Alphabétiquement     [«   »]
τήν 2
τὴν 184
τῆς 118
τι 106
τὶ 2
τί 133
τίθεμαι 1
Fréquences     [«    »]
95 δὴ
100 μοι
104 Σώκρατες
106 τι
113 ἀλλὰ
115 τῷ
116 σοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τι


Pages
[500]   τε καὶ σὺ εἶναι μέν  τι   ~ἀγαθόν, εἶναι δέ τι ἡδύ,
[508]   καὶ ὑέος καὶ ἑταίρου, ἐάν  τι   ἀδικῇ, καὶ ~τῇ ῥητορικῇ ἐπὶ
[464]   τῇ νομοθετικῇ· ~ὅμως δὲ διαφέρουσίν  τι   ἀλλήλων. τεττάρων δὴ τούτων οὐσῶν,
[488]   τὸν ἀμείνω τοῦ φαυλοτέρου; μή  τι   ἄλλο λέγεις τὸ ~δίκαιον εἶναι,
[491]   αὑτῶν, ἑταῖρε, τί;  τι   ἄρχοντας ἀρχομένους; ~(Καλλίκλης) πῶς
[493]   ταῦτ' ἐπιεικῶς μέν ἐστιν ὑπό  τι   ~ἄτοπα, δηλοῖ μὴν ἐγὼ
[502]   μόνον, καὶ διαμάχεσθαι, ἐάν  τι   αὐτοῖς ἡδὺ μὲν καὶ
[503]   ~αὑτῶν, ἀλλ' ὅπως ἂν εἶδός  τι   αὐτῷ σχῇ τοῦτο ἐργάζεται.
[504]   τι διδῷ, δώσει, καὶ ἐάν  τι   ἀφαιρῆται, ἀφαιρήσεται, πρὸς τοῦτο ἀεὶ
[458]   καὶ οὕτω λεγομένων ἀφεμένῳ προὐργιαίτερόν  τι   ~γενέσθαι ἄλλο πράττειν. ~(Καλλίκλης) ~νὴ
[513]   αὐτοφυῶς ὅμοιον ~τούτοις, εἰ μέλλεις  τι   γνήσιον ἀπεργάζεσθαι εἰς φιλίαν τῷ
[454]   μάθησις ~καὶ πίστις, ἄλλο  τι;   ~(Γοργίας) οἴομαι μὲν ἔγωγε,
[459]   ᾖ. τοῦτο συμβαίνει ἄλλο  τι;   ~(Γοργίας) τοῦτο ἐνταῦθά γε συμβαίνει.
[511]   οὐ σεμνύνεται ἐσχηματισμένη ~ὡς ὑπερήφανόν  τι   διαπραττομένη, ἀλλὰ ταὐτὰ διαπραξαμένη τῇ
[498]   ~(Καλλίκλης) οἶμαι ἔγωγε οὐ πολύ  τι   διαφέρειν. ~(Σωκράτης) ἀλλ' ἀρκεῖ καὶ
[520]   ὅταν τύχωσιν, ~ὡς πονηροτάτης; οἴει  τι   διαφέρειν τούτους ἐκείνων; ταὐτόν,
[504]   πράξεις ἁπάσας, καὶ δῶρον ~ἐάν  τι   διδῷ, δώσει, καὶ ἐάν τι
[472]   οὖν παρ' ἀλλήλους σκεψώμεθα εἴ  τι   διοίσουσιν ~ἀλλήλων. καὶ γὰρ καὶ
[461]   ἐν λόγοις. καὶ νῦν εἴ  τι   ἐγὼ καὶ ~(Γοργίας) ἐν τοῖς
[453]   τέχνην ~ἡγῇ εἶναι, καὶ εἴ  τι   ἐγὼ συνίημι, λέγεις ὅτι πειθοῦς
[476]   εἴ τίς τι ποιεῖ, ἀνάγκη  τι   εἶναι καὶ πάσχον ὑπὸ τούτου
[485]   ὦτα καί μοι δοκεῖ δουλοπρεπές  τι   εἶναι· ὅταν δὲ (ἀνδρὸς ~ἀκούσῃ
[466]   τὸ δύνασθαί γε λέγεις ἀγαθόν  τι   εἶναι τῷ δυναμένῳ. ~(Πῶλος) ἀλλὰ
[509]   καὶ δέδεται, ~καὶ (εἰ ἀγροικότερόν  τι   εἰπεῖν ἔστιν, σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντίνοις
[473]   εἶδος ἐλέγχου ἐστίν, ~ἐπειδάν τίς  τι   εἴπῃ, καταγελᾶν, ἐλέγχειν δὲ μή;
[474]   χαίρειν ποιῇ ~τοὺς θεωροῦντας; ἔχεις  τι   ἐκτὸς τούτων λέγειν περὶ σώματος
[481]   αὐτό, ἀλλά τις ἡμῶν ἴδιόν  τι   ἔπασχεν πάθος οἱ ἄλλοι,
[463]   τοίνυν μοι, Γοργία, εἶναί  τι   ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὔ, ψυχῆς
[515]   σῇ; ὀκνεῖς ἀποκρίνασθαι, ~εἴπερ ἔστιν  τι   ἔργον σὸν ἔτι ἰδιωτεύοντος, πρὶν
[466]   νῦν ταύτῃ τῇ ἀποκρίσει εἴ  ~τι   ἔχεις χρῆσθαι, χρῶ. ~(Πῶλος) ~τί
[521]   ὄντα· μηδ' ὅτι ἀφαιρήσεται ἐάν  τι   ἔχω, ἵνα μὴ αὖ ~ἐγὼ
[496]   διψῶντα δὲ δὴ πίνειν ἄλλο  τι   ἡδὺ φῂς εἶναι; ~(Καλλίκλης)
[481]   ἀληθῆ ~ὄντα λέγεις, ἄλλο  τι   ἡμῶν βίος ἀνατετραμμένος
[502]   ῥυθμὸν καὶ τὸ ~μέτρον, ἄλλο  τι   λόγοι γίγνονται τὸ λειπόμενον;
[490]   ἰσχυρότερος, τῶν δὲ ἀσθενέστερος, ἄλλο  τι   οὗτος, ~φρονιμώτερος ἡμῶν ὤν,
[481]   ἄλλο τι, τοῖς δὲ ἄλλο  τι   ~(ἢ) τὸ αὐτό, ἀλλά τις
[455]   ἄλλου τινὸς δημιουργικοῦ ἔθνους, ἄλλο  ~τι   τότε ῥητορικὸς οὐ
[500]   μέν τι ~ἀγαθόν, εἶναι δέ  τι   ἡδύ, ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ
[491]   φρονιμωτέρους, νῦν δ' αὖ ~ἕτερόν  τι   ἥκεις ἔχων· ἀνδρειότεροί τινες ὑπὸ
[527]   τοῖς πολιτικοῖς, ὁποῖον ἄν  τι   ἡμῖν δοκῇ, τότε βουλευσόμεθα, ~βελτίους
[459]   οὕτως ἔχειν, αὐτίκα ~ἐπισκεψόμεθα, ἐάν  τι   ἡμῖν πρὸς λόγου ᾖ· νῦν
[481]   ~(Σωκράτης) ~ὦ Καλλίκλεις, εἰ μή  τι   ἦν τοῖς ἀνθρώποις πάθος, τοῖς
[450]   πολλαὶ τέχναι, ὧν ἔνιαι σχεδόν  τι   ~ἴσους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς
[476]   καὶ εἰ κάει τις, ἀνάγκη  τι   κάεσθαι; ~(Πῶλος) πῶς γὰρ οὔ;
[486]   πόλει; τὸν δὲ ~τοιοῦτον, εἴ  τι   καὶ ἀγροικότερον εἰρῆσθαι, ἔξεστιν ἐπὶ
[458]   μή τινας αὐτῶν κατέχομεν ~βουλομένους  τι   καὶ ἄλλο πράττειν. ~(Χαιρεφῶν) ~τοῦ
[472]   ὑπὸ πολλῶν καὶ δοκούντων εἶναί  τι.   ~καὶ νῦν περὶ ὧν σὺ
[520]   ~σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ, ἐγγύς  τι   καὶ παραπλήσιον, ὥσπερ ἐγὼ ἔλεγον
[464]   ὅδε (ἐλέγξει. σῶμά που καλεῖς  τι   καὶ ψυχήν; ~(Γοργίας) πῶς γὰρ
[527]   δημοσίᾳ· ἐὰν δέ τις κατά  τι   κακὸς γίγνηται, κολαστέος ἐστί, καὶ
[495]   διελοῦ τάδε· ἐπιστήμην που καλεῖς  τι;   ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) οὐ καὶ
[499]   ποιοῦσαι, κακαὶ δὲ αἱ κακόν  τι;   ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν
[510]   ἐγὼ ἕτοιμός εἰμι ἐπαινεῖν, (ἄν  τι   καλῶς λέγῃς; τοῦτό ~μοι δοκεῖς
[468]   ἐστὶ τὸ ~μέγα δύνασθαι ἀγαθόν  τι   κατὰ τὴν σὴν ὁμολογίαν; ~(Πῶλος)
[462]   μὴ ἀκούειν σου; ~ἀλλ' εἴ  τι   κήδῃ τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένου
[453]   εἰς τοῦτο τελευτᾷ· ἔχεις  τι   ~λέγειν ἐπὶ πλέον τὴν ῥητορικὴν
[489]   ποιούμενος; ἐμὲ γὰρ οἴει ἄλλο  τι   λέγειν τὸ κρείττους εἶναι
[458]   τῶν ἀνδρῶν ~βουλομένων ἀκούειν ἐάν  τι   λέγητε· ἐμοὶ δ' οὖν καὶ
[524]   ἐκ ~τούτων τῶν λόγων τοιόνδε  τι   λογίζομαι συμβαίνειν. θάνατος τυγχάνει
[493]   ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μυθολογῶ, οὐδέν  τι   μᾶλλον μεταθήσῃ; ~(Καλλίκλης) τοῦτ' ἀληθέστερον
[457]   ὅτου ἂν βούληται· ἀλλ' ~οὐδέν  τι   μᾶλλον τούτου ἕνεκα δεῖ οὔτε
[452]   Σώκρατες, ἐάν ~σοι πλούτου φανῇ  τι   μεῖζον ἀγαθὸν ὂν παρὰ
[454]   δὴ καὶ τόδε ἐπισκεψώμεθα. καλεῖς  τι   μεμαθηκέναι; ~(Γοργίας) καλῶ. ~(Σωκράτης) τί
[458]   δ' ἂν ~ἐλεγξάντων εἴ τίς  τι   μὴ ἀληθὲς λέγοι, οὐκ ἀηδέστερον
[458]   ἡδέως μὲν ἂν ἐλεγχθέντων εἴ  τι   μὴ ἀληθὲς λέγω, ἡδέως δ'
[488]   νεώτερον ὄντα. ἐγὼ γὰρ εἴ  τι   μὴ ὀρθῶς πράττω κατὰ τὸν
[476]   ~(Σωκράτης) οὐκοῦν καὶ εἰ τέμνει  τι,   αὐτὸς λόγος; τέμνεται γάρ
[522]   ἐποίουν, παῖδες, ὑγιεινῶς, πόσον  τι   οἴει ~ἂν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους
[520]   δι' ἄγνοιαν (τὸ μὲν πάγκαλόν  τι   οἴει εἶναι, τὴν ῥητορικήν, τοῦ
[470]   ~(σκεψώμεθα δὲ καὶ τόδε· ἄλλο  τι   ὁμολογοῦμεν ἐνίοτε μὲν ἄμεινον εἶναι
[518]   τύχωσι ~τότε παρόντες καὶ συμβουλεύοντές  τι,   ὅταν δὴ αὐτοῖς ἥκῃ
[448]   ἀλλὰ γὰρ ~ὑπέσχετο (Χαιρεφῶν)  τι   οὐ ποιεῖ. ~(Γοργίας) τί μάλιστα,
[503]   λέγων, ἂν λέγῃ ἄλλο  τι   οὐκ εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ' ~(ἀποβλέπων
[467]   ~(Πῶλος) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἄλλο  τι   οὖν οὕτω καὶ περὶ πάντων;
[475]   δῆλον δὴ ὅτι. ~(Σωκράτης) ~ἄλλο  τι   οὖν ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν
[495]   ~(Καλλίκλης) ἔλεγον γάρ. ~(Σωκράτης) ἄλλο  τι   οὖν ὡς ἕτερον τὴν ἀνδρείαν
[471]   διαλέγεσθαι ἠμεληκέναι· καὶ νῦν ἄλλο  τι   οὗτός ~ἐστιν λόγος,
[481]   καὶ ~σὺ νῦν τυγχάνομεν ταὐτόν  τι   πεπονθότες, ἐρῶντε δύο ὄντε δυοῖν
[476]   καὶ τόδε· ἆρα εἴ τίς  τι   ποιεῖ, ἀνάγκη τι εἶναι καὶ
[479]   τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολογημένων τοιοῦτόν  τι   ποιεῖν καὶ οἱ τὴν δίκην
[518]   ~αἰτιάσονται καὶ ψέξουσιν καὶ κακόν  τι   ποιήσουσιν, ἂν οἷοί τ' ὦσι,
[499]   ὠφέλιμοι δέ γε αἱ ἀγαθόν  τι   ποιοῦσαι, κακαὶ δὲ αἱ κακόν
[467]   καὶ περὶ πάντων; ἐάν τίς  τι   πράττῃ ἕνεκά του, οὐ τοῦτο
[513]   λέγεις, φίλη κεφαλή. λέγομέν  τι   πρὸς ~ταῦτα, Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης)
[476]   αὐτὸς λόγος; τέμνεται γάρ  τι.   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~καὶ εἰ
[514]   ~οὐκοῦν δεύτερον αὖ τόδε, εἴ  τι   πώποτε οἰκοδόμημα ᾠκοδομήκαμεν ἰδίᾳ
[481]   ἔν τε τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐάν  τι   σοῦ λέγοντος ~δῆμος
[462]   εἶναι; ~(Σωκράτης) ἔμοιγε, εἰ μή  τι   σὺ ἄλλο λέγεις. ~(Πῶλος) τίνος
[513]   ~δὲ ἀλλοτρίῳ ἄχθονται, εἰ μή  τι   σὺ ἄλλο λέγεις, φίλη
[487]   ὅτι τούτων πέρι νυνί· (ἐάν  τι   σὺ ἐν τοῖς λόγοις ~ὁμολογήσῃς
[461]   ταύτης ἴσως τῆς ὁμολογίας ἐναντίον  τι   ~συνέβη ἐν τοῖς (λόγοις τοῦτο
[472]   πάνυ σμικρὰ ὄντα, ~ἀλλὰ σχεδόν  τι   ταῦτα περὶ ὧν εἰδέναι τε
[501]   ~ἀτέχνως ἐπ' αὐτὴν ἔρχεται, οὔτε  τι   τὴν φύσιν σκεψαμένη τῆς ἡδονῆς
[512]   μακάριε, ὅρα μὴ ἄλλο  τι   τὸ γενναῖον καὶ τὸ ἀγαθὸν
[511]   θανάτου τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν εἴς  τι   τοιοῦτον ~ἐμπέσωσιν οὗ δεῖ ταύτης
[501]   Κινησίαν τὸν Μέλητος, ὅπως ἐρεῖ  τι   τοιοῦτον ~ὅθεν ἂν οἱ ἀκούοντες
[481]   ἀνθρώποις πάθος, τοῖς μὲν ἄλλο  τι,   τοῖς δὲ ἄλλο τι ~(ἢ)
[502]   μὲν μὴ ἐρεῖ, εἰ δέ  τι   τυγχάνει ἀηδὲς καὶ ὠφέλιμον, τοῦτο
[476]   τοιόνδε· εἴ τις τύπτει, ἀνάγκη  τι   τύπτεσθαι; ~(Πῶλος) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ~καὶ
[524]   ~πρεσβεῖα δώσω ἐπιδιακρίνειν, ἐὰν ἀπορῆτόν  τι   τὼ ἑτέρω, ἵνα ὡς δικαιοτάτη
[495]   ~ἡδὺ καὶ ἀγαθόν, εἶναί  τι   τῶν ἡδέων οὐκ ἔστιν
[467]   ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν ἔστιν  τι   τῶν ὄντων οὐχὶ ἤτοι
[501]   τίς σοι ~καταφαίνεται; ἡγῇ  τι   φροντίζειν Κινησίαν τὸν Μέλητος, ὅπως
[493]   ἕτερος πληρωσάμενος μήτ' ἐποχετεύοι μήτε  τι   ~φροντίζοι, ἀλλ' ἕνεκα τούτων ἡσυχίαν
[472]   ἡγῇ ~εἶναι, εὐδαίμονα δέ. ἄλλο  τι   ὡς οὕτω σου νομίζοντος διανοώμεθα;
[503]   εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ' ~(ἀποβλέπων πρός  τι;   ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005