Alphabétiquement     [«   »]
μάχεσθαι 2
μάχης 1
μέ 1
με 38
μέγα 24
μεγάλ 1
μεγάλα 2
Fréquences     [«    »]
38 ἀνάγκη
36 μᾶλλον
37 ὅπως
38 με
39 Πῶλε
40 ἔχειν
40 ἡμῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

με


Pages
[510]   ἐγὼ μέγα ~δυναίμην καὶ μηδείς  με   ἀδικοῖ; αὕτη, ὡς ἔοικεν, αὐτῷ
[521]   ὅτι χρήσεται αὐτοῖς, ἀλλ' ὥσπερ  με   ~ἀδίκως ἀφείλετο, οὕτως καὶ (λαβὼν
[489]   χρώμενος πολλὰ νυνδὴ εἰρωνεύου πρός  με·   ~ἀλλ' ἴθι εἰπέ, τίνας λέγεις
[486]   Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἴει  με   ἅσμενον ~εὑρεῖν τούτων τινὰ τῶν
[486]   ὅτι ἱκανῶς ἔχω καὶ οὐδέν  με   δεῖ ἄλλης ~βασάνου; ~(Καλλίκλης) πρὸς
[462]   Γοργίου ἕνεκα λέγειν, μὴ οἴηταί  ~με   διακωμῳδεῖν τὸ ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα. ἐγὼ
[506]   δοκῶ μὴ (καλῶς λέγειν. καί  με   ἐὰν ἐξελέγχῃς, οὐκ ~ἀχθεσθήσομαί σοι
[467]   κολακείαν, ἐμὲ ἐξελέγξας; εἰ δέ  με   ἐάσεις ἀνέλεγκτον, οἱ ῥήτορες οἱ
[472]   κατ' ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν  με   ἐκ ~τῆς οὐσίας καὶ τοῦ
[470]   ἴσην δὲ καὶ σοί, ἐάν  με   ἐλέγξῃς καὶ ~ἀπαλλάξῃς φλυαρίας. ἀλλὰ
[451]   τὸ κῦρος ἐχουσῶν. καὶ εἴ  με   ἐπανέροιτο· ~τῶν περὶ τί; εἴποιμ'
[471]   ~(Σωκράτης) ~ὦ μακάριε, ῥητορικῶς γάρ  με   ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, ὥσπερ οἱ ἐν
[473]   φυλὴ ~ἐπρυτάνευε καὶ ἔδει  με   ἐπιψηφίζειν, ~(γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ
[451]   ἐστιν. ὥσπερ ἂν εἴ τίς  με   ἔροιτο ὧν νυνδὴ ἔλεγον περὶ
[466]   φίλε· ἔπειτα δύο ἅμα  με   ἐρωτᾷς; ~(Πῶλος) πῶς δύο; ~(Σωκράτης)
[522]   οἷς πορίζεται· ἐάν ~τέ τίς  με   νεωτέρους φῇ διαφθείρειν ἀπορεῖν
[488]   ταὐτὰ πράττοντα ἅπερ ὡμολόγησα, πάνυ  με   ἡγοῦ βλᾶκα ~εἶναι καὶ (μηκέτι
[519]   ἑταῖρε; ὡς ἀληθῶς δημηγορεῖν  με   ~ἠνάγκασας, Καλλίκλεις, οὐκ ἐθέλων
[508]   συμβαίνει πάντα, ἐφ' οἷς σύ  με   ἤρου εἰ σπουδάζων λέγοιμι, ~λέγοντα
[471]   οὗτός ~ἐστιν λόγος,  με   καὶ ἂν παῖς ἐξελέγξειε, καὶ
[499]   ἔχειν, τοτὲ δὲ ἑτέρως, ἐξαπατῶν  με.   καίτοι οὐκ ᾤμην γε ~κατ'
[449]   εἶναι, ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει  με   καλεῖν. ~(Σωκράτης) ἀλλὰ βούλομαι. ~(Γοργίας)
[474]   ἐπιψηφίζειν. ~μὴ οὖν μηδὲ νῦν  με   κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας, ἀλλ'
[488]   κτησαίμην ἂν αὐτό, καὶ ἐάν  με   λάβῃς νῦν μέν σοι ὁμολογήσαντα,
[489]   καὶ τὸ κρεῖττον; οἴει  με   λέγειν, ~ἐὰν συρφετὸς συλλεγῇ δούλων
[488]   σὺ οὖν, ὥσπερ ~ἤρξω νουθετεῖν  με,   μὴ ἀποστῇς, ἀλλ' ἱκανῶς μοι
[497]   ἵνα εἰδῇς ὡς σοφὸς (ὤν  με   νουθετεῖς. οὐχ ἅμα διψῶν τε
[488]   βλᾶκα ~εἶναι καὶ (μηκέτι ποτέ  με   νουθετήσῃς ὕστερον, ὡς μηδενὸς ἄξιον
[521]   πολλάκις εἴρηκας, ὅτι ἀποκτενεῖ  με   βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ
[462]   ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ἐροῦ νῦν  με,   ὀψοποιία ἥτις μοι δοκεῖ τέχνη
[521]   ἔστιν. ~(Σωκράτης) ~ἐπὶ ποτέραν οὖν  με   παρακαλεῖς τὴν θεραπείαν τῆς πόλεως,
[489]   ἰσχυροτέρους; καὶ θαυμάσιε πρᾳότερόν  με   προδίδασκε, ἵνα μὴ ~ἀποφοιτήσω παρὰ
[473]   δὲ ἐμαρτύρου. ὅμως δὲ ~ὑπόμνησόν  με   σμικρόν. ἐὰν ἀδίκως ἐπιβουλεύων τυραννίδι,
[472]   ὢν οὐχ ὁμολογῶ· οὐ γάρ  με   σὺ ἀναγκάζεις, ἀλλὰ ~ψευδομάρτυρας πολλοὺς
[457]   φοβοῦμαι οὖν ~διελέγχειν σε, μή  με   ὑπολάβῃς οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα
[522]   οἶδα ὅτι ῥᾳδίως ἴδοις ἄν  με   φέροντα (τὸν θάνατον. ~αὐτὸ μὲν
[466]   λόγον, ἐὰν δὲ ἔχω, ἔα  με   χρῆσθαι· δίκαιον γάρ. καὶ νῦν
[521]   ὡς διακονήσοντα. ~(Σωκράτης) ~κολακεύσοντα ἄρα  με,   γενναιότατε, παρακαλεῖς. ~(Καλλίκλης) ~εἴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005