Alphabétiquement     [«   »]
1
ἃ 58
ἀγαγὼν 1
ἀγαθὰ 9
ἀγαθά 4
Fréquences     [«    »]
53 ἐκ
56 λέγειν
52 ὧν
58 ἃ
58 εἰς
60 ἐστὶν
62 Καλλίκλεις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias


Pages
[526]   ἀρετὴν τὴν τοῦ δικαίως (διαχειρίζειν     ἄν τις ~ἐπιτρέπῃ· εἷς δὲ
[466]   εἶναι, ἐάν τις ποιῇ ταῦτα     ἂν δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι,
[503]   καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον λέγων,     ἂν λέγῃ ἄλλο τι οὐκ
[491]   ἀλλὰ καὶ ἀνδρεῖοι, ~ἱκανοὶ ὄντες     ἂν νοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ
[525]   γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ~ὁρῶντες πάσχοντα     ἂν πάσχῃ φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται.
[507]   εὖ τε καὶ ~καλῶς πράττειν     ἂν πράττῃ, τὸν δ' εὖ
[468]   ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν καὶ     βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτα κακὰ
[468]   μὴ μέγα δύνασθαι μηδὲ ποιεῖν     βούλεται. ~(Πῶλος) ~ὡς δὴ σύ,
[468]   ἀλλ' οὔ μοι δοκεῖ ποιεῖν     βούλεται. ~(Σωκράτης) ~ἔστιν οὖν ὅπως
[467]   ~(Σωκράτης) ~οὔ φημι ποιεῖν αὐτοὺς     βούλονται· ἀλλά μ' ἔλεγχε. ~(Πῶλος)
[467]   ἐξελεγχθῇ ὑπὸ Πώλου ὅτι ποιοῦσιν     βούλονται; ~(Πῶλος) οὗτος ἀνήρ ~(Σωκράτης)
[467]   ὁμολογῶ. ~(Πῶλος) οὐκ οὖν ποιοῦσιν     βούλονται; ~(Σωκράτης) οὔ φημι. ~(Πῶλος)
[507]   φεύγειν μὴ προσήκει, ἀλλ'     δεῖ καὶ πράγματα καὶ ἀνθρώπους
[481]   ἐναντία πράττομεν, ὡς ἔοικεν,     δεῖ; ~(Σωκράτης) ~ὦ Καλλίκλεις, εἰ
[489]   νόμος καὶ ~φύσις,     δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ
[524]   τῆς φύσεως καὶ τὰ παθήματα     διὰ ~τὴν ἐπιτήδευσιν ἑκάστου πράγματος
[481]   εἴ τίς σου λέγοντος ἑκάστοτε     διὰ τούτους λέγεις θαυμάζοι ~ὡς
[473]   σε ~ἡγοῦμαι. νῦν μὲν οὖν     διαφερόμεθα ταῦτ' ἐστιν· σκόπει δὲ
[467]   ~(Πῶλος) ~οὐκ ἄρτι ὡμολόγεις ποιεῖν     δοκεῖ αὐτοῖς βέλτιστα εἶναι, (τούτου
[467]   οἱ ~ποιοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν     δοκεῖ αὐτοῖς καὶ οἱ τύραννοι
[467]   ~(Σωκράτης) οὔ φημι. ~(Πῶλος) ποιοῦντες     δοκεῖ αὐτοῖς; ~(Σωκράτης) φημί. ~(Πῶλος)
[469]   τὸ μέγα δύνασθαι, τὸ ποιεῖν     δοκεῖ αὐτῷ· δοκεῖ σοι;
[468]   ὂν κάκιον, οὗτος δήπου ποιεῖ     δοκεῖ αὐτῷ· γάρ; ~(Πῶλος)
[468]   ἔστιν ἄνθρωπον ποιοῦντα ἐν πόλει     δοκεῖ ~αὐτῷ μὴ μέγα δύνασθαι
[470]   σοι φαίνεται, ἐὰν μὲν ~πράττοντι     δοκεῖ ἕπηται τὸ ὠφελίμως πράττειν,
[467]   τὸ δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ     ~δοκεῖ καὶ σὺ ὁμολογεῖς κακὸν
[524]   ἀνθρώποις. ~ταῦτ' ἔστιν, Καλλίκλεις,     ἐγὼ ἀκηκοὼς πιστεύω (ἀληθῆ εἶναι·
[463]   σοι ἀποκρίνασθαι ὡς ἤδη ~εἰδότι     ἐγὼ λέγω. ~(Γοργίας) ~μὰ τὸν
[525]   μεστὴν ὑπὸ (ἐπιορκιῶν καὶ ἀδικίας,     ~ἑκάστη πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο
[481]   φῇ οὕτως ἔχειν, μεταβαλλόμενος λέγεις     ἐκεῖνος ~βούλεται, καὶ πρὸς τὸν
[468]   ~(Πῶλος) φημί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν,     ἕνεκά του ποιοῦμεν, μὴ ἐκεῖνα
[467]   μήτε κακὰ ἆρα τοιάδε λέγεις,     ἐνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ,
[482]   ἐν τοῖς λόγοις ἐπεστομίσθη, αἰσχυνθεὶς     ἐνόει ~εἰπεῖν. σὺ γὰρ τῷ
[475]   καὶ (φάθι μὴ     ἐρωτῶ. ~(Πῶλος) ἀλλ' οὐκ ἂν
[458]   ~(Σωκράτης) ~ἄκουε δή, Γοργία,     θαυμάζω ἐν τοῖς λεγομένοις ὑπὸ
[500]   οὕτως φημί. ~(Σωκράτης) ~ἴθι δή,     καὶ πρὸς τούσδε ἐγὼ ἔλεγον,
[481]   καὶ τυγχάνει ταῦτα ἀληθῆ ~ὄντα     λέγεις, ἄλλο τι ἡμῶν
[503]   οἳ κηδόμενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν     ~λέγουσιν, εἰσὶν δὲ καὶ οἵους
[506]   γάρ ~τοι ἔγωγε εἰδὼς λέγω     λέγω, ἀλλὰ ζητῶ κοινῇ μεθ'
[490]   κρείττων. ~(Καλλίκλης) ~ἀλλὰ ταῦτ' ἔστιν     λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι ἐγὼ
[523]   ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω     μέλλω λέγειν. ὥσπερ γὰρ Ὅμηρος
[507]   ἐστιν οὔτε ~διώκειν οὔτε φεύγειν     μὴ προσήκει, ἀλλ' δεῖ
[521]   ἤρξω παρρησιάζεσθαι πρὸς ἐμέ, διατελεῖν     νοεῖς λέγων. ~καὶ νῦν εὖ
[482]   λέγει γάρ, φίλε ἑταῖρε,     νῦν ἐμοῦ ἀκούεις, καί μοί
[470]   μὲν ἄμεινον εἶναι ταῦτα ~ποιεῖν     νυνδὴ ἐλέγομεν, ἀποκτεινύναι τε καὶ
[511]   ταύτης τῆς μεγάλης εὐεργεσίας, σώσασα     ~νυνδὴ ἔλεγον, καὶ αὐτὸν καὶ
[492]   σαφῶς γὰρ ~σὺ νῦν λέγεις     οἱ ἄλλοι διανοοῦνται μέν, λέγειν
[487]   σὺ δὲ ταῦτα πάντα ἔχεις     οἱ ἄλλοι οὐκ ἔχουσιν· ~πεπαίδευσαί
[473]   Σώκρατες, ὅταν τοιαῦτα λέγῃς     οὐδεὶς ἂν φήσειεν ~ἀνθρώπων; ἐπεὶ
[505]   μοι τὸ τοῦ Ἐπιχάρμου γένηται,     πρὸ τοῦ δύο ἄνδρες ἔλεγον,
[465]   ἔχει λόγον οὐδένα προσφέρει     προσφέρει ~ὁποῖ' ἄττα τὴν φύσιν
[508]   ῥητορικῇ ἐπὶ τοῦτο χρηστέον· καὶ     Πῶλον αἰσχύνῃ ᾤου συγχωρεῖν, ἀληθῆ
[508]   ἐχόντων σκεψώμεθα τί ποτ' ἐστὶν     σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἆρα ~καλῶς
[482]   ἀεὶ (τῶν αὐτῶν, λέγει δὲ     σὺ νῦν ~θαυμάζεις, παρῆσθα δὲ
[487]   μὴ τρία ἄρα δεῖ ἔχειν     σὺ πάντα ἔχεις, ἐπιστήμην τε
[521]   ἥδιστον, καὶ οὐκ ἐθέλων ποιεῖν     σὺ παραινεῖς, τὰ κομψὰ ταῦτα,
[513]   ἀλλὰ διαμαχόμενον. οὐ ταῦτα ἦν     τότε ~ὡριζόμεθα; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε.
[482]   δημηγορικά, ~φάσκων τὴν ἀλήθειαν διώκειν,     φύσει μὲν οὐκ ἔστιν καλά,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005