Alphabétiquement     [«   »]
καλή 1
Καλλικλέα 1
Καλλικλεῖ 1
Καλλίκλεις 62
Καλλίκλης 237
Καλλικλῆς 6
κάλλιόν 2
Fréquences     [«    »]
58
58 εἰς
60 ἐστὶν
62 Καλλίκλεις
62 οὔ
63 δ
63 ἔγωγε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

Καλλίκλεις


Pages
[527]   ἔστι γὰρ οὐδενὸς ~ἄξιος  Καλλίκλεις.  
[524]   τοῖς ἀνθρώποις. ~ταῦτ' ἔστιν,  Καλλίκλεις,   ἐγὼ ἀκηκοὼς πιστεύω (ἀληθῆ
[447]   ~ἐπεδείξατο. ~(Σωκράτης) ~τούτων μέντοι,  Καλλίκλεις,   αἴτιος (Χαιρεφῶν) ὅδε, ἐν ἀγορᾷ
[497]   ὅτι λέγεις. ~(Γοργίας) ~μηδαμῶς,  Καλλίκλεις,   ἀλλ' ἀποκρίνου καὶ ἡμῶν ἕνεκα,
[447]   ὑμῖν. ~(Σωκράτης) ~εὖ λέγεις,  Καλλίκλεις.   ἀλλ' ἆρα ἐθελήσειεν ἂν (ἡμῖν
[497]   σὴ αὕτη τιμή,  Καλλίκλεις·   ἀλλ' ὑπόσχες ~Σωκράτει ἐξελέγξαι ὅπως
[482]   ~οὔ σοι ὁμολογήσει Καλλικλῆς,  Καλλίκλεις,   ἀλλὰ διαφωνήσει ἐν ἅπαντι τῷ
[490]   ~(Σωκράτης) οὐ μόνον γε,  Καλλίκλεις,   ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν.
[506]   ~ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι,  Καλλίκλεις.   ~ἀλλὰ μὲν δὴ γε
[512]   καίτοι εἰ βούλοιτο λέγειν,  ~Καλλίκλεις,   ἅπερ ὑμεῖς, σεμνύνων (τὸ πρᾶγμα,
[514]   ~εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους,  Καλλίκλεις,   δημοσίᾳ πράξοντες τῶν ~πολιτικῶν πραγμάτων
[521]   ὁμιλήσοντα; τἀληθῆ μοι εἰπέ,  Καλλίκλεις·   ~δίκαιος γὰρ εἶ, ὥσπερ ἤρξω
[501]   χεῖρον. ἐμοὶ ~μὲν γάρ,  Καλλίκλεις,   δοκοῦσίν τε εἶναι, καὶ ἔγωγέ
[511]   τὰ ὄντα. ~(Σωκράτης) ~οἶδα, ὠγαθὲ  Καλλίκλεις,   εἰ μὴ κωφός γ' εἰμί,
[481]   δεῖ; ~(Σωκράτης) ~ὦ  Καλλίκλεις,   εἰ μή τι ἦν τοῖς
[525]   οἷς ἐξῆν ἀλλὰ γάρ,  Καλλίκλεις,   ~ἐκ τῶν (δυναμένων εἰσὶ καὶ
[493]   τοὐναντίον δὴ οὗτος σοί,  Καλλίκλεις,   ~ἐνδείκνυται ὡς τῶν ἐν Ἅιδου
[524]   περὶ τὴν ψυχὴν εἶναι,  Καλλίκλεις·   ἔνδηλα πάντα ἐστὶν ἐν τῇ
[513]   ~ὁ δήμου γὰρ ἔρως,  Καλλίκλεις,   ἐνὼν ἐν τῇ ψυχῇ τῇ
[492]   ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἀγεννῶς γε,  Καλλίκλεις,   ἐπεξέρχῃ τῷ λόγῳ παρρησιαζόμενος· σαφῶς
[502]   ~(Σωκράτης) οὐκοῦν τὸ τοιοῦτον,  Καλλίκλεις,   ἔφαμεν νυνδὴ κολακείαν εἶναι; ~(Καλλίκλης)
[503]   ~(Σωκράτης) ~εἰ ἔστιν γε,  Καλλίκλεις,   ἣν πρότερον σὺ ἔλεγες ἀρετήν,
[489]   μὴ φθόνει ~μοι ἀποκρίνασθαι τοῦτο,  Καλλίκλεις,   ἵν' ἐάν μοι ὁμολογήσῃς, βεβαιώσωμαι
[507]   φασὶ δ' οἱ σοφοί,  Καλλίκλεις,   ~καὶ οὐρανὸν καὶ (γῆν καὶ
[526]   τῶν γιγνομένων· χαλεπὸν γάρ,  Καλλίκλεις,   καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ~ἄξιον ἐν
[497]   ~(Σωκράτης) ~οἶσθα, ἀλλὰ ἀκκίζῃ,  Καλλίκλεις·   καὶ πρόιθί γε ἔτι εἰς
[509]   ἄλλως οὕτως ἔχει,  Καλλίκλεις;   ~(Καλλίκλης) οὐκ ἄλλως. ~(Σωκράτης) ~δυοῖν
[513]   λέγομέν τι πρὸς ~ταῦτα,  Καλλίκλεις;   ~(Καλλίκλης) ~οὐκ οἶδ' ὅντινά μοι
[499]   εἶναι; οὐ ταῦτα ἀνάγκη,  Καλλίκλεις;   ~(Καλλίκλης) ~πάλαι τοί σου ἀκροῶμαι,
[500]   ~τέχνην. καὶ πρὸς Φιλίου,  Καλλίκλεις,   μήτε αὐτὸς οἴου δεῖν πρὸς
[522]   γε ἓν αὐτῷ ὑπάρχοι,  Καλλίκλεις,   σὺ πολλάκις ὡμολόγησας· εἰ
[518]   (ἐγκωμιάσουσιν. καὶ σὺ νῦν,  ~Καλλίκλεις,   ὁμοιότατον τούτῳ ἐργάζῃ· ἐγκωμιάζεις ἀνθρώπους,
[497]   οὕτως. ~(Σωκράτης) ~εὐδαίμων εἶ,  Καλλίκλεις,   ὅτι τὰ μεγάλα μεμύησαι πρὶν
[513]   δοκεῖ, οὐκ ~ὀρθῶς βουλεύῃ,  Καλλίκλεις·   οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι
[514]   μήτε γυναῖκα, πρὸς Διός,  Καλλίκλεις,   οὐ καταγέλαστον ἂν ἦν τῇ
[486]   ἔχων ἐτύγχανον τὴν ψυχήν,  Καλλίκλεις,   οὐκ ἂν οἴει με ἅσμενον
[506]   Ζήθου· ἐπειδὴ δὲ σύ,  ~Καλλίκλεις,   οὐκ ἐθέλεις συνδιαπερᾶναι τὸν λόγον,
[519]   ἀληθῶς δημηγορεῖν με ~ἠνάγκασας,  Καλλίκλεις,   οὐκ ἐθέλων ἀποκρίνεσθαι. ~(Καλλίκλης) ~σὺ
[489]   νόμιμα; ~(Σωκράτης) εἶεν, σοφώτατε  Καλλίκλεις·   οὕτω λέγεις; ~(Καλλίκλης) πάνυ μὲν
[490]   πάντων ~ἐλάχιστον τῷ βελτίστῳ,  Καλλίκλεις;   οὐχ οὕτως, ὠγαθέ; ~(Καλλίκλης) ~περὶ
[487]   καλλίστη ἐστὶν σκέψις,  ~Καλλίκλεις,   περὶ τούτων ὧν σὺ δή
[509]   γέ μοι τοῦτο ἀπεκρίνω, ~ὦ  Καλλίκλεις,   πότερόν σοι δοκοῦμεν ὀρθῶς ἀναγκασθῆναι
[494]   ἀτεχνῶς δημηγόρος. ~(Σωκράτης) ~τοιγάρτοι,  Καλλίκλεις,   Πῶλον μὲν καὶ Γοργίαν καὶ
[507]   ταῦτα ἄλλα φάναι, φίλε  ~Καλλίκλεις·   σὺ δ' εἰ ἔχεις, δίδασκε.
[508]   συμβαίνοντα. τὰ πρόσθεν ~ἐκεῖνα,  Καλλίκλεις,   συμβαίνει πάντα, ἐφ' οἷς σύ
[504]   ~(Σωκράτης) ~τί γὰρ ὄφελος,  Καλλίκλεις,   σώματί γε κάμνοντι καὶ μοχθηρῶς
[495]   σὺ δὲ τῷ ὄντι,  Καλλίκλεις,   ταῦτα ἰσχυρίζῃ; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης)
[487]   ἐρῶ. οἶδα ὑμᾶς ἐγώ,  Καλλίκλεις,   τέτταρας ~ὄντας κοινωνοὺς γεγονότας σοφίας,
[501]   σοι τοιαύτη τις εἶναι, ~ὦ  Καλλίκλεις,   τὴν ἡδονὴν ἡμῶν μόνον διώκειν,
[494]   τί σε ἐρωτῶ; ὅρα,  Καλλίκλεις,   τί ~ἀποκρινῇ, ἐάν τίς σε
[515]   τίς σε ταῦτα ἐξετάζῃ,  Καλλίκλεις,   τί ἐρεῖς; τίνα ~φήσεις βελτίω
[458]   χαριεῖσθε. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ μήν,  Καλλίκλεις,   τό γ' ἐμὸν οὐδὲν κωλύει,
[508]   ἔτι λέγεσθαι· οὔ φημι,  ~Καλλίκλεις,   τὸ τύπτεσθαι ἐπὶ κόρρης ἀδίκως
[507]   δεῖ· ὥστε ~πολλὴ (ἀνάγκη,  Καλλίκλεις,   τὸν σώφρονα, ὥσπερ διήλθομεν, δίκαιον
[495]   φημι ~εἶναι. ~(Σωκράτης) ~διαφθείρεις,  Καλλίκλεις,   τοὺς πρώτους λόγους, καὶ οὐκ
[481]   ~(Χαιρεφῶν) ~ἐμοὶ μὲν δοκεῖ,  Καλλίκλεις,   ὑπερφυῶς σπουδάζειν· οὐδὲν μέντοι οἷον
[526]   νέκυσσιν. ~ἐγὼ μὲν οὖν,  Καλλίκλεις,   ὑπό τε τούτων τῶν λόγων
[526]   ~μάλιστα μέν, ἔγωγέ φημι,  Καλλίκλεις,   φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ πράξαντος καὶ
[489]   ~(Σωκράτης) ~μὰ τὸν Ζῆθον,  Καλλίκλεις,   σὺ χρώμενος πολλὰ νυνδὴ
[521]   ~(Σωκράτης) ~ἀνόητος ἄρα εἰμί,  Καλλίκλεις,   ὡς ἀληθῶς, εἰ μὴ οἴομαι
[491]   ψυχῆς. ~(Σωκράτης) ~ὁρᾷς, βέλτιστε  Καλλίκλεις,   ὡς οὐ ταὐτὰ σύ τ'
[499]   χείρους. ~(Σωκράτης) ~ἰοῦ ἰοῦ,  Καλλίκλεις,   ὡς πανοῦργος εἶ καί μοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005