Alphabétiquement     [«   »]
φρέαρ 1
φρονεῖν 3
φρόνησιν 1
φρόνιμοι 5
φρόνιμον 1
φρόνιμόν 1
φρονίμους 3
Fréquences     [«    »]
5 φαίη
5 φίλος
5 φίλων
5 φρόνιμοι
5 ὡμολογήκαμεν
6 ἀγαθὸς
6 ἀδικία
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

φρόνιμοι


Pages
[491]   εὖ οἰκοῖτο, καὶ μὴ μόνον  φρόνιμοι,   ἀλλὰ καὶ ἀνδρεῖοι, ~ἱκανοὶ ὄντες
[498]   μᾶλλον χαίρουσι καὶ λυποῦνται, οἱ  φρόνιμοι   οἱ ἄφρονες; ~(Καλλίκλης) οἶμαι
[498]   ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ μὴν οἵ γε  φρόνιμοι   καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἀγαθοί, οἱ
[498]   καὶ οἱ ἄφρονες καὶ οἱ  φρόνιμοι   καὶ οἱ δειλοὶ ~καὶ οἱ
[491]   εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα  φρόνιμοι   ~ὦσιν, ὅντινα ἂν τρόπον εὖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005