Alphabétiquement     [«   »]
λέγ 1
λέγε 9
λέγει 10
λέγειν 56
λέγεις 91
λέγεσθαι 4
λέγεται 4
Fréquences     [«    »]
53 ἐκ
52 οὐδὲν
52 ὧν
56 λέγειν
58
58 εἰς
60 ἐστὶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

λέγειν


Pages
[483]   μυρία ἄν τις ἔχοι τοιαῦτα  λέγειν.   ἀλλ' οἶμαι οὗτοι κατὰ ~φύσιν
[483]   τις αἰσχύνηται (καὶ μὴ τολμᾷ  λέγειν   ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία ~λέγειν.
[522]   ἡδονὰς ἃς ἐκπεπόρικα ἕξω αὐτοῖς  λέγειν,   ἃς οὗτοι εὐεργεσίας καὶ ~ὠφελίας
[465]   σε οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους  λέγειν   αὐτὸς συχνὸν λόγον ~ἀποτέτακα. ἄξιον
[449]   οὐ δῆτα. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ μὴν  λέγειν   γε ποιεῖ δυνατούς. ~(Γοργίας) ναί.
[450]   ~ποιεῖ δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν καὶ  λέγειν;   ~(Γοργίας) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ~καὶ
[450]   ἀριθμητικὴν οὔτε τὴν ~γεωμετρίαν ῥητορικὴν  λέγειν.   ~(Γοργίας) ὀρθῶς γὰρ οἴει,
[492]   οἱ ἄλλοι διανοοῦνται μέν,  λέγειν   δὲ οὐκ ἐθέλουσιν. δέομαι οὖν
[489]   τὸ κρεῖττον; οἴει με  λέγειν,   ~ἐὰν συρφετὸς συλλεγῇ δούλων καὶ
[479]   ὅπως ἂν ὦσιν ὡς πιθανώτατοι  λέγειν·   εἰ δὲ ἡμεῖς ἀληθῆ ~ὡμολογήκαμεν,
[519]   οὐκ ἂν οἷός τ' εἴης  λέγειν,   εἰ μή τίς σοι ἀποκρίνοιτο;
[500]   ἄρα σοι ἔδοξα τότε ~ἀληθῆ  λέγειν.   ἔλεγον δέ που ὅτι
[489]   φύσει· ὥστε κινδυνεύεις οὐκ ἀληθῆ  λέγειν   ἐν τοῖς ~πρόσθεν οὐδὲ ὀρθῶς
[515]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ὅτε Περικλῆς ἤρχετο  λέγειν   ἐν τῷ δήμῳ, χείρους ἦσαν
[487]   ~ἑκάτερος αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ ἐναντία  λέγειν   ἐναντίον πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ ~ταῦτα
[509]   ὡς ἐγὼ νῦν λέγω καλῶς  λέγειν·   ἐπεὶ ἔμοιγε αὐτὸς ~λόγος
[461]   Ἑλλάδος ~πλείστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ  λέγειν,   ἔπειτα σὺ ἐνταῦθα τούτου μόνος
[453]   τοῦτο τελευτᾷ· ἔχεις τι  ~λέγειν   ἐπὶ πλέον τὴν ῥητορικὴν δύνασθαι
[494]   καὶ ~ἄθλιος; τούτους τολμήσεις  λέγειν   εὐδαίμονας εἶναι, ἐὰν ἀφθόνως ἔχωσιν
[457]   ~ἕτερος τὸν ἕτερον ὀρθῶς  λέγειν   μὴ σαφῶς, χαλεπαίνουσί τε
[506]   τί σοι δοκῶ μὴ (καλῶς  λέγειν.   καί με ἐὰν ἐξελέγχῃς, οὐκ
[491]   γὰρ ἐμὲ φῂς ἀεὶ ταὐτὰ  λέγειν,   καὶ μέμφῃ μοι· ἐγὼ δὲ
[490]   τοῦτο γάρ μοι δοκεῖς βούλεσθαι  λέγειν   καὶ οὐ ῥήματι θηρεύω εἰ
[452]   αὑτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ  λέγειν   καὶ ~πείθειν τὰ πλήθη. ~(Σωκράτης)
[453]   ὑποπτεύω γε ἣν οἶμαί σε  λέγειν   καὶ περὶ ὧν· οὐδὲν μέντοι
[449]   ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν περὶ ὧνπερ  λέγειν,   καὶ φρονεῖν; ~(Γοργίας) πῶς γὰρ
[516]   εἰ δοκῶ γε σοι ἀληθῆ  λέγειν.   ~(Καλλίκλης) ἔστω δὴ ταῦτα. ~(Σωκράτης)
[482]   ἐμαυτῷ ἀσύμφωνον ~εἶναι καὶ ἐναντία  λέγειν.   ~(Καλλίκλης) ~ὦ Σώκρατες, δοκεῖς νεανιεύεσθαι
[482]   μὴ ~ὁμολογεῖν μοι ἀλλ' ἐναντία  λέγειν   μᾶλλον ἕνα ὄντα ἐμὲ
[462]   εἰπεῖν· ὀκνῶ γὰρ Γοργίου ἕνεκα  λέγειν,   μὴ οἴηταί ~με διακωμῳδεῖν τὸ
[483]   λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία  ~λέγειν.   δὴ καὶ σὺ τοῦτο
[502]   δοκοῦσιν πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ  λέγειν   οἱ ῥήτορες, τούτου ~στοχαζόμενοι, ὅπως
[485]   τοιαῦτ' ~ἄττα ἐπέρχεται πρὸς σὲ  λέγειν,   οἷάπερ ἐκεῖνος πρὸς τὸν ἀδελφόν,
[461]   τί δέ; οὐκ ἐξέσται μοι  λέγειν   ὁπόσα ἂν βούλωμαι; ~(Σωκράτης) ~δεινὰ
[481]   ἂν αὐτῷ, εἰ βούλοιο τἀληθῆ  λέγειν,   ~ὅτι εἰ μή τις παύσει
[457]   δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ ἀκόλουθα  ~λέγειν   οὐδὲ σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον
[450]   πολλαί. τὰς τοιαύτας (μοι δοκεῖς  ~λέγειν,   περὶ ἃς οὐ φῂς τὴν
[474]   θεωροῦντας; ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων  λέγειν   περὶ σώματος κάλλους; ~(Πῶλος) οὐκ
[473]   ἄτοπά γε, Σώκρατες, ἐπιχειρεῖς  λέγειν.   ~(Σωκράτης) ~πειράσομαι δέ γε καὶ
[499]   φασιν καλὸν (εἶναι τὰ καλὰ  λέγειν   τε καὶ ~ἐπισκοπεῖσθαι. ἀγαθὸν μὲν
[487]   εἰσιν, οὐκ ~ἐθέλουσιν δέ μοι  λέγειν   τὴν ἀλήθειαν διὰ τὸ μὴ
[454]   ἐγώ τοι ὑπώπτευον ταύτην σε  λέγειν   τὴν πειθὼ καὶ περὶ τούτων,
[450]   τῶν τοιούτων τινά μοι ~δοκεῖς  λέγειν   τὴν ῥητορικήν. ~(Γοργίας) ἀληθῆ λέγεις.
[489]   πάλαι τοπάζω τοιοῦτόν τί σε  λέγειν   τὸ ~κρεῖττον, καὶ ἀνερωτῶ γλιχόμενος
[489]   ἐμὲ γὰρ οἴει ἄλλο τι  λέγειν   τὸ κρείττους εἶναι τὸ
[457]   οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονικοῦντα  λέγειν   τοῦ ~καταφανὲς γενέσθαι, ἀλλὰ πρὸς
[504]   μέν σοι δοκῶ ἐγὼ καλῶς  λέγειν,   φάθι, ~εἰ δὲ μή, ἔλεγχε
[473]   ποιῆσαι, ἑταῖρε, ταὐτὰ ἐμοὶ  λέγειν·   φίλον γάρ σε ~ἡγοῦμαι. νῦν
[457]   κατὰ φθόνον ~οἴονται τὸν ἑαυτῶν  λέγειν,   φιλονικοῦντας ἀλλ' οὐ ζητοῦντας τὸ
[510]   τόδε ἐάν σοι δοκῶ εὖ  λέγειν.   φίλος μοι δοκεῖ ἕκαστος ἑκάστῳ
[512]   δικανικὸν εἶναι; καίτοι εἰ βούλοιτο  λέγειν,   ~Καλλίκλεις, ἅπερ ὑμεῖς, σεμνύνων
[468]   γάρ; ἀληθῆ σοι δοκῶ  ~λέγειν,   Πῶλε, οὔ; τί
[513]   ὅντινά μοι τρόπον δοκεῖς εὖ  λέγειν,   Σώκρατες, πέπονθα δὲ τὸ
[476]   ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἔχεις οὖν  λέγειν   ὡς οὐχὶ τά γε δίκαια
[523]   ὄντα σοι λέξω μέλλω  λέγειν.   ὥσπερ γὰρ Ὅμηρος λέγει, ~διενείμαντο
[457]   ῥήτωρ καὶ περὶ παντὸς  λέγειν,   ὥστε ~πιθανώτερος εἶναι ἐν τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005