Alphabétiquement     [«   »]
νοῦν 8
νύκτα 1
νύκτωρ 1
νῦν 77
νυν 1
νυνδή 1
νυνδὴ 26
Fréquences     [«    »]
75 πάνυ
70 τούτων
69 ὥσπερ
77 νῦν
80 ἄρα
82 ἐὰν
82 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

νῦν


Pages
[527]   βουλευσόμεθα, ~βελτίους ὄντες βουλεύεσθαι  νῦν.   αἰσχρὸν γὰρ ἔχοντάς γε ὡς
[471]   τοῦ δὲ διαλέγεσθαι ἠμεληκέναι· καὶ  νῦν   ἄλλο τι οὗτός ~ἐστιν
[502]   τοῖς ~θεάτροις; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης)  ~νῦν   ἄρα ἡμεῖς ηὑρήκαμεν ῥητορικήν τινα
[471]   διώκοντα ἐμπεσεῖν καὶ ~ἀποθανεῖν. τοιγάρτοι  νῦν,   ἅτε μέγιστα ἠδικηκὼς τῶν ἐν
[521]   πράττειν τὰ πολιτικὰ μόνος τῶν  νῦν·   ἅτε οὖν οὐ πρὸς χάριν
[486]   τοὺς πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας;  νῦν   γὰρ εἴ τις σοῦ λαβόμενος
[523]   ἐστὶν προειδότας αὐτοὺς τὸν θάνατον·  νῦν   ~γὰρ προί̈ σασι. τοῦτο μὲν
[519]   σοι ἀποκρίνοιτο; ~(Σωκράτης) ~ἔοικά γε·  νῦν   γοῦν συχνοὺς τείνω τῶν λόγων,
[491]   ὡρίζου, αὖθις δὲ τοὺς φρονιμωτέρους,  νῦν   δ' αὖ ~ἕτερόν τι ἥκεις
[448]   ~(Πῶλος) δῆλον ὅτι ζωγράφον. ~(Χαιρεφῶν)  ~νῦν   δ' ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων
[513]   ἐν ἂν οἰκῇ, ~καὶ  νῦν   δὲ ἄρα δεῖ σὲ ὡς
[475]   τοῦ ἀδικεῖσθαι; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης)  νῦν   δέ γε κάκιον ἐφάνη. ~(Πῶλος)
[460]   οὔ; ~(Γοργίας) ἐρρήθη. ~(Σωκράτης)  ~νῦν   (δέ γε αὐτὸς οὗτος
[499]   εἶναι ἐξαπατηθήσεσθαι, ὡς ὄντος φίλου·  νῦν   δὲ ~ἐψεύσθην, καὶ ὡς ἔοικεν
[471]   εὐδαίμων κατὰ τὸν σὸν λόγον.  νῦν   δὲ θαυμασίως ὡς ἄθλιος ~γέγονεν,
[527]   αὐτῶν βελτίω καὶ ἀληθέστερα εὑρεῖν·  νῦν   δὲ ὁρᾷς ὅτι τρεῖς ὄντες
[497]   ἅμα παύεται, ὡς σὺ ὡμολόγεις·  νῦν   δὲ ~οὐχ ὁμολογεῖς; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε·
[482]   γέ μοι δοκεῖν ὀρθῶς, τότε·  νῦν   δὲ πάλιν αὐτὸς ταὐτὸν τοῦτο
[459]   τι ἡμῖν πρὸς λόγου ᾖ·  νῦν   δὲ τόδε πρότερον σκεψώμεθα, ἆρα
[515]   οὕτω πράττειν; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης)  ~νῦν   δέ, βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ
[462]   πάνυ μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) ~καὶ  νῦν   δὴ τούτων ὁπότερον βούλει ποίει,
[517]   ἀλλά μοι ~δοκοῦσι τῶν γε  νῦν   διακονικώτεροι γεγονέναι καὶ μᾶλλον οἷοί
[449]   ἐθελήσαις ἄν, Γοργία, ὥσπερ  νῦν   διαλεγόμεθα, διατελέσαι τὸ μὲν ~ἐρωτῶν,
[447]   ~ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ μὲν δοκεῖ,  νῦν,   ἐὰν δὲ βούλῃ, εἰς αὖθις.
[453]   Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἐγὼ ἐρῶ  νῦν.   ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς
[461]   ἔργοις καὶ ἐν λόγοις. καὶ  νῦν   εἴ τι ἐγὼ καὶ ~(Γοργίας)
[527]   ὑμεῖς, ~οἵπερ σοφώτατοί ἐστε τῶν  νῦν   Ἑλλήνων, σύ τε καὶ πῶλος
[457]   δὴ ἕνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι  νῦν   ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ
[482]   γάρ, φίλε ἑταῖρε,  νῦν   ἐμοῦ ἀκούεις, καί μοί ἐστιν
[517]   Σώκρατες, μή ποτέ τις τῶν  νῦν   ἔργα τοιαῦτα ~ἐργάσηται οἷα τούτων
[523]   ἐπὶ Κρόνου, καὶ ἀεὶ καὶ  νῦν   ~ἔτι ἔστιν ἐν θεοῖς, τῶν
[521]   διατελεῖν νοεῖς λέγων. ~καὶ  νῦν   εὖ καὶ γενναίως εἰπέ. ~(Καλλίκλης)
[471]   μὲν τῆς ἀρχῆς οὐδὲν ἣν  νῦν   ἔχει, ὄντι ~ἐκ γυναικὸς
[493]   καὶ ~ἤκουσα τῶν σοφῶν ὡς  νῦν   ἡμεῖς τέθναμεν καὶ τὸ μὲν
[458]   δόξα (ψευδὴς περὶ ὧν τυγχάνει  νῦν   ~ἡμῖν λόγος ὤν. εἰ
[479]   σώματος. κινδυνεύουσι γὰρ ~ἐκ τῶν  νῦν   ἡμῖν ὡμολογημένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν
[482]   αὐτῶν, λέγει δὲ σὺ  νῦν   ~θαυμάζεις, παρῆσθα δὲ καὶ αὐτὸς
[458]   τοῖς παροῦσι πολλὰ ἐπεδειξάμην, καὶ  νῦν   ἴσως πόρρω ἀποτενοῦμεν, ~(ἢν διαλεγώμεθα.
[495]   καὶ κακαί; ἀλλ' ἔτι καὶ  νῦν   λέγε πότερον φῂς εἶναι τὸ
[492]   λόγῳ παρρησιαζόμενος· σαφῶς γὰρ ~σὺ  νῦν   λέγεις οἱ ἄλλοι διανοοῦνται
[490]   δὴ αὐτοῦ. τί ποτε αὖ  νῦν   λέγεις; ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ
[461]   περὶ τῆς ῥητορικῆς δοξάζεις ὥσπερ  νῦν   λέγεις; ~οἴει ὅτι Γοργίας
[499]   δὲ δή, ὡς ἔοικεν,  νῦν   λέγεις, ~ὅτι ἡδοναί τινές εἰσιν
[509]   ἄλλως λέγοντα ὡς ἐγὼ  νῦν   λέγω καλῶς λέγειν· ἐπεὶ ἔμοιγε
[488]   ταῦτα ἔλεγον καὶ τότε καὶ  νῦν   λέγω. ~(Σωκράτης) ~πότερον δὲ τὸν
[474]   ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. ~μὴ οὖν μηδὲ  νῦν   με κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας,
[462]   χαρίσασθαι; ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ἐροῦ  νῦν   με, ὀψοποιία ἥτις μοι δοκεῖ
[523]   ἐγώ, ἔφη, παύσω τοῦτο γιγνόμενον.  ~νῦν   μὲν γὰρ κακῶς αἱ δίκαι
[473]   λέγειν· φίλον γάρ σε ~ἡγοῦμαι.  νῦν   μὲν οὖν διαφερόμεθα ταῦτ'
[488]   αὐτό, καὶ ἐάν με λάβῃς  νῦν   μέν σοι ὁμολογήσαντα, ἐν ~δὲ
[515]   ἄνδρα παρασκευάζειν τῇ ἑαυτοῦ πόλει,  νῦν   μοι ~ἀναμνησθεὶς εἰπὲ περὶ ἐκείνων
[453]   καὶ ~πείθειν τὰ πλήθη. ~(Σωκράτης)  ~νῦν   μοι δοκεῖς δηλῶσαι, Γοργία,
[455]   παρὰ σοῦ πυνθάνεσθαι. καὶ ἐμὲ  νῦν   ~νόμισον καὶ τὸ σὸν σπεύδειν·
[472]   μή. αὐτίκα πρῶτον, περὶ οὗ  νῦν   λόγος ἐστίν, σὺ ἡγῇ
[486]   Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἐγώ σοι ἐρῶ·  νῦν   οἶμαι ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκὼς τοιούτῳ
[467]   (τούτου πρόσθεν) ~(Σωκράτης) καὶ γὰρ  νῦν   ὁμολογῶ. ~(Πῶλος) οὐκ οὖν ποιοῦσιν
[517]   δὲ ~ἀνεφάνησαν ἐξ ἴσου τοῖς  νῦν   ὄντες, ὥστε, εἰ οὗτοι ῥήτορες
[485]   ἔχω φιλικῶς· κινδυνεύω οὖν πεπονθέναι  νῦν   ὅπερ ~Ζῆθος πρὸς τὸν
[475]   ~πάνυ γε· καὶ καλῶς γε  νῦν   ὁρίζῃ, Σώκρατες, ἡδονῇ τε
[519]   καίτοι ἔγωγε ~ἀνόητον πρᾶγμα καὶ  νῦν   ὁρῶ γιγνόμενον καὶ ἀκούω τῶν
[509]   μέντοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα, ~ὥσπερ  νῦν,   οὐδεὶς οἷός τ' ἐστὶν ἄλλως
[517]   σὺ δὲ ὡμολόγεις τῶν γε  ~νῦν   οὐδένα, τῶν μέντοι ἔμπροσθεν, καὶ
[449]   (καὶ διὰ βραχέων ἀπεκρίνω, καὶ  νῦν   οὕτως εἰπὲ τίς τέχνη
[527]   ἡγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεθα τῷ  νῦν   παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σημαίνει ~ὅτι
[491]   καὶ δίκαιον, ἐγώ σοι  ~νῦν   παρρησιαζόμενος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν
[472]   καὶ δοκούντων εἶναί τι. ~καὶ  νῦν   περὶ ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου
[500]   ~τοῦτον τὸν τρόπον ὃν ὑμεῖς  νῦν   πολιτεύεσθε, (ἐπὶ) τόνδε τὸν
[490]   ἐν τῷ αὐτῷ ὦμεν, ὥσπερ  νῦν,   πολλοὶ ~ἁθρόοι, καὶ ἡμῖν
[503]   ἔγωγέ σοι εἰπεῖν τῶν γε  νῦν   ῥητόρων οὐδένα. ~(Σωκράτης) ~τί δέ;
[493]   ἐκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ  νῦν.   σκόπει γὰρ εἰ ~τοιόνδε λέγεις
[482]   ὡς ἀληθῶς δημηγόρος ὤν· καὶ  ~νῦν   ταῦτα δημηγορεῖς ταὐτὸν παθόντος Πώλου
[466]   με χρῆσθαι· δίκαιον γάρ. καὶ  νῦν   ταύτῃ τῇ ἀποκρίσει εἴ ~τι
[481]   ὅτι ἐγώ τε καὶ ~σὺ  νῦν   τυγχάνομεν ταὐτόν τι πεπονθότες, ἐρῶντε
[527]   αἰσχρὸν γὰρ ἔχοντάς γε ὡς  νῦν   φαινόμεθα ~ἔχειν, ἔπειτα νεανιεύεσθαι ὡς
[518]   τῶν κακῶν (ἐγκωμιάσουσιν. καὶ σὺ  νῦν,   ~Καλλίκλεις, ὁμοιότατον τούτῳ ἐργάζῃ·
[480]   ~μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν  νῦν   ὡμολογημένων αὐτὸν ἑαυτὸν μάλιστα φυλάττειν
[471]   ἐξελέγξειε, καὶ ἐγὼ ὑπὸ σοῦ  νῦν,   ὡς σὺ οἴει, ~ἐξελήλεγμαι τούτῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005