Alphabétiquement     [«   »]
σμικρόν 2
σμικρὸν 2
σμικρότατον 1
σοι 116
σοί 6
σοὶ 13
σὸν 9
Fréquences     [«    »]
113 ἀλλὰ
106 τι
115 τῷ
116 σοι
118 τῆς
120 Γοργίας
120 ἐστιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

σοι


Pages
[516]   ὁμολογήσω; ~(Σωκράτης) εἰ δοκῶ γε  σοι   ἀληθῆ λέγειν. ~(Καλλίκλης) ἔστω δὴ
[519]   εἰπὲ πρὸς Φιλίου, οὐ δοκεῖ  σοι   ἄλογον εἶναι ἀγαθὸν ~φάσκοντα πεποιηκέναι
[453]   Ζεῦξις ἔγραφε, καλῶς ἄν  σοι   ἀπεκέκριτο; ~(Γοργίας) πῶς γὰρ οὔ;
[465]   οὐδὲ χρῆσθαι τῇ ἀποκρίσει ἥν  σοι   ἀπεκρινάμην οὐδὲν ~οἷός τ' ἦσθα,
[463]   κακὰ αἰσχρὰ καλῶ ἐπειδὴ δεῖ  σοι   ἀποκρίνασθαι ὡς ἤδη ~εἰδότι
[519]   εἴης λέγειν, εἰ μή τίς  σοι   ἀποκρίνοιτο; ~(Σωκράτης) ~ἔοικά γε· νῦν
[452]   τοῦτο λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ὅτι εἴ  σοι   αὐτίκα παρασταῖεν οἱ δημιουργοὶ τούτων
[505]   ὧν σὺ λέγεις, καὶ ταῦτά  σοι   Γοργίου χάριν ἀπεκρινάμην. ~(Σωκράτης) εἶεν·
[469]   τῇ πόλει, εἰ οὖν ἀπιστοῦντί  σοι   δείξαιμι ~τὸ ἐγχειρίδιον, ἴσως ἂν
[517]   σώματα εἰς ἐπιθυμίαν· καὶ ἐξεπίτηδές  σοι   διὰ τῶν αὐτῶν εἰκόνων ~λέγω,
[454]   ἐστιν τέχνη; οὐ δοκεῖ  σοι   ~(δίκαιον εἶναι ἐπανερέσθαι; ~(Γοργίας) ἔμοιγε.
[514]   ἄλλους τοιούτους παρακαλεῖν; οὐκ ~ἀνόητόν  σοι   δοκεῖ ἂν εἶναι οὕτω πράττειν;
[470]   ἀκούω γε. ~(Πῶλος) ~εὐδαίμων οὖν  σοι   δοκεῖ εἶναι ἄθλιος; ~(Σωκράτης)
[511]   τοῦ νεῖν ἐπιστήμη σεμνή τίς  σοι   δοκεῖ εἶναι; ~(Καλλίκλης) μὰ Δί'
[462]   ὥσπερ νυνδὴ ἔλεγον, ἀναθέμενος ὅτι  σοι   δοκεῖ, ἐν τῷ μέρει ~ἐρωτῶν
[469]   ἐλεεῖν. ~(Πῶλος) ~τί δέ; οὕτω  σοι   δοκεῖ ἔχειν περὶ ὧν ἐγὼ
[462]   ἔγωγέ τινα. ~(Πῶλος) ἐμπειρία ἄρα  σοι   δοκεῖ ῥητορικὴ εἶναι; ~(Σωκράτης)
[462]   τἀληθῆ εἰρῆσθαι. ~(Πῶλος) ἀλλὰ τί  σοι   δοκεῖ ῥητορικὴ εἶναι; ~(Σωκράτης)
[462]   ἡδονῆς ἀπεργασίας. ~(Πῶλος) ~οὐκοῦν καλόν  σοι   δοκεῖ ῥητορικὴ εἶναι, χαρίζεσθαι
[512]   ἔστιν ὅτε ὅλας ~σῴζει. μή  σοι   δοκεῖ κατὰ τὸν δικανικὸν εἶναι;
[527]   ~τάχα δ' οὖν ταῦτα μῦθός  σοι   δοκεῖ λέγεσθαι ὥσπερ γραὸς καὶ
[461]   ἐθέλω τῶν ὡμολογημένων εἴ τί  σοι   δοκεῖ μὴ καλῶς ὡμολογῆσθαι, ~ἀναθέσθαι
[502]   ἐάντε χαίρωσιν ἐάντε μή; ποτέρως  σοι   δοκεῖ ~παρεσκευάσθαι τῶν τραγῳδιῶν
[453]   περὶ τῆς ῥητορικῆς εἰπέ· πότερόν  σοι   δοκεῖ πειθὼ ποιεῖν ῥητορικὴ
[462]   Σώκρατες· ἐπειδὴ (Γοργίας) ἀπορεῖν  σοι   ~δοκεῖ περὶ τῆς ῥητορικῆς, σὺ
[511]   τῆς ἐπιστήμης. εἰ δ' αὕτη  σοι   δοκεῖ σμικρὰ εἶναι, ἐγώ σοι
[501]   ἐμοῦ ἐρωτῶντος, μὲν ἄν  σοι   δοκῇ τούτων εἶναι, φάθι,
[469]   οἰκία τούτῳ τῷ τρόπῳ ἥντινά  σοι   δοκοῖ, καὶ τά γε ~Ἀθηναίων
[509]   τοῦτο ἀπεκρίνω, ~ὦ Καλλίκλεις, πότερόν  σοι   δοκοῦμεν ὀρθῶς ἀναγκασθῆναι ὁμολογεῖν ἐν
[515]   ὀλίγῳ πρότερον ἔλεγες, εἰ ἔτι  σοι   ~δοκοῦσιν ἀγαθοὶ πολῖται γεγονέναι, (Περικλῆς
[467]   ὅτι λέγεις. ~(Σωκράτης) ~πότερον οὖν  σοι   δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦτο βούλεσθαι
[502]   ποτε ἡμῖν αὕτη ἐστίν; ~πότερόν  σοι   δοκοῦσιν πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ
[467]   ~πίνοντες παρὰ τῶν ἰατρῶν πότερόν  σοι   δοκοῦσιν τοῦτο βούλεσθαι ὅπερ ~ποιοῦσιν,
[453]   ὅτου λέγεται. σκόπει γὰρ εἴ  σοι   δοκῶ δικαίως ἀνερωτᾶν σε· ὥσπερ
[504]   ἐρῶ· σὺ δέ, ἂν μέν  σοι   δοκῶ ἐγὼ καλῶς λέγειν, φάθι,
[510]   ~σκόπει δὴ καὶ τόδε ἐάν  σοι   δοκῶ εὖ λέγειν. φίλος μοι
[468]   τὰ κακά. γάρ; ἀληθῆ  σοι   δοκῶ ~λέγειν, Πῶλε,
[506]   γε ἀκούων ~ἐπιλαμβάνου, ἐάν τί  σοι   δοκῶ μὴ (καλῶς λέγειν. καί
[464]   ἔστι ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~φέρε δή  σοι,   ἐὰν δύνωμαι, σαφέστερον ἐπιδείξω
[472]   ὡς οὐκ ἀληθῆ λέγω· μαρτυρήσουσί  σοι,   ~ἐὰν μὲν βούλῃ, Νικίας
[498]   οὖν; ἀπιόντων τῶν πολεμίων πότεροί  σοι   ἐδόκουν μᾶλλον χαίρειν, οἱ δειλοὶ
[500]   ἔλεγον, διομολόγησαί μοι, εἰ ἄρα  σοι   ἔδοξα τότε ~ἀληθῆ λέγειν. ἔλεγον
[493]   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~φέρε δή, ἄλλην  σοι   εἰκόνα λέγω ἐκ τοῦ αὐτοῦ
[466]   ~τί οὖν φῄς; κολακεία δοκεῖ  σοι   εἶναι ῥητορική; ~(Σωκράτης) ~κολακείας
[469]   αὐτῷ, δικαίως ἀποκτεινύς, ἄθλιος δοκεῖ  σοι   ~εἶναι καὶ ἐλεινός; ~(Σωκράτης) ~οὐκ
[454]   ~(Σωκράτης) ~πότερον οὖν ταὐτὸν δοκεῖ  σοι   εἶναι μεμαθηκέναι καὶ πεπιστευκέναι, καὶ
[486]   ~τῇ σῇ οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ  σοι   εἶναι οὕτως ἔχειν ὡς ἐγὼ
[503]   μὰ Δία οὐκ ἔχω ἔγωγέ  σοι   εἰπεῖν τῶν γε νῦν ῥητόρων
[465]   ἵν' οὖν μὴ μακρολογῶ, ἐθέλω  σοι   εἰπεῖν ὥσπερ οἱ ~γεωμέτραι ἤδη
[521]   γε ἄτοπον εἰ ἀποθάνοιμι. βούλει  σοι   εἴπω δι' ὅτι ταῦτα προσδοκῶ;
[472]   τῶν ἐνθάδε ~ἐκλέξασθαι. ἀλλ' ἐγώ  σοι   εἷς ὢν οὐχ ὁμολογῶ· οὐ
[518]   ἴσως ἂν οὖν ἠγανάκτεις, εἴ  σοι   ἔλεγον ἐγὼ ~ὅτι Ἄνθρωπε, ἐπαί̈
[468]   ἐξεῖναί σοι ποιεῖν ὅτι δοκεῖ  σοι   ἐν τῇ πόλει ~μᾶλλον
[493]   δηλοῖ μὴν ἐγὼ βούλομαί  σοι   ἐνδειξάμενος, ἐάν πως οἷός τε
[499]   ἐνθυμούμενος ὅτι, κἂν ~παίζων τίς  σοι   ἐνδῷ ὁτιοῦν, τούτου ἅσμενος ἔχῃ
[486]   ἐρωτᾷς, Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἐγώ  σοι   ἐρῶ· νῦν οἶμαι ἐγὼ σοὶ
[487]   εὔνους. ~(τίνι τεκμηρίῳ χρῶμαι; ἐγώ  σοι   ἐρῶ. οἶδα ὑμᾶς ἐγώ,
[487]   ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες ὁμολογεῖ  σοι.   ~ἔχει δὴ οὑτωσὶ δῆλον ὅτι
[452]   Σώκρατες, καὶ αὐτὸς εἴ  σοι   ἔχοι ~(Γοργίας) μεῖζον ἀγαθὸν ἐπιδεῖξαι
[526]   σαυτῷ βοηθῆσαι, ὅταν δίκη  σοι   καὶ κρίσις ἣν
[504]   Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' εἴ  σοι   ἥδιόν ἐστιν, ἐγὼ ἐρῶ· σὺ
[514]   ἔχειν; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε, εἴ  σοι   ἥδιον. ~(Σωκράτης) ~εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν
[501]   οὖν πρῶτον σκόπει εἰ δοκεῖ  σοι   ἱκανῶς λέγεσθαι, καὶ ~εἶναί τινες
[501]   ~οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ συγχωρῶ, ἵνα  σοι   καὶ περανθῇ λόγος καὶ
[516]   δι' ἀγριότητα. οὐ δοκεῖ  σοι   (κακὸς ~εἶναι ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν ὁτουοῦν
[516]   ἄλλῳ ἔργῳ οὐδενί· δοκεῖ  σοι;   ~(Καλλίκλης) οὐκ ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~ἀληθεῖς
[501]   διθυράμβων ποίησις; οὐ τοιαύτη τίς  σοι   ~καταφαίνεται; ἡγῇ τι φροντίζειν
[502]   πρὸς τὸ βέλτιστον βλέπων ἐδόκει  σοι   κιθαρῳδεῖν; ~ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ
[489]   τὸ βελτίους; οὐ ~πάλαι  σοι   λέγω ὅτι ταὐτόν φημι εἶναι
[523]   ~λόγον· ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα  σοι   λέξω μέλλω λέγειν. ὥσπερ
[472]   οὐδὲ σοί, ἐὰν μὴ ἐγώ  σοι   ~μαρτυρῶ εἷς ὢν μόνος, τοὺς
[511]   σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶναι, ἐγώ  σοι   ~(μείζω ταύτης ἐρῶ, τὴν κυβερνητικήν,
[461]   ~οἴει ὅτι Γοργίας ᾐσχύνθη  σοι   μὴ προσομολογῆσαι τὸν ῥητορικὸν ἄνδρα
[464]   μὲν οὕτως ὀνομάσαι οὐκ ἔχω  σοι,   μιᾶς δὲ οὔσης τῆς τοῦ
[521]   γενναιότατε, παρακαλεῖς. ~(Καλλίκλης) ~εἴ  σοι   Μυσόν γε ἥδιον καλεῖν,
[491]   καλὸν καὶ δίκαιον, ἐγώ  σοι   ~νῦν παρρησιαζόμενος λέγω, ὅτι δεῖ
[512]   ὄντα ὁποῖός τις ἔτυχεν, καταγέλαστός  σοι   ψόγος ~γίγνεται καὶ μηχανοποιοῦ
[502]   εἴη· οὐ ῥητορεύειν δοκοῦσί  σοι   οἱ ποιηταὶ ἐν τοῖς ~θεάτροις;
[513]   ἐν τῇ πόλει. εἰ δέ  σοι   οἴει ὁντινοῦν ἀνθρώπων παραδώσειν ~τέχνην
[480]   δοκεῖ, τοῖς μέντοι ἔμπροσθεν ἴσως  σοι   ~ὁμολογεῖται. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν κἀκεῖνα
[488]   ἐάν με λάβῃς νῦν μέν  σοι   ὁμολογήσαντα, ἐν ~δὲ τῷ ὑστέρῳ
[482]   κύνα τὸν Αἰγυπτίων θεόν, ~οὔ  σοι   ὁμολογήσει Καλλικλῆς, Καλλίκλεις, ἀλλὰ
[516]   ἥκιστ' ἂν ἐβούλετο. ~(Καλλίκλης) βούλει  σοι   ὁμολογήσω; ~(Σωκράτης) εἰ δοκῶ γε
[517]   ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα καὶ ἐγώ  ~σοι   ὁμολογῶ δεινοτέρους εἶναι ἐκείνους τούτων
[466]   ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~λέγω τοίνυν  σοι   ὅτι δύο ταῦτ' ἐστιν τὰ
[526]   ἐνθάδε ἀγώνων εἶναι, καὶ ὀνειδίζω  σοι   ὅτι οὐχ οἷός ~τ' ἔσῃ
[447]   ὑποδημάτων δημιουργός, ἀπεκρίνατο ἂν δήπου  σοι   ~ὅτι σκυτοτόμος· οὐ μανθάνεις
[497]   καὶ τῇδε ἐπίσκεψαι ~οἶμαι γάρ  σοι   οὐδὲ ταύτῃ (ὁμολογεῖσθαι· ἄθρει δέ̓
[472]   περὶ ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου  σοι   πάντες συμφήσουσιν ταὐτὰ Ἀθηναῖοι καὶ
[470]   τοίνυν φημί, Πῶλε, εἴ  σοι   παρ' ἐμοῦ ἥδιόν ἐστιν ἀκούειν,
[502]   ~οὐχὶ τε κιθαρῳδικὴ δοκεῖ  σοι   πᾶσα καὶ τῶν διθυράμβων
[513]   τῶν ~πολλῶν πάθος· οὐ πάνυ  σοι   πείθομαι. ~(Σωκράτης) ~ὁ δήμου γὰρ
[455]   ~αὐτοῖς ἀποκρίνεσθαι. ~(Γοργίας) ~ἀλλ' ἐγώ  σοι   πειράσομαι, Σώκρατες, σαφῶς ἀποκαλύψαι
[452]   (σκόπει δῆτα, Σώκρατες, ἐάν  ~σοι   πλούτου φανῇ τι μεῖζον ἀγαθὸν
[468]   Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο ἐξεῖναί  σοι   ποιεῖν ὅτι δοκεῖ σοι ἐν
[466]   τὰ ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαί γέ  σοι   πρὸς ~ἀμφότερα. φημὶ γάρ,
[469]   δοκεῖ αὐτῷ· δοκεῖ  σοι;   ~(Πῶλος) οὐ δῆτα οὕτω γε.
[500]   οὐ δῆτα. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' ἐγώ  σοι   σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ ὡμολογήκαμεν ἐγώ
[488]   τὸ ἰσχυρότερον; ~(Καλλίκλης) ἀλλ' ἐγώ  σοι   σαφῶς λέγω, ὅτι ταὐτόν ἐστιν.
[511]   ναὶ μὰ Δία ὀρθῶς γέ  σοι   συμβουλεύων. ~(Σωκράτης) ~τί δέ,
[482]   τοῦτο οὐκ ἄγαμαι Πῶλον, ὅτι  σοι   συνεχώρησεν τὸ ~ἀδικεῖν αἴσχιον εἶναι
[455]   ἡμῖν, Γοργία, ἔσται, ~ἐάν  σοι   συνῶμεν; περὶ τίνων τῇ πόλει
[456]   ὑφ' αὑτῇ ἔχει. (μέγα δέ  σοι   τεκμήριον ἐρῶ· πολλάκις γὰρ ἤδη
[486]   ἀποθάνοις ἄν, εἰ βούλοιτο θανάτου  σοι   τιμᾶσθαι. ~καίτοι πῶς σοφὸν τοῦτό
[501]   σκεψώμεθα τὴν αὐλητικήν. οὐ δοκεῖ  σοι   τοιαύτη τις εἶναι, ~ὦ Καλλίκλεις,
[519]   οὐκ ~ἔχουσιν; οὐ δοκεῖ  σοι   τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ἑταῖρε;
[510]   ἀδικοῦντας πάντας ἀδικεῖν; ~(Καλλίκλης) ~ἔστω  σοι   τοῦτο, Σώκρατες, οὕτως, ἵνα
[471]   ~ὠγαθέ; καὶ μὴν οὐδέν γέ  σοι   τούτων ὁμολογῶ ὧν σὺ φῄς.
[448]   τὸν Γοργίαν· ὥσπερ τὰ ἔμπροσθέν  σοι   ὑπετείνατο Χαιρεφῶν ~καὶ αὐτῷ καλῶς
[470]   (τὸ μέγα δύνασθαι) πάλιν αὖ  σοι   φαίνεται, ἐὰν μὲν ~πράττοντι
[516]   οὔ; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε, ἵνα  σοι   χαρίσωμαι. ~(Σωκράτης) ~καὶ τόδε τοίνυν
[474]   ἀρχῆς σε ἠρώτων· πότερον δοκεῖ  σοι,   ~Πῶλε, κάκιον εἶναι, τὸ
[522]   τοῦτο πείσομαι. ~(Καλλίκλης) ~δοκεῖ οὖν  σοι,   Σώκρατες, καλῶς ἔχειν ἄνθρωπος
[471]   γὰρ ἐθέλεις, ἐπεὶ δοκεῖ γέ  σοι   ὡς ἐγὼ λέγω. ~(Σωκράτης) ~ὦ
[466]   δράσεις; ~(Πῶλος) ~ἆρ' οὖν δοκοῦσί  σοι   ὡς κόλακες ἐν ταῖς πόλεσι
[506]   με ἐὰν ἐξελέγχῃς, οὐκ ~ἀχθεσθήσομαί  σοι   ὥσπερ σὺ ἐμοί, ἀλλὰ μέγιστος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005