Alphabétiquement     [«   »]
ξένων 2
Ξέρξης 1
ξύλα 1
ὁ 176
7
45
ὀβολοὺς 1
Fréquences     [«    »]
173 μὴ
168 οὖν
169 τὸν
176 ὁ
178 τε
178 τοῦ
180 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias


Pages
[503]   τούτων τοιοῦτος γέγονεν· φέρε γάρ,  ~ὁ   ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ
[448]   ~εἰ δέ γε ἧσπερ Ἀριστοφῶν     Ἀγλαοφῶντος ἀδελφὸς αὐτοῦ
[448]   ἧσπερ Ἀριστοφῶν Ἀγλαοφῶντος     ἀδελφὸς αὐτοῦ ἔμπειρος ἦν ~τέχνης,
[448]   ἐπιστήμων ὢν τῆς τέχνης ἧσπερ     ἀδελφὸς αὐτοῦ ~Ἡρόδικος, τί ἂν
[472]   Πῶλε, ἀδικῶν τε καὶ     ἄδικος πάντως μὲν ἄθλιος, ~ἀθλιώτερος
[472]   ἐὰν ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης     ἀδικῶν, κατὰ τὸν σὸν λόγον
[472]   τὴν ἐμὴν δόξαν, Πῶλε,     ἀδικῶν τε καὶ ἄδικος
[481]   τι σοῦ λέγοντος ~δῆμος     Ἀθηναίων μὴ φῇ οὕτως ἔχειν,
[526]   ἀπέπεμψε. ~ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ     Αἰακός ἑκάτερος τούτων ῥάβδον ἔχων
[507]   ἐναντίως ~ἔχων τῷ σώφρονι,     ἀκόλαστος, ὃν σὺ ἐπῄνεις. ~ἐγὼ
[495]   ~(Καλλίκλης) ~Σωκράτης δέ γε ἡμῖν     Ἀλωπεκῆθεν οὐχ ὁμολογεῖ ταῦτα.
[506]   ὥστε, ἂν τὶ φαίνηται ~λέγων     ἀμφισβητῶν ἐμοί, ἐγὼ πρῶτος συγχωρήσομαι.
[485]   ἤδη δεῖσθαι, ~Σώκρατες, οὗτος     ἀνήρ. γὰρ νυνδὴ ἔλεγον,
[516]   μοι χάρισαι ἀποκρινάμενος· πότερον καὶ     ἄνθρωπος ἓν τῶν ~ζῴων ἐστὶν
[524]   πράγματος ἔσχεν ἐν τῇ ψυχῇ     ἄνθρωπος. ἐπειδὰν οὖν ~ἀφίκωνται παρὰ
[495]   δήπου ὑγιαίνει τε καὶ νοσεῖ     ἄνθρωπος, ~οὐδὲ ἅμα ἀπαλλάττεται ὑγιείας
[524]   αὑτοῦ ἥνπερ καὶ ὅτε ἔζη     ἄνθρωπος, τό τε σῶμα τὴν
[478]   δή. ~(Σωκράτης) δεύτερος δέ που     ἀπαλλαττόμενος. ~(Πῶλος) ἔοικεν. ~(Σωκράτης) οὗτος
[469]   ἄθλιός ἐστιν. ~(Σωκράτης) ~ἧττον     ἀποκτεινύς, Πῶλε, καὶ ἧττον
[453]   ἐστὶν τὰ τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ     ἀριθμητικὸς ἄνθρωπος; ~(Γοργίας) πάνυ γε.
[518]   ἔλεγές μοι πάνυ σπουδάζων, Θεαρίων     ἀρτοκόπος καὶ Μίθαικος ~τὴν
[471]   ~(Πῶλος) ἄθλιος ἄρα οὗτός ἐστιν     Ἀρχέλαος κατὰ τὸν σὸν λόγον;
[521]   ὅτι ~λέγω ἐν τῷ δικαστηρίῳ.     αὐτὸς δέ μοι ἥκει λόγος
[457]   οἱ μὴ χρώμενοι οἶμαι ὀρθῶς.     αὐτὸς δὴ λόγος καὶ περὶ
[509]   λέγω καλῶς λέγειν· ἐπεὶ ἔμοιγε     αὐτὸς ~λόγος ἐστιν ἀεί, ὅτι
[476]   οὐκοῦν καὶ εἰ τέμνει τι,     αὐτὸς λόγος; τέμνεται γάρ τι.
[488]   μὲν εἶναι, μοχθηρότερον δέ·     αὐτὸς (ὅρος ἐστὶν τοῦ βελτίονος
[460]   ἐρρήθη. ~(Σωκράτης) ~νῦν (δέ γε     αὐτὸς οὗτος φαίνεται, ῥητορικός,
[505]   δὲ ψυχήν, ἄριστε, οὐχ     αὐτὸς τρόπος; ἕως μὲν ἂν
[481]   λέγεις, ἄλλο τι ἡμῶν     βίος ἀνατετραμμένος ἂν εἴη τῶν
[492]   ὥς γε σὺ λέγεις δεινὸς     βίος. οὐ γάρ τοι θαυμάζοιμ'
[521]   πολλάκις εἴρηκας, ὅτι ἀποκτενεῖ με     βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ καὶ
[482]   (βουλόμενος μαθεῖν, εἰ ~διδάξοι αὐτὸν     (Γοργίας) αἰσχυνθῆναι αὐτὸν καὶ φάναι
[457]   γὰρ ἐπὶ (δικαίου χρείᾳ παρέδωκεν,     ~δ' ἐναντίως χρῆται. τὸν οὖν
[493]   μὲν οἴνου, δὲ μέλιτος,     δὲ γάλακτος, καὶ ἄλλοι πολλοὶ
[508]   ἐστιν, ὡς σὸς λόγος.     δὲ δὴ ἐμὸς ὅστις, ~πολλάκις
[460]   δίκαιος; ~(Γοργίας) πάντως δήπου. ~(Σωκράτης)  ~ὁ   δὲ δίκαιος δίκαιά που πράττει.
[526]   ἰάσιμος ἐάντε ἀνίατος ~δοκῇ εἶναι·     δὲ ἐκεῖσε ἀφικόμενος (τὰ προσήκοντα
[463]   ἀλλ' αὐτὸν λέληθα οὔπω ἀποκεκριμένος,     δὲ ἐπανερωτᾷ εἰ ~οὐ καλὸν
[493]   καὶ ~πλήρεις, μὲν οἴνου,     δὲ μέλιτος, δὲ γάλακτος,
[459]   γάρ; ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης)  ~ὁ   δὲ μὴ ἰατρός γε δήπου
[526]   ἑκάτερος τούτων ῥάβδον ἔχων δικάζει     δὲ Μίνως ~ἐπισκοπῶν κάθηται, μόνος
[518]   θαυμαστοὺς ~(παρασκευάζων, δὲ ὄψον,     δὲ οἶνον. ἴσως ἂν οὖν
[476]   ὑπό γε τοῦ κολάζοντος. ~(Σωκράτης)     δὲ ὀρθῶς κολάζων (δικαίως κολάζει;
[518]   μὲν ἄρτους θαυμαστοὺς ~(παρασκευάζων,     δὲ ὄψον, δὲ οἶνον.
[476]   ἄρα μὲν ποιεῖ καλά,     δὲ πάσχει, κολαζόμενος. ~(Πῶλος)
[471]   μάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται καὶ ~εὐδοκίμους,     δὲ τἀναντία λέγων ἕνα τινὰ
[452]   ἰατρόν, δοῦλον δὲ τὸν παιδοτρίβην·     δὲ χρηματιστὴς οὗτος ἄλλῳ ~ἀναφανήσεται
[481]   ἐκκλησίᾳ, ἐάν τι σοῦ λέγοντος     ~δῆμος Ἀθηναίων μὴ φῇ
[513]   οὐ πάνυ σοι πείθομαι. ~(Σωκράτης)  ~ὁ   δήμου γὰρ ἔρως, Καλλίκλεις,
[473]   (οὐκ ἂν εἴη ἀθλιώτερος μέντοι     διαφεύγων καὶ ~τυραννεύσας. τί τοῦτο,
[473]   ~κατειργασμένος τὴν τυραννίδα ἀδίκως οὔτε     διδοὺς δίκην δυοῖν γὰρ ἀθλίοιν
[469]   Πῶλε, καὶ ἧττον     δικαίως ἀποθνῄσκων. ~(Πῶλος) πῶς δῆτα,
[477]   ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ἀγαθὰ ἄρα πάσχει     δίκην διδούς; ~(Πῶλος) ἔοικεν. ~(Σωκράτης)
[477]   ~(Σωκράτης) κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται     δίκην διδούς; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης)
[484]   ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἀνεφάνη δεσπότης ἡμέτερος     ~δοῦλος, καὶ ἐνταῦθα (ἐξέλαμψεν τὸ
[490]   καὶ οὐ ῥήματι θηρεύω εἰ     ~εἷς τῶν μυρίων κρείττων. ~(Καλλίκλης)
[521]   λέγεις, πονηρός τίς μ' ~ἔσται     εἰσάγων οὐδεὶς γὰρ ἂν χρηστὸς
[506]   τις ἄρα ἐγγενόμενος ἐν ἑκάστῳ     ἑκάστου οἰκεῖος ἀγαθὸν παρέχει ~ἕκαστον
[472]   παρέχηται μηδένα. ~οὗτος δὲ     ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός ἐστιν πρὸς
[475]   ~(Σωκράτης) ~ὁρᾷς οὖν, Πῶλε,     ἔλεγχος παρὰ τὸν ἔλεγχον παραβαλλόμενος
[463]   μὲν εἶναι τέχνη, ~ὡς δὲ     ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστιν τέχνη
[507]   ἄθλιον· οὗτος δ' ἂν εἴη     ἐναντίως ~ἔχων τῷ σώφρονι,
[457]   του ἀμφισβητήσωσιν καὶ μὴ φῇ     ~ἕτερος τὸν ἕτερον ὀρθῶς λέγειν
[485]   ~Ζῆθος πρὸς τὸν Ἀμφίονα     Εὐριπίδου, οὗπερ ἐμνήσθην. καὶ γὰρ
[481]   διαφύγῃ καὶ μὴ δῷ δίκην     ἐχθρός, ἀλλ' ἐάντε ~χρυσίον ᾖ>
[480]   ~εὐλαβητέον ἐὰν δὲ ἄλλον ἀδικῇ     ἐχθρός, παντὶ τρόπῳ παρασκευαστέον, ~καὶ
[478]   ναί. ~(Σωκράτης) κάκιστα ἄρα ζῇ     ἔχων (ἀδικίαν) καὶ μὴ ἀπαλλαττόμενος.
[511]   δύο δραχμὰς ἐπράξατο, καὶ αὐτὸς     ἔχων τὴν τέχνην καὶ ταῦτα
[523]   ἄνθρωποι ἑκατέρωσε ~ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν     Ζεύς· ἀλλ' ἐγώ, ἔφη, παύσω
[523]   Ὅμηρος λέγει, ~διενείμαντο τὴν ἀρχὴν     Ζεὺς καὶ Ποσειδῶν καὶ
[485]   κινδυνεύω οὖν πεπονθέναι νῦν ὅπερ     ~Ζῆθος πρὸς τὸν Ἀμφίονα
[524]   λόγων τοιόνδε τι λογίζομαι συμβαίνειν.     θάνατος τυγχάνει ὤν, ὡς ~ἐμοὶ
[478]   ἐν σώματι εἴτ' ἐν ψυχῇ,     ~ἰατρευόμενος καὶ ἀπαλλαττόμενος τοῦ κακοῦ,
[459]   ἰατρός γε δήπου ἀνεπιστήμων ὧν     ἰατρὸς ἐπιστήμων. ~(Γοργίας) δῆλον ὅτι.
[464]   τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ ~(πονηρῶν,     ἰατρὸς ὀψοποιός, λιμῷ
[452]   χρηματιστής, καὶ εἴποι πρῶτον μὲν     ~ἰατρὸς ὅτι Σώκρατες, ἐξαπατᾷ
[499]   ἀγαθῷ καὶ μᾶλλον ~(ἀγαθὸς     κακός; οὐ ταῦτα συμβαίνει καὶ
[518]   συγγεγραφὼς τὴν Σικελικὴν καὶ Σάραμβος     κάπηλος, ὅτι οὗτοι ~θαυμάσιοι γεγόνασιν
[473]   οὐδέποτε ἔσται οὐδέτερος αὐτῶν, οὔτε     ~κατειργασμένος τὴν τυραννίδα ἀδίκως οὔτε
[476]   οὔ; ~(Πῶλος) δίκαια. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν     κολαζόμενος δίκην διδοὺς δίκαια πάσχει;
[476]   ποιεῖ καλά, δὲ πάσχει,     κολαζόμενος. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν
[491]   ~οὐκοῦν σὺ ἐρεῖς περὶ τίνων     κρείττων τε καὶ φρονιμώτερος πλέον
[512]   ~τἆλλά ἐστιν· ἱκανὸς γὰρ αὐτῷ     λόγος. ἀλλὰ σὺ οὐδὲν ἧττον
[495]   δή μοι μὴ ἀνομολογούμενος     λόγος, ἐὰν ἕτερον φήσω εἶναι,
[505]   αὐτὸς τοῦτο πάσχων περὶ οὗ     λόγος ~ἐστί, κολαζόμενος. ~(Καλλίκλης) ~οὐδέ
[453]   εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο περὶ ὅτου     λόγος ἐστίν, ~καὶ ἐμὲ εἶναι
[472]   αὐτίκα πρῶτον, περὶ οὗ νῦν     λόγος ἐστίν, σὺ ἡγῇ οἷόν
[472]   ~πεπεράνθαι περὶ ὧν ἂν (ἡμῖν     λόγος ᾖ· οἶμαι δὲ οὐδὲ
[474]   αὐτὸν πρὸς ὃν ἄν μοι     λόγος ᾖ, τοὺς δὲ ~πολλοὺς
[508]   εἶεν· ἐξελεγκτέος δὴ οὗτος     λόγος (ἡμῖν ἐστιν, ~ὡς οὐ
[501]   συγχωρῶ, ἵνα σοι καὶ περανθῇ     λόγος καὶ Γοργίᾳ τῷδε ~χαρίσωμαι.
[505]   καὶ τὰ λοιπά, ~ἵνα ἡμῖν     λόγος κεφαλὴν λάβῃ. ~(Καλλίκλης) ~ὡς
[487]   ~αἰσχύνεσθαι, αὐτός τε φῂς καὶ     λόγος ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες
[511]   ~οὐ νοῦν γε ἔχοντι, ὡς     λόγος σημαίνει. οἴει δεῖν
[527]   καὶ ζῶν καὶ τελευτήσας, ὡς  ~ὁ   λόγος σημαίνει. καὶ ἔασόν τινά
[471]   νῦν ἄλλο τι οὗτός ~ἐστιν     λόγος, με καὶ ἂν
[458]   περὶ ὧν τυγχάνει νῦν ~ἡμῖν     λόγος ὤν. εἰ μὲν οὖν
[527]   ἄλλων ἐλεγχομένων μόνος οὗτος ~ἠρεμεῖ     λόγος, ὡς εὐλαβητέον ἐστὶν τὸ
[526]   εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ~Ἀριστείδης     Λυσιμάχου· οἱ δὲ πολλοί,
[460]   οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον,     μεμαθηκὼς ~ἕκαστα τοιοῦτός ἐστιν οἷον
[518]   οὗτοι ~θαυμάσιοι γεγόνασιν σωμάτων θεραπευταί,     μὲν ἄρτους θαυμαστοὺς ~(παρασκευάζων,
[482]   ~ἑτέρων παιδικῶν πολὺ ἧττον ἔμπληκτος·     μὲν γὰρ Κλεινίειος οὗτος ἄλλοτε
[493]   μὲν (ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ ~πλήρεις,     μὲν οἴνου, δὲ μέλιτος,
[493]   πολλῶν πόνων καὶ ~χαλεπῶν ἐκποριζόμενα·     μὲν οὖν ἕτερος πληρωσάμενος μήτ'
[476]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) τούτων ἄρα     μὲν ποιεῖ καλά, δὲ
[478]   ναί. ~(Σωκράτης) ~εὐδαιμονέστατος μὲν ἄρα     μὴ ἔχων κακίαν ἐν ψυχῇ,
[478]   καὶ ἀπαλλαττόμενος τοῦ κακοῦ,     μὴ ἰατρευόμενος, ἔχων δέ; ~(Πῶλος)
[478]   ἔχων δέ; ~(Πῶλος) φαίνεταί μοι     μὴ ἰατρευόμενος. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τὸ
[511]   οὐκ ~οἶσθα ὅτι οὗτος     μιμούμενος τὸν μὴ μιμούμενον ἐκεῖνον
[524]   ἐπετήδευε κομᾶν, κομήτης τούτου καὶ     νεκρός. μαστιγίας ~αὖ εἴ τις
[524]   ζῶντος, τούτου καὶ ~ἐπειδὰν ἀποθάνῃ     νεκρὸς μέγας, καὶ εἰ παχύς,
[472]   σοι, ~ἐὰν μὲν βούλῃ, Νικίας     Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ μετ'
[482]   ἐστίν, τε φύσις καὶ     νόμος· ~ἐὰν οὖν τις αἰσχύνηται
[489]   κατηγορεῖν λέγων ὅτι ἐναντίον ἐστὶν     νόμος καὶ ~φύσις,
[478]   ἔοικεν. ~(Σωκράτης) οὗτος δ' ἦν     νουθετούμενός τε καὶ ἐπιπληττόμενος καὶ
[526]   χρυσοῦν (σκῆπτρον, ὥς φησιν Ὀδυσσεὺς     ~Ὁμήρου ἰδεῖν αὐτὸν ~χρύσεον σκῆπτρον
[510]   παλαιοί τε καὶ σοφοὶ λέγουσιν,     ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ. ~οὐ καὶ
[459]   ἐπιστήμων. ~(Γοργίας) δῆλον ὅτι. ~(Σωκράτης)  ~ὁ   οὐκ εἰδὼς ἄρα τοῦ εἰδότος
[464]   καὶ ~(πονηρῶν, ἰατρὸς     ὀψοποιός, λιμῷ ἂν ἀποθανεῖν τὸν
[452]   εἰ δ' αὖ μετὰ τοῦτον     ~παιδοτρίβης εἴποι ὅτι θαυμάζοιμί τἄν,
[520]   τὴν χάριν, εἰ προοῖτο ~αὐτῷ     παιδοτρίβης καὶ μὴ συνθέμενος αὐτῷ
[484]   ἐν λέγει ὅτι ~νόμος     πάντων βασιλεὺς ~θνατῶν τε καὶ
[483]   ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐστράτευσεν     πατὴρ αὐτοῦ ἐπὶ ~Σκύθας;
[502]   γε πέρι. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ     πατὴρ αὐτοῦ Μέλης; πρὸς
[523]   Ζεὺς καὶ Ποσειδῶν καὶ     Πλούτων, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ ~πατρὸς
[451]   γενέσθαι, τρίτον δέ, ὥς φησιν     ποιητὴς τοῦ σκολιοῦ, τὸ ~πλουτεῖν
[485]   τὰς ~ἀγοράς, ἐν αἷς ἔφη     ποιητὴς τοὺς ἄνδρας ἀριπρεπεῖς γίγνεσθαι,
[523]   τὴν ἀρχὴν Ζεὺς καὶ     Ποσειδῶν καὶ Πλούτων, ἐπειδὴ
[493]   κόσκινον ἄρα λέγει, ὡς ἔφη     πρὸς ἐμὲ (λέγων, τὴν ψυχὴν
[460]   ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων, ἐὰν     πύκτης τῇ πυκτικῇ χρῆταί τε
[526]   δυναστῶν. ~ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν     Ῥαδάμανθυς ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ,
[524]   τῆς Ἀσίας (παρὰ τὸν Ῥαδάμανθυν,  ~ὁ   Ῥαδάμανθυς ἐκείνους ἐπιστήσας θεᾶται ἑκάστου
[460]   ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται     ῥητορικὸς ἀδικεῖν. ~(Γοργίας) οὐ φαίνεταί
[456]   ὅτου οὐκ ἂν πιθανώτερον εἴποι     ῥητορικὸς ἄλλος ὁστισοῦν τῶν
[456]   ~ἀγωνίζοιτο, πείσειεν ἂν αὑτὸν ἑλέσθαι     ῥητορικὸς μᾶλλον ἄλλος ὁστισοῦν·
[455]   ἔθνους, ἄλλο ~τι τότε     ῥητορικὸς οὐ συμβουλεύσει; δῆλον γὰρ
[460]   γε αὐτὸς οὗτος φαίνεται,     ῥητορικός, οὐκ ἄν ποτε ἀδικήσας.
[459]   ~ἀγαθὸν καὶ κακὸν οὕτως ἔχων     ῥητορικὸς ὡς περὶ τὸ ὑγιεινὸν
[459]   ὑγιεινοῦ τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται     ~ῥήτωρ. ~(Γοργίας) καὶ γὰρ ἔλεγον,
[504]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν πρὸς ταῦτα βλέπων     ῥήτωρ ἐκεῖνος, τεχνικός τε
[455]   ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐδ' ἄρα διδασκαλικὸς     ῥήτωρ ἐστὶν δικαστηρίων τε καὶ
[459]   ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὡσαύτως ἔχει     ῥήτωρ καὶ ῥητορική· ~αὐτὰ
[457]   μὲν γὰρ πρὸς ἅπαντάς ἐστιν     ῥήτωρ καὶ περὶ παντὸς λέγειν,
[460]   ὡσαύτως δὲ οὕτως καὶ ἐὰν     ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ ἀδίκως χρῆται,
[461]   δὲ ὀλίγον ὕστερον ἔλεγες ~ὅτι     ῥήτωρ (τῇ ῥητορικῇ κἂν ἀδίκως
[459]   οὐκ εἰδόσι πιθανώτερος ἔσται, ὅταν     ῥήτωρ τοῦ ~ἰατροῦ πιθανώτερος ᾖ.
[459]   μὲν ἐλαττοῦται μὴ ἐλαττοῦται     ῥήτωρ τῶν ἄλλων διὰ τὸ
[472]   Διονυσίῳ, ἐὰν δὲ βούλῃ, Ἀριστοκράτης  (ὁ   ~Σκελλίου, οὗ αὖ ἐστιν ἐν
[507]   εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ     σκοπὸς εἶναι πρὸς ὃν βλέποντα
[508]   πάντων δὴ αἴσχιστόν ἐστιν, ὡς     σὸς λόγος. δὲ δὴ
[477]   ἐπειδὴ οὐκ ἀλγηδόνι γε, ὡς     ~σὸς λόγος. ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης)
[514]   φέρε πρὸς θεῶν, αὐτὸς δὲ     (Σωκράτης) πῶς ἔχει τὸ σῶμα
[460]   κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ     τὰ δίκαια μεμαθηκὼς δίκαιος; ~(Γοργίας)
[453]   Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες ὅτι     τὰ ζῷα ~γράφων, ἆρ' οὐκ
[460]   μουσικός; ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~καὶ     τὰ ἰατρικὰ ἰατρικός; καὶ τἆλλα
[460]   ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ     τὰ μουσικὰ μουσικός; ~(Γοργίας) ναί.
[453]   οὐκ ἂν δικαίως σε ἠρόμην     τὰ ποῖα τῶν ζῴων γράφων
[460]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τί οὖν;     τὰ τεκτονικὰ μεμαθηκὼς τεκτονικός,
[504]   ταῦτα βλέπων ῥήτωρ ἐκεῖνος,     τεχνικός τε καὶ ἀγαθός, καὶ
[518]   Θεαρίων ἀρτοκόπος καὶ Μίθαικος     ~τὴν ὀψοποιίαν συγγεγραφὼς τὴν Σικελικὴν
[482]   ~αὐτὸν μὴ ἐπιστάμενος τὰ δίκαια     τὴν ῥητορικὴν (βουλόμενος μαθεῖν, εἰ
[459]   ~ῥητορικήν; εἰ δὲ μή, σὺ     τῆς ῥητορικῆς διδάσκαλος τούτων μὲν
[452]   οἱ δημιουργοὶ τούτων ὧν ἐπῄνεσεν     τὸ σκολιὸν ~ποιήσας, ἰατρός τε
[521]   ~σκόπει γάρ, τί ἂν ἀπολογοῖτο     τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐν τούτοις ληφθείς,
[468]   βούλεται. ~(Σωκράτης) ~ἔστιν οὖν ὅπως     τοιοῦτος (μέγα δύναται ἐν τῇ
[507]   ἄλλῳ ἀνθρώπῳ ~προσφιλὴς ἂν εἴη     τοιοῦτος οὔτε θεῷ· κοινωνεῖν γὰρ
[519]   ἀδίκως ὑπ' αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς     τούτων ~λόγος. τὸ δὲ ὅλον
[527]   ὃς ἡμῖν σημαίνει ~ὅτι οὗτος     τρόπος ἄριστος τοῦ βίου, καὶ
[476]   εἰ σφόδρα τύπτει ταχὺ     (τύπτων, οὕτω καὶ τὸ τυπτόμενον
[510]   οὗτος· καταφρονοῖ γὰρ ἂν αὐτοῦ     ~τύραννος καὶ οὐκ ἄν ποτε
[510]   εἴη, φοβοῖτο δήπου ἂν αὐτὸν     τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ ~ἅπαντος
[494]   καὶ τούτων ~τοιούτων ὄντων κεφάλαιον,     τῶν κιναίδων βίος, οὗτος οὐ
[510]   ἀδικεῖσθαι καὶ μέγα (δύνασθαι, ὡς     ὑμέτερος ~λόγος, ἐν τῇ πόλει
[452]   δὲ τὸν παιδοτρίβην εἴποι ἂν     χρηματιστής, ~ὡς ἐγᾦμαι πάνυ καταφρονῶν
[512]   ὁποῖός τις ἔτυχεν, καταγέλαστός σοι     ψόγος ~γίγνεται καὶ μηχανοποιοῦ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005