Alphabétiquement     [«   »]
ὡμολογοῦμεν 1
ὤν 16
ὢν 19
ὧν 52
ὠνομάζομεν 1
ὠνόμασε 1
ὧνπερ 3
Fréquences     [«    »]
51 ἐπὶ
52 οὐδὲν
51 οὕτως
52 ὧν
53 ἐκ
56 λέγειν
58
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ὧν


Pages
[459]   ὑγιεινὸν καὶ περὶ τὰ ἄλλα  ~ὧν   αἱ ἄλλαι τέχναι, αὐτὰ μὲν
[496]   ~(Σωκράτης) ~ἐὰν εὕρωμεν ἄρα ἄττα  ὧν   ἅμα τε ἀπαλλάττεται ἄνθρωπος καὶ
[472]   καὶ γὰρ καὶ τυγχάνει περὶ  ὧν   ἀμφισβητοῦμεν οὐ πάνυ σμικρὰ ὄντα,
[492]   ἀνδρείαν ~καὶ φρόνησιν, καὶ ἀποπιμπλάναι  ὧν   ἂν ἀεὶ ἐπιθυμία γίγνηται.
[457]   ὅτι οὐ ῥᾳδίως δύνανται περὶ  ὧν   ἂν ἐπιχειρήσωσιν διαλέγεσθαι ~διορισάμενοι πρὸς
[472]   ἄξιον λόγου μοι ~πεπεράνθαι περὶ  ὧν   ἂν (ἡμῖν λόγος ᾖ·
[480]   αὐτὸς ἄλλος τις  ὧν   ἂν κήδηται, αὐτὸν ἑκόντα ἰέναι
[474]   οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ  ὧν   ἂν λέγω ἕνα μὲν ~παρασχέσθαι
[471]   δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ~ἐπειδὰν τῶν λόγων  ὧν   ἂν λέγωσι μάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται
[500]   ~(Καλλίκλης) τεχνικοῦ. ~(Σωκράτης) ~ἀναμνησθῶμεν δὴ  ὧν   αὖ ἐγὼ πρὸς Πῶλον καὶ
[505]   ἄλλ' ἄττα ποιεῖν ἀφ'  ὧν   βελτίων ἔσται· φῂς οὔ;
[466]   νυνδὴ ἔλεγον· οὐδὲν ~(γὰρ ποιεῖν  ὧν   βούλονται ὡς ἔπος εἰπεῖν, ποιεῖν
[485]   ἀδελφόν, ὅτι ἀμελεῖς, ~Σώκρατες,  ὧν   δεῖ σε ἐπιμελεῖσθαι, ~καὶ φύσιν
[494]   εὐδαίμονας εἶναι, ἐὰν ἀφθόνως ἔχωσιν  ὧν   ~δέονται; ~(Καλλίκλης) οὐκ αἰσχύνῃ εἰς
[509]   οἶδα ὅπως ἔχει, ὅτι μέντοι  ὧν   ἐγὼ ἐντετύχηκα, ~ὥσπερ νῦν, οὐδεὶς
[469]   οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν περὶ  ὧν   ἐγὼ λέγω τῶν ἀνθρώπων; ~(Σωκράτης)
[525]   ἀδίκων ἀφικνουμένοις θεάματα καὶ νουθετήματα.  ~(ὧν   ἐγώ φημι ἕνα καὶ Ἀρχέλαον
[472]   ~ἀλλὰ σχεδόν τι ταῦτα περὶ  ὧν   εἰδέναι τε κάλλιστον μὴ εἰδέναι
[448]   γάρ μοι πῶλος καὶ ἐξ  ὧν   εἴρηκεν ὅτι τὴν καλουμένην ῥητορικὴν
[450]   γε καὶ ἄλλαι πολλαὶ τέχναι,  ὧν   ἔνιαι σχεδόν τι ~ἴσους τοὺς
[517]   οἷοί τε ἐκπορίζειν τῇ ~πόλει  ὧν   ἐπεθύμει. ἀλλὰ γὰρ μεταβιβάζειν τὰς
[518]   ἀνθρώπους, οἳ τούτους ~εἱστιάκασιν εὐωχοῦντες  ὧν   ἐπεθύμουν. καί φασι μεγάλην τὴν
[452]   αὐτίκα παρασταῖεν οἱ δημιουργοὶ τούτων  ὧν   ἐπῄνεσεν τὸ σκολιὸν ~ποιήσας,
[505]   οὐκοῦν τὸ εἴργειν ἐστὶν ἀφ'  ὧν   ἐπιθυμεῖ κολάζειν; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης)
[505]   ἔπος ~εἰπεῖν οὐδέποτ' ἐῶσιν ἐμπίμπλασθαι  ὧν   ἐπιθυμεῖ; συγχωρεῖς τοῦτό γε καὶ
[517]   ῥιγῷ, ἱμάτια, στρώματα, ὑποδήματα, ἄλλ'  ~ὧν   ἔρχεται σώματα εἰς ἐπιθυμίαν· καὶ
[486]   ἅν μοι σὺ ὁμολογήσῃς περὶ  ὧν   ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει, ταῦτ'
[448]   τῶν δὲ ἀρίστων οἱ ἄριστοι·  ὧν   καὶ (Γοργίας) ἐστὶν ὅδε, καὶ
[486]   φάναι εἶναι εἴτε φλυαρίας, ἐξ  ὧν   κενοῖσιν ~ἐγκατοικήσεις δόμοις· ζηλῶν οὐκ
[466]   μέντοι, Πῶλε, ἐφ' ἑκάστου  ὧν   λέγεις πότερον αὐτὸς ~ταῦτα λέγεις
[478]   τί οὖν τούτων κάλλιστόν ἐστιν  (ὧν   λέγεις) ~(Πῶλος) τίνων λέγεις; ~(Σωκράτης)
[505]   τὸ ἀληθὲς τί ἐστιν ~περὶ  ὧν   λέγομεν καὶ τί ψεῦδος· κοινὸν
[472]   ὄντα μάρτυρα ~παράσχωμαι ὁμολογοῦντα περὶ  ὧν   λέγω, οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγου
[512]   μηχανοποιοῦ καταφρονεῖς ~καὶ (τῶν ἄλλων  ὧν   νυνδὴ ἔλεγον; οἶδ' ὅτι φαίης
[451]   ἂν εἴ τίς με ἔροιτο  ὧν   νυνδὴ ἔλεγον περὶ ἡστινοσοῦν τῶν
[456]   ὅταν γέ τις αἵρεσις  ὧν   νυνδὴ σὺ ἔλεγες, Σώκρατες,
[455]   καὶ ἀδίκου καὶ περὶ  ὧν   νυνδὴ Σωκράτης ἔλεγεν; πειρῶ οὖν
[459]   μὴ ἰατρός γε δήπου ἀνεπιστήμων  ὧν   ἰατρὸς ἐπιστήμων. ~(Γοργίας) δῆλον
[472]   καὶ οἱ ἀδελφοὶ μετ' αὐτοῦ,  ὧν   οἱ τρίποδες οἱ ~ἐφεξῆς ἑστῶτές
[515]   εἰπὲ περὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν  ὧν   ὀλίγῳ πρότερον ἔλεγες, εἰ ἔτι
[453]   οἶμαί σε λέγειν καὶ περὶ  ὧν·   οὐδὲν μέντοι ἧττον ἐρήσομαί ~σε
[501]   φύσιν ~ἔσκεπται καὶ τὴν αἰτίαν  ὧν   πράττει, καὶ λόγον ἔχει τούτων
[487]   σκέψις, ~Καλλίκλεις, περὶ τούτων  ὧν   σὺ δή μοι ἐπετίμησας, ~ποῖόν
[505]   ~οὐδέ γέ μοι μέλει οὐδὲν  ὧν   σὺ λέγεις, καὶ ταῦτά σοι
[472]   εἶναί τι. ~καὶ νῦν περὶ  ὧν   σὺ λέγεις ὀλίγου σοι πάντες
[469]   δόξῃ ~τινὰ τουτωνὶ τῶν ἀνθρώπων  ὧν   σὺ ὁρᾷς αὐτίκα μάλα δεῖν
[471]   οὐδέν γέ σοι τούτων ὁμολογῶ  ὧν   σὺ φῄς. ~(Πῶλος) ~οὐ γὰρ
[512]   λαβεῖν τὴν ἐκείνου. ~καίτοι ἐξ  ὧν   τὰ σαυτοῦ ἐπαινεῖς, τίνι δικαίῳ
[458]   ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα (ψευδὴς περὶ  ὧν   τυγχάνει νῦν ~ἡμῖν λόγος
[449]   αὖ καὶ ~τοῦτο ἕν ἐστιν  ὧν   φημι, μηδένα ἂν ἐν βραχυτέροις
[484]   ἀνάγκη ~πάντων ἄπειρον γεγονέναι (ἐστὶν  ὧν   χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν μέλλοντα
[516]   Δί' οὐδέ γε σὺ ἐξ  ὧν   ὡμολόγεις. πάλιν δὲ λέγε μοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005