Alphabétiquement     [«   »]
Περδίκκας 2
Περδίκκου 2
περί 2
περὶ 64
πέρι 6
περιαγγέλλουσαι 1
περίβολος 1
Fréquences     [«    »]
63 εἶναι
59 νῦν
60 ὅτι
64 περὶ
65 μᾶλλον
66 μετὰ
68 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

περὶ


Livre, Chap.
[1, 72]   πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι  περὶ   ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ᾔσθοντο
[1, 37]   πολεμοῦνται, μνησθέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς  περὶ   ἀμφοτέρων οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν
[1, 132]   σφᾶς αὐτούς, μὴ ταχεῖς εἶναι  περὶ   ἀνδρὸς Σπαρτιάτου ἄνευ ἀναμφισβητήτων τεκμηρίων
[1, 139]   αὐτοῖς προυτίθεσαν, καὶ ἐδόκει ἅπαξ  περὶ   ἁπάντων βουλευσαμένους ἀποκρίνασθαι. καὶ παριόντες
[1, 122]   προσομιλήσας βεβαιότερος, δ' ὀργισθεὶς  περὶ   αὐτὸν οὐκ ἐλάσσω πταίει. Ἐνθυμώμεθα
[1, 133]   αἰτιωμένου τοῦ ἀνθρώπου τά τε  περὶ   αὐτοῦ γραφέντα καὶ τἆλλ' ἀποφαίνοντος
[1, 69]   ἐπιστάμενοι καὶ τὸν βάρβαρον αὐτὸν  περὶ   αὑτῷ τὰ πλείω σφαλέντα, καὶ
[1, 11]   τῆς φήμης καὶ τοῦ νῦν  περὶ   αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου
[1, 131]   ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς βουλομένοις  περὶ   αὐτῶν ἐλέγχειν. ~καὶ φανερὸν μὲν
[1, 21]   καὶ οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι  περὶ   αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες
[1, 91]   ἀναγγελοῦσι σκεψάμενοι. ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ  περὶ   αὐτῶν Θεμιστοκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις
[1, 120]   σφῶν τὸ δεινὸν προελθεῖν, καὶ  περὶ   αὑτῶν οὐχ ἧσσον νῦν βουλεύεσθαι.
[1, 140]   ἀφιέναι. ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίσῃ  περὶ   βραχέος ἂν πολεμεῖν, εἰ τὸ
[1, 78]   ~Βουλεύεσθε οὖν βραδέως ὡς οὐ  περὶ   βραχέων, καὶ μὴ ἀλλοτρίαις γνώμαις
[1, 122]   ἡμῶν ἦσαν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους  περὶ   γῆς ὅρων αἱ διαφοραί, οἰστὸν
[1, 103]   Λακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς Κορίνθιοι  περὶ   γῆς ὅρων πολέμῳ κατεῖχον· καὶ
[1, 123]   ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει αἰτιᾶσθαι;  περὶ   δὲ τῶν ἔπειτα μελλόντων τοῖς
[1, 54]   ἐλάσσους χιλίων ναῦς τε καταδύσαντες  περὶ   ἑβδομήκοντα ἔστησαν τροπαῖον· Κερκυραῖοι δὲ
[1, 22]   τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ  περὶ   ἑκάστου ἐπεξελθών. ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο,
[1, 62]   τοῦ Ἀριστέως κέρας καὶ ὅσοι  περὶ   ἐκεῖνον ἦσαν Κορινθίων τε καὶ
[1, 34]   ἠδίκουν σαφές ἐστιν· προκληθέντες γὰρ  περὶ   Ἐπιδάμνου ἐς κρίσιν πολέμῳ μᾶλλον
[1, 60]   ἀφεστηκυίας καὶ τῶν Ἀττικῶν νεῶν  περὶ   Μακεδονίαν οὐσῶν, δεδιότες περὶ τῷ
[1, 73]   γίγνοιντο) ἀλλ' ὅπως μὴ ῥᾳδίως  περὶ   μεγάλων πραγμάτων τοῖς ξυμμάχοις πειθόμενοι
[1, 139]   πάντων καὶ ἐνδηλότατα προύλεγον τὸ  περὶ   Μεγαρέων ψήφισμα καθελοῦσι μὴ ἂν
[1, 80]   νομίσαντα. εὕροιτε δ' ἂν τόνδε  περὶ   οὗ νῦν βουλεύεσθε οὐκ ἂν
[1, 82]   γῆν ἔτι ἄτμητον ἔχοντες καὶ  περὶ   παρόντων ἀγαθῶν καὶ οὔπω ἐφθαρμένων
[1, 135]   Θεμιστοκλέα, ὡς ηὕρισκον ἐκ τῶν  περὶ   Παυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν τε τοῖς
[1, 85]   ἐπειχθέντες ἐν βραχεῖ μορίῳ ἡμέρας  περὶ   πολλῶν σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ
[1, 115]   Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο  περὶ   Πριήνης, καὶ οἱ Μιλήσιοι ἐλασσούμενοι
[1, 6]   τῷ Ὀλυμπικῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες  περὶ   τὰ αἰδοῖα οἱ ἀθληταὶ ἠγωνίζοντο,
[1, 25]   τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ  περὶ   τὰς ναῦς (ᾗ καὶ μᾶλλον
[1, 13]   τοῦ νῦν τρόπου μεταχειρίσαι τὰ  περὶ   τὰς ναῦς, καὶ τριήρεις ἐν
[1, 117]   τῆς καθ' ἑαυτοὺς ἐκράτησαν ἡμέρας  περὶ   τέσσαρας καὶ δέκα, καὶ ἐσεκομίσαντο
[1, 119]   ὥστε ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον, δεδιότες  περὶ   τῇ Ποτειδαίᾳ μὴ προδιαφθαρῇ, παρόντες
[1, 74]   Μήδῳ δείσαντες, ὥσπερ καὶ ἄλλοι,  περὶ   τῇ χώρᾳ, μὴ ἐτολμήσαμεν
[1, 58]   τῆς ἑαυτοῦ γῆς τῆς Μυγδονίας  περὶ   τὴν Βόλβην λίμνην ἔδωκε νέμεσθαι,
[1, 110]   βασιλεύς, ὃς τὰ πάντα ἔπραξε  περὶ   τῆς Αἰγύπτου, προδοσίᾳ ληφθεὶς ἀνεσταυρώθη.
[1, 36]   ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἅμα οὐ  περὶ   τῆς Κερκύρας νῦν τὸ πλέον
[1, 85]   πρὸς τοὺς Ἀθηναίους πέμπετε μὲν  περὶ   τῆς Ποτειδαίας, πέμπετε δὲ περὶ
[1, 20]   καὶ κινδυνεῦσαι, τῷ Ἱππάρχῳ περιτυχόντες  περὶ   τὸ Λεωκόρειον καλούμενον τὴν Παναθηναϊκὴν
[1, 30]   ἐπόνουν, ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ἀκτίῳ καὶ  περὶ   τὸ Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς
[1, 93]   ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι  περὶ   τὸν Πειραιᾶ· δύο γὰρ ἅμαξαι
[1, 37]   ~Ἀναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον  περὶ   τοῦ δέξασθαι σφᾶς τὸν λόγον
[1, 73]   χεῖρον βουλεύσησθε, καὶ ἅμα βουλόμενοι  περὶ   τοῦ παντὸς λόγου τοῦ ἐς
[1, 72]   αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ  περὶ   τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως
[1, 133]   αὐτά τε ταῦτα ξυνομολογοῦντος καὶ  περὶ   τοῦ παρόντος οὐκ ἐῶντος ὀργίζεσθαι,
[1, 57]   Θρᾴκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. ~ταῦτα δὲ  περὶ   τοὺς Ποτειδεάτας οἱ Ἀθηναῖοι προπαρεσκευάζοντο
[1, 67]   τε σφίσιν ἐνόντων καὶ ἅμα  περὶ   τῷ χωρίῳ δεδιότες· παρεκάλουν τε
[1, 60]   νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐσῶν, δεδιότες  περὶ   τῷ χωρίῳ καὶ οἰκεῖον τὸν
[1, 22]   δ' ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι  περὶ   τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα
[1, 22]   τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ  περὶ   τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς
[1, 129]   ἤν τι αὐτῷ Παυσανίας παραγγέλλῃ  περὶ   τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν ὡς
[1, 145]   τὰς ξυνθήκας ἑτοῖμοι εἶναι διαλύεσθαι  περὶ   τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴσῃ καὶ
[1, 100]   ξυνέβη Θασίους αὐτῶν ἀποστῆναι, διενεχθέντας  περὶ   τῶν ἐν τῇ ἀντιπέρας Θρᾴκῃ
[1, 139]   τοιαῦτα ἐπέταξάν τε καὶ ἀντεκελεύσθησαν  περὶ   τῶν ἐναγῶν τῆς ἐλάσεως· ὕστερον
[1, 33]   βλάπτουσι τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσθε, ἔπειτα  περὶ   τῶν μεγίστων κινδυνεύοντας δεξάμενοι ὡς
[1, 79]   πάντας ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτοὺς  περὶ   τῶν παρόντων. καὶ τῶν μὲν
[1, 52]   τὰ ἄπορα ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων τε  περὶ   φυλακῆς οὓς ἐν ταῖς ναυσὶν
[1, 68]   ἐμέλλομεν ὑπὸ Ἀθηναίων βλάπτεσθαι, οὐ  περὶ   ὧν ἐδιδάσκομεν ἑκάστοτε τὴν μάθησιν
[1, 73]   τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις ἐγένετο, ἀλλὰ  περὶ   ὧν πόλις ἔπεμψεν· αἰσθανόμενοι
[1, 137]   δ' ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν αὐτός σοι  περὶ   ὧν ἥκω δηλῶσαι. ~βασιλεὺς δέ,
[1, 90]   ὅτι πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις  περὶ   ὧν λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν· ἑαυτὸν
[1, 85]   περὶ τῆς Ποτειδαίας, πέμπετε δὲ  περὶ   ὧν οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι,
[1, 70]   καὶ μεγάλων τῶν διαφερόντων καθεστώτων,  περὶ   ὧν οὐκ αἰσθάνεσθαι ἡμῖν γε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005