Alphabétiquement     [«   »]
αὐτὸν 41
αὑτόν 1
αὑτὸν 6
αὐτὸς 49
αὐτός 4
αὐτοῦ 32
αὑτοῦ 16
Fréquences     [«    »]
48 διὰ
48 κατὰ
48 τὰς
49 αὐτὸς
50 δεῖ
50 οὕτω
51 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

αὐτὸς


Pages
[461]   (λόγοις τοῦτο ὃ> δὴ ἀγαπᾷς,  αὐτὸς   ἀγαγὼν ἐπὶ τοιαῦτα ~ἐρωτήματα ἐπεὶ
[480]   εἴτε ~ὁντινοῦν, ἐὰν μόνον μὴ  αὐτὸς   ἀδικῆται ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τοῦτο
[506]   δοκεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ  ~αὐτὸς   ἀκοῦσαί σου αὐτοῦ διιόντος τὰ
[467]   ὅτι ψεύδομαι, εἰ δὲ μή,  αὐτὸς   ἀποκρίνου. ~(Πῶλος) ~ἀλλ' ἐθέλω ἀποκρίνεσθαι,
[515]   βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ μὲν  αὐτὸς   ἄρτι ἄρχῃ πράττειν τὰ τῆς
[495]   δέ γε οὐδὲ Καλλικλῆς, ὅταν  αὐτὸς   αὑτὸν θεάσηται ὀρθῶς. ~εἰπὲ γάρ
[484]   πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, ~ἵν'  αὐτὸς   αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὤν" ~αντιοπε
[483]   προπηλακιζόμενος μὴ οἷός ~τέ ἐστιν  αὐτὸς   αὑτῷ βοηθεῖν μηδὲ ἄλλῳ οὗ
[487]   τὸ αἰσχύνεσθαι τολμᾷ ~ἑκάτερος αὐτῶν  αὐτὸς   αὑτῷ ἐναντία λέγειν ἐναντίον πολλῶν
[455]   τὴν τῆς ῥητορικῆς ~δύναμιν ἅπασαν·  αὐτὸς   γὰρ καλῶς ὑφηγήσω. οἶσθα γὰρ
[505]   μεταξὺ τὸν λόγον καταλύομεν; ~(Καλλίκλης)  αὐτὸς   γνώσῃ. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' οὐδὲ τοὺς
[521]   ~λέγω ἐν τῷ δικαστηρίῳ.  αὐτὸς   δέ μοι ἥκει λόγος ὅνπερ
[514]   σὺ ἐμέ, φέρε πρὸς θεῶν,  αὐτὸς   δὲ (Σωκράτης) πῶς ἔχει
[505]   γε τὸν λόγον καταλίπωμεν. ~(Καλλίκλης)  ~αὐτὸς   δὲ οὐκ ἂν δύναιο διελθεῖν
[457]   μὴ χρώμενοι οἶμαι ὀρθῶς.  αὐτὸς   δὴ λόγος καὶ περὶ τῆς
[461]   ἔλθῃ ταῦτα εἰδὼς ~παρ' αὐτόν,  αὐτὸς   διδάξειν, ἔπειτα ἐκ ταύτης ἴσως
[485]   εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως  αὐτὸς   ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ~ἀλλ' οἶμαι τὸ
[452]   θαυμάζοιμί τἄν, Σώκρατες, καὶ  αὐτὸς   εἴ σοι ἔχοι ~(Γοργίας) μεῖζον
[491]   οὔτε ἐμοῦ ὑποβάλλοντος ἀνέξῃ οὔτ'  αὐτὸς   ἐρεῖς; ~(Καλλίκλης) ~ἀλλ' ἔγωγε καὶ
[507]   κολάζεσθαι, ἐὰν δὲ δεηθῇ  ~αὐτὸς   ἄλλος τις τῶν οἰκείων,
[480]   ~ἐὰν δέ γε ἀδικήσῃ  αὐτὸς   ἄλλος τις ὧν ἂν
[506]   μὲν δή, Γοργία, καὶ  αὐτὸς   ἡδέως μὲν ἂν Καλλικλεῖ τούτῳ
[455]   περὶ Θεμιστοκλέους· Περικλέους δὲ καὶ  αὐτὸς   ἤκουον ~ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν περὶ
[449]   ἡμᾶς. μᾶλλον δέ, Γοργία,  αὐτὸς   ἡμῖν εἰπὲ τίνα σε χρὴ
[506]   ἐμοὶ ~ἀναγεγράψῃ. ~(Καλλίκλης) λέγε, ὠγαθέ,  αὐτὸς   καὶ πέραινε. ~(Σωκράτης) ~ἄκουε δὴ
[512]   δοῦναι θυγατέρα ἐθέλοις, οὔτ' ἂν  αὐτὸς   λαβεῖν τὴν ἐκείνου. ~καίτοι ἐξ
[504]   ὄνομα. ~(Καλλίκλης) τί δὲ οὐκ  αὐτὸς   λέγεις, Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἀλλ'
[482]   νῦν ~θαυμάζεις, παρῆσθα δὲ καὶ  αὐτὸς   λεγομένοις. οὖν ἐκείνην ἐξέλεγξον,
[453]   ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ' οὐκ  αὐτὸς   λέγω; οὐ σοῦ ~ἕνεκα ἀλλὰ
[509]   καλῶς λέγειν· ἐπεὶ ἔμοιγε  αὐτὸς   ~λόγος ἐστιν ἀεί, ὅτι ἐγὼ
[476]   καὶ εἰ τέμνει τι,  αὐτὸς   λόγος; τέμνεται γάρ τι. ~(Πῶλος)
[511]   λιμένα δύο δραχμὰς ἐπράξατο, καὶ  αὐτὸς   ἔχων τὴν τέχνην καὶ
[500]   πρὸς Φιλίου, Καλλίκλεις, μήτε  αὐτὸς   οἴου δεῖν πρὸς ἐμὲ παίζειν
[489]   ~(Σωκράτης) ~ὁρᾷς ἄρα ὅτι σὺ  αὐτὸς   ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς δὲ οὐδέν;
[488]   εἶναι, μοχθηρότερον δέ·  αὐτὸς   (ὅρος ἐστὶν τοῦ βελτίονος ~καὶ
[461]   ἡμῶν ἐπισκοπουμένων ὁρᾷς δὴ καὶ  ~αὐτὸς   ὅτι αὖ ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν
[460]   ~(Σωκράτης) ~νῦν (δέ γε  αὐτὸς   οὗτος φαίνεται, ῥητορικός, οὐκ
[489]   ἐγὼ μέν, δαιμόνιε, καὶ  αὐτὸς   πάλαι τοπάζω τοιοῦτόν τί σε
[458]   (Χαιρεφῶν) καὶ μὲν δὴ καὶ  αὐτὸς   πολλοῖς ἤδη λόγοις ~παραγενόμενος οὐκ
[463]   Σώκρατες, ἀλλ' ἐγὼ οὐδὲ  αὐτὸς   συνίημι ὅτι λέγεις. ~(Σωκράτης) ~εἰκότως
[465]   οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους λέγειν  αὐτὸς   συχνὸν λόγον ~ἀποτέτακα. ἄξιον μὲν
[466]   ἐφ' ἑκάστου ὧν λέγεις πότερον  αὐτὸς   ~ταῦτα λέγεις καὶ γνώμην σαυτοῦ
[482]   ὀρθῶς, τότε· νῦν δὲ πάλιν  αὐτὸς   ταὐτὸν τοῦτο ~ἔπαθεν. καὶ ἔγωγε
[458]   μὲν ἔγωγε, Σώκρατες, καὶ  αὐτὸς   τοιοῦτος εἶναι οἷον σὺ ὑφηγῇ·
[505]   ἀνὴρ οὐχ ὑπομένει ὠφελούμενος καὶ  αὐτὸς   τοῦτο πάσχων περὶ οὗ
[505]   ψυχήν, ἄριστε, οὐχ  αὐτὸς   τρόπος; ἕως μὲν ἂν πονηρὰ
[482]   (ταύτης γὰρ αὖ τῆς ὁμολογίας  ~αὐτὸς   ὑπὸ σοῦ συμποδισθεὶς ἐν τοῖς
[453]   αὐτὴν ~εἶναι. τοῦ ἕνεκα δὴ  αὐτὸς   ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ' οὐκ
[487]   γάρ μοι εἶ, ὡς καὶ  αὐτὸς   φῄς. τῷ ὄντι οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005