄριστα λέγεσθαι, ψηφίσασθε τὸν πόλεμον  μὴ   φοβηθέντες τὸ αὐτίκα δεινόν, τῆς
[1, 139]   πόλεμον, ἐν εἴρητο αὐτοὺς  μὴ   χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005