Alphabétiquement     [«   »]
ξύλα 1
176
7
ὃ 45
ὀβολοὺς 1
ὅδε 8
ὁδός 1
Fréquences     [«    »]
44 δή
44 εἴ
43 σε
45 ὃ
45 οὔτε
47 ἔστιν
47 οἶμαι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias


Pages
[469]   ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν τῇ πόλει,     ἂν δοκῇ αὐτῷ, ποιεῖν ~τοῦτο,
[474]   χρείαν λέγεις καλὰ εἶναι, πρὸς     ἂν ἕκαστον ~χρήσιμον ᾖ, πρὸς
[465]   ἐγὼ δὲ ~τέχνην οὐ καλῶ     ἂν ἄλογον πρᾶγμα· τούτων
[467]   δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦτο βούλεσθαι     ἂν πράττωσιν ~ἑκάστοτε, ἐκεῖνο
[503]   τάξιν τινὰ ἕκαστος ἕκαστον τίθησιν     ~ἂν τιθῇ, καὶ προσαναγκάζει τὸ
[476]   ~συλλήβδην δὴ ὅρα εἰ ὁμολογεῖς,     ἄρτι ἔλεγον, περὶ πάντων, οἷον
[508]   εἶναι καὶ ἐπιστήμονα ~τῶν δικαίων,     αὖ Γοργίαν ἔφη πῶλος δι'
[520]   ἐγχωρεῖν μέμφεσθαι τούτῳ τῷ πράγματι     ~αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς πονηρόν ἐστιν
[467]   χρηματισμὸν χρηματιζόμενοι οὐ τοῦτό ~ἐστιν     βούλονται, ποιοῦσιν ἑκάστοτε τίς
[485]   ~Σώκρατες, οὗτος ἀνήρ.     γὰρ νυνδὴ ἔλεγον, ὑπάρχει τούτῳ
[463]   ἐγένετο τί ποτε οὗτος ἡγεῖται  ~ὃ   δ' ἐγὼ καλῶ τὴν ῥητορικήν,
[461]   ~συνέβη ἐν τοῖς (λόγοις τοῦτο  ὃ>   δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ
[483]   ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία ~λέγειν.     δὴ καὶ σὺ τοῦτο τὸ
[523]   τίσεώς τε καὶ δίκης ~δεσμωτήριον,     δὴ Τάρταρον καλοῦσιν, ἰέναι. ~Τούτων
[453]   ὅστις διδάσκει ὁτιοῦν πρᾶγμα, ~πότερον     διδάσκει πείθει οὔ; ~(Γοργίας)
[454]   ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι,     δοκεῖ ~μὲν δῆλον (εἶναι, ἐγὼ
[463]   ἓν δὲ καὶ ὀψοποιική·     δοκεῖ μὲν εἶναι τέχνη, ~ὡς
[493]   ὑπό τι ~ἄτοπα, δηλοῖ μὴν     ἐγὼ βούλομαί σοι ἐνδειξάμενος, ἐάν
[462]   ποιῆσαι τέχνην ἐν τῷ συγγράμματι  (ὃ   ἐγὼ ἔναγχος ~ἀνέγνων. ~(Πῶλος) τί
[512]   δὲ βέλτιον εἰ μὴ ἔστιν     ἐγὼ λέγω, ἀλλ' αὐτὸ τοῦτ'
[491]   κατὰ φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον,     ἐγώ σοι ~νῦν παρρησιαζόμενος λέγω,
[447]   τοῦ ἀνδρός, καὶ τί ~ἐστιν     ἐπαγγέλλεταί τε καὶ διδάσκει· τὴν
[488]   μοι ἔνδειξαι τί ἔστιν τοῦτο     ἐπιτηδευτέον ~μοι, καὶ τίνα τρόπον
[503]   εἶδός τι αὐτῷ σχῇ τοῦτο     ἐργάζεται. οἷον εἰ βούλει ἰδεῖν
[513]   σῶμα τυγχάνει ὂν εἴτε ψυχή,     ~θεραπεύομεν; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[465]   γὰρ (ἂν ἴσως ἀκολουθήσαις ὅτι     κομμωτικὴ πρὸς ~γυμναστικήν, τοῦτο σοφιστικὴ
[464]   σοι, ἐὰν δύνωμαι, σαφέστερον ἐπιδείξω     λέγω. δυοῖν ὄντοιν τοῖν ~πραγμάτοιν
[465]   ἰατρικῶν καὶ ~ὑγιεινῶν καὶ ὀψοποιικῶν.     μὲν οὖν ἐγώ φημι τὴν
[504]   ποτὰ ἄλλ' ὁτιοῦν,     μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἔσθ' ὅτι
[499]   ἔστιν δὲ δή, ὡς ἔοικεν,     νῦν λέγεις, ~ὅτι ἡδοναί τινές
[494]   ἡδονὴ ~οὐδεμία, ἀλλὰ τοῦτ' ἔστιν,     νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥσπερ
[495]   εἶναί τι τῶν ἡδέων     οὐκ ἔστιν ἀγαθόν; ~(Καλλίκλης) ~ἵνα
[467]   οὖν ἔστιν τι τῶν ὄντων     οὐχὶ ἤτοι ἀγαθόν γ' ἐστὶν
[465]   σοφιστικὴ πρὸς νομοθετικήν, καὶ ὅτι     ὀψοποιικὴ πρὸς ~ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ
[464]   σώματι εἶναι καὶ ἐν ψυχῇ,     ποιεῖ μὲν δοκεῖν εὖ ἔχειν
[467]   οὐ τοῦτό ~ἐστιν βούλονται,     ποιοῦσιν ἑκάστοτε τίς γὰρ βούλεται
[521]   γε ποιήσεις ~(Σωκράτης) ~μὴ εἴπῃς     πολλάκις εἴρηκας, ὅτι ἀποκτενεῖ με
[467]   ἕνεκά του, οὐ τοῦτο ~βούλεται     πράττει, ἀλλ' ἐκεῖνο (οὗ ἕνεκα
[467]   ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα πράττουσιν τοῦθ'     πράττουσιν; οἷον οἱ τὰ φάρμακα
[521]   ~δικαστήριον περὶ (τούτων τινὸς κινδυνεύων,     σὺ λέγεις, πονηρός τίς μ'
[522]   ἓν αὐτῷ ὑπάρχοι, Καλλίκλεις,     σὺ πολλάκις ὡμολόγησας· εἰ ~βεβοηθηκὼς
[476]   δοκεῖ. ~(Σωκράτης) ~ἆρα τοῦτο πάσχον     τὸ ποιοῦν ποιεῖ, καὶ τοιοῦτον
[448]   παρεσκευάσθαι εἰς λόγους· ἀλλὰ γὰρ     ~ὑπέσχετο (Χαιρεφῶν) τι οὐ ποιεῖ.
[452]   ἐμοῦ, ~ἀπόκριναι τί ἐστιν τοῦτο     φῂς σὺ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι
[462]   ῥητορικὴ εἶναι; ~(Σωκράτης) ~πρᾶγμα     φῂς σὺ ποιῆσαι τέχνην ἐν




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005