Alphabétiquement     [«   »]
Ὀδυσσεὺς 1
ὁδώ 1
ὅθεν 6
οἱ 123
οἵ 8
οἳ 17
οἷ 2
Fréquences     [«    »]
120 Γοργίας
120 ἐστιν
120 ταῦτα
123 οἱ
124 ἐγὼ
124 σὺ
130 τοῦτο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

οἱ


Pages
[498]   καὶ ἔτι ~μᾶλλον ἀγαθοὶ  (οἱ   ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοί) εἰσιν
[498]   ~παραπλησίως ἄρα χαίρουσιν καὶ λυποῦνται  οἱ   ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοί; ~(Καλλίκλης)
[466]   ἐν ταῖς πόλεσι φαῦλοι νομίζεσθαι  οἱ   ἀγαθοὶ ~ῥήτορες; ~(Σωκράτης) ~ἐρώτημα τοῦτ'
[498]   παραπλησίως εἰσὶν ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ  οἱ   ἀγαθοί τε καὶ οἱ κακοί;
[472]   βούλῃ, Νικίας Νικηράτου καὶ  οἱ   ἀδελφοὶ μετ' αὐτοῦ, ὧν οἱ
[475]   ἀλγοῦσι μᾶλλον οἱ ἀδικοῦντες  οἱ   ἀδικούμενοι; ~(Πῶλος) οὐδαμῶς, Σώκρατες,
[475]   τοῦ ~ἀδικεῖσθαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον  οἱ   ἀδικοῦντες οἱ ἀδικούμενοι; ~(Πῶλος)
[515]   ἐν τῷ δήμῳ, χείρους ἦσαν  οἱ   Ἀθηναῖοι ὅτε ~τὰ τελευταῖα
[508]   εὐδαίμονες οἱ εὐδαίμονες, κακίας δὲ  ~οἱ   ἄθλιοι, εἰ οὗτος ἀληθής
[501]   ἐρεῖ τι τοιοῦτον ~ὅθεν ἂν  οἱ   ἀκούοντες βελτίους γίγνοιντο, ~ἢ ὅτι
[465]   χρήσονται οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς οὔτε  οἱ   ἄλλοι ~ἄνθρωποι τούτοις. καὶ γὰρ
[492]   γὰρ ~σὺ νῦν λέγεις  οἱ   ἄλλοι διανοοῦνται μέν, λέγειν δὲ
[481]   ἴδιόν τι ἔπασχεν πάθος  οἱ   ἄλλοι, οὐκ ἂν ἦν ῥᾴδιον
[487]   δὲ ταῦτα πάντα ἔχεις  οἱ   ἄλλοι οὐκ ἔχουσιν· ~πεπαίδευσαί τε
[503]   ~(ἀποβλέπων πρός τι; ὥσπερ καὶ  οἱ   ἄλλοι πάντες δημιουργοὶ (βλέποντες) ~πρὸς
[475]   οὐδὲν ~ἔοικεν, ἀλλὰ σοὶ μὲν  οἱ   ἄλλοι πάντες ὁμολογοῦσιν πλὴν ἐμοῦ,
[474]   καὶ σύ γ' ἂν καὶ  οἱ   ἄλλοι πάντες. ~(Πῶλος) πολλοῦ γε
[493]   λέγων οὗτοι ἀθλιώτατοι ἂν εἶεν,  οἱ   ~ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν εἰς τὸν
[498]   μὴν οἵ γε φρόνιμοι καὶ  οἱ   ἀνδρεῖοι ἀγαθοί, οἱ δὲ δειλοὶ
[498]   μᾶλλον χαίρειν, οἱ δειλοὶ  ~οἱ   ἀνδρεῖοι; ~(Καλλίκλης) ἀμφότεροι ἔμοιγε (μᾶλλον)
[498]   δειλοὶ μόνον λυποῦνται καὶ  οἱ   ἀνδρεῖοι; ~(Καλλίκλης) ἀμφότεροι. ~(Σωκράτης) ἆρα
[498]   φρόνιμοι καὶ οἱ δειλοὶ ~καὶ  οἱ   ἀνδρεῖοι παραπλησίως, (ὡς σὺ φῄς,
[520]   δὴ τῇ βραδυτῆτι οἶμαι ἀδικοῦσιν  ~οἱ   ἄνθρωποι, ἀλλ' ἀδικίᾳ· γάρ;
[467]   ~(Σωκράτης) ~πότερον οὖν σοι δοκοῦσιν  οἱ   ἄνθρωποι τοῦτο βούλεσθαι ἂν
[448]   ἄλλων ~ἄλλως, τῶν δὲ ἀρίστων  οἱ   ἄριστοι· ὧν καὶ (Γοργίας) ἐστὶν
[455]   λιμένων ~κατασκευῆς νεωρίων, ἀλλ'  οἱ   ἀρχιτέκτονες· οὐδ' αὖ ὅταν στρατηγῶν
[483]   οἶμαι οἱ τιθέμενοι ~τοὺς νόμους  οἱ   ἀσθενεῖς ἄνθρωποί εἰσιν καὶ οἱ
[508]   δὲ ~ἐπὶ τῷ βουλομένῳ ὥσπερ  οἱ   ἄτιμοι τοῦ ἐθέλοντος, (ἄντε τύπτειν
[498]   λυποῦνται μὲν καὶ χαίρουσιν καὶ  οἱ   ἄφρονες καὶ οἱ φρόνιμοι καὶ
[498]   καὶ λυποῦνται, οἱ φρόνιμοι  οἱ   ἄφρονες; ~(Καλλίκλης) οἶμαι ἔγωγε οὐ
[498]   ~(Καλλίκλης) σφόδρα γε. ~(Σωκράτης) καὶ  οἱ   ἄφρονες, ὡς ἔοικεν. ~(Καλλίκλης) ναί.
[491]   σοῦ λέγονται οἱ κρείττους καὶ  οἱ   ~βελτίους. ἀλλ' ὠγαθέ, εἰπὼν ἀπαλλάγηθι
[488]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τὰ τῶν βελτιόνων;  οἱ   γὰρ κρείττους βελτίους πολὺ κατὰ
[465]   μακρολογῶ, ἐθέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ  οἱ   ~γεωμέτραι ἤδη γὰρ (ἂν ἴσως
[490]   δὲ παντοδαποί, οἱ μὲν ~ἰσχυροί,  οἱ   δ' ἀσθενεῖς, εἷς δὲ ἡμῶν
[518]   αὐτῶν καὶ τὰς ἀρχαίας ~σάρκας·  οἱ   (δ' αὖ δι' ἀπειρίαν οὐ
[498]   φρόνιμοι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἀγαθοί,  οἱ   δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες κακοί;
[451]   αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ πάντα,  οἱ   ~δὲ λόγοι οἱ τῆς ἀστρονομίας,
[457]   τοὺς ἀδικοῦντας, ἀμυνομένους, μὴ ὑπάρχοντας·  ~(οἱ   δὲ μεταστρέψαντες χρῶνται τῇ ἰσχύϊ
[526]   ἄλλους Ἕλληνας, ~Ἀριστείδης Λυσιμάχου·  οἱ   δὲ πολλοί, ἄριστε, κακοὶ
[498]   πότεροί σοι ἐδόκουν μᾶλλον χαίρειν,  οἱ   δειλοὶ ~οἱ ἀνδρεῖοι; ~(Καλλίκλης)
[498]   ἄφρονες καὶ οἱ φρόνιμοι καὶ  οἱ   δειλοὶ ~καὶ οἱ ἀνδρεῖοι παραπλησίως,
[498]   διαφέρει. χαίρουσιν δ' οὖν καὶ  οἱ   δειλοί; ~(Καλλίκλης) σφόδρα γε. ~(Σωκράτης)
[498]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) προσιόντων δὲ  οἱ   δειλοὶ μόνον λυποῦνται καὶ
[498]   ἆρα ὁμοίως; ~(Καλλίκλης) μᾶλλον ἴσως  οἱ   δειλοί. ~(Σωκράτης) ἀπιόντων δ' οὐ
[498]   (ὡς σὺ φῄς, μᾶλλον δὲ  οἱ   δειλοὶ τῶν ~ἀνδρείων; ~(Καλλίκλης) φημί.
[452]   ~ὅτι εἴ σοι αὐτίκα παρασταῖεν  οἱ   δημιουργοὶ τούτων ὧν ἐπῄνεσεν
[457]   τῇ τέχνῃ οὐκ ὀρθῶς. οὔκουν  ~οἱ   διδάξαντες πονηροί, οὐδὲ τέχνη
[523]   οὖν Πλούτων καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ  οἱ   ἐκ μακάρων ~νήσων ἰόντες ἔλεγον
[517]   ~(Σωκράτης) ~ἀληθεῖς ἄρα, ὡς ἔοικεν,  οἱ   ἔμπροσθεν λόγοι ἦσαν, (ὅτι οὐδένα
[471]   γάρ με ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, ὥσπερ  οἱ   ἐν τοῖς δικαστηρίοις ~ἡγούμενοι ἐλέγχειν.
[451]   ~περὶ τί; εἴποιμ' ἂν ὥσπερ  οἱ   ἐν τῷ δήμῳ (συγγραφόμενοι, ὅτι
[523]   τε οὖν Πλούτων καὶ  οἱ   ἐπιμεληταὶ οἱ ἐκ μακάρων ~νήσων
[471]   ~ἡγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ γὰρ ἐκεῖ  οἱ   ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ἐλέγχειν,
[508]   δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης κτήσει εὐδαίμονες  οἱ   εὐδαίμονες, κακίας δὲ ~οἱ ἄθλιοι,
[472]   μετ' αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίποδες  οἱ   ~ἐφεξῆς ἑστῶτές εἰσιν ἐν τῷ
[478]   ἰατρεύεσθαι ἡδύ ἐστιν, καὶ χαίρουσιν  οἱ   ἰατρευόμενοι; ~(Πῶλος) οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ.
[505]   ~διψῶντα πιεῖν, ὑγιαίνοντα μὲν ἐῶσιν  οἱ   ἰατροὶ ὡς τὰ πολλά, κάμνοντα
[498]   ~μᾶλλον ἀγαθοὶ (οἱ ἀγαθοὶ καὶ  οἱ   κακοί) εἰσιν οἱ κακοί; ~(Καλλίκλης)
[498]   κακοὶ οἱ ἀγαθοί τε καὶ  οἱ   κακοί; καὶ ἔτι ~μᾶλλον
[498]   ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοί) εἰσιν  οἱ   κακοί; ~(Καλλίκλης) ἀλλὰ μὰ Δί'
[498]   καὶ λυποῦνται οἱ ἀγαθοὶ καὶ  οἱ   κακοί; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'
[491]   ἀνδρειότεροί τινες ὑπὸ σοῦ λέγονται  οἱ   κρείττους καὶ οἱ ~βελτίους. ἀλλ'
[523]   δίκαι δικάζονται. ἀμπεχόμενοι γάρ, ἔφη,  οἱ   κρινόμενοι ~κρίνονται· ζῶντες γὰρ κρίνονται.
[492]   μηδενὸς δεόμενοι εὐδαίμονες εἶναι. ~(Καλλίκλης)  ~οἱ   λίθοι γὰρ ἂν οὕτω γε
[451]   τῶν ὄντων, περὶ οὗ οὗτοι  οἱ   λόγοι εἰσὶν οἷς ~ῥητορικὴ
[497]   καὶ ἡμῶν ἕνεκα, ἵνα περανθῶσιν  οἱ   ~λόγοι. ~(Καλλίκλης) ~ἀλλ' ἀεὶ τοιοῦτός
[502]   ὄχλον καὶ δῆμον οὗτοι λέγονται  οἱ   λόγοι; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) δημηγορία
[500]   ὅτι περὶ τούτου ἡμῖν εἰσιν  οἱ   λόγοι, οὗ τί ~ἂν μᾶλλον
[524]   οὖν ~ἀφίκωνται παρὰ τὸν δικαστήν,  οἱ   μὲν ἐκ τῆς Ἀσίας (παρὰ
[490]   καὶ ποτά, ὦμεν δὲ παντοδαποί,  οἱ   μὲν ~ἰσχυροί, οἱ δ' ἀσθενεῖς,
[525]   φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται. εἰσὶν δὲ  οἱ   μὲν ~ὠφελούμενοί τε καὶ δίκην
[457]   πονηρὰ τούτου ἕνεκά ἐστιν, ~ἀλλ'  οἱ   μὴ χρώμενοι οἶμαι ὀρθῶς.
[492]   ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα ὀρθῶς λέγονται  οἱ   μηδενὸς δεόμενοι εὐδαίμονες εἶναι. ~(Καλλίκλης)
[492]   γὰρ ἂν οὕτω γε καὶ  οἱ   νεκροὶ εὐδαιμονέστατοι εἶεν. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ
[461]   πρεσβύτεροι γενόμενοι σφαλλώμεθα, παρόντες ὑμεῖς  οἱ   νεώτεροι ~ἐπανορθῶτε ἡμῶν τὸν βίον
[456]   ῥήτορές ~εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες καὶ  οἱ   νικῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων.
[472]   πάντες συμφήσουσιν ταὐτὰ Ἀθηναῖοι καὶ  οἱ   ξένοι, ~ἐὰν βούλῃ κατ' ἐμοῦ
[478]   οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν  οἱ   ὀρθῶς κολάζοντες; ~(Πῶλος) δῆλον δή.
[523]   μάρτυρες, ~μαρτυρήσοντες ὡς δικαίως βεβιώκασιν·  (οἱ   οὖν δικασταὶ ὑπό τε τούτων
[464]   ἐν ἀνδράσιν οὕτως ~ἀνοήτοις ὥσπερ  οἱ   παῖδες, πότερος ἐπαί̈ ει περὶ
[510]   ~ὡς οἷόν τε μάλιστα, ὅνπερ  οἱ   παλαιοί τε καὶ σοφοὶ λέγουσιν,
[454]   γε μεμαθηκότες πεπεισμένοι εἰσὶν καὶ  οἱ   πεπιστευκότες. ~(Γοργίας) ἔστι ταῦτα. ~(Σωκράτης)
[504]   δημιουργοὶ καὶ οὓς νυνδὴ ἐλέγομεν,  οἱ   περὶ τὸ σῶμα, παιδοτρίβαι ~τε
[467]   τὸ (ὑγιαίνειν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ  οἱ   πλέοντές τε καὶ τὸν ἄλλον
[502]   οὐ ῥητορεύειν δοκοῦσί σοι  οἱ   ποιηταὶ ἐν τοῖς ~θεάτροις; ~(Καλλίκλης)
[467]   με ἐάσεις ἀνέλεγκτον, οἱ ῥήτορες  οἱ   ~ποιοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν
[468]   τοῦ ἀγαθοῦ ἅπαντα ταῦτα ποιοῦσιν  οἱ   ποιοῦντες. ~(Πῶλος) φημί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[515]   πράγματα ὅπως ὅτι βέλτιστοι  οἱ   πολῖται ὦμεν; οὐ ~πολλάκις
[502]   οἱ ῥήτορες, τούτου ~στοχαζόμενοι, ὅπως  οἱ   πολῖται ὡς βέλτιστοι ἔσονται διὰ
[517]   τοῦτο ὅθεν ἔμελλον ἀμείνους ἔσεσθαι  οἱ   πολῖται, ~ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν
[484]   ~καταγέλαστοι γίγνονται, ὥσπερ γε οἶμαι  οἱ   πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ εἰς τὰς
[488]   ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ἆρ' οὖν  οἱ   πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως, ὡς ἄρτι
[483]   οἱ ἀσθενεῖς ἄνθρωποί εἰσιν καὶ  οἱ   πολλοί. πρὸς αὑτοὺς οὖν καὶ
[491]   ~(Σωκράτης) ~οὐδὲν ποικίλον ἀλλ' ὥσπερ  οἱ   πολλοί, σώφρονα ὄντα καὶ ἐγκρατῆ
[489]   αὖ αἰσχυνόμενος. νομίζουσιν, οὔ,  οἱ   πολλοὶ τὸ ἴσον ἔχειν ~ἀλλ'
[488]   ὅτι ταὐτόν ἐστιν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  οἱ   πολλοὶ τοῦ ἑνὸς κρείττους εἰσὶν
[456]   ἔλεγες, Σώκρατες, ὁρᾷς ὅτι  οἱ   ῥήτορές ~εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες καὶ
[467]   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~πῶς ἂν οὖν  οἱ   ῥήτορες μέγα δύναιντο οἱ
[467]   εἰ δέ με ἐάσεις ἀνέλεγκτον,  οἱ   ῥήτορες οἱ ~ποιοῦντες ἐν ταῖς
[466]   πως ἔλεγες· οὐχὶ ἀποκτεινύασιν  (οἱ   ῥήτορες οὓς ἂν ~βούλωνται, ὥσπερ
[466]   τῶν ἐν τῇ πόλει δύνασθαι  οἱ   ῥήτορες. ~(Πῶλος) ~τί δέ; οὐχ,
[502]   πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ λέγειν  οἱ   ῥήτορες, τούτου ~στοχαζόμενοι, ὅπως οἱ
[455]   ~ἀλλ' οἱ στρατηγικοὶ τότε συμβουλεύσουσιν,  οἱ   ῥητορικοὶ δὲ οὔ· πῶς
[519]   καὶ ὅσοι σοφισταί. καὶ γὰρ  οἱ   ~σοφισταί, τἆλλα σοφοὶ ὄντες, τοῦτο
[507]   οὐκ ἂν εἴη. φασὶ δ'  οἱ   σοφοί, Καλλίκλεις, ~καὶ οὐρανὸν
[455]   χωρίων (καταλήψεως συμβουλὴ ᾖ, ~ἀλλ'  οἱ   στρατηγικοὶ τότε συμβουλεύσουσιν, οἱ ῥητορικοὶ
[456]   ὁρᾷς ὅτι οἱ ῥήτορές ~εἰσιν  οἱ   συμβουλεύοντες καὶ οἱ νικῶντες τὰς
[526]   ~ἐκ τῶν (δυναμένων εἰσὶ καὶ  οἱ   σφόδρα πονηροὶ γιγνόμενοι ἄνθρωποι· οὐδὲν
[467]   πράττουσιν τοῦθ' πράττουσιν; οἷον  οἱ   τὰ φάρμακα ~πίνοντες παρὰ τῶν
[479]   ὡμολογημένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ  οἱ   τὴν δίκην φεύγοντες, ~Πῶλε,
[451]   τὰ πάντα, οἱ ~δὲ λόγοι  οἱ   τῆς ἀστρονομίας, εἰ φαίη, περὶ
[483]   οὗ ἂν κήδηται. ἀλλ' οἶμαι  οἱ   τιθέμενοι ~τοὺς νόμους οἱ ἀσθενεῖς
[526]   δικαίως διαβιῶναι. ὀλίγοι δὲ ~γίγνονται  οἱ   τοιοῦτοι· ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ
[525]   ἀνίατοι ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίνανται  οἱ   τούτους ὁρῶντες διὰ ~τὰς ἁμαρτίας
[472]   οἱ ἀδελφοὶ μετ' αὐτοῦ, ὧν  οἱ   τρίποδες οἱ ~ἐφεξῆς ἑστῶτές εἰσιν
[466]   ~(Πῶλος) ~τί δέ; οὐχ, ὥσπερ  οἱ   τύραννοι, ἀποκτεινύασίν τε (ὃν ἂν
[467]   οἱ ῥήτορες μέγα δύναιντο  οἱ   τύραννοι ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐὰν
[466]   ῥήτορες οὓς ἂν ~βούλωνται, ὥσπερ  οἱ   τύραννοι, καὶ χρήματα ἀφαιροῦνται καὶ
[467]   πόλεσιν δοκεῖ αὐτοῖς καὶ  οἱ   τύραννοι οὐδὲν ἀγαθὸν τοῦτο ~κεκτήσονται,
[498]   δὲ μᾶλλον χαίρουσι καὶ λυποῦνται,  οἱ   φρόνιμοι οἱ ἄφρονες; ~(Καλλίκλης)
[498]   χαίρουσιν καὶ οἱ ἄφρονες καὶ  οἱ   φρόνιμοι καὶ οἱ δειλοὶ ~καὶ
[498]   οὐκοῦν ἀγαθῶν παρόντων ἀγαθοί εἰσιν  οἱ   χαίροντες; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) τί
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005