Alphabétiquement     [«   »]
δώσω 1
ἔα 2
ἐάν 28
ἐὰν 82
ἐᾶν 3
ἐάνπερ 2
ἐάντε 10
Fréquences     [«    »]
80 ἄρα
77 νῦν
75 πάνυ
82 ἐὰν
82 τις
84 πρὸς
87 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἐὰν


Pages
[473]   οὐδέποτε ἐλέγχεται. ~(Πῶλος) ~πῶς λέγεις;  ἐὰν   ἀδικῶν ἄνθρωπος ληφθῇ τυραννίδι (ἐπιβουλεύων,
[473]   ὅμως δὲ ~ὑπόμνησόν με σμικρόν.  ἐὰν   ἀδίκως ἐπιβουλεύων τυραννίδι, εἶπες; ~(Πῶλος)
[524]   Μίνῳ δὲ ~πρεσβεῖα δώσω ἐπιδιακρίνειν,  ἐὰν   ἀπορῆτόν τι τὼ ἑτέρω, ἵνα
[472]   ἂν ἀθλιώτατος εἴη. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ'  ἐὰν   ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης
[494]   τούτους τολμήσεις λέγειν εὐδαίμονας εἶναι,  ἐὰν   ἀφθόνως ἔχωσιν ὧν ~δέονται; ~(Καλλίκλης)
[482]   που Γοργίαν ἐρωτώμενον ὑπὸ σοῦ,  ἐὰν   ἀφίκηται παρ' ~αὐτὸν μὴ ἐπιστάμενος
[472]   ταὐτὰ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ξένοι,  ~ἐὰν   βούλῃ κατ' ἐμοῦ μάρτυρας παρασχέσθαι
[511]   τὸν μὴ μιμούμενον ἐκεῖνον ἀποκτενεῖ,  ἐὰν   ~βούληται, καὶ ἀφαιρήσεται τὰ ὄντα.
[527]   καταφρονῆσαι ὡς ἀνοήτου καὶ ~προπηλακίσαι,  ἐὰν   βούληται, καὶ ναὶ μὰ Δία
[469]   καὶ τυραννὶς θαυμασία ἄρτι προσγέγονεν·  ἐὰν   γὰρ ἄρα ἐμοὶ δόξῃ ~τινὰ
[484]   δέοντος ἐνδιατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ~ἀνθρώπων.  ἐὰν   γὰρ καὶ πάνυ εὐφυὴς
[480]   ἐχθροῦ τοῦτο μὲν γὰρ ~εὐλαβητέον  ἐὰν   δὲ ἄλλον ἀδικῇ ἐχθρός,
[472]   ἑστῶτές εἰσιν ἐν τῷ Διονυσίῳ,  ἐὰν   δὲ βούλῃ, Ἀριστοκράτης (ὁ ~Σκελλίου,
[447]   ἡμῖν, εἰ μὲν δοκεῖ, νῦν,  ἐὰν   δὲ βούλῃ, εἰς αὖθις. ~(Καλλίκλης)
[472]   Πυθίου τοῦτο τὸ καλὸν ἀνάθημα,  ἐὰν   δὲ βούλῃ, ~Περικλέους ὅλη
[497]   τὰ ἀνιαρὰ τοῖς κακοῖς;  ἐὰν   δὲ βούλῃ, καὶ τῇδε ἐπίσκεψαι
[480]   γάρ; ~(Πῶλος) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)  ~ἐὰν   δέ γε ἀδικήσῃ αὐτὸς
[484]   τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον.  ἐὰν   δέ γε οἶμαι φύσιν ~ἱκανὴν
[507]   μὲν μηδὲν δεῖσθαι τοῦ κολάζεσθαι,  ἐὰν   δὲ δεηθῇ ~αὐτὸς
[480]   ἄξια ~ἠδικηκὼς (ᾖ, τύπτειν παρέχοντα,  ἐὰν   δὲ δεσμοῦ, δεῖν, ἐὰν δὲ
[517]   πεινῇ τὰ σώματα ~ἡμῶν, σιτία,  ἐὰν   δὲ διψῇ, ποτά, ἐὰν δὲ
[481]   μηδὲ ἔλθῃ παρὰ τὸν δικαστήν·  ~ἐὰν   δὲ ἔλθῃ, μηχανητέον ὅπως ἂν
[505]   ~ὡς βίαιος εἶ, Σώκρατες.  ἐὰν   δὲ ἐμοὶ πείθῃ, ἐάσεις χαίρειν
[511]   σώσῃ, οἶμαι δύ' ὀβολοὺς ἐπράξατο,  ἐὰν   δὲ ἐξ Αἰγύπτου ἐκ
[466]   χρήσωμαι, ἀπότεινε ~καὶ σὺ λόγον,  ἐὰν   δὲ ἔχω, ἔα με χρῆσθαι·
[480]   παρέχοντα, ἐὰν δὲ δεσμοῦ, δεῖν,  ἐὰν   δὲ ζημίας, ~ἀποτίνοντα, ἐὰν δὲ
[480]   ~ἀποτίνοντα, ἐὰν δὲ φυγῆς, φεύγοντα,  ἐὰν   δὲ θανάτου, ἀποθνῄσκοντα, αὐτὸν ~πρῶτον
[457]   χρῆσθαι, ὥσπερ καὶ τῇ ἀγωνίᾳ.  ἐὰν   δὲ οἶμαι ῥητορικὸς γενόμενός τις
[484]   μετρίως ~ἅψηται ἐν τῇ ἡλικίᾳ·  ἐὰν   δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐνδιατρίψῃ,
[517]   σιτία, ἐὰν δὲ διψῇ, ποτά,  ἐὰν   δὲ ῥιγῷ, ἱμάτια, στρώματα, ὑποδήματα,
[483]   νόμον λέγῃ, κατὰ φύσιν ὑπερωτῶν,  ἐὰν   δὲ τὰ τῆς φύσεως, τὰ
[489]   λέγῃ, ~ἐπὶ τὸν νόμον ἄγων,  ἐὰν   δέ τις κατὰ νόμον, ἐπὶ
[527]   εἶναι, καὶ ~ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ·  ἐὰν   δέ τις κατά τι κακὸς
[490]   ~πλέον, τῶν δ' ἔλαττον ἑκτέον·  ἐὰν   δὲ τύχῃ πάντων ἀσθενέστατος ὤν,
[506]   ὡς ἄν μοι δοκῇ ἔχειν·  ἐὰν   δέ τῳ ὑμῶν μὴ ~τὰ
[480]   δεῖν, ἐὰν δὲ ζημίας, ~ἀποτίνοντα,  ἐὰν   δὲ φυγῆς, φεύγοντα, ἐὰν δὲ
[473]   καταπιττωθῇ, οὗτος ~εὐδαιμονέστερος ἔσται  ἐὰν   διαφυγὼν τύραννος καταστῇ καὶ ἄρχων
[472]   τιμωρίας ἀδικῶν, ἧττον δὲ ~ἄθλιος  ἐὰν   διδῷ δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης
[527]   οὕτω κοινῇ ἀσκήσαντες, τότε ἤδη,  ἐὰν   δοκῇ χρῆναι, ~ἐπιθησόμεθα τοῖς πολιτικοῖς,
[509]   βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται,  ἐὰν   δύναμιν ~παρασκευάσηται τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι,
[509]   δῆλον δὴ τοῦτό γε, ὅτι  ἐὰν   δύναμιν. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ δὴ
[464]   ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~φέρε δή σοι,  ἐὰν   δύνωμαι, σαφέστερον ἐπιδείξω λέγω.
[490]   τί ποτε αὖ νῦν λέγεις;  ἐὰν   ἐν τῷ αὐτῷ ὦμεν, ὥσπερ
[474]   τοῦτο, κατὰ ἡδονήν τινα,  ἐὰν   ἐν τῷ θεωρεῖσθαι χαίρειν ποιῇ
[506]   μὴ (καλῶς λέγειν. καί με  ἐὰν   ἐξελέγχῃς, οὐκ ~ἀχθεσθήσομαί σοι ὥσπερ
[492]   τρυφὴ καὶ ~ἀκολασία καὶ ἐλευθερία,  ἐὰν   ἐπικουρίαν ἔχῃ, τοῦτ' ἐστὶν ἀρετή
[495]   μὴ ἀνομολογούμενος λόγος,  ἐὰν   ἕτερον φήσω εἶναι, τὸ αὐτό
[496]   ἑκατέρου; ~(Καλλίκλης) πάντως δήπου. ~(Σωκράτης)  ~ἐὰν   εὕρωμεν ἄρα ἄττα ὧν ἅμα
[503]   ἔγωγε πῶς εἴπω. ~(Καλλίκλης) ἀλλ'  ἐὰν   ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις. ~(Σωκράτης) ~ἴδωμεν
[454]   Γοργία· ~ἀλλ' ἵνα μὴ θαυμάζῃς  ἐὰν   καὶ ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί
[472]   οὐκ ἀληθῆ λέγω· μαρτυρήσουσί σοι,  ~ἐὰν   μὲν βούλῃ, Νικίας Νικηράτου
[480]   διώκοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον τὸ ἀλγεινόν,  ἐὰν   μέν γε πληγῶν ἄξια ~ἠδικηκὼς
[511]   ἀλλὰ ταὐτὰ διαπραξαμένη τῇ δικανικῇ,  ἐὰν   ~μὲν ἐξ Αἰγίνης δεῦρο σώσῃ,
[466]   τ' ἦσθα, ἀλλ' ἐδέου διηγήσεως.  ~ἐὰν   μὲν οὖν καὶ (ἐγὼ σοῦ
[517]   ἐστιν, δυνατὸν εἶναι ἐκπορίζειν,  ἐὰν   μὲν πεινῇ τὰ σώματα ~ἡμῶν,
[470]   δύνασθαι) πάλιν αὖ σοι φαίνεται,  ἐὰν   μὲν ~πράττοντι δοκεῖ ἕπηται
[483]   κατανενοηκὼς κακουργεῖς ἐν τοῖς λόγοις,  ἐὰν   μέν τις ~κατὰ νόμον λέγῃ,
[489]   γνοὺς κακουργῶ ἐν τοῖς λόγοις,  ἐὰν   μέν τις κατὰ φύσιν λέγῃ,
[468]   χρήματα ~ἀφαιρεῖσθαι ἁπλῶς οὕτως, ἀλλ'  ἐὰν   μὲν ὠφέλιμα ταῦτα, βουλόμεθα
[509]   δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν; πότερον  ἐὰν   μὴ βούληται ἀδικεῖν, ἱκανὸν τοῦτ'
[509]   βούλησιν; ὧδε ~δὲ λέγω· πότερον  ἐὰν   μὴ βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται,
[472]   πάντως μὲν ἄθλιος, ~ἀθλιώτερος μέντοι  ἐὰν   μὴ διδῷ δίκην μηδὲ τυγχάνῃ
[473]   γε εὐδαίμονας αὖ τοὺς ἀδικοῦντας,  ἐὰν   μὴ διδῶσι δίκην. ~(Πῶλος) πάνυ
[472]   ᾖ· οἶμαι δὲ οὐδὲ σοί,  ἐὰν   μὴ ἐγώ σοι ~μαρτυρῶ εἷς
[461]   καλὰ καὶ τὰ ἀγαθά, καὶ  ἐὰν   μὴ ἔλθῃ ταῦτα εἰδὼς ~παρ'
[519]   κακῶν· σοῦ δὲ ἴσως ἐπιλήψονται,  ἐὰν   μὴ εὐλαβῇ, καὶ τοῦ ἐμοῦ
[514]   ὄφελος ἄλλην εὐεργεσίαν οὐδεμίαν (προσφέρειν,  ~ἐὰν   μὴ καλὴ κἀγαθὴ διάνοια
[509]   τινα καὶ τέχνην παρασκευάσασθαι, ~ὡς,  ἐὰν   μὴ μάθῃ αὐτὰ καὶ ἀσκήσῃ,
[459]   ἔσῃ αὐτὸν διδάξαι τὴν ῥητορικήν,  ἐὰν   μὴ προειδῇ περὶ τούτων τὴν
[467]   οἱ τύραννοι ἐν ταῖς πόλεσιν,  ἐὰν   μὴ ~(Σωκράτης) ἐξελεγχθῇ ὑπὸ Πώλου
[520]   αἰσχρὸν νενόμισται μὴ φάναι συμβουλεύειν,  ~ἐὰν   μή τις αὐτῷ ἀργύριον διδῷ.
[480]   ποιεῖν, εἴτ' ἐχθρὸν εἴτε ~ὁντινοῦν,  ἐὰν   μόνον μὴ αὐτὸς ἀδικῆται ὑπὸ
[460]   ~οὐδ' ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων,  ἐὰν   πύκτης τῇ πυκτικῇ χρῆταί
[460]   ἀδικῇ, ὡσαύτως δὲ οὕτως καὶ  ἐὰν   ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ ἀδίκως
[483]   τε φύσις καὶ νόμος·  ~ἐὰν   οὖν τις αἰσχύνηται (καὶ μὴ
[511]   Αἰγύπτου ἐκ ~τοῦ Πόντου,  (ἐὰν   πάμπολυ, ταύτης τῆς μεγάλης εὐεργεσίας,
[457]   (οὕτω ~διαλύεσθαι τὰς συνουσίας, ἀλλ'  ἐὰν   περί του ἀμφισβητήσωσιν καὶ μὴ
[513]   τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι· ἀλλ'  ἐὰν   ~πολλάκις (ἴσως καὶ) βέλτιον (ταὐτὰ
[448]   ἀποκρίνασθαι; ~(Πῶλος) τί δὲ τοῦτο,  ἐὰν   σοί γε ἱκανῶς; ~(Χαιρεφῶν) οὐδέν·
[489]   κρεῖττον; οἴει με λέγειν,  ~ἐὰν   συρφετὸς συλλεγῇ δούλων καὶ παντοδαπῶν
[460]   ἐγὼ μὲν οἶμαι, Σώκρατες,  ἐὰν   τύχῃ μὴ εἰδώς, καὶ ταῦτα
[527]   πληγήν· οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσῃ,  ἐὰν   τῷ ὄντι ᾖς καλὸς κἀγαθός,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005