Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτους 3
τοιούτῳ 3
τοιούτων 6
τοῖς 87
τοῖσδε 1
τοιχωρυχεῖν 1
τολμᾷ 2
Fréquences     [«    »]
82 ἐὰν
84 πρὸς
82 τις
87 τοῖς
89 δέ
90 τῇ
91 λέγεις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τοῖς


Pages
[497]   ταὐτὰ ἂν εἴη τὰ ~ἡδέα  τοῖς   ἀγαθοῖς τὰ ἀνιαρὰ τοῖς
[501]   οἷον κιθαριστικὴ ἐν  τοῖς   ἀγῶσιν; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~τί
[493]   ἔχοντος βίου τὸν κοσμίως καὶ  ~τοῖς   ἀεὶ παροῦσιν ἱκανῶς καὶ ἐξαρκούντως
[525]   ἐν Ἅιδου ἐν τῷ ~δεσμωτηρίῳ,  τοῖς   ἀεὶ τῶν ἀδίκων ἀφικνουμένοις θεάματα
[503]   εἴτε ἡδίω ~εἴτε ἀηδέστερα ἔσται  τοῖς   ἀκούουσιν. (ἀλλ' οὐ πώποτε σὺ
[453]   τὴν ῥητορικὴν δύνασθαι πειθὼ  τοῖς   ἀκούουσιν ἐν τῇ ψυχῇ ~ποιεῖν;
[525]   ~γίγνεσθαι καὶ ὀνίνασθαι παραδείγματι  τοῖς   ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ~ὁρῶντες
[506]   λόγον· φαίνεται δέ μοι καὶ  τοῖς   ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε
[483]   ὅτι οὕτως ἔχει, καὶ ἐν  ~τοῖς   ἄλλοις ζῴοις καὶ τῶν ἀνθρώπων
[517]   τοιοῦτον ~δόξαι καὶ αὑτῷ καὶ  τοῖς   ἄλλοις θεραπευτὴν εἶναι σώματος, παντὶ
[454]   ποιεῖ ἐν δικαστηρίοις τε καὶ  τοῖς   ἄλλοις ὄχλοις ~περὶ τῶν δικαίων
[454]   ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ ἐν  τοῖς   ~ἄλλοις ὄχλοις, ὥσπερ καὶ ἄρτι
[452]   τέχνη περὶ ~τὸ μέγιστον ἀγαθὸν  τοῖς   ἀνθρώποις, ἀλλ' ἐμή” εἰ
[452]   αἴτιον ἅμα μὲν ~ἐλευθερίας αὐτοῖς  τοῖς   ἀνθρώποις, ἅμα δὲ τοῦ ἄλλων
[484]   χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς ~συμβολαίοις  τοῖς   ἀνθρώποις καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ,
[452]   φῂς σὺ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι  τοῖς   ἀνθρώποις καὶ σὲ ~δημιουργὸν εἶναι
[463]   ἀνδρείας καὶ φύσει δεινῆς προσομιλεῖν  τοῖς   ἀνθρώποις· καλῶ δὲ ~αὐτοῦ (ἐγὼ
[492]   εἴη σωφροσύνης καὶ ~δικαιοσύνης τούτοις  τοῖς   ἀνθρώποις, οἷς ἐξὸν ἀπολαύειν τῶν
[481]   Καλλίκλεις, εἰ μή τι ἦν  τοῖς   ἀνθρώποις πάθος, τοῖς μὲν ἄλλο
[524]   ~κρίσις περὶ τῆς πορείας  τοῖς   ἀνθρώποις. ~ταῦτ' ἔστιν, Καλλίκλεις,
[497]   τοῖς ἡδέσιν οὐδὲ τὰ κακὰ  τοῖς   ἀνιαροῖς. ~τῶν μὲν γὰρ ἅμα
[498]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) τί δέ;  τοῖς   ἀνιωμένοις οὐ πάρεστιν τὰ κακά,
[510]   εὐθὺς ἐκ νέου ~ἐθίζειν αὑτὸν  τοῖς   αὐτοῖς χαίρειν καὶ ἄχθεσθαι τῷ
[509]   δύνασθαι βοηθεῖν μήτε αὑτῷ μήτε  τοῖς   αὑτοῦ φίλοις τε καὶ οἰκείοις,
[492]   μηδὲν πλέον ~νέμοντες τοῖς φίλοις  τοῖς   αὑτῶν τοῖς ἐχθροῖς, καὶ
[481]   καλὸν τοῦτον τοιαῦτα ἕτερα ~πέπονθας.  τοῖς   γὰρ τῶν παιδικῶν βουλεύμασίν τε
[483]   ἐν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ  τοῖς   γένεσιν, ὅτι ~οὕτω τὸ δίκαιον
[481]   πάθος, τοῖς μὲν ἄλλο τι,  τοῖς   δὲ ἄλλο τι ~(ἢ) τὸ
[474]   χαίρειν, καὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν ἐπίσταμαι,  τοῖς   δὲ (πολλοῖς οὐδὲ ~διαλέγομαι. ὅρα
[520]   μόνοις δ' ἔγωγε καὶ ᾤμην  τοῖς   ~δημηγόροις τε καὶ σοφισταῖς οὐκ
[502]   τοῦ κοινοῦ, ὥσπερ παισὶ προσομιλοῦσι  τοῖς   δήμοις, ~χαρίζεσθαι αὐτοῖς πειρώμενοι μόνον,
[514]   δὴ ἀνόητον ἦν δήπου ἐπιχειρεῖν  τοῖς   ~δημοσίοις ἔργοις καὶ παρακαλεῖν ἀλλήλους
[511]   μελετᾶν τὴν ~ῥητορικὴν τὴν ἐν  τοῖς   δικαστηρίοις διασῴζουσαν; ~(Καλλίκλης) ναὶ μὰ
[471]   ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, ὥσπερ οἱ ἐν  τοῖς   δικαστηρίοις ~ἡγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ γὰρ
[454]   λέγω, Σώκρατες, τῆς ἐν  τοῖς   δικαστηρίοις καὶ ἐν τοῖς ~ἄλλοις
[459]   οὐ γὰρ δήπου ἔν γε  τοῖς   εἰδόσι ~τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται.
[513]   γὰρ δὴ τούτου, ὡς ἐν  τοῖς   ~ἔμπροσθεν ηὑρίσκομεν, ~οὐδὲν ὄφελος ἄλλην
[509]   δοκοῦμεν ὀρθῶς ἀναγκασθῆναι ὁμολογεῖν ἐν  τοῖς   ~ἔμπροσθεν λόγοις ἐγώ τε καὶ
[473]   σύ. εἶπον ἐγώ ~που ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι
[492]   τοῖς φίλοις τοῖς αὑτῶν  τοῖς   ἐχθροῖς, καὶ ταῦτα ἄρχοντες ἐν
[497]   αὐτὰ γίγνεται, φίλε, τἀγαθὰ  τοῖς   ἡδέσιν οὐδὲ τὰ κακὰ τοῖς
[502]   σπουδή, ὡς σοὶ δοκεῖ, χαρίζεσθαι  τοῖς   ~θεαταῖς μόνον, καὶ διαμάχεσθαι,
[502]   μᾶλλον ὥρμηται καὶ ~τὸ χαρίζεσθαι  τοῖς   θεαταῖς. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν τὸ τοιοῦτον,
[502]   δοκοῦσί σοι οἱ ποιηταὶ ἐν  τοῖς   ~θεάτροις; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~νῦν
[479]   τῶν περὶ ~τὸ σῶμα ἁμαρτημάτων  τοῖς   ἰατροῖς μηδὲ ἰατρεύεσθαι, φοβούμενος ὡσπερανεὶ
[497]   τοῖς ἀγαθοῖς τὰ ἀνιαρὰ  τοῖς   κακοῖς; ἐὰν δὲ βούλῃ, καὶ
[495]   γάρ μοι, τοὺς εὖ πράττοντας  τοῖς   κακῶς πράττουσιν οὐ τοὐναντίον ἡγῇ
[458]   Γοργία, θαυμάζω ἐν  τοῖς   λεγομένοις ὑπὸ σοῦ· ἴσως γάρ
[483]   τὸ σοφὸν κατανενοηκὼς κακουργεῖς ἐν  τοῖς   λόγοις, ἐὰν μέν τις ~κατὰ
[489]   καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ ἐν  τοῖς   λόγοις, ἐὰν μέν τις κατὰ
[517]   ἐγώ τε καὶ σὺ ἐν  τοῖς   λόγοις· ἐν παντὶ γὰρ τῷ
[482]   ~αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμποδισθεὶς ἐν  τοῖς   λόγοις ἐπεστομίσθη, αἰσχυνθεὶς ἐνόει
[452]   πείθειν ἔγωγ' οἷόν τ' εἶναι  τοῖς   λόγοις καὶ ἐν δικαστηρίῳ δικαστὰς
[512]   (τὸ πρᾶγμα, καταχώσειεν ἂν ὑμᾶς  τοῖς   ~λόγοις, λέγων καὶ παρακαλῶν ἐπὶ
[487]   νυνί· (ἐάν τι σὺ ἐν  τοῖς   λόγοις ~ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανισμένον τοῦτ'
[461]   τι ἐγὼ καὶ ~(Γοργίας) ἐν  τοῖς   λόγοις σφαλλόμεθα, σὺ παρὼν ἐπανόρθου
[450]   τις, εἰ βούλοιτο δυσχεραίνειν ἐν  τοῖς   λόγοις, τὴν ἀριθμητικὴν ἄρα ~ῥητορικήν,
[461]   ὁμολογίας ἐναντίον τι ~συνέβη ἐν  τοῖς   (λόγοις τοῦτο ὃ> δὴ ἀγαπᾷς,
[482]   ~ὦ Σώκρατες, δοκεῖς νεανιεύεσθαι ἐν  τοῖς   λόγοις ὡς ἀληθῶς δημηγόρος ὤν·
[479]   εἰσὶν ὥσπερ ἂν εἴ τις  ~τοῖς   μεγίστοις νοσήμασιν συνισχόμενος διαπράξαιτο μὴ
[481]   τι ἦν τοῖς ἀνθρώποις πάθος,  τοῖς   μὲν ἄλλο τι, τοῖς δὲ
[480]   μέν, Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ,  τοῖς   μέντοι ἔμπροσθεν ἴσως σοι ~ὁμολογεῖται.
[459]   ἐν ὄχλῳ τοῦτό ἐστιν, ἐν  τοῖς   μὴ εἰδόσιν; οὐ γὰρ δήπου
[517]   οὗτοι δὲ ~ἀνεφάνησαν ἐξ ἴσου  τοῖς   νῦν ὄντες, ὥστε, εἰ οὗτοι
[456]   τοὺς ~(παιδοτρίβας καὶ τοὺς ἐν  τοῖς   ὅπλοις διδάσκοντας μάχεσθαι μισεῖν τε
[459]   τινα ~πειθοῦς ηὑρηκέναι ὥστε φαίνεσθαι  τοῖς   οὐκ εἰδόσι μᾶλλον εἰδέναι τῶν
[460]   ὀλίγῳ πρότερον ὅτι οὐ δεῖ  τοῖς   (παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν ~οὐδ' ἐκβάλλειν ἐκ
[458]   πρὶν καὶ ὑμᾶς ἐλθεῖν, ~ἐγὼ  τοῖς   παροῦσι πολλὰ ἐπεδειξάμην, καὶ νῦν
[457]   λέγειν, ὥστε ~πιθανώτερος εἶναι ἐν  τοῖς   πλήθεσιν (ἔμβραχυ περὶ ὅτου ἂν
[504]   νοῦν ~ἔχων, ὅπως ἂν αὐτοῦ  τοῖς   πολίταις (δικαιοσύνη μὲν ἐν ταῖς
[513]   ἡμῖν ἐστιν τῇ πόλει καὶ  τοῖς   πολίταις θεραπεύειν, ὡς ~βελτίστους αὐτοὺς
[502]   ~καὶ οὗτοι πρὸς τὸ χαρίζεσθαι  τοῖς   πολίταις ὡρμημένοι, καὶ ἕνεκα τοῦ
[527]   ἤδη, ἐὰν δοκῇ χρῆναι, ~ἐπιθησόμεθα  τοῖς   πολιτικοῖς, ὁποῖον ἄν τι
[459]   σὸν ἔργον ποιήσεις δ' ἐν  τοῖς   πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι ~αὐτὸν τὰ
[492]   ἐπιθυμία γίγνηται. ~ἀλλὰ τοῦτ' οἶμαι  τοῖς   πολλοῖς οὐ δυνατόν· ~ὅθεν ψέγουσιν
[492]   εἶναι τὴν ἀκολασίαν, ὅπερ ἐν  τοῖς   πρόσθεν ἐγὼ ἔλεγον, ~δουλούμενοι τοὺς
[508]   ταῦτα ἡμῖν ἄνω ~ἐκεῖ ἐν  τοῖς   πρόσθεν λόγοις οὕτω φανέντα, ὡς
[481]   τις χρεία, ὡς ~ἔν γε  τοῖς   πρόσθεν οὐδαμῇ ἐφάνη οὖσα. ~(Καλλίκλης)
[489]   κινδυνεύεις οὐκ ἀληθῆ λέγειν ἐν  τοῖς   ~πρόσθεν οὐδὲ ὀρθῶς ἐμοῦ κατηγορεῖν
[460]   ~(Γοργίας) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~καὶ ἐν  τοῖς   πρώτοις γε, Γοργία, λόγοις
[487]   ἀκούω ταὐτὰ ἐμοὶ ~συμβουλεύοντος ἅπερ  τοῖς   σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἱκανόν μοι τεκμήριόν
[484]   οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν  τοῖς   ~συμβολαίοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἰδίᾳ
[451]   ~οἴομαι γάρ σε ἀκηκοέναι ἐν  τοῖς   συμποσίοις ᾀδόντων ἀνθρώπων τοῦτο τὸ
[518]   πασῶν τῶν τεχνῶν ~καὶ χρῆσθαι  τοῖς   τούτων ἔργοις διὰ τὸ εἰδέναι
[492]   τῆς σωφροσύνης, μηδὲν πλέον ~νέμοντες  τοῖς   φίλοις τοῖς αὑτῶν τοῖς
[513]   σελήνην ~καθαιρούσας, τὰς Θετταλίδας· σὺν  τοῖς   φιλτάτοις αἵρεσις ἡμῖν ἔσται
[498]   ἀνίας; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  τοῖς   χαίρουσιν πάρεστιν τἀγαθά, αἱ ἡδοναί,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005