Alphabétiquement     [«   »]
οἰκοῖτο 1
οἰκῶν 1
οἶμαί 3
οἶμαι 47
οἶνον 1
οἴνου 1
οἷοι 1
Fréquences     [«    »]
47 ἔστιν
45
45 οὔτε
47 οἶμαι
47 πῶς
48 ἀδικεῖν
48 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

οἶμαι


Pages
[520]   οὐ γὰρ δὴ τῇ βραδυτῆτι  οἶμαι   ἀδικοῦσιν ~οἱ ἄνθρωποι, ἀλλ' ἀδικίᾳ·
[472]   ὁμολογοῦντα περὶ ὧν λέγω, οὐδὲν  οἶμαι   ἄξιον λόγου μοι ~πεπεράνθαι περὶ
[483]   ἄλλων ~ζητεῖν ἔχειν· ἀγαπῶσι γὰρ  οἶμαι   αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσιν
[497]   δὲ βούλῃ, καὶ τῇδε ἐπίσκεψαι  ~οἶμαι   γάρ σοι οὐδὲ ταύτῃ (ὁμολογεῖσθαι·
[454]   ἀληθής; φαίης ἄν, ὡς ἐγὼ  οἶμαι.   ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~τί δέ;
[495]   ὁμολογεῖ; ~(Σωκράτης) ~οὐχ ὁμολογεῖ·  οἶμαι   δέ γε οὐδὲ Καλλικλῆς, ὅταν
[526]   καὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοθι γεγόνασιν,  οἶμαι   δὲ καὶ ἔσονται ~καλοὶ κἀγαθοὶ
[525]   ~ὅστις ἂν τοιοῦτος τύραννος ᾖ·  οἶμαι   δὲ καὶ τοὺς πολλοὺς εἶναι
[472]   ἂν (ἡμῖν λόγος ᾖ·  οἶμαι   δὲ οὐδὲ σοί, ἐὰν μὴ
[474]   πείρασαι τοῦ ἐλέγχου οἷον ἐγὼ  οἶμαι   δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν
[496]   εἴτε σώματος βούλει; οὐδὲν γὰρ  οἶμαι   διαφέρει. ἔστι ταῦτα οὔ;
[511]   ~μὲν ἐξ Αἰγίνης δεῦρο σώσῃ,  οἶμαι   δύ' ὀβολοὺς ἐπράξατο, ἐὰν δὲ
[523]   μὲν ἡγήσῃ μῦθον, ὡς ἐγὼ  οἶμαι,   ἐγὼ δὲ ~λόγον· ὡς ἀληθῆ
[486]   ~(Σωκράτης) ~ἐγώ σοι ἐρῶ· νῦν  οἶμαι   ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκὼς τοιούτῳ ἑρμαίῳ
[490]   ἔστιν λέγω. τοῦτο γὰρ  οἶμαι   ἐγὼ τὸ δίκαιον εἶναι φύσει,
[497]   οὔπω εἶδες ἀνόητον χαίροντα; ~(Καλλίκλης)  οἶμαι   ἔγωγε· ἀλλὰ τί τοῦτο; ~(Σωκράτης)
[498]   φρόνιμοι οἱ ἄφρονες; ~(Καλλίκλης)  οἶμαι   ἔγωγε οὐ πολύ τι διαφέρειν.
[510]   παρὰ τούτῳ μέγα δυνήσεται; ἀλλ'  οἶμαι   ἔγωγε, πᾶν τοὐναντίον οὑτωσὶ
[501]   μηδὲν σκοπούμενον τὸ βέλτιστον; ~(Καλλίκλης)  οἶμαι   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἔχεις οὖν εἰπεῖν
[505]   εἶναι οὕτως. εἰ μέντοι ποιήσομεν,  οἶμαι   ~ἔγωγε χρῆναι πάντας ἡμᾶς φιλονίκως
[496]   γε. ~(Σωκράτης) ἀλλ' ἐν μέρει  οἶμαι   ἑκάτερον καὶ λαμβάνει καὶ ἀπολλύει;
[525]   συνεχόμενον ὡς ἀνίατον οὐ γὰρ  ~οἶμαι   ἐξῆν αὐτῷ· διὸ καὶ εὐδαιμονέστερος
[511]   ἐν μετρίῳ ~σχήματι· λογίζεσθαι γὰρ  οἶμαι   ἐπίσταται ὅτι ἄδηλόν ἐστιν οὕστινάς
[486]   οὕτως ἔχειν ὡς ἐγὼ σὲ  οἶμαι   ἔχειν καὶ τοὺς ~ἄλλους τοὺς
[496]   ἥκιστά γε. ~(Σωκράτης) θαυμάσιον γὰρ  (οἶμαι   καὶ ἄλογον γίγνεται· γάρ;
[474]   τὰ ~ἐρωτώμενα. ἐγὼ γὰρ δὴ  οἶμαι   καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ
[505]   ~(Καλλίκλης) ἔστω. ~(Σωκράτης) ~οὐ γὰρ  οἶμαι   λυσιτελεῖ μετὰ μοχθηρίας σώματος ζῆν
[521]   προσδοκῶ; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)  ~οἶμαι   μετ' ὀλίγων Ἀθηναίων, ἵνα μὴ
[484]   (πρᾶξιν, ~καταγέλαστοι γίγνονται, ὥσπερ γε  οἶμαι   οἱ πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ εἰς
[483]   ἄλλῳ οὗ ἂν κήδηται. ἀλλ'  οἶμαι   οἱ τιθέμενοι ~τοὺς νόμους οἱ
[457]   ἐστιν, ~ἀλλ' οἱ μὴ χρώμενοι  οἶμαι   ὀρθῶς. αὐτὸς δὴ λόγος
[467]   καὶ πράγματ' ἔχειν; ἀλλ' ἐκεῖνο  οἶμαι   οὗ ἕνεκα πλέουσιν, πλουτεῖν· ~πλούτου
[483]   τις ἔχοι τοιαῦτα λέγειν. ἀλλ'  οἶμαι   οὗτοι κατὰ ~φύσιν τὴν τοῦ
[472]   καὶ ἄλλος, ὃν ~ἐγὼ αὖ  οἶμαι.   παραβαλόντες οὖν παρ' ἀλλήλους σκεψώμεθα
[514]   δοῦλος ἐλεύθερος; ~κἂν ἐγὼ  οἶμαι   περὶ σοῦ ἕτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν·
[457]   καὶ τῇ ἀγωνίᾳ. ἐὰν δὲ  οἶμαι   ῥητορικὸς γενόμενός τις ~κᾆτα ταύτῃ
[485]   οὕτως αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ~ἀλλ'  οἶμαι   τὸ ὀρθότατόν ἐστιν ἀμφοτέρων μετασχεῖν.
[492]   ἐπιθυμία γίγνηται. ~ἀλλὰ τοῦτ'  οἶμαι   τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν· ~ὅθεν
[458]   ἄλλον ἀπαλλάξαι. οὐδὲν γὰρ  οἶμαι   ~τοσοῦτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον
[450]   ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~πασῶν δὴ  οἶμαι   τῶν τεχνῶν τῶν μὲν ἐργασία
[484]   τὸ δίκαιον. ἐὰν δέ γε  οἶμαι   φύσιν ~ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ,
[483]   αὐτὸ καλοῦσιν· δέ γε  οἶμαι   φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει ~(αὐτό, ὅτι
[482]   ἅπαντι τῷ βίῳ. ~καίτοι ἔγωγε  οἶμαι,   βέλτιστε, καὶ τὴν λύραν
[457]   ἀλλ' οὐ τὸν διδάξαντα. ~(Σωκράτης)  ~οἶμαι,   Γοργία, καὶ σὲ ἔμπειρον
[460]   ἐστιν. ~(Γοργίας) ~ἀλλ' ἐγὼ μὲν  οἶμαι,   Σώκρατες, ἐὰν τύχῃ μὴ
[449]   διὰ ~βραχυτάτων. ~(Γοργίας) ~πάνυ γὰρ  οἶμαι,   Σώκρατες, ἐπιεικῶς τοῦτο ποιεῖν.
[517]   ~λέγομεν. ἐγὼ γοῦν σε πολλάκις  οἶμαι   ὡμολογηκέναι καὶ ἐγνωκέναι ὡς ἄρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005