Alphabétiquement     [«   »]
μνήμην 1
μνημονεύεις 3
μοί 1
μοι 100
μόνη 4
μόνοις 2
μόνον 21
Fréquences     [«    »]
95 δὴ
92 δοκεῖ
91 οὐκοῦν
100 μοι
104 Σώκρατες
106 τι
113 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

μοι


Pages
[513]   τῇ ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ  μοι·   ἀλλ' ἐὰν ~πολλάκις (ἴσως καὶ)
[482]   (καὶ πλείστους ἀνθρώπους μὴ ~ὁμολογεῖν  μοι   ἀλλ' ἐναντία λέγειν μᾶλλον
[515]   παρασκευάζειν τῇ ἑαυτοῦ πόλει, νῦν  μοι   ~ἀναμνησθεὶς εἰπὲ περὶ ἐκείνων τῶν
[462]   ἐγὼ πάθοιμι, ~εἰ μὴ ἐξέσται  (μοι   ἀπιέναι καὶ μὴ ἀκούειν σου;
[449]   ~(Σωκράτης) ~εὖ λέγεις. ἴθι δή  μοι   ἀπόκριναι οὕτως καὶ περὶ τῆς
[462]   ~(Πῶλος) ~ἀλλὰ ποιήσω ταῦτα. καί  μοι   ἀπόκριναι, Σώκρατες· ἐπειδὴ (Γοργίας)
[489]   ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι; μὴ φθόνει  ~μοι   ἀποκρίνασθαι τοῦτο, Καλλίκλεις, ἵν' ἐάν
[488]   βελτίονος ~καὶ τοῦ κρείττονος; τοῦτό  μοι   αὐτὸ σαφῶς διόρισον, ταὐτὸν
[487]   σὺ ἐν τοῖς λόγοις ~ὁμολογήσῃς  μοι,   βεβασανισμένον τοῦτ' ἤδη ἔσται ἱκανῶς
[447]   γὰρ καὶ ἰάσομαι. φίλος γάρ  μοι   (Γοργίας) ὥστ' ~ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ
[485]   ἀνιᾷ μου τὰ ὦτα καί  μοι   δοκεῖ δουλοπρεπές τι εἶναι· ὅταν
[462]   ~τοῦτο ἐρωτᾷς εἰ οὐ καλή  μοι   δοκεῖ εἶναι; ~(Πῶλος) ~οὐ γὰρ
[510]   σοι δοκῶ εὖ λέγειν. φίλος  μοι   δοκεῖ ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ~ὡς
[481]   μέλλοντι ~ἀδικεῖν οὐ μεγάλη τίς  μοι   δοκεῖ χρεία αὐτῆς εἶναι,
[485]   ~φιλοσοφοῦντα καὶ μὴ ἀπαλλαττόμενον, πληγῶν  μοι   δοκεῖ ἤδη δεῖσθαι, ~Σώκρατες,
[485]   ὁρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ ~πρέπειν  μοι   δοκεῖ, καὶ ἡγοῦμαι ἐλεύθερόν τινα
[475]   δέ τις ἀνθρώπων; ~(Πῶλος) οὔ  μοι   δοκεῖ κατά γε τοῦτον τὸν
[468]   οὐκ ἀποκρίνῃ; ~(Πῶλος) ἀλλ' οὔ  μοι   δοκεῖ ποιεῖν βούλεται. ~(Σωκράτης)
[448]   (Γοργίας) μὲν γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι  μοι   ~δοκεῖ· πολλὰ γὰρ ἄρτι διελήλυθεν.
[500]   ὅτι μὲν ὀψοποιικὴ οὔ  μοι   δοκεῖ τέχνη εἶναι ἀλλ' ~ἐμπειρία,
[462]   ἐροῦ νῦν με, ὀψοποιία ἥτις  μοι   δοκεῖ τέχνη εἶναι. ~(Πῶλος) ἐρωτῶ
[463]   (ἐγὼ τὸ κεφάλαιον κολακείαν. ταύτης  μοι   δοκεῖ τῆς ἐπιτηδεύσεως ~πολλὰ μὲν
[524]   ἐπί τινα χρόνον. ταὐτὸν δή  μοι   δοκεῖ ~τοῦτ' ἄρα καὶ περὶ
[485]   διαλεγομένου παιδαρίου ἀκούσω, πικρόν τί  μοι   δοκεῖ χρῆμα εἶναι ~καὶ ἀνιᾷ
[476]   καὶ ~διασκεψάμενος εἰπέ. ~(Πῶλος) ἀλλά  μοι   δοκεῖ, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~σκόπει
[482]   καί σου ~καταγελᾶν, ὥς γέ  μοι   δοκεῖν ὀρθῶς, τότε· νῦν δὲ
[490]   ἄρχοντα τῶν ~ἀρχομένων· τοῦτο γάρ  μοι   δοκεῖς βούλεσθαι λέγειν καὶ οὐ
[453]   ~πείθειν τὰ πλήθη. ~(Σωκράτης) ~νῦν  μοι   δοκεῖς δηλῶσαι, Γοργία, ἐγγύτατα
[471]   Πῶλε, ἔγωγέ σε ἐπῄνεσα ὅτι  μοι   δοκεῖς εὖ πρὸς τὴν ~ῥητορικὴν
[453]   ~(Γοργίας) ~οὐδαμῶς, Σώκρατες, ἀλλά  μοι   δοκεῖς ἱκανῶς ὁρίζεσθαι· ἔστιν γὰρ
[488]   τοῦ ἰσχυροτέρου τοὺς ἀσθενεστέρους, οἷόν  μοι   δοκεῖς καὶ τότε ~ἐνδείκνυσθαι, ὡς
[450]   καὶ ἄλλαι πολλαί. τὰς τοιαύτας  (μοι   δοκεῖς ~λέγειν, περὶ ἃς οὐ
[450]   λόγων ἐστίν. τῶν τοιούτων τινά  μοι   ~δοκεῖς λέγειν τὴν ῥητορικήν. ~(Γοργίας)
[518]   καὶ ~περὶ ψυχήν, τοτὲ μέν  μοι   δοκεῖς μανθάνειν ὅτι λέγω, καὶ
[508]   ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δέ  μοι   δοκεῖς οὐ προσέχειν τὸν νοῦν
[510]   (ἄν τι καλῶς λέγῃς; τοῦτό  ~μοι   δοκεῖς πάνυ καλῶς εἰρηκέναι. ~(Σωκράτης)
[454]   περαίνῃς. ~(Γοργίας) ~καὶ ὀρθῶς γέ  μοι   δοκεῖς ποιεῖν, Σώκρατες. ~(Σωκράτης)
[521]   δὲ αἰσχρῶς, κακῶς. ~(Καλλίκλης) ~ὥς  μοι   δοκεῖς, Σώκρατες, πιστεύειν μηδ'
[506]   τῷ λόγῳ ἐγὼ ὡς ἄν  μοι   δοκῇ ἔχειν· ἐὰν δέ τῳ
[517]   γε διακόνους εἶναι πόλεως, ἀλλά  μοι   ~δοκοῦσι τῶν γε νῦν διακονικώτεροι
[466]   λέγω γε. ~(Σωκράτης) ~ἐλάχιστον τοίνυν  μοι   δοκοῦσι τῶν ἐν τῇ πόλει
[515]   δοῦλος ~ἐλεύθερος; λέγε  μοι,   (ἐάν τίς σε ταῦτα ἐξετάζῃ,
[491]   ἀεὶ ταὐτὰ λέγειν, καὶ μέμφῃ  μοι·   ἐγὼ δὲ σοῦ τοὐναντίον, ὅτι
[500]   πρὸς τούσδε ἐγὼ ἔλεγον, διομολόγησαί  μοι,   εἰ ἄρα σοι ἔδοξα τότε
[487]   ~ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν· φίλος γάρ  μοι   εἶ, ὡς καὶ αὐτὸς φῄς.
[515]   δή; ~(Σωκράτης) ~οὐδέν· ἀλλὰ τόδε  μοι   εἰπὲ ἐπὶ τούτῳ, εἰ λέγονται
[521]   καὶ πρὸς χάριν ὁμιλήσοντα; τἀληθῆ  μοι   εἰπέ, Καλλίκλεις· ~δίκαιος γὰρ
[453]   ἐστιν τῶν ζωγράφων Ζεῦξις, εἴ  μοι   εἶπες ὅτι τὰ ζῷα
[461]   ὅτι ἂν σὺ βούλῃ, ἐάν  μοι   ἓν μόνον φυλάττῃς. ~(Πῶλος) τί
[488]   με, μὴ ἀποστῇς, ἀλλ' ἱκανῶς  μοι   ἔνδειξαι τί ἔστιν τοῦτο
[488]   ἄξιον ὄντα. ἐξ ~ἀρχῆς δέ  μοι   ἐπανάλαβε πῶς φῂς τὸ δίκαιον
[495]   γε σφόδρα. ~(Σωκράτης) ~ἴθι δή  μοι,   ἐπειδὴ οὕτω δοκεῖ, διελοῦ τάδε·
[487]   περὶ τούτων ὧν σὺ δή  μοι   ἐπετίμησας, ~ποῖόν τινα χρὴ εἶναι
[449]   μὴν δεῖ, Γοργία· καί  μοι   ἐπίδειξιν αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τῆς
[487]   τεκμήριόν ἐστιν ὅτι ~ὡς ἀληθῶς  μοι   εὔνους εἶ. καὶ μὴν ὅτι
[521]   τῷ δικαστηρίῳ. αὐτὸς δέ  μοι   ἥκει λόγος ὅνπερ πρὸς Πῶλον
[474]   ποτ' ἐρεῖς. ~(Σωκράτης) ~λέγε δή  μοι,   ἵν' εἰδῇς, ὥσπερ ἂν εἰ
[484]   τῆς φύσεως δίκαιον. δοκεῖ δέ  μοι   καὶ ~Πίνδαρος ἅπερ ἐγὼ λέγω
[488]   τί ἔστιν τοῦτο ἐπιτηδευτέον  ~μοι,   καὶ τίνα τρόπον κτησαίμην ἂν
[506]   ~σε τὸν λόγον· φαίνεται δέ  μοι   καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι
[499]   ~ἐψεύσθην, καὶ ὡς ἔοικεν ἀνάγκη  μοι   κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον τὸ
[482]   βέλτιστε, καὶ τὴν λύραν  μοι   κρεῖττον εἶναι ἀνάρμοστόν τε ~καὶ
[492]   κατάδηλον γένηται πῶς βιωτέον. καί  ~μοι   λέγε· τὰς μὲν ἐπιθυμίας φῂς
[494]   οὐ νεκροῦ οὐδὲ λίθου. καί  μοι   λέγε· τὸ ~τοιόνδε λέγεις οἷον
[461]   ~(Πῶλος) τί δέ; οὐκ ἐξέσται  μοι   λέγειν ὁπόσα ἂν βούλωμαι; ~(Σωκράτης)
[487]   μέν εἰσιν, οὐκ ~ἐθέλουσιν δέ  μοι   λέγειν τὴν ἀλήθειαν διὰ τὸ
[518]   εις οὐδὲν περὶ γυμναστικῆς· διακόνους  μοι   λέγεις καὶ ~ἐπιθυμιῶν παρασκευαστὰς ἀνθρώπους,
[505]   ~ἐστί, κολαζόμενος. ~(Καλλίκλης) ~οὐδέ γέ  μοι   μέλει οὐδὲν ὧν σὺ λέγεις,
[495]   ἔστιν ἀγαθόν; ~(Καλλίκλης) ~ἵνα δή  μοι   μὴ ἀνομολογούμενος λόγος,
[486]   ~καίτοι, φίλε Σώκρατες καί  μοι   μηδὲν ἀχθεσθῇς· εὐνοίᾳ γὰρ ἐρῶ
[474]   ἐπίσταμαι, αὐτὸν πρὸς ὃν ἄν  μοι   λόγος ᾖ, τοὺς δὲ
[478]   ἰατρευόμενος, ἔχων δέ; ~(Πῶλος) φαίνεταί  μοι   μὴ ἰατρευόμενος. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[518]   ἐπειδὰν ἐγὼ ἐρωτῶ οἵτινες, δοκεῖς  μοι   ~ὁμοιοτάτους προτείνεσθαι ἀνθρώπους περὶ τὰ
[486]   ~ἥντινα ἔμελλον προσαγαγὼν αὐτήν, εἴ  μοι   ὁμολογήσειεν ἐκείνη καλῶς ~τεθεραπεῦσθαι τὴν
[489]   ἀποκρίνασθαι τοῦτο, Καλλίκλεις, ἵν' ἐάν  μοι   ὁμολογήσῃς, βεβαιώσωμαι ἤδη ~παρὰ σοῦ,
[519]   συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, ἐπειδή  μοι   οὐκ ἐθέλεις ~ἀποκρίνεσθαι. ἀλλ' ὠγαθέ,
[518]   εἰσὶν σωμάτων ~θεραπευταί, ἔλεγές  μοι   πάνυ σπουδάζων, Θεαρίων ἀρτοκόπος
[472]   λέγω, οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγου  μοι   ~πεπεράνθαι περὶ ὧν ἂν (ἡμῖν
[516]   ὧν ὡμολόγεις. πάλιν δὲ λέγε  μοι   περὶ Κίμωνος· οὐκ ~ἐξωστράκισαν αὐτὸν
[448]   ἂν ἥδιον σέ. ~δῆλος γάρ  μοι   πῶλος καὶ ἐξ ὧν εἴρηκεν
[486]   ~(Σωκράτης) ~εὖ οἶδ' ὅτι, ἅν  μοι   σὺ ὁμολογήσῃς περὶ ὧν
[487]   ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἱκανόν  μοι   τεκμήριόν ἐστιν ὅτι ~ὡς ἀληθῶς
[521]   τὴν θεραπείαν τῆς πόλεως, διόρισόν  μοι·   τὴν τοῦ ~διαμάχεσθαι Ἀθηναίοις ὅπως
[469]   ἂν δόξῃ· κἄν τινα δόξῃ  μοι   τῆς κεφαλῆς αὐτῶν καταγῆναι δεῖν,
[505]   ~ἀποκρινόμενος σαυτῷ; ~(Σωκράτης) ~ἵνα  μοι   τὸ τοῦ Ἐπιχάρμου γένηται,
[495]   αὑτὸν θεάσηται ὀρθῶς. ~εἰπὲ γάρ  μοι,   τοὺς εὖ πράττοντας τοῖς κακῶς
[509]   ἀδικήσει; τί οὐκ αὐτό γέ  μοι   τοῦτο ἀπεκρίνω, ~ὦ Καλλίκλεις, πότερόν
[500]   ~δὲ τοῦ ἀγαθοῦ αὐτὸ δέ  μοι   τοῦτο πρῶτον (σύμφαθι
[513]   Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης) ~οὐκ οἶδ' ὅντινά  μοι   τρόπον δοκεῖς εὖ λέγειν,
[448]   ~(Σωκράτης) ~τὸ ἐρωτώμενον οὐ πάνυ  μοι   φαίνεται ἀποκρίνεσθαι. ~(Γοργίας) ἀλλὰ σύ,
[463]   ἐγὼ πειράσομαι φράσαι γέ  μοι   φαίνεται εἶναι ῥητορική· ~τυγχάνει
[485]   παῖζον, χαίρω ~τε καὶ χαρίεν  μοι   φαίνεται καὶ ἐλευθέριον καὶ πρέπον
[516]   χαρίσωμαι. ~(Σωκράτης) ~καὶ τόδε τοίνυν  μοι   χάρισαι ἀποκρινάμενος· πότερον καὶ
[462]   τιμᾷς τὸ χαρίζεσθαι, σμικρόν τί  μοι   χαρίσασθαι; ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ἐροῦ
[447]   ~(Χαιρεφῶν) ~μανθάνω καὶ ἐρήσομαι. εἰπέ  μοι,   Γοργία, ἀληθῆ λέγει Καλλικλῆς
[463]   ἐμὲ αἰσχυνθῇς. ~(Σωκράτης) ~δοκεῖ τοίνυν  μοι,   Γοργία, εἶναί τι ἐπιτήδευμα
[489]   ἀνὴρ οὐ παύσεται φλυαρῶν. εἰπέ  μοι,   Σώκρατες, οὐκ αἰσχύνῃ ~τηλικοῦτος
[481]   τοὺς θεοὺς ἀλλ' ἐπιθυμῶ. εἰπέ  μοι,   Σώκρατες, (πότερόν σε θῶμεν
[481]   οὐδαμῇ ἐφάνη οὖσα. ~(Καλλίκλης) ~εἰπέ  μοι,   (Χαιρεφῶν) σπουδάζει ταῦτα (Σωκράτης)
[499]   Καλλίκλεις, ὡς πανοῦργος εἶ καί  μοι   (ὥσπερ παιδὶ χρῇ, τοτὲ μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005