Alphabétiquement     [«   »]
οὗτος 29
οὗτός 4
οὑτοσὶ 1
οὕτω 50
οὕτως 51
οὑτωσί 1
οὑτωσὶ 3
Fréquences     [«    »]
49 αὐτὸς
50 δεῖ
48 τὰς
50 οὕτω
51 ἐπὶ
51 οὕτως
52 οὐδὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

οὕτω


Pages
[472]   τιμωρίας; ~(Πῶλος) ἥκιστά γε, ἐπεὶ  οὕτω   γ' ἂν ἀθλιώτατος εἴη. ~(Σωκράτης)
[505]   οὔ; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης)  οὕτω   γάρ που αὐτῇ ἄμεινον τῇ
[492]   ~(Καλλίκλης) ~οἱ λίθοι γὰρ ἂν  οὕτω   γε καὶ οἱ νεκροὶ εὐδαιμονέστατοι
[469]   δοκεῖ σοι; ~(Πῶλος) οὐ δῆτα  οὕτω   γε. ~(Σωκράτης) ἔχεις οὖν εἰπεῖν
[514]   πολλὰ καὶ μηδενὸς ἄξια,  οὕτω   δὴ ἀνόητον ἦν δήπου ἐπιχειρεῖν
[508]   ἐάντε, τὸ ἔσχατον, ἀποκτεῖναι· καὶ  οὕτω   ~διακεῖσθαι πάντων δὴ αἴσχιστόν ἐστιν,
[457]   καὶ μαθόντες καὶ διδάξαντες ἑαυτούς,  (οὕτω   ~διαλύεσθαι τὰς συνουσίας, ἀλλ' ἐὰν
[495]   ~(Σωκράτης) ~ἴθι δή μοι, ἐπειδὴ  οὕτω   δοκεῖ, διελοῦ τάδε· ἐπιστήμην που
[461]   (τῇ ῥητορικῇ κἂν ἀδίκως χρῷτο,  οὕτω   ~θαυμάσας καὶ ἡγησάμενος οὐ συνᾴδειν
[476]   σφόδρα γε κάει ἀλγεινῶς,  οὕτω   κάεσθαι τὸ καόμενον ὡς ἂν
[505]   σώματος ζῆν ἀνθρώπῳ· ἀνάγκη γὰρ  ~οὕτω   καὶ ζῆν μοχθηρῶς. οὐχ
[509]   ὡς ἑκάστου κακοῦ μέγεθος πέφυκεν,  οὕτω   καὶ κάλλος τοῦ δυνατὸν εἶναι
[507]   προσήκοντα πράττων; ~(ἀνάγκη ταῦτ' εἶναι  οὕτω.   ~καὶ μὴν περὶ μὲν ἀνθρώπους
[467]   γε. ~(Σωκράτης) ~ἄλλο τι οὖν  οὕτω   καὶ περὶ πάντων; ἐάν τίς
[461]   ~(Πῶλος) ~τί δέ, Σώκρατες;  οὕτω   καὶ σὺ περὶ τῆς ῥητορικῆς
[474]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ τἆλλα πάντα  οὕτω   καὶ σχήματα καὶ χρώματα
[476]   τύπτει ταχὺ (τύπτων,  οὕτω   καὶ τὸ τυπτόμενον τύπτεσθαι; ~(Πῶλος)
[520]   ~δύναιτό τις ἀγαθοὺς ποιεῖν. οὐχ  οὕτω;   ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ~διὰ ταῦτ'
[460]   τὰ ἰατρικὰ ἰατρικός; καὶ τἆλλα  οὕτω   κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον,
[527]   καλὸς κἀγαθός, ~ἀσκῶν ἀρετήν. κἄπειτα  οὕτω   κοινῇ ἀσκήσαντες, τότε ἤδη, ἐὰν
[489]   ~(Σωκράτης) εἶεν, σοφώτατε Καλλίκλεις·  οὕτω   λέγεις; ~(Καλλίκλης) πάνυ μὲν οὖν.
[458]   ~ἀσχολία, ὥστε τοιούτων λόγων καὶ  οὕτω   λεγομένων ἀφεμένῳ προὐργιαίτερόν τι ~γενέσθαι
[469]   κἂν θοἰμάτιον διεσχίσθαι, διεσχισμένον ἔσται  ~οὕτω   (μέγα ἐγὼ δύναμαι ἐν τῇδε
[455]   τοσοῦτον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ διδάξαι  οὕτω   μεγάλα πράγματα. ~(Γοργίας) οὐ δῆτα.
[514]   ἡμῶν ἐπειδὴ τῶν διδασκάλων ~ἀπηλλάγημεν,  οὕτω   μὲν διακειμένων, νοῦν ἐχόντων ἦν
[469]   εἴποις ἰδὼν ὅτι Σώκρατες,  οὕτω   μὲν πάντες ἂν μέγα ~δύναιντο,
[480]   ~ὁμολογήματα; οὐκ ἀνάγκη ταῦτα ἐκείνοις  οὕτω   μὲν συμφωνεῖν, ἄλλως δὲ μή;
[447]   μάχης φασὶ χρῆναι, Σώκρατες,  οὕτω   μεταλαγχάνειν. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' ἦ, τὸ
[514]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  οὕτω   πάντα, τά τε ἄλλα κἂν
[514]   ~ἀνόητόν σοι δοκεῖ ἂν εἶναι  οὕτω   πράττειν; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~νῦν
[507]   σωφροσύνη (τῷ μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσθαι,  οὕτω   ~πράττειν, οὐκ ἐπιθυμίας ἐῶντα ἀκολάστους
[470]   λέγε. ~(Πῶλος) ~ὅτι ἀναγκαῖον τὸν  οὕτω   πράττοντα ζημιοῦσθαί ἐστιν. ~(Σωκράτης) τὸ
[453]   ~ἕνεκα ἀλλὰ τοῦ λόγου, ἵνα  οὕτω   προί̈ ὡς μάλιστ' ἂν
[479]   οὐ δοκεῖ καὶ σοὶ  οὕτω;   ~(Πῶλος) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~ἀγνοῶν γε,
[466]   πῶς δύο; ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρτι  οὕτω   πως ἔλεγες· οὐχὶ ἀποκτεινύασιν
[484]   ~ἔργοισιν Ἡρακλέος, ἐπεὶ ἀπριάτας ~λέγει  οὕτω   πως τὸ γὰρ ᾆσμα οὐκ
[456]   τις ἔμοιγε καταφαίνεται τὸ μέγεθος  οὕτω   σκοποῦντι. ~(Γοργίας) ~εἰ πάντα γε
[469]   ἀλλ' ἐλεεῖν. ~(Πῶλος) ~τί δέ;  οὕτω   σοι δοκεῖ ἔχειν περὶ ὧν
[472]   εὐδαίμονα δέ. ἄλλο τι ὡς  οὕτω   σου νομίζοντος διανοώμεθα; ~(Πῶλος) πάνυ
[504]   οὔ; ~(Καλλίκλης) ἔστω τοῦτο  οὕτω.   ~(Σωκράτης) ~τάξεως ἄρα καὶ κόσμου
[499]   Πώλῳ. ἆρα καὶ σοὶ συνδοκεῖ  οὕτω,   τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων
[507]   ἐπῄνεις. ~ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα  οὕτω   τίθεμαι καί φημι ταῦτα ἀληθῆ
[483]   πόλεσι καὶ τοῖς γένεσιν, ὅτι  ~οὕτω   τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω
[494]   ἐκεῖνος ὃς ἂν φῇ ἀνέδην  οὕτω   τοὺς ~χαίροντας, ὅπως ἂν χαίρωσιν,
[504]   τὸ σῶμα καὶ συντάττουσιν. ὁμολογοῦμεν  οὕτω   τοῦτ' ~ἔχειν οὔ; ~(Καλλίκλης)
[518]   οὐδὲν ~περὶ αὐτῶν, οἵ, ἂν  οὕτω   τύχωσιν, ἐμπλήσαντες καὶ παχύναντες τὰ
[508]   ~ἐκεῖ ἐν τοῖς πρόσθεν λόγοις  οὕτω   φανέντα, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέχεται
[465]   ὅπερ μέντοι λέγω, διέστηκε μὲν  ~οὕτω   φύσει, ἅτε δ' ἐγγὺς ὄντων
[527]   πολλούς, φευκτέον· καὶ τῇ ῥητορικῇ  οὕτω   ~χρηστέον ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀεί,
[485]   ἴδω, ἔτι προσήκει διαλέγεσθαι  οὕτω,   ψελλιζόμενον καὶ παῖζον, χαίρω ~τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005