HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  4 formes différentes pour 229 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[512]   φαίης ἂν βελτίων εἶναι καὶ  ἐκ   ~βελτιόνων. τὸ δὲ βέλτιον εἰ
[471]   οὐδὲν ἣν νῦν ἔχει, ὄντι  ~ἐκ   γυναικὸς ἦν δούλη Ἀλκέτου
[512]   ὀνήσει, ἄντε ἐκ θαλάττης ἄντε  ἐκ   δικαστηρίου ἐάντε ἄλλοθεν ~ὁποθενοῦν (σώσῃ,
[512]   ἐστὶν ~καὶ τοῦτον ὀνήσει, ἄντε  ἐκ   θαλάττης ἄντε ἐκ δικαστηρίου ἐάντε
[511]   μὴν σῴζει γε καὶ αὕτη  ἐκ   θανάτου τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν εἴς
[523]   Πλούτων καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ  ἐκ   μακάρων ~νήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς
[510]   ἔοικεν, αὐτῷ ὁδός ἐστιν, εὐθὺς  ἐκ   νέου ~ἐθίζειν αὑτὸν τοῖς αὐτοῖς
[483]   ~βελτίστους καὶ ἐρρωμενεστάτους ἡμῶν αὐτῶν,  ἐκ   νέων λαμβάνοντες, ~ὥσπερ λέοντας, κατεπᾴδοντές
[468]   τις ἀποκτείνει τινὰ ἐκβάλλει  ἐκ   πόλεως ~ἀφαιρεῖται χρήματα, εἴτε
[482]   ~ἀδικεῖν αἴσχιον εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι·  ἐκ   (ταύτης γὰρ αὖ τῆς ὁμολογίας
[461]   ~παρ' αὐτόν, αὐτὸς διδάξειν, ἔπειτα  ἐκ   ταύτης ἴσως τῆς ὁμολογίας ἐναντίον
[523]   δικαστὰς ὑεῖς ἐμαυτοῦ, ~δύο μὲν  ἐκ   τῆς Ἀσίας, Μίνω τε καὶ
[524]   παρὰ τὸν δικαστήν, οἱ μὲν  ἐκ   τῆς Ἀσίας (παρὰ τὸν Ῥαδάμανθυν,
[524]   εἰς Τάρταρον. καὶ τοὺς μὲν  ~ἐκ   τῆς Ἀσίας Ῥαδάμανθυς κρινεῖ, τοὺς
[524]   τε καὶ Ῥαδάμανθυν, ~(ἕνα δὲ  ἐκ   τῆς Εὐρώπης, Αἰακόν· ~οὗτοι οὖν
[524]   Ἀσίας Ῥαδάμανθυς κρινεῖ, τοὺς δὲ  ἐκ   τῆς Εὐρώπης Αἰακός· Μίνῳ δὲ
[455]   καὶ τῶν λιμένων κατασκευὴ  ἐκ   τῆς ~Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέγονεν, τὰ
[472]   ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν με  ἐκ   ~τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς.
[455]   ~Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέγονεν, τὰ δ'  ἐκ   τῆς Περικλέους ἀλλ' οὐκ ἐκ
[460]   τῷ διδάξαντι ἐγκαλεῖν μηδ' ἐξελαύνειν  ἐκ   τῆς πόλεως, ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι
[508]   ἐάντε χρήματα ἀφαιρεῖσθαι, ~ἐάντε ἐκβάλλειν  ἐκ   τῆς πόλεως, ἐάντε, τὸ ἔσχατον,
[504]   τῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐγγιγνομένῳ  ἐκ   τῆς τάξεως καὶ τοῦ κόσμου;
[504]   ἐστιν ἐν τῷ σώματι τῷ  ἐκ   τῆς τάξεώς τε καὶ τοῦ
[493]   δή, ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω  ἐκ   τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν.
[460]   ~(Σωκράτης) ~τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγκη  ἐκ   τοῦ λόγου δίκαιον εἶναι. ~(Γοργίας)
[479]   Πῶλε, ἆρ' αἰσθάνῃ τὰ συμβαίνοντα  ἐκ   τοῦ λόγου; βούλει ~συλλογισώμεθα
[463]   οὐκ οἶδα ~καὶ γὰρ ἄρτι  ἐκ   τοῦ λόγου οὐδὲν ἡμῖν καταφανὲς
[511]   ἐὰν δὲ ἐξ Αἰγύπτου  ἐκ   ~τοῦ Πόντου, (ἐὰν πάμπολυ, ταύτης
[516]   ἀγαθὸς τὰ πολιτικὰ Περικλῆς ἦν  ἐκ   τούτου τοῦ λόγου. ~(Καλλίκλης) οὐ
[525]   τὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι ~γένωνται,  ἐκ   τούτων τὰ παραδείγματα γίγνεται, καὶ
[524]   ἀκηκοὼς πιστεύω (ἀληθῆ εἶναι· καὶ  ἐκ   ~τούτων τῶν λόγων τοιόνδε τι
[500]   σύμψηφος ἡμῖν εἶ καὶ σὺ  ἐκ   τρίτων; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~τῶν
[525]   πολλοὺς εἶναι τούτων τῶν ~παραδειγμάτων  ἐκ   τυράννων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν
[455]   ἐκ τῆς Περικλέους ἀλλ' οὐκ  ἐκ   τῶν ~δημιουργῶν. ~(Σωκράτης) ~λέγεται ταῦτα,
[526]   ἐξῆν ἀλλὰ γάρ, Καλλίκλεις,  ~ἐκ   τῶν (δυναμένων εἰσὶ καὶ οἱ
[448]   πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν  ἐκ   τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως ~ηὑρημέναι· ἐμπειρία
[511]   τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα  ἐκ   τῶν ἐσχάτων κινδύνων, ὥσπερ
[516]   κατ' ἀρχὰς μὲν ~οὐκ ἐκπίπτουσιν  ἐκ   τῶν ζευγῶν, ἐπειδὰν δὲ θεραπεύσωσιν
[511]   τέχνας ταύτας αἳ ἡμᾶς ἀεὶ  ~ἐκ   τῶν (κινδύνων σῴζουσιν, ὥσπερ καὶ
[508]   οὐδὲ τῶν οἰκείων, οὐδ' ἐκσῶσαι  ἐκ   τῶν μεγίστων κινδύνων, εἰμὶ δὲ
[486]   αὑτῷ δυνάμενον βοηθεῖν μηδ' ἐκσῶσαι  ἐκ   τῶν ~μεγίστων κινδύνων μήτε ἑαυτὸν
[479]   καὶ ἀρετὴ σώματος. κινδυνεύουσι γὰρ  ~ἐκ   τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολογημένων τοιοῦτόν
[480]   ῥητορικῆς; δεῖ ~μὲν γὰρ δὴ  ἐκ   τῶν νῦν ὡμολογημένων αὐτὸν ἑαυτὸν
[460]   τοῖς (παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν ~οὐδ' ἐκβάλλειν  ἐκ   τῶν πόλεων, ἐὰν πύκτης
[456]   μάχεσθαι μισεῖν τε καὶ ~ἐκβάλλειν  ἐκ   τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ
[457]   δεῖ μισεῖν τε καὶ ~ἐκβάλλειν  ἐκ   τῶν πόλεων. ἐκεῖνος μὲν γὰρ
[466]   καὶ ~ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ ἐκβάλλουσιν  ἐκ   τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ
[466]   καὶ χρήματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνουσιν  ἐκ   ~τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ
[468]   ἄρα σφάττειν βουλόμεθα οὐδ' ἐκβάλλειν  ἐκ   τῶν πόλεων οὐδὲ χρήματα ~ἀφαιρεῖσθαι
[504]   καὶ κόσμου τινός; ~(Καλλίκλης) ἀνάγκη  ἐκ   τῶν πρόσθεν καὶ τοῦτο συνομολογεῖν.
[515]   δή, βέλτιστε, ἀλλ' ἀνάγκη  ἐκ   τῶν ὡμολογημένων, εἴπερ ἀγαθός γ'
[477]   βλάβην ἀμφότερα ~αἴσχιστόν ἐστιν  ἐκ   τῶν ὡμολογημένων ἐν τῷ ἔμπροσθεν.
[498]   μετ' ἐμοῦ τί ἡμῖν συμβαίνει  ἐκ   τῶν ὡμολογημένων· ~καὶ δὶς γάρ
[468]   μή; ~(Πῶλος) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)  ~ἕνεκ'   ἄρα τοῦ ἀγαθοῦ ἅπαντα ταῦτα
[482]   καὶ ἔγωγε κατ' αὐτὸ τοῦτο  οὐκ   ἄγαμαι Πῶλον, ὅτι σοι συνεχώρησεν
[492]   φλυαρία καὶ οὐδενὸς ἄξια. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἀγεννῶς γε, Καλλίκλεις, ἐπεξέρχῃ
[509]   πότερον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖσθαι,  οὐκ   ἀδικήσεται, ἐὰν δύναμιν ~παρασκευάσηται
[509]   δύναμιν ~παρασκευάσηται τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι,  οὐκ   ἀδικήσεται; ~(Καλλίκλης) δῆλον δὴ τοῦτό
[477]   γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~ταύτην οὖν  οὐκ   ἀδικίαν καλεῖς καὶ ἀμαθίαν καὶ
[471]   ~(Πῶλος) ~ἀλλὰ μὲν δὴ πῶς  οὐκ   ἄδικος; γε προσῆκε μὲν
[458]   τίς τι μὴ ἀληθὲς λέγοι,  οὐκ   ἀηδέστερον μεντἂν ἐλεγχθέντων ~ἐλεγξάντων·
[519]   ἐστιν (δι' ἐκείνους τοὺς παλαιούς,  ~οὐκ   αἰσθάνονται. ἄνευ γὰρ σωφροσύνης καὶ
[486]   εὐνοίᾳ γὰρ ἐρῶ ~τῇ σῇ  οὐκ   αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι οὕτως
[485]   ~παιδείας χάριν καλὸν μετέχειν, καὶ  οὐκ   αἰσχρὸν μειρακίῳ ὄντι φιλοσοφεῖν· ~ἐπειδὰν
[494]   ἀφθόνως ἔχωσιν ὧν ~δέονται; ~(Καλλίκλης)  οὐκ   αἰσχύνῃ εἰς τοιαῦτα ἄγων,
[489]   φλυαρῶν. εἰπέ μοι, Σώκρατες,  οὐκ   αἰσχύνῃ ~τηλικοῦτος ὢν ὀνόματα θηρεύων,
[519]   ἀρχαῖα προσαπολλύωσι (πρὸς οἷς ~ἐκτήσαντο,  οὐκ   αἰτίων ὄντων τῶν κακῶν ἀλλ'
[508]   ~ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, ~ὦ ἑταῖρε,  οὐκ   ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δέ
[503]   οὗτος. ~(Καλλίκλης) ~τί δέ; Θεμιστοκλέα  οὐκ   ἀκούεις ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα καὶ
[477]   πονηρία αἴσχιστόν ἐστι πάντων, ἐπειδὴ  οὐκ   ἀλγηδόνι γε, ὡς ~σὸς
[489]   ἀλλὰ καὶ φύσει· ὥστε κινδυνεύεις  οὐκ   ἀληθῆ λέγειν ἐν τοῖς ~πρόσθεν
[470]   κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν ὅτι  οὐκ   ~ἀληθῆ λέγεις; ~(Σωκράτης) ~πολλὴν ἄρα
[472]   κατ' ἐμοῦ μάρτυρας παρασχέσθαι ὡς  οὐκ   ἀληθῆ λέγω· μαρτυρήσουσί σοι, ~ἐὰν
[456]   τοῦ ἰατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα,  οὐκ   ἄλλῃ τέχνῃ τῇ ~ῥητορικῇ.
[509]   οὕτως ἔχει, Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης)  οὐκ   ἄλλως. ~(Σωκράτης) ~δυοῖν οὖν ὄντοιν,
[512]   ~ὁποθενοῦν (σώσῃ, ἀλλ' οἶδεν ὅτι  οὐκ   ἄμεινόν ἐστιν ζῆν τῷ μοχθηρῷ
[469]   ἀδίκως; ~(Πῶλος) ~ὁπότερ' ἂν ποιῇ,  οὐκ   ἀμφοτέρως ζηλωτόν ἐστιν; ~(Σωκράτης) εὐφήμει,
[460]   αὐτὸς οὗτος φαίνεται, ῥητορικός,  οὐκ   ἄν ποτε ἀδικήσας. οὔ;
[510]   τούτῳ ἐξ ~ἅπαντος (τοῦ νοῦ  οὐκ   ἄν ποτε δύναιτο φίλος γενέσθαι;
[516]   ἄνδρες ἀγαθοί, ὡς σὺ ~φῄς,  οὐκ   ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. οὔκουν
[510]   ἂν αὐτοῦ ~τύραννος καὶ  οὐκ   ἄν ποτε ὡς πρὸς φίλον
[492]   λόγον καὶ ψόγον; πῶς  οὐκ   ἂν ἄθλιοι γεγονότες ~(εἶεν ὑπὸ
[491]   ~πῶς γὰρ (οὔ) οὐδεὶς ὅστις  οὐκ   ἂν γνοίη ὅτι οὐ τοῦτο
[475]   μὴ ἐρωτῶ. ~(Πῶλος) ἀλλ'  οὐκ   ἂν δεξαίμην, Σώκρατες. ~(Σωκράτης)
[468]   ~ὡς δὴ σύ, Σώκρατες,  οὐκ   ἂν δέξαιο ἐξεῖναί σοι ποιεῖν
[469]   ἀδικεῖν. ~(Πῶλος) σὺ ἄρα τυραννεῖν  οὐκ   ἂν δέξαιο; ~(Σωκράτης) ~οὔκ, εἰ
[453]   τὰ ζῷα ~γράφων, ἆρ'  οὐκ   ἂν δικαίως σε ἠρόμην
[505]   λόγον καταλίπωμεν. ~(Καλλίκλης) ~αὐτὸς δὲ  οὐκ   ἂν δύναιο διελθεῖν τὸν λόγον,
[473]   δυοῖν γὰρ ἀθλίοιν ~εὐδαιμονέστερος μὲν  (οὐκ   ἂν εἴη ἀθλιώτερος μέντοι
[496]   ἔχει, δῆλον ~ὅτι ταῦτά γε  οὐκ   ἂν εἴη τό τε ἀγαθὸν
[507]   δὲ μὴ ἔνι ~κοινωνία, φιλία  οὐκ   ἂν εἴη. φασὶ δ' οἱ
[521]   παθεῖν, ὡς οἰκῶν ~ἐκποδὼν καὶ  οὐκ   ἂν εἰσαχθεὶς εἰς δικαστήριον ὑπὸ
[495]   Καλλίκλεις, τοὺς πρώτους λόγους, καὶ  οὐκ   ἂν ἔτι μετ' ἐμοῦ ἱκανῶς
[475]   εἰ μὴ λύπῃ, ἀμφοτέροις μὲν  οὐκ   ἂν ἔτι ὑπερβάλλοι. ~(Πῶλος) οὐ
[486]   ἀδικεῖν μηδὲν ~ἀδικοῦντα, οἶσθ' ὅτι  οὐκ   ἂν ἔχοις ὅτι (χρήσαιο σαυτῷ,
[481]   ἔπασχεν πάθος οἱ ἄλλοι,  οὐκ   ἂν ἦν ῥᾴδιον ~(ἐνδείξασθαι τῷ
[486]   ἐτύγχανον τὴν ψυχήν, Καλλίκλεις,  οὐκ   ἂν οἴει με ἅσμενον ~εὑρεῖν
[519]   ἐθέλων ἀποκρίνεσθαι. ~(Καλλίκλης) ~σὺ δ'  οὐκ   ἂν οἷός τ' εἴης λέγειν,
[456]   οὐ ~γὰρ ἔστιν περὶ ὅτου  οὐκ   ἂν πιθανώτερον εἴποι ῥητορικὸς
[464]   εὖ ~ἔχειν τὰ σώματα, οὓς  οὐκ   ἂν ῥᾳδίως αἴσθοιτό τις ὅτι
[475]   κακῷ ~ὑπερβάλλον αἴσχιον ἔσται·  οὐκ   ἀνάγκη; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~φέρε
[480]   τὰ πρότερον μένει ἡμῖν ~ὁμολογήματα;  οὐκ   ἀνάγκη ταῦτα ἐκείνοις οὕτω μὲν
[514]   ἐπιχειρεῖν καὶ ἄλλους τοιούτους παρακαλεῖν;  οὐκ   ~ἀνόητόν σοι δοκεῖ ἂν εἶναι
[512]   οὗτος μὲν ἄθλιός ἐστιν ὅτι  οὐκ   ~ἀπέθανεν, καὶ οὐδὲν ὑπ' αὐτοῦ
[448]   τινὸς ψέγοντος, ἥτις δέ ἐστιν  οὐκ   ~ἀπεκρίνω. ~(Πῶλος) οὐ γὰρ ἀπεκρινάμην
[519]   μισθοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην χάριν  οὐκ   ἀποδιδόντες, ~(εὖ παθόντες ὑπ' αὐτῶν.
[468]   Πῶλε, οὔ; τί  οὐκ   ἀποκρίνῃ; ~(Πῶλος) ἀληθῆ. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[468]   τυγχάνει ταῦτα κακὰ ὄντα; τί  οὐκ   ἀποκρίνῃ; ~(Πῶλος) ἀλλ' οὔ μοι
[463]   ἡγοῦμαι εἶναι. ἐγὼ δὲ αὐτῷ  οὐκ   ἀποκρινοῦμαι πρότερον εἴτε καλὸν εἴτε
[516]   καὶ χείρους; ~(Καλλίκλης) ἔστω. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρ' ἀγαθὸς τὰ πολιτικὰ Περικλῆς
[475]   Σώκρατες, τοῦτό γε. ~(Σωκράτης)  οὐκ   ἄρα λύπῃ γε ὑπερέχει. ~(Πῶλος)
[492]   ~(Καλλίκλης) φημὶ ταῦτα ἐγώ. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρα ὀρθῶς λέγονται οἱ μηδενὸς
[449]   διαιτώμενοι ~ὑγιαίνοιεν; ~(Γοργίας) οὔ. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρα περὶ πάντας γε τοὺς
[454]   οὔ; ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρα ῥητορικὴ μόνη πειθοῦς ἐστιν
[468]   ταῦτα ποιοῦμεν; ~(Πῶλος) μάλιστα. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρα σφάττειν βουλόμεθα οὐδ' ἐκβάλλειν
[497]   δυνατὸν ὡμολόγηκας. ~(Καλλίκλης) φαίνεται. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρα τὸ χαίρειν ἐστὶν εὖ
[469]   δημόσια καὶ τὰ ἴδια· ~ἀλλ'  οὐκ   ἄρα τοῦτ' ἔστιν τὸ μέγα
[469]   ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζηλωτός. ~(Πῶλος)  οὐκ   ἄρτι ἄθλιον ἔφησθα εἶναι; ~(Σωκράτης)
[466]   ἐρωτᾷς; ~(Πῶλος) πῶς δύο; ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρτι οὕτω πως ἔλεγες·
[467]   βούλονται· ἀλλά μ' ἔλεγχε. ~(Πῶλος)  ~οὐκ   ἄρτι ὡμολόγεις ποιεῖν δοκεῖ
[509]   αὐτὰ καὶ ἀσκήσῃ, ἀδικήσει; τί  οὐκ   αὐτό γέ μοι τοῦτο ἀπεκρίνω,
[504]   τὸ ὄνομα. ~(Καλλίκλης) τί δὲ  οὐκ   αὐτὸς λέγεις, Σώκρατες; ~(Σωκράτης)
[453]   αὐτὸς ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ'  οὐκ   αὐτὸς λέγω; οὐ σοῦ ~ἕνεκα
[506]   λέγειν. καί με ἐὰν ἐξελέγχῃς,  οὐκ   ~ἀχθεσθήσομαί σοι ὥσπερ σὺ ἐμοί,
[511]   οὕστινάς τε ὠφέληκεν ~τῶν συμπλεόντων  οὐκ   ἐάσας καταποντωθῆναι καὶ οὕστινας ἔβλαψεν,
[471]   ~ἀρχὴ ἐγίγνετο κατὰ τὸ δίκαιον,  οὐκ   ἐβουλήθη εὐδαίμων γενέσθαι δικαίως ~ἐκθρέψας
[520]   τοῖς ~δημηγόροις τε καὶ σοφισταῖς  οὐκ   ἐγχωρεῖν μέμφεσθαι τούτῳ τῷ πράγματι
[501]   αὐτὴν δόξαν ἀντίφῃς; ~(Καλλίκλης)  ~οὐκ   ἔγωγε, ἀλλὰ συγχωρῶ, ἵνα σοι
[466]   καλεῖς σὺ μέγα δύνασθαι; ~(Πῶλος)  οὐκ   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ἀποδείξεις τοὺς
[516]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~τί οὖν;  οὐκ   ἔδει αὐτούς, ὡς ἄρτι ὡμολογοῦμεν,
[519]   τείνω τῶν λόγων, ἐπειδή μοι  οὐκ   ἐθέλεις ~ἀποκρίνεσθαι. ἀλλ' ὠγαθέ, εἰπὲ
[506]   ἐπειδὴ δὲ σύ, ~Καλλίκλεις,  οὐκ   ἐθέλεις συνδιαπερᾶναι τὸν λόγον, ἀλλ'
[487]   ἕτεροι δὲ σοφοὶ μέν εἰσιν,  οὐκ   ~ἐθέλουσιν δέ μοι λέγειν τὴν
[492]   ἄλλοι διανοοῦνται μέν, λέγειν δὲ  οὐκ   ἐθέλουσιν. δέομαι οὖν ~ἐγώ σου
[519]   δημηγορεῖν με ~ἠνάγκασας, Καλλίκλεις,  οὐκ   ἐθέλων ἀποκρίνεσθαι. ~(Καλλίκλης) ~σὺ δ'
[521]   οὐ πρὸς ~(τὸ ἥδιστον, καὶ  οὐκ   ἐθέλων ποιεῖν σὺ παραινεῖς,
[512]   τὰς ψυχάς. λογίζεται οὖν ὅτι  οὐκ,   εἰ μέν τις μεγάλοις καὶ
[459]   ~πειθοῦς ηὑρηκέναι ὥστε φαίνεσθαι τοῖς  οὐκ   εἰδόσι μᾶλλον εἰδέναι τῶν εἰδότων.
[459]   εἰδὼς ἄρα τοῦ εἰδότος ἐν  οὐκ   εἰδόσι πιθανώτερος ἔσται, ὅταν
[459]   δοκεῖν ~εἰδέναι οὐκ εἰδὼς ἐν  οὐκ   εἰδόσιν (μᾶλλον τοῦ εἰδότος;
[459]   δοκεῖν εἰδέναι ~αὐτὸν τὰ τοιαῦτα  οὐκ   εἰδότα καὶ δοκεῖν ἀγαθὸν εἶναι
[459]   ~(Γοργίας) δῆλον ὅτι. ~(Σωκράτης) ~ὁ  οὐκ   εἰδὼς ἄρα τοῦ εἰδότος ἐν
[459]   αὐτῶν μεμηχανημένος ὥστε δοκεῖν ~εἰδέναι  οὐκ   εἰδὼς ἐν οὐκ εἰδόσιν (μᾶλλον
[524]   ἐπιστήσας θεᾶται ἑκάστου τὴν ψυχήν,  οὐκ   εἰδὼς ὅτου ~ἐστίν, ἀλλὰ πολλάκις
[459]   αἱ ἄλλαι τέχναι, αὐτὰ μὲν  οὐκ   εἰδώς, τί ἀγαθὸν τί
[503]   ~πρὸς τὸ αὑτῶν ἔργον ἕκαστος  οὐκ   εἰκῇ ἐκλεγόμενος προσφέρει (πρὸς τὸ
[503]   ἂν λέγῃ ἄλλο τι  οὐκ   εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ' ~(ἀποβλέπων πρός
[473]   τινα τουτωνί. ~(Σωκράτης) ~ὦ Πῶλε,  οὐκ   εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέρυσι
[455]   δ' ἐκ τῆς Περικλέους ἀλλ'  οὐκ   ἐκ τῶν ~δημιουργῶν. ~(Σωκράτης) ~λέγεται
[500]   δεῖν πάντα τἆλλα πράττεσθαι (ἀλλ'  οὐκ   ~ἐκεῖνο τῶν ἄλλων; σύμψηφος ἡμῖν
[516]   ἀγαθοὶ ἡνίοχοι κατ' ἀρχὰς μὲν  ~οὐκ   ἐκπίπτουσιν ἐκ τῶν ζευγῶν, ἐπειδὰν
[475]   περὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι;  οὐκ   ἔλεγες τὸ μὲν ~ἀδικεῖσθαι κάκιον
[473]   αὖ, γενναῖε Πῶλε, καὶ  οὐκ   ἐλέγχεις· ἄρτι δὲ ἐμαρτύρου. ὅμως
[486]   ὧν κενοῖσιν ~ἐγκατοικήσεις δόμοις· ζηλῶν  οὐκ   ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μικρὰ (ταῦτα,
[465]   ἐστίν· λέγοντος γάρ μου ~βραχέα  οὐκ   ἐμάνθανες, οὐδὲ χρῆσθαι τῇ ἀποκρίσει
[478]   καὶ χαίρουσιν οἱ ἰατρευόμενοι; ~(Πῶλος)  οὐκ   ἔμοιγε δοκεῖ. ~(Σωκράτης) ἀλλ' ὠφέλιμόν
[475]   ἡδέα ἀμφότερα. ~(Πῶλος)  οὐκ   ἔμοιγε δοκεῖ. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ
[477]   καὶ δειλὸν καὶ ἀμαθῆ; ~(Πῶλος)  οὐκ   ἔμοιγε δοκεῖ, Σώκρατες, ἀπὸ
[469]   σοι ~εἶναι καὶ ἐλεινός; ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζηλωτός. ~(Πῶλος)
[516]   οὐδενί· δοκεῖ σοι; ~(Καλλίκλης)  οὐκ   ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~ἀληθεῖς ἄρα, ὡς
[511]   δοκεῖ εἶναι; ~(Καλλίκλης) μὰ Δί'  οὐκ   ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~καὶ μὴν σῴζει
[461]   ἐπεχείρησας χρῆσθαι. ~(Πῶλος) τί δέ;  οὐκ   ἐξέσται μοι λέγειν ὁπόσα ἂν
[516]   δὲ λέγε μοι περὶ Κίμωνος·  οὐκ   ~ἐξωστράκισαν αὐτὸν οὗτοι οὓς ἐθεράπευεν,
[518]   λέγεις καὶ ~ἐπιθυμιῶν παρασκευαστὰς ἀνθρώπους,  οὐκ   ἐπαί̈ οντας καλὸν κἀγαθὸν οὐδὲν
[507]   μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσθαι, οὕτω ~πράττειν,  οὐκ   ἐπιθυμίας ἐῶντα ἀκολάστους εἶναι καὶ
[515]   καὶ ὀνειδίζεις ὅτι οὐ πράττω,  οὐκ   ~ἐπισκεψόμεθα ἀλλήλους, φέρε, Καλλικλῆς ἤδη
[484]   οὕτω πως τὸ γὰρ ᾆσμα  οὐκ   ἐπίσταμαι λέγει δ' ὅτι οὔτε
[514]   εἰ ἐπιστάμεθα τὴν τέχνην  οὐκ   ἐπιστάμεθα, τὴν ~οἰκοδομικήν, καὶ παρὰ
[489]   ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς δὲ οὐδέν;  οὐκ   ἐρεῖς, τοὺς βελτίους ~καὶ κρείττους
[516]   ~ἀμείνους γένωνται ἡνίοχοι, τότ' ἐκπίπτουσιν·  οὐκ   ἔστι ταῦτ' οὔτ' ἐν ἡνιοχείᾳ
[495]   εἶναί τι τῶν ἡδέων  οὐκ   ἔστιν ἀγαθόν; ~(Καλλίκλης) ~ἵνα δή
[482]   ἀλήθειαν διώκειν, φύσει μὲν  οὐκ   ἔστιν καλά, νόμῳ δέ. ὡς
[504]   τοῦ ~σώματος. ἔστιν ταῦτα  οὐκ   ἔστιν; ~(Καλλίκλης) ἔστιν. ~(Σωκράτης) ~ταῖς
[501]   περὶ δὲ δύο καὶ πολλὰς  οὐκ   ἔστιν; ~(Καλλίκλης) οὔκ, ἀλλὰ καὶ
[468]   κατὰ τὴν σὴν ὁμολογίαν; ~(Πῶλος)  οὐκ   ἔστιν. ~(Σωκράτης) ~ἀληθῆ ἄρα ἐγὼ
[463]   ~ὡς δὲ ἐμὸς λόγος,  οὐκ   ἔστιν τέχνη ἀλλ' ἐμπειρία καὶ
[464]   ἂν ῥᾳδίως αἴσθοιτό τις ὅτι  οὐκ   εὖ ἔχουσιν, ἀλλ' ~ἰατρός
[471]   τῷ λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδικοῦντα  οὐκ   εὐδαίμονα εἶναι; πόθεν, ~ὠγαθέ; καὶ
[471]   ἀθλιώτατός ~ἐστιν πάντων Μακεδόνων, ἀλλ'  οὐκ   εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως ἔστιν ὅστις
[465]   ~φημι εἶναι ἀλλ' ἐμπειρίαν, ὅτι  οὐκ   ἔχει λόγον οὐδένα προσφέρει
[527]   τε καὶ πῶλος καὶ (Γοργίας)  οὐκ   ~ἔχετε ἀποδεῖξαι ὡς δεῖ ἄλλον
[465]   ταὐτὰ σοφισταὶ καὶ ~ῥήτορες, καὶ  οὐκ   ἔχουσιν ὅτι χρήσονται οὔτε αὐτοὶ
[519]   δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν τούτῳ  οὐκ   ~ἔχουσιν; οὐ δοκεῖ σοι τοῦτο
[487]   πάντα ἔχεις οἱ ἄλλοι  οὐκ   ἔχουσιν· ~πεπαίδευσαί τε γὰρ ἱκανῶς,
[503]   τοιοῦτον ἄνδρα τούτων τινὰ ~(γεγονέναι)  οὐκ   ἔχω ἔγωγε πῶς εἴπω. ~(Καλλίκλης)
[503]   ἐστιν; ~(Καλλίκλης) ~ἀλλὰ μὰ Δία  οὐκ   ἔχω ἔγωγέ σοι εἰπεῖν τῶν
[507]   σώφρων ψυχὴ ἀγαθή. ἐγὼ μὲν  οὐκ   ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλα φάναι,
[464]   ~σώματι μίαν μὲν οὕτως ὀνομάσαι  οὐκ   ἔχω σοι, μιᾶς δὲ οὔσης
[474]   λέγειν περὶ σώματος κάλλους; ~(Πῶλος)  οὐκ   ἔχω. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ τἆλλα
[486]   ἀλλ' ἰλιγγιῴης ἂν καὶ ~χασμῷο  οὐκ   ἔχων ὅτι εἴποις, καὶ εἰς
[465]   οὖν ~ἄτοπον πεποίηκα, ὅτι σε  οὐκ   ἐῶν μακροὺς λόγους λέγειν αὐτὸς
[474]   με ἐπιψηφίζειν, ~(γέλωτα παρεῖχον καὶ  οὐκ   ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. ~μὴ οὖν μηδὲ
[477]   ναί. ~(Σωκράτης) τίς δὲ νόσου;  οὐκ   ἰατρική; ~(Πῶλος) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ~τίς
[459]   γίγνεται; ~(Γοργίας) πάνυ (γε. ~(Σωκράτης)  οὐκ   ἰατρός γε ὤν· γάρ;
[515]   τελευταῖα ἔλεγεν; ~(Καλλίκλης) ἴσως. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἴσως δή, βέλτιστε, ἀλλ'
[505]   ὥσπερ σὺ νυνδὴ ᾤου. ~(Καλλίκλης)  οὐκ   οἶδ' ἅττα λέγεις, Σώκρατες,
[497]   τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ. ~(Καλλίκλης)  οὐκ   οἶδ' ἅττα σοφίζῃ, Σώκρατες.
[458]   αὐτὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις ~παραγενόμενος  οὐκ   οἶδ' εἰ πώποτε ἥσθην οὕτως
[513]   πρὸς ~ταῦτα, Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης)  ~οὐκ   οἶδ' ὅντινά μοι τρόπον δοκεῖς
[511]   τοῦ δεσπότου καὶ δύναμιν. ~(Καλλίκλης)  ~οὐκ   οἶδ' ὅπῃ στρέφεις ἑκάστοτε τοὺς
[498]   κακοί; ~(Καλλίκλης) ἀλλὰ μὰ Δί'  οὐκ   οἶδ' ὅτι λέγεις. ~(Σωκράτης) ~οὐκ
[463]   ῥητορικὴ ἣν Γοργίας (ἐπιτηδεύει,  οὐκ   οἶδα ~καὶ γὰρ ἄρτι ἐκ
[509]   ἐστιν ἀεί, ὅτι ἐγὼ ταῦτα  οὐκ   οἶδα ὅπως ἔχει, ὅτι μέντοι
[497]   ἡδόμενος διὰ τοῦ πίνειν; ~(Καλλίκλης)  οὐκ   οἶδα ὅτι λέγεις. ~(Γοργίας) ~μηδαμῶς,
[453]   σαφῶς μὲν εὖ ἴσθ' ὅτι  οὐκ   οἶδα, οὐ μὴν ~ἀλλ' ὑποπτεύω
[503]   χείρους ~ὄντες; ἐγὼ μὲν γὰρ  οὐκ   οἶδα τίς ἐστιν οὗτος. ~(Καλλίκλης)
[470]   δοκεῖ εἶναι ἄθλιος; ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   οἶδα, Πῶλε· οὐ γάρ
[526]   λάβῃ, ἄλλο μὲν ~περὶ αὐτοῦ  οὐκ   οἶδεν οὐδέν, οὔθ' ὅστις οὔθ'
[473]   καταγελᾶν, ἐλέγχειν δὲ μή; ~(Πῶλος)  ~οὐκ   οἴει ἐξεληλέγχθαι, Σώκρατες, ὅταν
[450]   ~ῥητορικήν, Γοργία, λέγεις; ἀλλ'  οὐκ   οἶμαί σε οὔτε τὴν ἀριθμητικὴν
[498]   οὐκ οἶδ' ὅτι λέγεις. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   οἶσθ' ὅτι τοὺς ἀγαθοὺς ἀγαθῶν
[511]   καὶ κάτω, Σώκρατες·  οὐκ   ~οἶσθα ὅτι οὗτος μιμούμενος
[461]   μὰ τὸν (κύνα, ~Γοργία,  οὐκ   ὀλίγης συνουσίας ἐστὶν ὥστε ἱκανῶς
[459]   εἰδότα καὶ δοκεῖν ἀγαθὸν εἶναι  οὐκ   ὄντα; τὸ παράπαν ~οὐχ
[513]   τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ,  οὐκ   ~ὀρθῶς βουλεύῃ, Καλλίκλεις· οὐ
[457]   τῇ ἰσχύϊ καὶ τῇ τέχνῃ  οὐκ   ὀρθῶς. οὔκουν ~οἱ διδάξαντες πονηροί,
[458]   τοι σοῦ ~ὀρθῶς λέγοντος ἐγὼ  οὐκ   ὀρθῶς ὑπολαμβάνω. ῥητορικὸν φῂς ποιεῖν
[457]   ~δ' ἐναντίως χρῆται. τὸν οὖν  οὐκ   ὀρθῶς χρώμενον μισεῖν δίκαιον καὶ
[460]   πόλεως, ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ  ~οὐκ   ὀρθῶς χρωμένῳ τῇ ῥητορικῇ; ἐρρήθη
[467]   καὶ γὰρ νῦν ὁμολογῶ. ~(Πῶλος)  οὐκ   οὖν ποιοῦσιν βούλονται; ~(Σωκράτης)
[499]   δὲ ἑτέρως, ἐξαπατῶν με. καίτοι  οὐκ   ᾤμην γε ~κατ' ἀρχὰς ὑπὸ
[497]   πρὶν τὰ σμικρά· ἐγὼ δ'  οὐκ   ~ᾤμην θεμιτὸν εἶναι. ὅθεν οὖν
[501]   καὶ πολλὰς οὐκ ἔστιν; ~(Καλλίκλης)  οὔκ,   ἀλλὰ καὶ περὶ δύο καὶ
[477]   τινὰ ἐνορᾷς πενίαν; ~(Πῶλος)  οὔκ,   ἀλλὰ πενίαν. ~(Σωκράτης) ~τί δ'
[468]   μήτε ἀγαθὰ μήτε κακά; ~(Πῶλος)  οὔκ,   ἀλλὰ ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~πότερον οὖν
[448]   εἰ βούλει, ἐροῦ αὐτόν. ~(Σωκράτης)  ~οὔκ,   εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ
[466]   δύνανται ἐν ταῖς πόλεσιν; ~(Σωκράτης)  ~οὔκ,   εἰ τὸ δύνασθαί γε λέγεις
[469]   τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο; ~(Σωκράτης)  ~οὔκ,   εἰ τὸ τυραννεῖν γε λέγεις
[452]   εἶναι πλοῦτον; ~φήσομεν. πῶς γὰρ  οὔκ;   ἐρεῖ. καὶ μὴν ἀμφισβητεῖ γε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005