Alphabétiquement     [«   »]
δευτέρου 1
δέχεσθαι 1
δή 44
δὴ 95
δηλοῖ 2
δηλοῖς 1
δῆλον 23
Fréquences     [«    »]
92 δοκεῖ
91 λέγεις
91 οὐκοῦν
95 δὴ
100 μοι
104 Σώκρατες
106 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

δὴ


Pages
[461]   ἐν τοῖς (λόγοις τοῦτο ὃ>  δὴ   ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ τοιαῦτα
[477]   ~(Πῶλος) πολύ γε. ~(Σωκράτης) εἰ  δὴ   αἰσχίστη, καὶ κακίστη; ~(Πῶλος) πῶς,
[508]   ἀποκτεῖναι· καὶ οὕτω ~διακεῖσθαι πάντων  δὴ   αἴσχιστόν ἐστιν, ὡς σὸς
[464]   ἰατρικῇ ~τὴν δικαιοσύνην. (ἐπικοινωνοῦσι μὲν  δὴ   ἀλλήλαις, ἅτε περὶ τὸ αὐτὸ
[504]   κεκοσμημένον πρᾶγμα· καὶ ~οἵ τε  δὴ   ἄλλοι δημιουργοὶ καὶ οὓς νυνδὴ
[514]   πολλὰ καὶ μηδενὸς ἄξια, οὕτω  δὴ   ἀνόητον ἦν δήπου ἐπιχειρεῖν τοῖς
[518]   παρόντες καὶ συμβουλεύοντές τι, ὅταν  δὴ   αὐτοῖς ἥκῃ τότε πλησμονὴ
[523]   ὅλον τὸ σῶμα προκεκαλυμμένοι. ταῦτα  δὴ   αὐτοῖς ~πάντα ἐπίπροσθεν γίγνεται, καὶ
[453]   τίνων αὐτὴν ~εἶναι. τοῦ ἕνεκα  δὴ   αὐτὸς ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ'
[490]   ἔχειν τῶν φαυλοτέρων. ~(Σωκράτης) ~ἔχε  δὴ   αὐτοῦ. τί ποτε αὖ νῦν
[475]   γε. ~(Σωκράτης) ~καὶ ὅταν δὲ  δὴ   δυοῖν αἰσχροῖν τὸ (ἕτερον αἴσχιον
[523]   σασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ  δὴ   εἴρηται τῷ Προμηθεῖ (ὅπως ἂν
[480]   τῆς ῥητορικῆς; δεῖ ~μὲν γὰρ  δὴ   ἐκ τῶν νῦν ὡμολογημένων αὐτὸν
[510]   καὶ ταῦτ' ἀληθῆ. ~(Σωκράτης) ~λείπεται  δὴ   ἐκεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος
[508]   σὸς λόγος. δὲ  δὴ   ἐμὸς ὅστις, ~πολλάκις μὲν ἤδη
[457]   ἀνθρώπων ἠξίωσαν (ἀκροαταὶ ~γενέσθαι. τοῦ  δὴ   ἕνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι νῦν
[506]   αὐτὸς καὶ πέραινε. ~(Σωκράτης) ~ἄκουε  δὴ   ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ ἀναλαβόντος τὸν
[496]   ὑπερφυῶς ὡς ὁμολογῶ. ~(Σωκράτης) ~ἴθι  δὴ   ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν ὡμολογημένα. τὸ
[453]   πάντων μάλιστα πείθει. ~(Σωκράτης) ~πάλιν  δὴ   ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγωμεν
[472]   τουτὶ ἀμφισβητοῦμεν. εἶεν· ἀδικῶν δὲ  δὴ   εὐδαίμων ~ἔσται ἆρ' ἂν τυγχάνῃ
[451]   Γοργία. τυγχάνει μὲν γὰρ  δὴ   ῥητορικὴ οὖσα τῶν λόγῳ
[502]   ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ  δὴ   σεμνὴ αὕτη καὶ θαυμαστή,
[506]   εἶναι, Καλλίκλεις. ~ἀλλὰ μὲν  δὴ   γε ἀρετὴ ἑκάστου, καὶ
[490]   καὶ καλὸν καὶ ἀγαθόν, τοῦτον  δὴ   ἴσως δεῖ πλεονεκτεῖν τῶν ~σπερμάτων
[507]   εἶναι. ~ἔστι ταῦτα. ~καὶ μὲν  δὴ   καὶ ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη· οὐ
[461]   ὕστερον δὲ ἡμῶν ἐπισκοπουμένων ὁρᾷς  δὴ   καὶ ~αὐτὸς ὅτι αὖ ὁμολογεῖται
[458]   θεούς, (Χαιρεφῶν) καὶ μὲν  δὴ   καὶ αὐτὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις
[489]   νόμος καὶ ~φύσις,  δὴ   καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ ἐν
[481]   χρεία αὐτῆς εἶναι, εἰ  δὴ   καὶ ἔστιν τις χρεία, ὡς
[453]   πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~ἴθι  δὴ   καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς εἰπέ·
[501]   σῳζομένη (τοῦ εἰωθότος γίγνεσθαι,  δὴ   καὶ ~πορίζεται τὰς ἡδονάς. ταῦτ'
[526]   ἀνθρώπους, καθ' ὅσον ~δύναμαι, καὶ  δὴ   καὶ σὲ ἀντιπαρακαλῶ ἐπὶ τοῦτον
[483]   νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία ~λέγειν.  δὴ   καὶ σὺ τοῦτο τὸ σοφὸν
[451]   σύ, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~ἴθι  δὴ   καὶ σύ, Γοργία. τυγχάνει
[518]   ἄλλας πάσας ταύτας ~ἀγνοεῖν· διὸ  δὴ   καὶ ταύτας μὲν δουλοπρεπεῖς τε
[511]   κἀγαθὸν ὄντα. ~(Καλλίκλης) οὐκοῦν τοῦτο  δὴ   καὶ τὸ ἀγανακτητόν; ~(Σωκράτης) ~οὐ
[476]   δοκεῖ, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~σκόπει  δὴ   καὶ τόδε· ἆρα εἴ τίς
[510]   πάνυ καλῶς εἰρηκέναι. ~(Σωκράτης) ~σκόπει  δὴ   καὶ τόδε ἐάν σοι δοκῶ
[454]   ποιεῖν, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~ἴθι  δὴ   καὶ τόδε ἐπισκεψώμεθα. καλεῖς τι
[488]   κρείττους εἰσὶν κατὰ φύσιν; οἳ  δὴ   καὶ τοὺς νόμους ~τίθενται ἐπὶ
[492]   εὐδαιμονέστατοι εἶεν. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ μὲν  δὴ   καὶ ὥς γε σὺ λέγεις
[498]   δειλούς; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~συλλόγισαι  δὴ   κοινῇ μετ' ἐμοῦ τί ἡμῖν
[469]   δόξαν. ~(Σωκράτης) ~ὦ μακάριε, ἐμοῦ  δὴ   λέγοντος τῷ λόγῳ ἐπιλαβοῦ. (εἰ
[493]   τῶν ἐν Ἅιδου τὸ ἀιδὲς  δὴ   λέγων οὗτοι ἀθλιώτατοι ἂν εἶεν,
[457]   χρώμενοι οἶμαι ὀρθῶς. αὐτὸς  δὴ   λόγος καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς.
[483]   ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες. διὰ ~ταῦτα  δὴ   νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον καὶ
[449]   ~ἀγαθόν γε, Σώκρατες, εἰ  δὴ   γε εὔχομαι εἶναι, ὡς
[474]   ἀποκρινόμενος τὰ ~ἐρωτώμενα. ἐγὼ γὰρ  δὴ   οἶμαι καὶ ἐμὲ καὶ σὲ
[450]   γάρ; ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~πασῶν  δὴ   οἶμαι τῶν τεχνῶν τῶν μὲν
[476]   ~(Πῶλος) ἀλλ' ὁμολογῶ. ~(Σωκράτης) ~τούτων  δὴ   ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι πότερον
[495]   πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~φέρε  δὴ   ὅπως μεμνησόμεθα ταῦτα, ὅτι Καλλικλῆς
[476]   τέμνει; ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~συλλήβδην  δὴ   ὅρα εἰ ὁμολογεῖς, ἄρτι
[507]   ~(Καλλίκλης) λέγ' ὠγαθέ. ~(Σωκράτης) ~λέγω  δὴ   ὅτι, εἰ σώφρων ἀγαθή
[475]   εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι. ~(Πῶλος) δῆλον  δὴ   ὅτι. ~(Σωκράτης) ~ἄλλο τι οὖν
[508]   γὰρ ἀμελεῖς. εἶεν· ἐξελεγκτέος  δὴ   οὗτος λόγος (ἡμῖν ἐστιν,
[493]   ~διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπεικάσας. τοὐναντίον  δὴ   οὗτος σοί, Καλλίκλεις, ~ἐνδείκνυται
[503]   ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις. ~(Σωκράτης) ~ἴδωμεν  δὴ   οὑτωσὶ ἀτρέμα σκοπούμενοι εἴ τις
[487]   πρότερον ἔλεγες ὁμολογεῖ σοι. ~ἔχει  δὴ   οὑτωσὶ δῆλον ὅτι τούτων πέρι
[454]   ἐπανεροίμεθ' ἂν τὸν λέγοντα· ποίας  δὴ   ~πειθοῦς καὶ τῆς περὶ τί
[496]   ἐρώτα. ~(Σωκράτης) εἶεν· διψῶντα δὲ  δὴ   πίνειν ἄλλο τι ἡδὺ
[505]   ἀπεκρινάμην. ~(Σωκράτης) εἶεν· τί οὖν  δὴ   ποιήσομεν; μεταξὺ τὸν λόγον καταλύομεν;
[501]   καὶ τοῦ χείρονος· σὺ δὲ  δὴ   πότερον ~συγκατατίθεσαι ἡμῖν περὶ τούτων
[485]   οὔτε γενναίου (πράγματος· ὅταν δὲ  δὴ   πρεσβύτερον ἴδω ἔτι ~φιλοσοφοῦντα καὶ
[471]   φίλε, ἄδικος. ~(Πῶλος) ~ἀλλὰ μὲν  δὴ   πῶς οὐκ ἄδικος; γε
[475]   γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~πρῶτον (μὲν  δὴ   σκεψώμεθα, ἆρα λύπῃ ὑπερβάλλει τὸ
[502]   γὰρ ᾄδων τοὺς θεατάς. ἀλλὰ  δὴ   σκόπει· ~οὐχὶ τε κιθαρῳδικὴ
[499]   ἔχῃ ὥσπερ τὰ μειράκια. ὡς  δὴ   σὺ οἴει ~ἐμὲ καὶ
[497]   ὅπως ἂν βούληται. ~(Καλλίκλης) ~Ἐρώτα  δὴ   σὺ τὰ σμικρά τε καὶ
[468]   ποιεῖν βούλεται. ~(Πῶλος) ~ὡς  δὴ   σύ, Σώκρατες, οὐκ ἂν
[507]   ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη· οὐ γὰρ  δὴ   σώφρονος ἀνδρός ἐστιν οὔτε ~διώκειν
[523]   τε καὶ δίκης ~δεσμωτήριον,  δὴ   Τάρταρον καλοῦσιν, ἰέναι. ~Τούτων δὲ
[480]   φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~εἶεν· εἰ οὖν  δὴ   ταῦτα ἀληθῆ, Πῶλε, τίς
[449]   εἶναι ποιεῖν; ~(Γοργίας) ~ἐπαγγέλλομαί γε  δὴ   ταῦτα οὐ μόνον ἐνθάδε ἀλλὰ
[500]   παρακαλεῖς ἐμέ, τὰ τοῦ ἀνδρὸς  δὴ   ταῦτα ~πράττοντα, λέγοντά τε ἐν
[516]   σοι ἀληθῆ λέγειν. ~(Καλλίκλης) ἔστω  δὴ   ταῦτα. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν εἴπερ ἀγριωτέρους,
[482]   εἴ τις μὴ φαίη διὰ  δὴ   ταύτην τὴν ὁμολογίαν ~ἀναγκασθῆναι ἐναντία
[520]   λαμβάνοι (τὸ ἀργύριον· οὐ γὰρ  δὴ   τῇ βραδυτῆτι οἶμαι ἀδικοῦσιν ~οἱ
[452]   καὶ πρὸς τοῦτον· σὺ δὲ  δὴ   τίς εἶ, ἄνθρωπε, καὶ
[458]   εἴπερ ἐθέλει (Γοργίας) ~(Γοργίας) ~αἰσχρὸν  δὴ   τὸ λοιπόν, Σώκρατες, γίγνεται
[509]   ἐὰν δύναμιν. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ  δὴ   τοῦ ἀδικεῖν; πότερον ἐὰν μὴ
[509]   ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται; ~(Καλλίκλης) δῆλον  δὴ   τοῦτό γε, ὅτι ἐὰν δύναμιν.
[502]   ὄχλῳ τῶν θεατῶν; ~(Καλλίκλης) δῆλον  δὴ   τοῦτό γε, Σώκρατες, Κινησίου
[502]   τῶν τραγῳδιῶν ποίησις; ~(Καλλίκλης) ~δῆλον  δὴ   τοῦτό γε, Σώκρατες, ὅτι
[514]   ἱκανῶς τὴν ~τέχνην, τὸ λεγόμενον  δὴ   τοῦτο ἐν τῷ πίθῳ τὴν
[486]   ἄλλης ~βασάνου; ~(Καλλίκλης) πρὸς τί  δὴ   τοῦτο ἐρωτᾷς, Σώκρατες; ~(Σωκράτης)
[452]   πόλει ~ἑκάστῳ. ~(Σωκράτης) τί οὖν  δὴ   τοῦτο λέγεις; ~(Γοργίας) ~τὸ πείθειν
[508]   (ἄντε τύπτειν βούληται, ~τὸ νεανικὸν  δὴ   τοῦτο τὸ τοῦ σοῦ λόγου,
[522]   λέγω, καὶ πράττω τὸ ὑμέτερον  δὴ   τοῦτο, ~ἄνδρες δικασταί, οὔτε
[513]   τοὺς πολίτας ποιοῦντας; ἄνευ γὰρ  δὴ   τούτου, ὡς ἐν τοῖς ~ἔμπροσθεν
[462]   μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) ~καὶ νῦν  δὴ   τούτων ὁπότερον βούλει ποίει, ἐρώτα
[464]   δὲ διαφέρουσίν τι ἀλλήλων. τεττάρων  δὴ   τούτων οὐσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς
[517]   γυμναστική τε καὶ ἰατρική,  δὴ   τῷ ὄντι γε ~ἐστὶν σώματος
[451]   ~(Γοργίας) ἔστι ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~λέγε  δὴ   τῶν περὶ τί; τί> ἐστι
[480]   δὲ μή; ~(Πῶλος) τί γὰρ  δὴ   φῶμεν, Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἐπὶ
[500]   ἕκαστον; ~(Καλλίκλης) τεχνικοῦ. ~(Σωκράτης) ~ἀναμνησθῶμεν  δὴ   ὧν αὖ ἐγὼ πρὸς Πῶλον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005