Alphabétiquement     [«   »]
δι 14
Δί 4
Δία 11
διὰ 48
διαβιῷ 1
διαβιῶναι 1
διαγνῶναι 1
Fréquences     [«    »]
48 ἀδικεῖν
47 οἶμαι
47 πῶς
48 διὰ
48 κατὰ
48 τὰς
49 αὐτὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

διὰ


Pages
[449]   Χαιρεφῶν ~καὶ αὐτῷ καλῶς (καὶ  διὰ   βραχέων ἀπεκρίνω, καὶ νῦν οὕτως
[449]   ὅτι ἀποκρίνῃ ὡς οἷόν τε  διὰ   ~βραχυτάτων. ~(Γοργίας) ~πάνυ γὰρ οἶμαι,
[449]   μὴν ἀλλὰ (πειράσομαί γε ὡς  διὰ   βραχυτάτων. καὶ γὰρ αὖ καὶ
[482]   ἂν εἴ τις μὴ φαίη  διὰ   δὴ ταύτην τὴν ὁμολογίαν ~ἀναγκασθῆναι
[474]   καὶ σχήματα καὶ χρώματα  διὰ   ἡδονήν τινα διὰ ~ὠφελίαν
[515]   τε καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄφρων,  ~διὰ   Καλλικλέα καλός τε κἀγαθὸς γέγονεν,
[450]   γέ εἰσι τῶν τεχνῶν αἳ  διὰ   λόγου πᾶν περαίνουσι, καὶ ἔργου
[451]   ~ὥσπερ σὺ ἄρτι, ὅτι τῶν  διὰ   λόγου τις τὸ κῦρος ἐχουσῶν.
[450]   ~ῥήματι οὕτως εἶπες, ὅτι  διὰ   λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορική
[450]   πρᾶξις καὶ κύρωσις  διὰ   λόγων ~(ἐστίν. διὰ ταῦτ' ἐγὼ
[450]   πρᾶξις καὶ τὸ (κῦρος αὐταῖς  διὰ   λόγων ἐστίν. τῶν τοιούτων τινά
[449]   Σώκρατες, ἔνιαι τῶν ἀποκρίσεων ἀναγκαῖαι  διὰ   μακρῶν τοὺς λόγους ~ποιεῖσθαι· οὐ
[491]   νοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ ἀποκάμνωσι  διὰ   μαλακίαν τῆς ψυχῆς. ~(Σωκράτης) ~ὁρᾷς,
[455]   ~ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν περὶ τοῦ  διὰ   μέσου τείχους. ~(Γοργίας) ~καὶ ὅταν
[520]   τις εὐεργετηθείς, οἷον ~ταχὺς γενόμενος  διὰ   παιδοτρίβην, ἴσως ἂν ἀποστερήσειε τὴν
[515]   ἐπὶ τούτῳ, εἰ λέγονται Ἀθηναῖοι  διὰ   Περικλέα βελτίους ~γεγονέναι, πᾶν
[450]   τῆς τέχνης περαίνοιτο ἂν καὶ  διὰ   σιγῆς, οἷον ~γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιία
[514]   ~ὑγίειαν; ἤδη τις ἄλλος  διὰ   Σωκράτην ἀπηλλάγη νόσου, δοῦλος
[525]   ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ  διὰ   τὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι ~γένωνται,
[525]   δὲ ὀνίνανται οἱ τούτους ὁρῶντες  διὰ   ~τὰς ἁμαρτίας τὰ μέγιστα καὶ
[520]   οὐχ οὕτω; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης)  ~διὰ   ταῦτ' ἄρα, ὡς ἔοικε, τὰς
[450]   κύρωσις διὰ λόγων ~(ἐστίν.  διὰ   ταῦτ' ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν τέχνην
[483]   τὸ ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες.  διὰ   ~ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο
[508]   δικαιότητα, καὶ τὸ ὅλον τοῦτο  διὰ   ~ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, ~ὦ ἑταῖρε,
[512]   κακῶς γὰρ ἀνάγκη ἐστὶν ζῆν.  ~διὰ   ταῦτα οὐ νόμος ἐστὶ σεμνύνεσθαι
[503]   γε βελτίους ἔσονται χείρους  (διὰ   ταῦτα, οὐδὲν φροντίζουσιν; ~(Καλλίκλης) ~οὐχ
[522]   μόνος ὑπὸ μόνου, καὶ εἰ  διὰ   ταύτην ~τὴν ἀδυναμίαν ἀποθνῄσκοιμι, ἀγανακτοίην
[493]   στεγανόν, ὡς τετρημένος εἴη πίθος,  ~διὰ   τὴν ἀπληστίαν ἀπεικάσας. τοὐναντίον δὴ
[492]   τὴν σωφροσύνην (καὶ τὴν ~δικαιοσύνην  διὰ   τὴν αὑτῶν ἀνανδρίαν. ἐπεὶ ὅσοις
[525]   πόλεων ~πραξάντων γεγονότας· οὗτοι γὰρ  διὰ   τὴν ἐξουσίαν μέγιστα καὶ ἀνοσιώτατα
[524]   φύσεως καὶ τὰ παθήματα  διὰ   ~τὴν ἐπιτήδευσιν ἑκάστου πράγματος ἔσχεν
[511]   ὄντι τὴν ψυχὴν καὶ ~λελωβημένῳ  διὰ   τὴν μίμησιν τοῦ δεσπότου καὶ
[465]   κάλλος ἐφελκομένους τοῦ οἰκείου τοῦ  ~διὰ   τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. ἵν' οὖν
[487]   εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύθατον, ὥστε  διὰ   τὸ αἰσχύνεσθαι τολμᾷ ~ἑκάτερος αὐτῶν
[525]   καὶ ἀλαζονείας καὶ οὐδὲν εὐθὺ  διὰ   τὸ ἄνευ ἀληθείας τεθράφθαι· καὶ
[482]   αἰσχυνθῆναι αὐτὸν καὶ φάναι διδάξειν  διὰ   τὸ ἔθος τῶν ~ἀνθρώπων, ὅτι
[518]   ~καὶ χρῆσθαι τοῖς τούτων ἔργοις  διὰ   τὸ εἰδέναι ὅτι χρηστὸν καὶ
[487]   δέ μοι λέγειν τὴν ἀλήθειαν  διὰ   τὸ μὴ κήδεσθαί μου ὥσπερ
[487]   οὐχ οἷοί τέ εἰσιν ~βασανίζειν  διὰ   τὸ μὴ σοφοὶ εἶναι ὥσπερ
[459]   ἐλαττοῦται ῥήτωρ τῶν ἄλλων  διὰ   τὸ οὕτως ἔχειν, αὐτίκα ~ἐπισκεψόμεθα,
[493]   Ἰταλικός, παράγων τῷ ὀνόματι  διὰ   τὸ πιθανόν τε καὶ πειστικὸν
[516]   (ἐμβαλεῖν ἐψηφίσαντο, καὶ εἰ ~μὴ  διὰ   τὸν πρύτανιν, ἐνέπεσεν ἄν; καίτοι
[497]   ~ἡμῶν πέπαυται καὶ ἅμα ἡδόμενος  διὰ   τοῦ πίνειν; ~(Καλλίκλης) οὐκ οἶδα
[502]   οἱ πολῖται ὡς βέλτιστοι ἔσονται  διὰ   τοὺς αὑτῶν λόγους, ~καὶ
[453]   ~(Γοργίας) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἆρα  διὰ   τοῦτο, ὅτι καὶ ἄλλοι εἰσὶ
[481]   τίς σου λέγοντος ἑκάστοτε  διὰ   τούτους λέγεις θαυμάζοι ~ὡς ἄτοπά
[517]   εἰς ἐπιθυμίαν· καὶ ἐξεπίτηδές σοι  διὰ   τῶν αὐτῶν εἰκόνων ~λέγω, ἵνα
[474]   διὰ ἡδονήν τινα  διὰ   ~ὠφελίαν δι' ἀμφότερα καλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005