Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρων 2
ἀμφοτέρως 1
ἄν 33
ἂν 244
ἅν 1
ἀναβάς 1
ἀναβοῆσαι 1
Fréquences     [«    »]
241 γε
237 Καλλίκλης
236 μὲν
244 ἂν
256 τῶν
281
350
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἂν


Pages
[469]   γε. ~(Πῶλος) σὺ ἄρα βούλοιο  ἂν   ἀδικεῖσθαι μᾶλλον ἀδικεῖν; ~(Σωκράτης)
[492]   ~καὶ φρόνησιν, καὶ ἀποπιμπλάναι ὧν  ἂν   ἀεὶ ἐπιθυμία γίγνηται. ~ἀλλὰ
[480]   οἰκείων καὶ τῶν ἄλλων ὃς  ἂν   ἀεὶ τῶν φίλων τυγχάνῃ ἀδικῶν,
[492]   καὶ ψόγον; πῶς οὐκ  ἂν   ἄθλιοι γεγονότες ~(εἶεν ὑπὸ τοῦ
[472]   ἥκιστά γε, ἐπεὶ οὕτω γ'  ἂν   ἀθλιώτατος εἴη. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' ἐὰν
[471]   ἐβούλετο τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐδούλευεν  ἂν   ~Ἀλκέτῃ καὶ ἦν εὐδαίμων κατὰ
[493]   κοσμίους τῶν ~ἀκολάστων, οὐδ'  ἂν   ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μυθολογῶ, οὐδέν
[471]   ~Ἀθηναίων ἀπὸ σοῦ (ἀρξάμενος δέξαιτ'  ἂν   ἄλλος ὁστισοῦν Μακεδόνων ~γενέσθαι μᾶλλον
[507]   λῃστοῦ βίον ζῶντα. οὔτε γὰρ  ἂν   ἄλλῳ ἀνθρώπῳ ~προσφιλὴς ἂν εἴη
[519]   καὶ τούτου τοῦ λόγου τί  ἂν   ἀλογώτερον εἴη ~πρᾶγμα, ἀνθρώπους ἀγαθοὺς
[522]   παῖδες, ὑγιεινῶς, πόσον τι οἴει  ~ἂν   ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους δικαστάς; οὐ
[498]   ἂν χαίρωσι, κακοὶ δὲ οἳ  ἂν   ἀνιῶνται; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[464]   ἰατρὸς ὀψοποιός, λιμῷ  ἂν   ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. ~κολακείαν μὲν
[521]   κατηγοροῦντος ὀψοποιοῦ. ~σκόπει γάρ, τί  ἂν   ἀπολογοῖτο τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐν
[520]   ~ταχὺς γενόμενος διὰ παιδοτρίβην, ἴσως  ἂν   ἀποστερήσειε τὴν χάριν, εἰ προοῖτο
[461]   τὸ ἐρωτώμενον ~ἀποκρίνεσθαι, οὐ δεινὰ  ἂν   αὖ ἐγὼ πάθοιμι, ~εἰ μὴ
[452]   ἐγὼ τῆς ἐμῆς· εἴποιμ'  ἂν   ~αὖ καὶ πρὸς τοῦτον· σὺ
[501]   ἡδονὴν μόνον τῆς ψυχῆς, τίνα  ἂν   ~αὐτῇ τρόπον γίγνοιτο, ἥτις δὲ
[488]   ~μοι, καὶ τίνα τρόπον κτησαίμην  ἂν   αὐτό, καὶ ἐάν με λάβῃς
[466]   ἔπος εἰπεῖν, ποιεῖν μέντοι ὅτι  ἂν   αὐτοῖς δόξῃ ~βέλτιστον εἶναι. ~(Πῶλος)
[518]   τῶν ἀρχαίων σαρκῶν, ἀλλ' οἳ  ἂν   αὐτοῖς τύχωσι ~τότε παρόντες καὶ
[522]   ~οὐκοῦν οἴει ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ  ἂν   αὐτὸν ἔχεσθαι ὅτι (χρὴ εἰπεῖν;
[510]   πολὺ βελτίων εἴη, φοβοῖτο δήπου  ἂν   αὐτὸν τύραννος καὶ τούτῳ
[448]   αὐτοῦ ἔμπειρος ἦν ~τέχνης, τίνα  ἂν   αὐτὸν ὀρθῶς ἐκαλοῦμεν; ~(Πῶλος) δῆλον
[448]   ἀδελφὸς αὐτοῦ ~Ἡρόδικος, τί  ἂν   αὐτὸν ὠνομάζομεν δικαίως; οὐχ ὅπερ
[456]   γε δημιουργὸν ὁντιναοῦν ~ἀγωνίζοιτο, πείσειεν  ἂν   αὑτὸν ἑλέσθαι ῥητορικὸς μᾶλλον
[512]   ἂν δοῦναι θυγατέρα ἐθέλοις, οὔτ'  ἂν   αὐτὸς λαβεῖν τὴν ἐκείνου. ~καίτοι
[510]   οὐδ' ἂν οὗτος· καταφρονοῖ γὰρ  ἂν   αὐτοῦ ~τύραννος καὶ οὐκ
[504]   ἀεὶ τὸν νοῦν ~ἔχων, ὅπως  ἂν   αὐτοῦ τοῖς πολίταις (δικαιοσύνη μὲν
[481]   ~ὡς ἄτοπά ἐστιν, ἴσως εἴποις  ἂν   αὐτῷ, εἰ βούλοιο τἀληθῆ λέγειν,
[451]   (ἐστιν ἀριθμητικὴ τέχνη; εἴποιμ'  ἂν   αὐτῷ, ~ὥσπερ σὺ ἄρτι, ὅτι
[512]   νυνδὴ ἔλεγον; οἶδ' ὅτι φαίης  ἂν   βελτίων εἶναι καὶ ἐκ ~βελτιόνων.
[494]   τοίνυν καὶ τὸν κνώμενον ἡδέως  ἂν   βιῶναι. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν εἴπερ ἡδέως,
[509]   ~ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην, τίνα  ἂν   βοήθειαν μὴ δυνάμενος ἄνθρωπος βοηθεῖν
[454]   σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ~ὅπως  ἂν   βούλῃ περαίνῃς. ~(Γοργίας) ~καὶ ὀρθῶς
[472]   οἰκία ἄλλη συγγένεια ἥντινα  ἂν   βούλῃ τῶν ἐνθάδε ~ἐκλέξασθαι. ἀλλ'
[457]   τοῖς πλήθεσιν (ἔμβραχυ περὶ ὅτου  ἂν   βούληται· ἀλλ' ~οὐδέν τι μᾶλλον
[511]   ἐμοῦ ~ἄκουε, ὅτι ἀποκτενεῖ μέν,  ἂν   βούληται, ἀλλὰ πονηρὸς ὢν καλὸν
[473]   τῇ πόλει ~διαβιῷ ποιῶν ὅτι  ἂν   βούληται, ζηλωτὸς ὢν καὶ εὐδαιμονιζόμενος
[497]   ἀλλ' ὑπόσχες ~Σωκράτει ἐξελέγξαι ὅπως  ἂν   βούληται. ~(Καλλίκλης) ~Ἐρώτα δὴ σὺ
[461]   οὐκ ἐξέσται μοι λέγειν ὁπόσα  ἂν   βούλωμαι; ~(Σωκράτης) ~δεινὰ μεντἂν πάθοις,
[466]   οἱ τύραννοι, ἀποκτεινύασίν τε (ὃν  ἂν   βούλωνται, καὶ ~ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ
[466]   οὐχὶ ἀποκτεινύασιν (οἱ ῥήτορες οὓς  ἂν   ~βούλωνται, ὥσπερ οἱ τύραννοι, καὶ
[491]   γὰρ (οὔ) οὐδεὶς ὅστις οὐκ  ἂν   γνοίη ὅτι οὐ τοῦτο λέγω.
[470]   ἀνδρί. ~(Πῶλος) ~τί δέ; συγγενόμενος  ἂν   γνοίης, ἄλλως δὲ αὐτόθεν οὐ
[448]   Πῶλε; οἴει σὺ κάλλιον  ἂν   Γοργίου ἀποκρίνασθαι; ~(Πῶλος) τί δὲ
[448]   (Χαιρεφῶν) λαμβάνειν. ~(Πῶλος) ~νὴ Δία·  ἂν   δέ γε βούλῃ, (Χαιρεφῶν)
[475]   ἐρωτῶ. ~(Πῶλος) ἀλλ' οὐκ  ἂν   δεξαίμην, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ἄλλος
[468]   δὴ σύ, Σώκρατες, οὐκ  ἂν   δέξαιο ἐξεῖναί σοι ποιεῖν ὅτι
[469]   ~(Πῶλος) σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐκ  ἂν   δέξαιο; ~(Σωκράτης) ~οὔκ, εἰ τὸ
[447]   ἐτύγχανεν ὢν ὑποδημάτων δημιουργός, ἀπεκρίνατο  ἂν   δήπου σοι ~ὅτι σκυτοτόμος·
[449]   οἳ δηλοῦσι τοὺς κάμνοντας, ὡς  ἂν   διαιτώμενοι ~ὑγιαίνοιεν; ~(Γοργίας) οὔ. ~(Σωκράτης)
[481]   ~ἐὰν δὲ ἔλθῃ, μηχανητέον ὅπως  ἂν   διαφύγῃ καὶ μὴ δῷ δίκην
[453]   τὰ ζῷα ~γράφων, ἆρ' οὐκ  ἂν   δικαίως σε ἠρόμην τὰ
[486]   (τινὶ διατρέπεις μορφώματι, καὶ ~οὔτ'  ἂν   δίκης βουλαῖσι προσθεῖ' ἂν ὀρθῶς
[466]   ἐξελαύνουσιν ἐκ ~τῶν πόλεων ὃν  ἂν   δοκῇ αὐτοῖς; ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης)
[466]   ἐκβάλλουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν  ἂν   δοκῇ αὐτοῖς; ~(Σωκράτης) ~νὴ τὸν
[466]   ἐάν τις ποιῇ ταῦτα  ἂν   δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι, νοῦν
[469]   ἐξεῖναι ἐν τῇ πόλει,  ἂν   δοκῇ αὐτῷ, ποιεῖν ~τοῦτο, καὶ
[509]   καὶ ἀδαμαντίνοις ~λόγοις, ὡς γοῦν  ἂν   δόξειεν οὑτωσί, οὓς σὺ εἰ
[469]   ~(Πῶλος) ~ὅστις οὖν ἀποκτείνυσιν ὃν  ἂν   δόξῃ αὐτῷ, δικαίως ἀποκτεινύς, ἄθλιος
[469]   δεῖν τεθνάναι, τεθνήξει ~οὗτος ὃν  ἂν   δόξῃ· κἄν τινα δόξῃ μοι
[512]   καὶ ~τῷ ὑεῖ αὐτοῦ οὔτ'  ἂν   δοῦναι θυγατέρα ἐθέλοις, οὔτ' ἂν
[505]   καταλίπωμεν. ~(Καλλίκλης) ~αὐτὸς δὲ οὐκ  ἂν   δύναιο διελθεῖν τὸν λόγον,
[455]   οὐ γὰρ δήπου ὄχλον γ'  ἂν   ~δύναιτο τοσοῦτον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ
[526]   ἀσκῶν πειράσομαι ~τῷ ὄντι ὡς  ἂν   δύνωμαι βέλτιστος ὢν καὶ ζῆν
[516]   ταῦτ' εἰς ~αὑτόν, ὃν ἥκιστ'  ἂν   ἐβούλετο. ~(Καλλίκλης) βούλει σοι ὁμολογήσω;
[475]   ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι οὔτ'  ἂν   ἐγὼ οὔτ' ἂν σὺ οὔτ'
[514]   ἱκανοὶ ἰατροὶ ὄντες, ἐπεσκεψάμεθα δήπου  ἂν   ἐγώ τε ~σὲ καὶ σὺ
[506]   ἐστὶν ἀρετὴ ἑκάστου; ~φαίην  ἂν   ἔγωγε. ~κόσμος τις ἄρα ἐγγενόμενος
[469]   ἀδικεῖν; ~(Σωκράτης) ~βουλοίμην μὲν  ἂν   ἔγωγε οὐδέτερα· εἰ δ' ἀναγκαῖον
[516]   καὶ βοῶν τοιοῦτος ὢν κακὸς  ἂν   ἐδόκει εἶναι, ~εἰ παραλαβὼν μὴ
[474]   δή μοι, ἵν' εἰδῇς, ὥσπερ  ἂν   εἰ ἐξ ἀρχῆς σε ἠρώτων·
[447]   ~(Χαιρεφῶν) πῶς λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ὥσπερ  ἂν   εἰ ἐτύγχανεν ὢν ὑποδημάτων δημιουργός,
[453]   δοκῶ δικαίως ἀνερωτᾶν σε· ὥσπερ  ἂν   εἰ ~ἐτύγχανόν σε ἐρωτῶν τίς
[492]   βίος. οὐ γάρ τοι θαυμάζοιμ'  ἂν   εἰ ~Εὐριπίδης ἀληθῆ ἐν τοῖσδε
[518]   ἀνθρώπους περὶ τὰ πολιτικά, ὥσπερ  ἂν   εἰ περὶ τὰ ~γυμναστικὰ ἐμοῦ
[451]   κῦρος ἔχουσα ~ῥητορική ἐστιν. ὥσπερ  ἂν   εἴ τίς με ἔροιτο ὧν
[482]   ἔθος τῶν ~ἀνθρώπων, ὅτι ἀγανακτοῖεν  ἂν   εἴ τις μὴ φαίη διὰ
[479]   τὸ αὐτὸ διαπεπραγμένοι εἰσὶν ὥσπερ  ἂν   εἴ τις ~τοῖς μεγίστοις νοσήμασιν
[503]   ἔργον τὸ ~αὑτῶν, ἀλλ' ὅπως  ἂν   εἶδός τι αὐτῷ σχῇ τοῦτο
[493]   ἀιδὲς δὴ λέγων οὗτοι ἀθλιώτατοι  ἂν   εἶεν, οἱ ~ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν
[473]   γὰρ ἀθλίοιν ~εὐδαιμονέστερος μὲν (οὐκ  ἂν   εἴη ἀθλιώτερος μέντοι διαφεύγων
[504]   καὶ κόσμου τυχοῦσα οἰκία χρηστὴ  ἂν   εἴη, ἀταξίας δὲ μοχθηρά; ~(Καλλίκλης)
[475]   ἐστιν καὶ λύπῃ ~ὑπερβάλλον αἴσχιον  ἂν   εἴη κακῷ ἀμφοτέροις;
[502]   φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ῥητορικὴ δημηγορία  ἂν   εἴη· οὐ ῥητορεύειν δοκοῦσί
[460]   ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον ὡς οὐδέποτ'  ἂν   εἴη ῥητορικὴ ~ἄδικον πρᾶγμα,
[503]   μὲν ἕτερόν που τούτου κολακεία  ἂν   εἴη ~καὶ αἰσχρὰ δημηγορία, τὸ
[507]   κακῶς πράττοντα ἄθλιον· οὗτος δ'  ἂν   εἴη ἐναντίως ~ἔχων τῷ
[507]   γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ ~προσφιλὴς  ἂν   εἴη τοιοῦτος οὔτε θεῷ·
[497]   ἑτέρων ὄντων· πῶς οὖν ταὐτὰ  ἂν   εἴη τὰ ~ἡδέα τοῖς ἀγαθοῖς
[496]   δῆλον ~ὅτι ταῦτά γε οὐκ  ἂν   εἴη τό τε ἀγαθὸν καὶ
[475]   κακῷ ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάκιον  ἂν   εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι. ~(Πῶλος) δῆλον
[481]   ἡμῶν βίος ἀνατετραμμένος  ἂν   εἴη τῶν ἀνθρώπων καὶ ~πάντα
[507]   μὴ ἔνι ~κοινωνία, φιλία οὐκ  ἂν   εἴη. φασὶ δ' οἱ σοφοί,
[514]   παρακαλεῖν; οὐκ ~ἀνόητόν σοι δοκεῖ  ἂν   εἶναι οὕτω πράττειν; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε.
[469]   σοι δείξαιμι ~τὸ ἐγχειρίδιον, ἴσως  ἂν   εἴποις ἰδὼν ὅτι Σώκρατες,
[491]   ~λέγω οὐδὲ μαγείρους, ἀλλ' (οἳ  ἂν   εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα
[512]   γυναιξὶν ὅτι τὴν εἱμαρμένην οὐδ'  ἂν   ~εἷς ἐκφύγοι, τὸ ἐπὶ τούτῳ
[519]   ἐστιν· προστάτης γὰρ πόλεως (οὐδ'  ἂν   εἷς ποτε ~ἀδίκως ἀπόλοιτο ὑπ'
[521]   ὡς οἰκῶν ~ἐκποδὼν καὶ οὐκ  ἂν   εἰσαχθεὶς εἰς δικαστήριον ὑπὸ πάνυ
[522]   ἐγὼ οἶδα ὅτι πάθος πάθοιμι  ἂν   εἰσελθὼν εἰς δικαστήριον. ~οὔτε γὰρ
[474]   λέγεις καλὰ εἶναι, πρὸς  ἂν   ἕκαστον ~χρήσιμον ᾖ, πρὸς τοῦτο,
[451]   τε καὶ περιττὸν (γνῶσις) ὅσα  ἂν   ~ἑκάτερα τυγχάνῃ ὄντα. εἰ δ'
[458]   μὴ ἀληθὲς λέγω, ἡδέως δ'  ἂν   ~ἐλεγξάντων εἴ τίς τι μὴ
[448]   ἄρα φάσκοντες αὐτὸν εἶναι καλῶς  ἂν   ἐλέγομεν. ~(Πῶλος) ναί. ~(Χαιρεφῶν) ~εἰ
[458]   τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως μὲν  ἂν   ἐλεγχθέντων εἴ τι μὴ ἀληθὲς
[449]   ἕν ἐστιν ὧν φημι, μηδένα  ἂν   ἐν βραχυτέροις ἐμοῦ τὰ αὐτὰ
[521]   δοκεῖς, Σώκρατες, πιστεύειν μηδ'  ἂν   ἓν τούτων παθεῖν, ὡς οἰκῶν
[517]   ἀληθινῇ ~ῥητορικῇ ἐχρῶντο οὐ γὰρ  ἂν   ἐξέπεσον οὔτε τῇ κολακικῇ. ~(Καλλίκλης)
[484]   ἀληθὲς οὕτως ἔχει, γνώσῃ δέ,  ἂν   ἐπὶ τὰ μείζω ἔλθῃς ἐάσας
[516]   ἦν Περικλῆς; ~(Σωκράτης) ~ὄνων γοῦν  ἂν   ἐπιμελητὴς καὶ ἵππων καὶ βοῶν
[457]   οὐ ῥᾳδίως δύνανται περὶ ὧν  ἂν   ἐπιχειρήσωσιν διαλέγεσθαι ~διορισάμενοι πρὸς ἀλλήλους
[495]   τοὺς πρώτους λόγους, καὶ οὐκ  ἂν   ἔτι μετ' ἐμοῦ ἱκανῶς ~τὰ
[475]   μὴ λύπῃ, ἀμφοτέροις μὲν οὐκ  ἂν   ἔτι ὑπερβάλλοι. ~(Πῶλος) οὐ φαίνεται.
[491]   σφόδρα, Σώκρατες. ἐπεὶ πῶς  ἂν   εὐδαίμων γένοιτο ἄνθρωπος ~δουλεύων ὁτῳοῦν;
[486]   μηδὲν ~ἀδικοῦντα, οἶσθ' ὅτι οὐκ  ἂν   ἔχοις ὅτι (χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ'
[514]   καὶ παρὰ τοῦ ἐμάθομεν; ἔδει  ἂν   οὔ; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε.
[465]   δὲ ~τέχνην οὐ καλῶ  ἂν   ἄλογον πρᾶγμα· τούτων δὲ
[450]   εἴπερ ~ταύτην ῥητορικὴν καλεῖς,  ἂν   περὶ λόγους; ~(Γοργίας) ~ὅτι,
[448]   βουλομένῳ ἐστὶν ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ πολὺ  ἂν   ἥδιον σέ. ~δῆλος γάρ μοι
[514]   τὰ ~μέγιστα οἰκοδομήματα, πότερον ἔδει  ἂν   ἡμᾶς σκέψασθαι ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ
[452]   εἶναι τὴν σήν, φαῖμεν  ἂν   ἡμεῖς. δῆλον οὖν ὅτι ~τὸ
[447]   Καλλίκλεις. ἀλλ' ἆρα ἐθελήσειεν  ἂν   (ἡμῖν διαλεχθῆναι; ~βούλομαι γὰρ πυθέσθαι
[453]   οὕτω προί̈ ὡς μάλιστ'  ἂν   ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ ~περὶ ὅτου
[472]   λόγου μοι ~πεπεράνθαι περὶ ὧν  ἂν   (ἡμῖν λόγος ᾖ· οἶμαι
[527]   καταφρονεῖς ~αὐτῶν, καὶ οὐδέν γ'  ἂν   ἦν θαυμαστὸν καταφρονεῖν τούτων, εἴ
[481]   πάθος οἱ ἄλλοι, οὐκ  ἂν   ἦν ῥᾴδιον ~(ἐνδείξασθαι τῷ ἑτέρῳ
[514]   Διός, Καλλίκλεις, οὐ καταγέλαστον  ἂν   ἦν τῇ ~ἀληθείᾳ, εἰς τοσοῦτον
[525]   τε καὶ ἀνθρώπων οὗτοι οἳ  ἂν   ἰάσιμα ~ἁμαρτήματα ἁμάρτωσιν· ὅμως δὲ
[514]   μὲν διακειμένων, νοῦν ἐχόντων ἦν  ἂν   ἰέναι ἐπὶ τὰ δημόσια ~ἔργα·
[465]   ὥσπερ οἱ ~γεωμέτραι ἤδη γὰρ  (ἂν   ἴσως ἀκολουθήσαις ὅτι κομμωτικὴ
[452]   τίς ὢν ταῦτα λέγεις; εἴποι  ἂν   ἴσως ὅτι ἰατρός. τί οὖν
[452]   ἀγαθόν; πῶς γὰρ οὔ, φαίη  ἂν   ἴσως, Σώκρατες, ὑγίεια; ~τί
[449]   ἐπιστήμων τέχνης (εἶναι καὶ ποιῆσαι  ἂν   καὶ ~ἄλλον ῥήτορα· ῥητορικὴ
[450]   ἀλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο  ἂν   καὶ διὰ σιγῆς, οἷον ~γραφικὴ
[522]   ἐμαυτῷ καὶ ἄλλῳ βοηθεῖν, αἰσχυνοίμην  ἂν   καὶ ἐν ~πολλοῖς καὶ ἐν
[472]   πρὸς τὴν (ἀλήθειαν· ~ἐνίοτε γὰρ  ἂν   καὶ καταψευδομαρτυρηθείη τις ὑπὸ πολλῶν
[474]   ἀδικεῖν; ~(Σωκράτης) καὶ σύ γ'  ἂν   καὶ οἱ ἄλλοι πάντες. ~(Πῶλος)
[507]   γε σώφρων τὰ προσήκοντα πράττοι  ἂν   καὶ περὶ θεοὺς καὶ περὶ
[486]   ἂν ὀρθῶς λόγον, οὔτ' εἰκὸς  ἂν   καὶ πιθανὸν ἂν λάβοις, ~οὔθ'
[486]   ὅτι (χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ' ἰλιγγιῴης  ἂν   καὶ ~χασμῷο οὐκ ἔχων ὅτι
[477]   γε μεγίστῃ βλάβῃ ὑπερβάλλον μέγιστον  ἂν   κακὸν εἴη τῶν ~ὄντων. ~(Πῶλος)
[506]   Γοργία, καὶ αὐτὸς ἡδέως μὲν  ἂν   Καλλικλεῖ τούτῳ ἔτι διελεγόμην, ~ἕως
[497]   καλεῖς, ὥσπερ τοὺς καλοὺς οἷς  ἂν   κάλλος παρῇ; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης)
[448]   τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστίν, τίνα  ἂν   καλοῦντες αὐτὸν ὀρθῶς ~καλοῖμεν; ~(Πῶλος)
[480]   τοῦτο ~χρώμενον τῇ ῥητορικῇ, ὅπως  ἂν   καταδήλων τῶν ἀδικημάτων γιγνομένων ~ἀπαλλάττωνται
[483]   αὑτῷ βοηθεῖν μηδὲ ἄλλῳ οὗ  ἂν   κήδηται. ἀλλ' οἶμαι οἱ τιθέμενοι
[480]   αὐτὸς ἄλλος τις ὧν  ἂν   κήδηται, αὐτὸν ἑκόντα ἰέναι ἐκεῖσε
[521]   γὰρ ὡς ἐν παιδίοις ἰατρὸς  ἂν   κρίνοιτο κατηγοροῦντος ὀψοποιοῦ. ~σκόπει γάρ,
[486]   οὔτ' εἰκὸς ἂν καὶ πιθανὸν  ἂν   λάβοις, ~οὔθ' ὑπὲρ ἄλλου νεανικὸν
[503]   ἐπὶ τὸ βέλτιστον λέγων,  ἂν   λέγῃ ἄλλο τι οὐκ εἰκῇ
[504]   ~λόγους προσοίσει ταῖς ψυχαῖς οὓς  ἂν   λέγῃ, καὶ τὰς πράξεις ἁπάσας,
[520]   ~ἀρετήν; ~(Καλλίκλης) ~ἔγωγε· ἀλλὰ τί  ἂν   λέγοις ἀνθρώπων πέρι οὐδενὸς ἀξίων;
[474]   δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν  ἂν   λέγω ἕνα μὲν ~παρασχέσθαι μάρτυρα
[471]   ἐλέγχειν, ~ἐπειδὰν τῶν λόγων ὧν  ἂν   λέγωσι μάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται καὶ
[463]   ὁποῖον μόριον. ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν  ἂν   μάθοις ἀποκριναμένου; ἔστιν γὰρ
[475]   οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων ~δέξαιτ'  ἂν   μᾶλλον ἀδικεῖν ἀδικεῖσθαι· κάκιον
[469]   εἴη ἀδικεῖν ἀδικεῖσθαι, ~ἑλοίμην  ἂν   μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἀδικεῖν. ~(Πῶλος)
[474]   ἀνθρώπων οὐδένα. ἐπεὶ σὺ δέξαι'  ἂν   μᾶλλον ~ἀδικεῖσθαι ἀδικεῖν; ~(Σωκράτης)
[500]   εἰσιν οἱ λόγοι, οὗ τί  ~ἂν   μᾶλλον σπουδάσειέ τις καὶ σμικρὸν
[469]   Σώκρατες, οὕτω μὲν πάντες  ἂν   μέγα ~δύναιντο, ἐπεὶ κἂν ἐμπρησθείη
[504]   ἐστιν, ἐγὼ ἐρῶ· σὺ δέ,  ἂν   μέν σοι δοκῶ ἐγὼ καλῶς
[501]   τούτων εἶναι, φάθι, δ'  ἂν   μή, μὴ ~φάθι. (πρῶτον δὲ
[472]   καὶ τοῦ ἀληθοῦς. ἐγὼ δὲ  ἂν   μὴ σὲ αὐτὸν ἕνα ὄντα
[512]   καὶ ὡς ἐν ὀνείδει ἀποκαλέσαις  ἂν   μηχανοποιόν, καὶ ~τῷ ὑεῖ αὐτοῦ
[491]   καὶ ἀνδρεῖοι, ~ἱκανοὶ ὄντες  ἂν   νοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ ἀποκάμνωσι
[452]   μετὰ δὲ τὸν παιδοτρίβην εἴποι  ἂν   χρηματιστής, ~ὡς ἐγᾦμαι πάνυ
[501]   ὅπως ἐρεῖ τι τοιοῦτον ~ὅθεν  ἂν   οἱ ἀκούοντες βελτίους γίγνοιντο, ~ἢ
[522]   καὶ παντοδαπὰ ηὐώχουν ~ὑμᾶς· τί  ἂν   οἴει ἐν τούτῳ τῷ κακῷ
[486]   τὴν ψυχήν, Καλλίκλεις, οὐκ  ἂν   οἴει με ἅσμενον ~εὑρεῖν τούτων
[513]   τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ ἐν  ἂν   οἰκῇ, ~καὶ νῦν δὲ ἄρα
[518]   ψέξουσιν καὶ κακόν τι ποιήσουσιν,  ἂν   οἷοί τ' ὦσι, τοὺς δὲ
[519]   ἀποκρίνεσθαι. ~(Καλλίκλης) ~σὺ δ' οὐκ  ἂν   οἷός τ' εἴης λέγειν, εἰ
[510]   λόγου φίλος τῷ τοιούτῳ, ὃς  ἂν   ὁμοήθης ὤν, ~ταὐτὰ ψέγων καὶ
[486]   ~οὔτ' ἂν δίκης βουλαῖσι προσθεῖ'  ἂν   ὀρθῶς λόγον, οὔτ' εἰκὸς ἂν
[451]   λογιστικὴν τίνα καλεῖς τέχνην; ~εἴποιμ'  ἂν   ὅτι καὶ αὕτη ἐστὶν τῶν
[451]   τί εἰσιν, Σώκρατες; εἴποιμ'  ἂν   ὅτι ~περὶ τὴν τῶν ἄστρων
[521]   ἐν τῇδε τῇ πόλει ~ὁντινοῦν  ἂν   ὅτι τύχοι, τοῦτο παθεῖν. τόδε
[451]   ἐπανέροιτο· ~τῶν περὶ τί; εἴποιμ'  ἂν   ὅτι τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν
[518]   ὄψον, δὲ οἶνον. ἴσως  ἂν   οὖν ἠγανάκτεις, εἴ σοι ἔλεγον
[467]   οὔ; ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~πῶς  ἂν   οὖν οἱ ῥήτορες μέγα δύναιντο
[452]   παρ' ἄλλῳ ὁτῳοῦν. ~φαῖμεν  ἂν   οὖν πρὸς αὐτόν· τί δὲ
[475]   ἐφάνη. ~(Πῶλος) ἔοικε. ~(Σωκράτης) ~δέξαιο  ἂν   οὖν σὺ μᾶλλον τὸ κάκιον
[510]   τις πολὺ φαυλότερος εἴη, οὐδ'  ἂν   οὗτος· καταφρονοῖ γὰρ ἂν αὐτοῦ
[492]   εἶναι. ~(Καλλίκλης) ~οἱ λίθοι γὰρ  ἂν   οὕτω γε καὶ οἱ νεκροὶ
[518]   κἀγαθὸν οὐδὲν ~περὶ αὐτῶν, οἵ,  ἂν   οὕτω τύχωσιν, ἐμπλήσαντες καὶ παχύναντες
[471]   λόγος, με καὶ  ἂν   παῖς ἐξελέγξειε, καὶ ἐγὼ ὑπὸ
[465]   σὺ γὰρ τούτων ἔμπειρος ὁμοῦ  ἂν   ~πάντα χρήματα ἐφύρετο ἐν τῷ
[516]   ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν ὁτουοῦν ζῴου, ὃς  ἂν   παραλαβὼν ἡμερώτερα ~ἀποδείξῃ ἀγριώτερα
[509]   δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι. τί οὖν  ἂν   παρασκευασάμενος ἄνθρωπος ~βοηθήσειεν αὑτῷ, (ὥστε
[525]   ἵνα ἄλλοι ~ὁρῶντες πάσχοντα  ἂν   πάσχῃ φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται. εἰσὶν
[523]   δὴ εἴρηται τῷ Προμηθεῖ (ὅπως  ἂν   παύσῃ ~αὐτῶν. ἔπειτα γυμνοὺς κριτέον
[520]   οὐδενὸς ἀξίων; ~(Σωκράτης) ~τί δ'  ἂν   περὶ ἐκείνων λέγοις, οἳ φάσκοντες
[478]   οὔ; ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν οὕτως  ἂν   περὶ σῶμα εὐδαιμονέστατος ἄνθρωπος εἴη,
[456]   ~γὰρ ἔστιν περὶ ὅτου οὐκ  ἂν   πιθανώτερον εἴποι ῥητορικὸς
[469]   λέγεις ἀδίκως; ~(Πῶλος) ~ὁπότερ'  ἂν   ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως ζηλωτόν ἐστιν;
[476]   ἄρτι ἔλεγον, περὶ πάντων, οἷον  ἂν   ποιῇ τὸ ~ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ
[452]   ἐν ἄλλῳ συλλόγῳ ~παντί, ὅστις  ἂν   πολιτικὸς σύλλογος γίγνηται. καίτοι ἐν
[494]   ἐπιρρεῖν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ἀνάγκη γ'  ἂν   πολὺ ἐπιρρέῃ, πολὺ καὶ τὸ
[465]   πρὸς αὑτό, τὸ ~τοῦ Ἀναξαγόρου  ἂν   πολὺ ἦν, φίλε Πῶλε
[505]   αὐτὸς τρόπος; ἕως μὲν  ἂν   πονηρὰ ᾖ, ἀνόητός τε ~οὖσα
[507]   τε καὶ ~καλῶς πράττειν  ἂν   πράττῃ, τὸν δ' εὖ πράττοντα
[507]   ἀνθρώπους τὰ προσήκοντα πράττων δίκαι'  ἂν   πράττοι, περὶ δὲ ~θεοὺς ὅσια·
[467]   οἱ ἄνθρωποι τοῦτο βούλεσθαι  ἂν   πράττωσιν ~ἑκάστοτε, ἐκεῖνο οὗ
[463]   ἡγοῦμαι εἶναι τὴν ῥητορικὴν πρὶν  ἂν   πρῶτον ἀποκρίνωμαι ὅτι ἐστίν. οὐ
[464]   ~ἔχειν τὰ σώματα, οὓς οὐκ  ἂν   ῥᾳδίως αἴσθοιτό τις ὅτι οὐκ
[461]   μὴ καλῶς ὡμολογῆσθαι, ~ἀναθέσθαι ὅτι  ἂν   σὺ βούλῃ, ἐάν μοι ἓν
[475]   ὅτι οὔτ' ἂν ἐγὼ οὔτ'  ἂν   σὺ οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων
[507]   καὶ περὶ ~ἀνθρώπους· οὐ γὰρ  ἂν   σωφρονοῖ τὰ μὴ προσήκοντα πράττων;
[525]   ἄλλως ἀδικίας ἀπαλλάττεσθαι. ~(οἳ δ'  ἂν   τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ διὰ
[478]   ~οὐκοῦν οὗτος τυγχάνει ὢν ὃς  ἂν   τὰ μέγιστα ἀδικῶν καὶ χρώμενος
[492]   τυραννίδα ~δυναστείαν, τί  ἂν>   τῇ ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον
[509]   δυνάμενος ἄνθρωπος βοηθεῖν ~ἑαυτῷ καταγέλαστος  ἂν   τῇ ἀληθείᾳ εἴη; ἆρα οὐ
[506]   ζητῶ κοινῇ μεθ' ὑμῶν, ὥστε,  ἂν   τὶ φαίνηται ~λέγων ἀμφισβητῶν
[503]   τινὰ ἕκαστος ἕκαστον τίθησιν  ~ἂν   τιθῇ, καὶ προσαναγκάζει τὸ ἕτερον
[504]   τε εἶναι καὶ ἁρμόττειν, ~ἕως  ἂν   τὸ (ἅπαν συστήσηται τεταγμένον τε
[483]   ἔχειν· ἀγαπῶσι γὰρ οἶμαι αὐτοὶ  ἂν   τὸ ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες.
[476]   οὕτω κάεσθαι τὸ καόμενον ὡς  ἂν   τὸ κᾶον κάῃ; ~(Πῶλος) πάνυ
[476]   πάθος τῷ τυπτομένῳ ἐστὶν οἷον  ἂν   τὸ τύπτον ποιῇ; ~(Πῶλος) πάνυ
[525]   λέγει πῶλος, καὶ ἄλλον ~ὅστις  ἂν   τοιοῦτος τύραννος ᾖ· οἶμαι δὲ
[456]   φανῆναι τὸν ἰατρόν, ἀλλ' αἱρεθῆναι  ἂν   τὸν ~εἰπεῖν δυνατόν, εἰ βούλοιτο.
[454]   τοῦ ζωγράφου μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεθ'  ἂν   τὸν λέγοντα· ποίας δὴ ~πειθοῦς
[457]   τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσθαι ὅτι ~δύναιτο  ἂν   τοῦτο ποιῆσαι οὔτε τοὺς ἄλλους
[510]   τῇ πόλει τῶν νέων, τίνα  ἂν   τρόπον ἐγὼ μέγα ~δυναίμην καὶ
[491]   πόλεως πράγματα φρόνιμοι ~ὦσιν, ὅντινα  ἂν   τρόπον εὖ οἰκοῖτο, καὶ μὴ
[512]   τὸ ἐπὶ τούτῳ σκεπτέον τίν'  ἂν   τρόπον τοῦτον ὃν μέλλοι χρόνον
[472]   δὲ δὴ εὐδαίμων ~ἔσται ἆρ'  ἂν   τυγχάνῃ δίκης τε καὶ τιμωρίας;
[500]   πρὸς ἐμὲ παίζειν ~μηδ' ὅτι  ἂν   τύχῃς παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου,
[522]   ἄλλο οὐδέν· ὥστε ἴσως, ὅτι  ἂν   τύχω, τοῦτο πείσομαι. ~(Καλλίκλης) ~δοκεῖ
[512]   ὑμεῖς, σεμνύνων (τὸ πρᾶγμα, καταχώσειεν  ἂν   ὑμᾶς τοῖς ~λόγοις, λέγων καὶ
[456]   ὁπότερον δεῖ ~αἱρεθῆναι ἰατρόν, οὐδαμοῦ  (ἂν   φανῆναι τὸν ἰατρόν, ἀλλ' αἱρεθῆναι
[485]   βέλτιστος ὤν" ~αντιοπε (ὅπου δ'  ἂν   φαῦλος ᾖ, ἐντεῦθεν φεύγει καὶ
[494]   γενναῖε, ἐκεῖνος ὃς  ἂν   φῇ ἀνέδην οὕτω τοὺς ~χαίροντας,
[481]   σου τὰ παιδικὰ καὶ ὅπως  ἂν   φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένου ἀντιλέγειν,
[481]   ἑκάστοτε, καίπερ ὄντος δεινοῦ, ~ὅτι  ἂν   φῇ σου τὰ παιδικὰ καὶ
[487]   τε γὰρ ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ  ἂν   φήσαιεν Ἀθηναίων, καὶ ἐμοὶ εἶ
[477]   δ' ἐν σώματος κατασκευῇ; κακίαν  ἂν   φήσαις ἀσθένειαν εἶναι καὶ νόσον
[473]   ὅταν τοιαῦτα λέγῃς οὐδεὶς  ἂν   φήσειεν ~ἀνθρώπων; ἐπεὶ ἐροῦ τινα
[498]   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ἀγαθοὶ ἄρα οἳ  ἂν   χαίρωσι, κακοὶ δὲ οἳ ἂν
[494]   ἀνέδην οὕτω τοὺς ~χαίροντας, ὅπως  ἂν   χαίρωσιν, ~(εὐδαίμονας εἶναι, καὶ μὴ
[521]   ~ἔσται εἰσάγων οὐδεὶς γὰρ  ἂν   χρηστὸς μὴ ἀδικοῦντ' ἄνθρωπον εἰσαγάγοι
[479]   παρασκευαζόμενοι καὶ ~φίλους καὶ ὅπως  ἂν   ὦσιν ὡς πιθανώτατοι λέγειν· εἰ
[451]   ἐπανέροιτο· ~περὶ τί; εἴποιμ'  ἂν   ὥσπερ οἱ ἐν τῷ δήμῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005