Alphabétiquement     [«   »]
μεμύησαι 1
μέμφεσθαι 2
μέμφῃ 2
μὲν 236
μέν 20
μένει 1
μεντἂν 2
Fréquences     [«    »]
226 εἶναι
214 ὅτι
210 Πῶλος
236 μὲν
237 Καλλίκλης
241 γε
244 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

μὲν


Pages
[499]   ~ὅτι ἡδοναί τινές εἰσιν αἱ  μὲν   ἀγαθαί, αἱ δὲ κακαί·
[499]   τινὰ ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὗται  μὲν   ἀγαθαί, αἱ δὲ (τἀναντία τούτων
[475]   καὶ ἀδικεῖσθαι; οὐκ ἔλεγες τὸ  μὲν   ~ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι, τὸ δὲ
[519]   ἀγαθοὺς καὶ δικαίους γενομένους, ἐξαιρεθέντας  μὲν   ~ἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου, σχόντας
[472]   τε καὶ ἄδικος πάντως  μὲν   ἄθλιος, ~ἀθλιώτερος μέντοι ἐὰν μὴ
[512]   σῶμα συνεχόμενος μὴ ἀπεπνίγη, οὗτος  μὲν   ἄθλιός ἐστιν ὅτι οὐκ ~ἀπέθανεν,
[499]   ναί. ~(Σωκράτης) ἆρ' οὖν ἀγαθαὶ  μὲν   αἱ ὠφέλιμοι, κακαὶ δὲ αἱ
[481]   δύο ὄντε δυοῖν ἑκάτερος, ἐγὼ  ~μὲν   Ἀλκιβιάδου τε τοῦ Κλεινίου καὶ
[451]   τῷ δήμῳ (συγγραφόμενοι, ὅτι τὰ  μὲν   ἄλλα ~καθάπερ ἀριθμητικὴ
[520]   ταῦτ' ἄρα, ὡς ἔοικε, τὰς  μὲν   ἄλλας συμβουλὰς συμβουλεύειν λαμβάνοντα ~ἀργύριον,
[481]   ἦν τοῖς ἀνθρώποις πάθος, τοῖς  μὲν   ἄλλο τι, τοῖς δὲ ἄλλο
[450]   ~(Γοργίας) ~ὅτι, Σώκρατες, τῶν  μὲν   ἄλλων τεχνῶν περὶ χειρουργίας τε
[470]   τόδε· ἄλλο τι ὁμολογοῦμεν ἐνίοτε  μὲν   ἄμεινον εἶναι ταῦτα ~ποιεῖν
[501]   εἰ ~βούλει, ἐμοῦ ἐρωτῶντος,  μὲν   ἄν σοι δοκῇ τούτων εἶναι,
[469]   μᾶλλον ἀδικεῖν; ~(Σωκράτης) ~βουλοίμην  μὲν   ἂν ἔγωγε οὐδέτερα· εἰ δ'
[458]   δὲ τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως  μὲν   ἂν ἐλεγχθέντων εἴ τι μὴ
[506]   Γοργία, καὶ αὐτὸς ἡδέως  μὲν   ἂν Καλλικλεῖ τούτῳ ἔτι διελεγόμην,
[505]   οὐχ αὐτὸς τρόπος; ἕως  μὲν   ἂν πονηρὰ ᾖ, ἀνόητός τε
[507]   εἶναι οὕτω. ~καὶ μὴν περὶ  μὲν   ἀνθρώπους τὰ προσήκοντα πράττων δίκαι'
[503]   βελτίω ποιοῦσι τὸν ἄνθρωπον, (ταύτας  μὲν   ~ἀποτελεῖν, αἳ δὲ χείρω, μή,
[478]   δίκη. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~εὐδαιμονέστατος  μὲν   ἄρα μὴ ἔχων κακίαν
[478]   ~(Πῶλος) δῆλον δή. ~(Σωκράτης) ~χρηματιστικὴ  μὲν   ἄρα πενίας ἀπαλλάττει, (ἰατρικὴ δὲ
[480]   φῶμεν, Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἐπὶ  μὲν   ἄρα τὸ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ τῆς
[451]   καταριθμοῦνται ᾄδοντες ὅτι ὑγιαίνειν  μὲν   ἄριστόν ἐστιν, τὸ δὲ ~δεύτερον
[518]   ~θαυμάσιοι γεγόνασιν σωμάτων θεραπευταί,  μὲν   ἄρτους θαυμαστοὺς ~(παρασκευάζων, δὲ
[490]   ὅτι βελτίων ἐστίν, τῷ  μὲν   ~ἄρχειν πάντα ἐκεῖνον δεῖ νέμειν,
[515]   βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ  μὲν   αὐτὸς ἄρτι ἄρχῃ πράττειν τὰ
[448]   τίνος (Γοργίας) ἐπιστήμων τέχνης, ~ἐγκωμιάζεις  μὲν   αὐτοῦ τὴν τέχνην ὥσπερ τινὸς
[499]   ὁντινοῦν ἀνθρώπων οὐχ ἡγεῖσθαι τὰς  μὲν   βελτίους ἡδονάς, τὰς ~δὲ χείρους.
[464]   τοῦτο ὅπερ ὑπέδυ, ~καὶ τοῦ  μὲν   βελτίστου οὐδὲν φροντίζει, τῷ δὲ
[472]   ἀληθῆ λέγω· μαρτυρήσουσί σοι, ~ἐὰν  μὲν   βούλῃ, Νικίας Νικηράτου καὶ
[497]   τὰ κακὰ τοῖς ἀνιαροῖς. ~τῶν  μὲν   γὰρ ἅμα παύεται, τῶν δὲ
[480]   χρεία ἐστὶν τῆς ῥητορικῆς; δεῖ  ~μὲν   γὰρ δὴ ἐκ τῶν νῦν
[451]   καὶ σύ, Γοργία. τυγχάνει  μὲν   γὰρ δὴ ῥητορικὴ οὖσα
[510]   σοὶ δοκεῖ ἥπερ ἐμοί. ἐμοὶ  μὲν   γὰρ δοκεῖ ἥδε· αὐτὸν
[491]   κατηγορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ; σὺ  ~μὲν   γὰρ ἐμὲ φῂς ἀεὶ ταὐτὰ
[457]   ~ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. ἐκεῖνος  μὲν   γὰρ ἐπὶ (δικαίου χρείᾳ παρέδωκεν,
[520]   ~ἐνεχώρει, εἴπερ ἀληθῆ ἔλεγον. ἄλλην  μὲν   γὰρ εὐεργεσίαν τις εὐεργετηθείς, οἷον
[480]   ἀδικῆται ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τοῦτο  μὲν   γὰρ ~εὐλαβητέον ἐὰν δὲ ἄλλον
[448]   βούλῃ, (Χαιρεφῶν) ἐμοῦ. (Γοργίας)  μὲν   γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι μοι ~δοκεῖ·
[523]   ἔφη, παύσω τοῦτο γιγνόμενον. ~νῦν  μὲν   γὰρ κακῶς αἱ δίκαι δικάζονται.
[470]   ἐγὼ λέγω, Πῶλε· τὸν  μὲν   γὰρ καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα
[482]   παιδικῶν πολὺ ἧττον ἔμπληκτος·  μὲν   γὰρ Κλεινίειος οὗτος ἄλλοτε ~ἄλλων
[485]   πρὸς τοὺς ~φιλοσοφοῦντας. παρὰ νέῳ  μὲν   γὰρ μειρακίῳ ὁρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι,
[503]   ἁπλοῦν ἔτι τοῦτο ἐρωτᾷς· εἰσὶ  μὲν   γὰρ οἳ κηδόμενοι τῶν πολιτῶν
[503]   πρόσθεν χρόνῳ χείρους ~ὄντες; ἐγὼ  μὲν   γὰρ οὐκ οἶδα τίς ἐστιν
[485]   τοὺς ψελλιζομένους καὶ παίζοντας. ὅταν  μὲν   γὰρ ~παιδίον ἴδω, ἔτι
[483]   λόγον ἐδιώκαθες κατὰ φύσιν. φύσει  μὲν   γὰρ πᾶν ~αἴσχιόν ἐστιν ὅπερ
[456]   ~ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι  μὲν   γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίως
[494]   ~οὐ πείθεις, Σώκρατες. τῷ  μὲν   γὰρ πληρωσαμένῳ ἐκείνῳ οὐκέτ' ἔστιν
[448]   τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως ~ηὑρημέναι· ἐμπειρία  μὲν   γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν
[457]   καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς. ~δυνατὸς  μὲν   γὰρ πρὸς ἅπαντάς ἐστιν
[481]   νυνὶ ~σπουδάζοντα παίζοντα; εἰ  μὲν   γὰρ σπουδάζεις τε καὶ τυγχάνει
[522]   με φέροντα (τὸν θάνατον. ~αὐτὸ  μὲν   γὰρ τὸ ἀποθνῄσκειν οὐδεὶς φοβεῖται,
[455]   λέγομεν περὶ τῆς (ῥητορικῆς· ἐγὼ  μὲν   γάρ τοι ~οὐδ' αὐτός πω
[506]   αὐτῶν· ἆρα ἔστιν ταῦτα; ~ἐγὼ  μὲν   γάρ φημι. ~(τάξει ἆρα τεταγμένον
[501]   εἴτε βέλτιον εἴτε χεῖρον. ἐμοὶ  ~μὲν   γάρ, Καλλίκλεις, δοκοῦσίν τε
[464]   ~θεραπείας δύο μόρια λέγω, τὴν  μὲν   γυμναστικήν, τὴν δὲ ἰατρικήν· τῆς
[464]   τῇ ἰατρικῇ ~τὴν δικαιοσύνην. (ἐπικοινωνοῦσι  μὲν   δὴ ἀλλήλαις, ἅτε περὶ τὸ
[506]   ἀναγκαῖον εἶναι, Καλλίκλεις. ~ἀλλὰ  μὲν   δὴ γε ἀρετὴ ἑκάστου,
[507]   ὅσιον εἶναι. ~ἔστι ταῦτα. ~καὶ  μὲν   δὴ καὶ ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη·
[458]   τοὺς θεούς, (Χαιρεφῶν) καὶ  μὲν   δὴ καὶ αὐτὸς πολλοῖς ἤδη
[492]   νεκροὶ εὐδαιμονέστατοι εἶεν. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ  μὲν   δὴ καὶ ὥς γε σὺ
[471]   φίλε, ἄδικος. ~(Πῶλος) ~ἀλλὰ  μὲν   δὴ πῶς οὐκ ἄδικος;
[475]   πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~πρῶτον  (μὲν   δὴ σκεψώμεθα, ἆρα λύπῃ ὑπερβάλλει
[506]   διιόντος τὰ ἐπίλοιπα. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ  μὲν   δή, Γοργία, καὶ αὐτὸς
[470]   ~(Πῶλος) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τοῦτο  μὲν   δή, ὡς ἔοικε, καὶ παρὰ
[454]   τί σε ἀνέρωμαι, δοκεῖ  ~μὲν   δῆλον (εἶναι, ἐγὼ δ' ἐπανερωτῶ
[514]   ἐπειδὴ τῶν διδασκάλων ~ἀπηλλάγημεν, οὕτω  μὲν   διακειμένων, νοῦν ἐχόντων ἦν ἂν
[470]   ἐμοῦ ἥδιόν ἐστιν ἀκούειν, ὅταν  μὲν   ~δικαίως τις ταῦτα ποιῇ, ἄμεινον
[523]   ἐν θεοῖς, τῶν ἀνθρώπων τὸν  μὲν   δικαίως τὸν βίον διελθόντα καὶ
[496]   οὐκοῦν τούτου οὗ λέγεις τὸ  μὲν   διψῶντα λυπούμενον δήπου ἐστίν; ~(Καλλίκλης)
[507]   ὡς ἔοικεν, εὐδαίμονα (εἶναι σωφροσύνην  μὲν   διωκτέον ~καὶ ἀσκητέον, ἀκολασίαν δὲ
[447]   (Γοργίας) ὥστ' ~ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ  μὲν   δοκεῖ, νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ,
[481]   (Σωκράτης) παίζει; ~(Χαιρεφῶν) ~ἐμοὶ  μὲν   δοκεῖ, Καλλίκλεις, ὑπερφυῶς σπουδάζειν·
[464]   καὶ ἐν ψυχῇ, ποιεῖ  μὲν   δοκεῖν εὖ ἔχειν τὸ ~σῶμα
[518]   ~ἀγνοεῖν· διὸ δὴ καὶ ταύτας  μὲν   δουλοπρεπεῖς τε καὶ διακονικὰς καὶ
[463]   καὶ ὀξύς. ~(Γοργίας) ~ἀλλὰ τοῦτον  μὲν   ἔα, ἐμοὶ δ' εἰπὲ πῶς
[480]   ἐπὶ τοὐναντίον κατηγορεῖν δεῖν μάλιστα  μὲν   ἑαυτοῦ, ~ἔπειτα δὲ καὶ τῶν
[504]   ἀδικία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ σωφροσύνη  μὲν   ἐγγίγνηται, ἀκολασία δὲ ~ἀπαλλάττηται, καὶ
[454]   ἄλλο τι; ~(Γοργίας) οἴομαι  μὲν   ἔγωγε, Σώκρατες, ἄλλο. ~(Σωκράτης)
[458]   τὸν λόγον. ~(Γοργίας) ~ἀλλὰ φημὶ  μὲν   ἔγωγε, Σώκρατες, καὶ αὐτὸς
[514]   ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ~(ἐξετάσαι πρῶτον  μὲν   εἰ ἐπιστάμεθα τὴν τέχνην
[488]   ταὐτὸν ὄν, ἔστι βελτίω  μὲν   εἶναι, ἥττω δὲ καὶ ἀσθενέστερον,
[488]   δὲ καὶ ἀσθενέστερον, καὶ ~κρείττω  μὲν   εἶναι, μοχθηρότερον δέ·
[463]   καὶ ὀψοποιική· δοκεῖ  μὲν   εἶναι τέχνη, ~ὡς δὲ
[499]   λέγειν τε καὶ ~ἐπισκοπεῖσθαι. ἀγαθὸν  μὲν   εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖόν
[494]   μηδ' ἐμὲ ἀπαισχυνθῆναι. καὶ πρῶτον  μὲν   εἰπὲ εἰ καὶ ψωρῶντα καὶ
[524]   ἧς φέρετον τὼ ὁδώ,  μὲν   εἰς μακάρων νήσους, δ'
[523]   ἐποιησάμην δικαστὰς ὑεῖς ἐμαυτοῦ, ~δύο  μὲν   ἐκ τῆς Ἀσίας, Μίνω τε
[524]   ~ἀφίκωνται παρὰ τὸν δικαστήν, οἱ  μὲν   ἐκ τῆς Ἀσίας (παρὰ τὸν
[524]   δ' εἰς Τάρταρον. καὶ τοὺς  μὲν   ~ἐκ τῆς Ἀσίας Ῥαδάμανθυς κρινεῖ,
[459]   ἐλαττοῦσθαι τῶν δημιουργῶν; ~(Σωκράτης) ~εἰ  μὲν   ἐλαττοῦται μὴ ἐλαττοῦται
[452]   μέγιστον ἀγαθὸν καὶ αἴτιον ἅμα  μὲν   ~ἐλευθερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις, ἅμα
[466]   ῥήτορας καὶ τοὺς τυράννους ~δύνασθαι  μὲν   ἐν ταῖς πόλεσιν σμικρότατον, ὥσπερ
[504]   ἂν αὐτοῦ τοῖς πολίταις (δικαιοσύνη  μὲν   ἐν ταῖς ψυχαῖς ~γίγνηται, ἀδικία
[511]   ταὐτὰ διαπραξαμένη τῇ δικανικῇ, ἐὰν  ~μὲν   ἐξ Αἰγίνης δεῦρο σώσῃ, οἶμαι
[452]   ἐν ταύτῃ τῇ δυνάμει δοῦλον  ~μὲν   ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοῦλον δὲ
[464]   ~πραγμάτοιν δύο λέγω τέχνας· τὴν  μὲν   ἐπὶ τῇ ψυχῇ πολιτικὴν καλῶ,
[491]   δεῖ τὸν ὀρθῶς βιωσόμενον τὰς  μὲν   ἐπιθυμίας τὰς ~ἑαυτοῦ ἐᾶν ὡς
[492]   βιωτέον. καί ~μοι λέγε· τὰς  μὲν   ἐπιθυμίας φῂς οὐ κολαστέον, εἰ
[462]   ~οὐδαμῶς γε, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς  μὲν   ἐπιτηδεύσεως μόριον. ~(Πῶλος) τίνος λέγεις
[450]   δὴ οἶμαι τῶν τεχνῶν τῶν  μὲν   ἐργασία τὸ πολύ ἐστιν καὶ
[449]   ὥσπερ νῦν διαλεγόμεθα, διατελέσαι τὸ  μὲν   ~ἐρωτῶν, τὸ δ' ἀποκρινόμενος, τὸ
[517]   περὶ τὴν ψυχήν, καὶ  ~μὲν   ἑτέρα διακονική ἐστιν, δυνατὸν
[513]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  μὲν   ἑτέρα, πρὸς ἡδονήν, ἀγεννὴς
[503]   καὶ τοῦτό ἐστι διπλοῦν, τὸ  μὲν   ἕτερόν που τούτου κολακεία ἂν
[493]   πίθοι πολλοὶ εἶεν καὶ τῷ  μὲν   (ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ ~πλήρεις,
[453]   ὧντινων πραγμάτων ἐστὶν πειθώ, σαφῶς  μὲν   εὖ ἴσθ' ὅτι οὐκ οἶδα,
[464]   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~τί δέ; δοκοῦσαν  μὲν   εὐεξίαν, οὖσαν δ' οὔ; οἷον
[467]   σε (κατὰ σέ· ἀλλ' εἰ  μὲν   ἔχεις ~ἐμὲ ἐρωτᾶν, ἐπίδειξον ὅτι
[505]   βούλεται ~διψῶντα πιεῖν, ὑγιαίνοντα  μὲν   ἐῶσιν οἱ ἰατροὶ ὡς τὰ
[502]   διαμάχεσθαι, ἐάν τι αὐτοῖς ἡδὺ  μὲν   καὶ κεχαρισμένον, ~πονηρὸν δέ,
[472]   ἄδικον ὄντα, εἴπερ Ἀρχέλαον ἄδικον  μὲν   ἡγῇ ~εἶναι, εὐδαίμονα δέ. ἄλλο
[523]   μάλα καλοῦ λόγου, ὃν σὺ  μὲν   ἡγήσῃ μῦθον, ὡς ἐγὼ οἶμαι,
[508]   δὲ δὴ ἐμὸς ὅστις, ~πολλάκις  μὲν   ἤδη εἴρηται, οὐδὲν δὲ κωλύει
[476]   ἄλλους ἐῶ χαίρειν. καὶ τοῦτο  μὲν   ἡμῖν οὕτως ἐχέτω· μετὰ τοῦτο
[514]   αἰσχρόν ἐστιν· ~καὶ εἰ  μὲν   ηὑρίσκομεν σκοπούμενοι διδασκάλους τε ἡμῶν
[458]   καὶ ἄλλο πράττειν. ~(Χαιρεφῶν) ~τοῦ  μὲν   θορύβου, Γοργία τε καὶ
[490]   ποτά, ὦμεν δὲ παντοδαποί, οἱ  μὲν   ~ἰσχυροί, οἱ δ' ἀσθενεῖς, εἷς
[490]   δέ, ~οἷον εἰκός, τῶν  μὲν   ἰσχυρότερος, τῶν δὲ ἀσθενέστερος, ἄλλο
[495]   ὅτι Καλλικλῆς ἔφη Ἀχαρνεὺς ἡδὺ  μὲν   καὶ ~ἀγαθὸν ταὐτὸν εἶναι, ἐπιστήμην
[463]   μοι δοκεῖ τῆς ἐπιτηδεύσεως ~πολλὰ  μὲν   καὶ ἄλλα μόρια εἶναι, ἓν
[494]   ~(Σωκράτης) ~τοιγάρτοι, Καλλίκλεις, Πῶλον  μὲν   καὶ Γοργίαν καὶ ἐξέπληξα καὶ
[514]   ~(ἐλλογίμους γεγονότας καὶ οἰκοδομήματα πολλὰ  μὲν   καὶ καλὰ μετὰ τῶν ~διδασκάλων
[458]   πρὸς σέ. ~(ἐγὼ οὖν, εἰ  μὲν   καὶ σὺ εἶ τῶν ἀνθρώπων
[487]   Γοργίας τε καὶ Πῶλος, σοφὼ  μὲν   καὶ (φίλω ἐστὸν ἐμώ, ~ἐνδεεστέρω
[498]   ~(Καλλίκλης) ἴσως. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν λυποῦνται  μὲν   καὶ χαίρουσιν καὶ οἱ ἄφρονες
[461]   εἶπον τοὺς ~λόγους, ὅτι εἰ  μὲν   κέρδος ἡγοῖο εἶναι τὸ ἐλέγχεσθαι
[467]   ἆρα τοιάδε λέγεις, ἐνίοτε  μὲν   μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ, ~(ἐνίοτε δὲ
[500]   μνημονεύεις, (ὅτι εἶεν παρασκευαὶ αἱ  μὲν   μέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ ~τοῦτο μόνον
[510]   ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τούτῳ τὸ  μὲν   μὴ ἀδικεῖσθαι καὶ μέγα (δύνασθαι,
[502]   κεχαρισμένον, ~πονηρὸν δέ, ὅπως τοῦτο  μὲν   μὴ ἐρεῖ, εἰ δέ τι
[507]   ἕκαστος ἡμῶν, καὶ ~παρασκευαστέον μάλιστα  μὲν   μηδὲν δεῖσθαι τοῦ κολάζεσθαι, ἐὰν
[481]   ~ᾖ, ὅπως μὴ ἀποθανεῖται, μάλιστα  μὲν   μηδέποτε, ἀλλ' ἀθάνατος ἔσται πονηρὸς
[501]   ~χαρίσωμαι. (Σωκράτης) ~πότερον δὲ περὶ  μὲν   μίαν ψυχὴν ἔστιν τοῦτο, περὶ
[493]   ἔχοι· τῷ δ' ἑτέρῳ τὰ  μὲν   νάματα, ὥσπερ ~καὶ ἐκείνῳ, δυνατὰ
[452]   καὶ χρηματιστής, καὶ εἴποι πρῶτον  μὲν   ~ἰατρὸς ὅτι Σώκρατες,
[475]   ὅτι οὐδὲν ~ἔοικεν, ἀλλὰ σοὶ  μὲν   οἱ ἄλλοι πάντες ὁμολογοῦσιν πλὴν
[460]   δύναμίς ἐστιν. ~(Γοργίας) ~ἀλλ' ἐγὼ  μὲν   οἶμαι, Σώκρατες, ἐὰν τύχῃ
[493]   (ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ ~πλήρεις,  μὲν   οἴνου, δὲ μέλιτος,
[501]   τὴν ψυχήν, αἱ δὲ τούτου  μὲν   ~ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι δ' αὖ, ὥσπερ
[514]   ἀνθρώπους, ὥστε, πρὶν ἰδιωτεύοντας πολλὰ  ~μὲν   ὅπως ἐτύχομεν ποιῆσαι, πολλὰ δὲ
[485]   ὀρθότατόν ἐστιν ἀμφοτέρων μετασχεῖν. φιλοσοφίας  μὲν   ὅσον ~παιδείας χάριν καλὸν μετέχειν,
[506]   καὶ ~ἀπίωμεν. ~(Γοργίας) ~ἀλλ' ἐμοὶ  μὲν   οὐ δοκεῖ, Σώκρατες, χρῆναί
[463]   Γοργία, εἶναί τι ἐπιτήδευμα τεχνικὸν  μὲν   οὔ, ψυχῆς δὲ ~στοχαστικῆς καὶ
[502]   ἐδόκει σοι κιθαρῳδεῖν; ~ἐκεῖνος  μὲν   οὐδὲ πρὸς τὸ ἥδιστον; ἠνία
[491]   αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα· τοῦτο  μὲν   οὐδὲν δεῖ, αὐτὸν ἑαυτοῦ ~ἄρχειν,
[459]   τῆς ῥητορικῆς διδάσκαλος τούτων  μὲν   οὐδὲν διδάξεις ~τὸν ἀφικνούμενον οὐ
[473]   δίκην δυοῖν γὰρ ἀθλίοιν ~εὐδαιμονέστερος  μὲν   (οὐκ ἂν εἴη ἀθλιώτερος μέντοι
[475]   ~οὐκοῦν εἰ μὴ λύπῃ, ἀμφοτέροις  μὲν   οὐκ ἂν ἔτι ὑπερβάλλοι. ~(Πῶλος)
[459]   ~ὧν αἱ ἄλλαι τέχναι, αὐτὰ  μὲν   οὐκ εἰδώς, τί ἀγαθὸν
[516]   γε ἀγαθοὶ ἡνίοχοι κατ' ἀρχὰς  μὲν   ~οὐκ ἐκπίπτουσιν ἐκ τῶν ζευγῶν,
[482]   τὴν ἀλήθειαν διώκειν, φύσει  μὲν   οὐκ ἔστιν καλά, νόμῳ δέ.
[507]   ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαθή. ἐγὼ  μὲν   οὐκ ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλα
[525]   παραδείγματα γίγνεται, καὶ οὗτοι αὐτοὶ  μὲν   οὐκέτι ~ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι
[473]   φίλον γάρ σε ~ἡγοῦμαι. νῦν  μὲν   οὖν διαφερόμεθα ταῦτ' ἐστιν·
[484]   χειρόνων τε καὶ ἡττόνων. ~τὸ  μὲν   οὖν ἀληθὲς οὕτως ἔχει, γνώσῃ
[465]   ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι. ἴσως  μὲν   οὖν ~ἄτοπον πεποίηκα, ὅτι σε
[509]   μὴ οὐ καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ  μὲν   ~οὖν αὖ τίθημι (ταῦτα οὕτως
[464]   ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. ~κολακείαν  μὲν   οὖν αὐτὸ καλῶ, ~καὶ αἰσχρόν
[456]   τῶν ~δημιουργῶν ἐν πλήθει.  μὲν   οὖν δύναμις τοσαύτη ἐστὶν καὶ
[465]   καὶ ~ὑγιεινῶν καὶ ὀψοποιικῶν.  μὲν   οὖν ἐγώ φημι τὴν ῥητορικὴν
[466]   εἶναι ῥητορική; ~(Σωκράτης) ~κολακείας  μὲν   οὖν ἔγωγε εἶπον μόριον. ἀλλ'
[466]   ~(Πῶλος) ἐγὼ οὔ φημι; φημὶ  μὲν   οὖν ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~μὰ τὸν
[522]   ~ἡμῖν ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ  μὲν   οὖν ἐμέ τις ἐξελέγχοι ταύτην
[465]   αὐτὸς συχνὸν λόγον ~ἀποτέτακα. ἄξιον  μὲν   οὖν ἐμοὶ συγγνώμην ἔχειν ἐστίν·
[493]   πόνων καὶ ~χαλεπῶν ἐκποριζόμενα·  μὲν   οὖν ἕτερος πληρωσάμενος μήτ' ἐποχετεύοι
[523]   καὶ τὰ τῶν κρινομένων. ~πρῶτον  μὲν   οὖν, ἔφη, παυστέον ἐστὶν προειδότας
[465]   ἀμφισβητεῖς, ἐθέλω ~ὑποσχεῖν λόγον. ~(τῇ  μὲν   οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω,
[474]   ~(Σωκράτης) οὔκουν ἀποκρινῇ; ~(Πῶλος) ~πάνυ  μὲν   οὖν· καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ εἰδέναι
[523]   νῦν ~γὰρ προί̈ σασι. τοῦτο  μὲν   οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ
[466]   ἦσθα, ἀλλ' ἐδέου διηγήσεως. ~ἐὰν  μὲν   οὖν καὶ (ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου
[458]   ~ἡμῖν λόγος ὤν. εἰ  μὲν   οὖν καὶ σὺ φῂς τοιοῦτος
[450]   εἶναι· οὔ; ~(Γοργίας) ~πάνυ  μὲν   οὖν καλῶς ὑπολαμβάνεις, Σώκρατες.
[472]   πάντας τούτους χαίρειν ἐᾷς. ἔστιν  μὲν   οὖν ~οὗτός τις τρόπος ἐλέγχου,
[489]   Καλλίκλεις· οὕτω λέγεις; ~(Καλλίκλης) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' ἐγὼ μέν,
[473]   μὴ διδῶσι δίκην. ~(Πῶλος) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἐγὼ δέ γε
[459]   διδάσκοντα ἀλλὰ ~(πείθοντα; ~(Γοργίας) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἔλεγές τοι νυνδὴ
[462]   ὡς ~ἐπιστάμενος ἀποκρίνεσθαι; ~(Πῶλος) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~καὶ νῦν δὴ
[477]   καὶ τὰ τοιαῦτα; ~(Πῶλος) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν χρημάτων (καὶ
[497]   τούτους ἀγαθοὺς καλεῖς; ~(Καλλίκλης) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) τί δέ; παῖδα
[494]   εἶναι ταῖς ἐκροαῖς; ~(Καλλίκλης) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~χαραδριοῦ τινα αὖ
[523]   δικαία κρίσις ᾖ. ~ἐγὼ  μὲν   οὖν ταῦτα ἐγνωκὼς πρότερος
[507]   ἀκόλαστος, ὃν σὺ ἐπῄνεις. ~ἐγὼ  μὲν   οὖν ταῦτα οὕτω τίθεμαι καί
[464]   δοκεῖ πλείστου ἀξία εἶναι. ὑπὸ  μὲν   οὖν τὴν ἰατρικὴν ~ὀψοποιικὴ
[506]   ἅπασι φανερὸν γενέσθαι αὐτό. ~δίειμι  (μὲν   οὖν τῷ λόγῳ ἐγὼ ὡς
[526]   σκῆπτρον ἔχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν. ~ἐγὼ  μὲν   οὖν, Καλλίκλεις, ὑπό τε
[470]   τίνα ὅρον ὁρίζῃ. ~(Πῶλος) ~σὺ  μὲν   οὖν, Σώκρατες, ἀπόκριναι (ταὐτὸ)
[451]   διαπέρανον. ἐπεὶ γὰρ ῥητορικὴ τυγχάνει  ~μὲν   οὖσα τούτων τις τῶν τεχνῶν
[465]   δικαιοσύνην. ὅπερ μέντοι λέγω, διέστηκε  μὲν   ~οὕτω φύσει, ἅτε δ' ἐγγὺς
[464]   τὴν δὲ ἐπὶ ~σώματι μίαν  μὲν   οὕτως ὀνομάσαι οὐκ ἔχω σοι,
[500]   ἔλεγον δέ που ὅτι  μὲν   ὀψοποιικὴ οὔ μοι δοκεῖ τέχνη
[520]   σὺ δὲ δι' ἄγνοιαν (τὸ  μὲν   πάγκαλόν τι οἴει εἶναι, τὴν
[469]   ἰδὼν ὅτι Σώκρατες, οὕτω  μὲν   πάντες ἂν μέγα ~δύναιντο, ἐπεὶ
[474]   γὰρ ὧν ἂν λέγω ἕνα  μὲν   ~παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτὸν πρὸς
[517]   δυνατὸν εἶναι ἐκπορίζειν, ἐὰν  μὲν   πεινῇ τὰ σώματα ~ἡμῶν, σιτία,
[526]   ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ, ἄλλο  μὲν   ~περὶ αὐτοῦ οὐκ οἶδεν οὐδέν,
[500]   ὅτι κακόν· καὶ ἐτίθην τῶν  μὲν   περὶ τὰς ἡδονὰς ~τὴν μαγειρικὴν
[454]   δύο εἴδη θῶμεν πειθοῦς, τὸ  μὲν   πίστιν παρεχόμενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι,
[490]   μὴ μέλλει ζημιοῦσθαι, ἀλλὰ τῶν  μὲν   ~πλέον, τῶν δ' ἔλαττον ἑκτέον·
[476]   γε. ~(Σωκράτης) τούτων ἄρα  μὲν   ποιεῖ καλά, δὲ πάσχει,
[493]   νάματα, ὥσπερ ~καὶ ἐκείνῳ, δυνατὰ  μὲν   πορίζεσθαι, χαλεπὰ δέ, τὰ δ'
[470]   πάλιν αὖ σοι φαίνεται, ἐὰν  μὲν   ~πράττοντι δοκεῖ ἕπηται τὸ
[513]   καὶ σῶμα καὶ ψυχήν, μίαν  μὲν   πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν
[511]   ὥσπερ ῥητορική. καὶ ~αὕτη  μὲν   προσεσταλμένη ἐστὶν καὶ κοσμία, καὶ
[515]   ἐγὼ καὶ σύ, ὅτι τὸ  μὲν   πρῶτον ~ηὐδοκίμει Περικλῆς καὶ οὐδεμίαν
[467]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν λέγεις εἶναι ἀγαθὸν  μὲν   σοφίαν τε καὶ ὑγίειαν καὶ
[480]   οὐκ ἀνάγκη ταῦτα ἐκείνοις οὕτω  μὲν   συμφωνεῖν, ἄλλως δὲ μή; ~(Πῶλος)
[493]   νῦν ἡμεῖς τέθναμεν καὶ τὸ  μὲν   σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς
[499]   μοι (ὥσπερ παιδὶ χρῇ, τοτὲ  μὲν   ~τὰ αὐτὰ φάσκων οὕτως ἔχειν,
[459]   ῥήτωρ καὶ ῥητορική· ~αὐτὰ  μὲν   τὰ πράγματα οὐδὲν δεῖ αὐτὴν
[501]   ψυχὴν τοιαῦται ἄλλαι πραγματεῖαι, αἱ  μὲν   τεχνικαί, ~προμήθειάν τινα ἔχουσαι τοῦ
[471]   οὐκ ἄδικος; γε προσῆκε  μὲν   τῆς ἀρχῆς οὐδὲν ἣν νῦν
[464]   ἰατρικήν· τῆς δὲ ~πολιτικῆς ἀντὶ  μὲν   τῆς γυμναστικῆς τὴν νομοθετικήν, ἀντίστροφον
[471]   τοῦ Περδίκκου ἀδελφοῦ, καὶ κατὰ  μὲν   τὸ ~δίκαιον δοῦλος ἦν Ἀλκέτου,
[464]   πρὸς τὸ ~βέλτιστον θεραπευουσῶν τῶν  μὲν   τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν
[473]   εἶπες; ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~εὐδαιμονέστερος  μὲν   τοίνυν οὐδέποτε ἔσται οὐδέτερος αὐτῶν,
[470]   ἀπόκριναι (ταὐτὸ) τοῦτο. ~(Σωκράτης) ~ἐγὼ  μὲν   τοίνυν φημί, Πῶλε, εἴ
[479]   τούτου, φίλε, ἠμφεσβητήσαμεν, σὺ  μὲν   τὸν Ἀρχέλαον ~εὐδαιμονίζων τὸν τὰ
[500]   καὶ παρασκευὴν τῆς κτήσεως, τὴν  μὲν   τοῦ ἡδέος θήραν, τὴν ~δὲ
[504]   ἐπίτρεπε. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ταῖς  μὲν   τοῦ σώματος τάξεσιν ~ὄνομα εἶναι
[491]   περὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ τοτὲ  μὲν   τοὺς (βελτίους τε καὶ ~κρείττους
[491]   ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω. πρῶτον  μὲν   τοὺς κρείττους οἵ εἰσιν οὐ
[472]   ~ἐγὼ δέ φημι ἀδύνατον. ἓν  μὲν   τουτὶ ἀμφισβητοῦμεν. εἶεν· ἀδικῶν δὲ
[483]   ὄντες. διὰ ~ταῦτα δὴ νόμῳ  μὲν   τοῦτο ἄδικον καὶ αἰσχρὸν λέγεται,
[463]   ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα. ἐγὼ δέ, ~εἰ  μὲν   τοῦτό ἐστιν ῥητορικὴ ἣν
[471]   μέγιστα ἠδίκηκεν· (ὅς γε πρῶτον  μὲν   τοῦτον αὐτὸν τὸν ~δεσπότην καὶ
[501]   δ' ἰατρική, λέγων ὅτι  μὲν   τούτου οὗ θεραπεύει καὶ τὴν
[503]   ἠναγκάσθημεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν ὅτι αἳ  μὲν   τῶν ~ἐπιθυμιῶν πληρούμεναι βελτίω ποιοῦσι
[475]   ~(Σωκράτης) ~ἄλλο τι οὖν ὑπὸ  μὲν   τῶν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ ὑπὸ
[499]   ἡδονάς, ἄρα τούτων αἱ  μὲν   ὑγίειαν ποιοῦσαι ἐν τῷ σώματι,
[499]   οὐκοῦν καὶ λῦπαι ὡσαύτως αἱ  μὲν   χρησταί εἰσιν, αἱ δὲ πονηραί;
[499]   γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τὰς  μὲν   χρηστὰς καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας
[468]   ~ἀφαιρεῖσθαι ἁπλῶς οὕτως, ἀλλ' ἐὰν  μὲν   ὠφέλιμα ταῦτα, βουλόμεθα πράττειν
[525]   βελτίους γίγνωνται. εἰσὶν δὲ οἱ  μὲν   ~ὠφελούμενοί τε καὶ δίκην διδόντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005